RitmInMe Описание программы Оператор цифровой трансформации - Dilibrium / Дилибриум
Facebook    Twitter    Google+    LiveJournal    Мой Мир
ВКонтакте     Одноклассники

Font Size

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
 

ЕНЕЇДА
 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

(закінчення)

 
Eney
 

 691 70 Панів за те там мордовали  9 -! -! -- -!-  F 70 Па- нів за те там мор- до- ва- ли
 692 І жарили зо всіх боків,  8 -! -- -! -!   g І жа- ри- ли зо всіх бо- ків,  
 693 Що людям льготи не давали  9 -! -! -- -!-  F Що лю- дям льго- ти не да- ва- ли
 694 І ставили їх за скотів.  8 -! -- -- -!   g І ста- ви- ли їх за ско- тів.  
 695 За те вони дрова́ возили,  9 -! -! -¦ -!-  H За те во- ни дро- ва во- зи- ли,
 696 В боло́тах очерет косили,  9 -¦ -- -! -!-  H В бо- ло- тах о- че- рет ко- си- ли,
 697 Носили в пекло на підпал.  8 -! -! -- -!   i Но- си- ли в пек- ло на під- пал.  
 698 Чорти за ними приглядали,  9 -! -! -- -!-  F Чор- ти за ни- ми приг- ля- да- ли,
 699 Залізним пруттям підганяли,  9 -! -! -- -!-  F За- ліз- ним прут- тям під- га- ня- ли,
 700 Коли який з них приставав.  8 -! -! -- -!   j Ко- ли я- кий з них прис- та- вав.  
                                       
 701 71 Огненним пруттям оддирали  9 -! -! -- -!-  F 71 Ог- нен- ним прут- тям од- ди- ра- ли
 702 Кругом на спину і живіт,  8 -! -! -- -!   k Кру- гом на спи- ну і жи- віт,  
 703 Себе що сами убивали,  9 -! -! -- -!-  F Се- бе що са- ми у- би- ва- ли,
 704 Яким остив наш білий світ.  8 -! -! -! -!   k Я- ким ос- тив наш бі- лий світ.  
 705 Гарячим дьогтем заливали,  9 -! -! -- -!-  F Га- ря- чим дьог- тем за- ли- ва- ли,
 706 Ножами під боки штрикали,  9 -! -- -! -!-  F Но- жа- ми під бо- ки штри- ка- ли,
 707 Щоб не хапались умирать.  8 -- -! -- -!   l Щоб не ха- па- лись у- ми- рать.  
 708 Робили розниї їм муки,  9 -! -! -- -!-  M Ро- би- ли роз- ни- ї їм му- ки,
 709 Товкли у мужчирях їм руки,  9 -! -- -! -!-  M Тов- кли у муж- чи- рях їм ру- ки,
 710 Не важились щоб убивать.  8 -! -- -- -!   l Не ва- жи- лись щоб у- би- вать.  
                                       
 711 72 Багатим та скупим вливали  9 -! -! -! -!-  F 72 Ба- га- тим та ску- пим вли- ва- ли
 712 Розтопленеє срібло в рот,  8 -! -- -! -!   n Роз- топ- ле- не- є сріб- ло в рот,  
 713 А брехунів там заставляли  9 -- -! -- -!-  F А бре- ху- нів там зас- тав- ля- ли
 714 Лизать гарячих сковород;  8 -! -! -- -!   o Ли- зать га- ря- чих ско- во- род;  
 715 Які ж ізроду не. женились,  9 -! -! -- -!-  P Я- кі ж із- ро- ду не. же- ни- лись,
 716 Та по чужим куткам живились,  9 -- -! -! -!-  P Та по чу- жим кут- кам жи- ви- лись,
 717 Такі повішані на крюк,  8 -! -! -- -!   q Та- кі по- ві- ша- ні на крюк,  
 718 Зачеплені за теє тіло,  9 -! -- -! -!-  R За- чеп- ле- ні за те- є ті- ло,
 719 На світі що грішило сміло  9 -! -! -! -!-  R На сві- ті що грі- ши- ло смі- ло
 720 І не боялося сих мук.  8 -- -! -- -!   q І не бо- я- ло- ся сих мук.  
                                       
 721 73 Всім старшина́м тут без розбору,  9 -- -¦ -- -!-  S 73 Всім стар- ши- нам тут без роз- бо- ру,
 722 Панам, підпанкам і слуга́м  8 -! -! -- -¦   t Па- нам, під- пан- кам і слу- гам  
 723 Давали в пеклі добру хльору,  9 -! -! -! -!-  S Да- ва- ли в пек- лі доб- ру хльо- ру,
 724 Всім по заслузі, як котам.  8 -- -! -! -!   t Всім по зас- лу- зі, як ко- там.  
 725 Тут всякиї були цехмистри,  9 -! -- -! -!-  U Тут вся- ки- ї бу- ли цех- мис- три,
 726 І ратмани, і бургомистри,  9 -! -- -- -!-  U І рат- ма- ни, і бур- го- мис- три,
 727 Судді, підсудки, писарі,  8 -! -! -- -!   v Суд- ді, під- суд- ки, пи- са- рі,  
 728 Які по правді не судили  9 -! -! -- -!-  H Я- кі по прав- ді не су- ди- ли
 729 Та тілько грошики лупили  9 -! -! -- -!-  H Та тіль- ко гро- ши- ки лу- пи- ли
 730 І одбирали хабарі.  8 -- -! -- -!   v І од- би- ра- ли ха- ба- рі.  
                                       
 731 74 І всі розумні филозопи,  9 -! -! -- -!-  W 74 І всі ро- зум- ні фи- ло- зо- пи,
 732 Що в світі вчились мудровать;  8 -! -! -- -!   l Що в сві- ті вчи- лись муд- ро- вать;  
 733 Ченці, попи і крутопопи,  9 -! -! -- -!-  W Чен- ці, по- пи і кру- то- по- пи,
 734 Мирян щоб знали научать;  8 -! -! -- -!   l Ми- рян щоб зна- ли на- у- чать;  
 735 Щоб не ганялись за гривня́ми,  9 -- -! -- -¦-  X Щоб не га- ня- лись за грив- ня- ми,
 736 Щоб не возились з попадями,  9 -- -! -- -!-  X Щоб не во- зи- лись з по- па- дя- ми,
 737 Та знали це́рков щоб одну;  8 -! -¦ -- -!   y Та зна- ли цер- ков щоб од- ну;  
 738 Ксьондзи до баб щоб не іржали,  9 -! -! -- -!-  F Ксьон- дзи до баб щоб не ір- жа- ли,
 739 А мудрі звізд щоб не знімали –  9 -! -! -- -!-  F А муд- рі звізд щоб не зні- ма- ли –
 740 Були в огні на самім дну.  8 -! -! -! -!   y Бу- ли в ог- ні на са- мім дну.  
                                       
 741 75 Жінок своїх що не держали  9 -! -! -- -!-  F 75 Жі- нок сво- їх що не дер- жа- ли
 742 В руках, а волю їм давали,  9 -! -! -! -!-  F В ру- ках, а во- лю їм да- ва- ли,
 743 По весіллях їх одпускали,  9 -- -! -- -!-  F По ве- сіл- лях їх од- пус- ка- ли,
 744 Щоб часто в приданках були  8 -! -- -! -!   z Щоб час- то в при- дан- ках бу- ли  
 745 І до півночі там гуляли,  9 -- -! -! -!-  F І до пів- но- чі там гу- ля- ли,
 746 І в гречку деколи скакали,  9 -! -! -- -!-  F І в греч- ку де- ко- ли ска- ка- ли,
 747 Такі сиділи всі в шапках,  8 -! -! -! -!   a Та- кі си- ді- ли всі в шап- ках,  
 748 І з превеликими рогами,  9 -- -! -- -!-  X І з пре- ве- ли- ки- ми ро- га- ми,
 749 З зажмуреними всі очами,  9 -! -- -! -!-  X З заж- му- ре- ни- ми всі о- ча- ми,
 750 В кип'ячих сіркой казанах.  8 -! -! -- -!   a В кип'- я- чих сір- кой ка- за- нах.  
                                       
 751 76 Батьки, які синів не вчили,  9 -! -! -! -!-  H 76 Бать- ки, я- кі си- нів не вчи- ли,
 752 А гладили по головах,  8 -! -- -- -!   a А гла- ди- ли по го- ло- вах,  
 753 І тілько знай що їх хвалили,  9 -! -! -! -!-  H І тіль- ко знай що їх хва- ли- ли,
 754 Кипіли в нефті в казанах;  8 -! -! -- -!   a Ки- пі- ли в неф- ті в ка- за- нах;  
 755 Що через їх синки в ледащо  9 -! -! -! -!-  A Що че- рез їх син- ки в ле- да- що
 756 Пустилися, пішли в нінащо,  9 -! -- -! -!-  A Пус- ти- ли- ся, піш- ли в ні- на- що,
 757 А послі чубили батьків,  8 -! -! -- -!   b А пос- лі чу- би- ли бать- ків,  
 758 І всею силою бажали,  9 -! -! -- -!-  C І все- ю си- ло- ю ба- жа- ли,
 759 Батьки щоб швидче умирали,  9 -! -! -- -!-  C Бать- ки щоб швид- че у- ми- ра- ли,
 760 Щоб їм принятись до замків.  8 -! -! -- -!   b Щоб їм при- ня- тись до зам- ків.  
                                       
 761 77 І ті були там лагоминці,  9 -! -! -- -!-  D 77 І ті бу- ли там ла- го- мин- ці,
 762 Піддурювали що дівок,  8 -! -- -! -!   e Під- ду- рю- ва- ли що ді- вок,  
 763 Що в вікна дрались по драбинці  9 -! -! -- -!-  D Що в вік- на дра- лись по дра- бин- ці
 764 Під темний, тихий вечерок;  8 -! -! -- -!   e Під тем- ний, ти- хий ве- че- рок;  
 765 Що будуть сватать їх, брехали,  9 -! -! -! -!-  C Що бу- дуть сва- тать їх, бре- ха- ли,
 766 Підманювали, улещали,  9 -! -- -- -!-  C Під- ма- ню- ва- ли, у- ле- ща- ли,
 767 Поки́ добрались до кінця;  8 -¦ -! -- -!   f По- ки доб- ра- лись до кін- ця;  
 768 Поки́ дівки од перечосу  9 -¦ -! -- -!-  G По- ки дів- ки од пе- ре- чо- су
 769 До самого товстіли носу,  9 -! -- -! -!-  G До са- мо- го тов- сті- ли но- су,
 770 Що сором послі до вінця.  8 -! -! -- -!   f Що со- ром пос- лі до він- ця.  
                                       
 771 78 Були там купчики проворні,  9 -! -! -- -!-  H 78 Бу- ли там куп- чи- ки про- вор- ні,
 772 Що їздили по ярмаркам,  8 -! -- -- -!   i Що їз- ди- ли по яр- мар- кам,  
 773 І на аршинець на підборний  9 -- -! -- -!-  H І на ар- ши- нець на під- бор- ний
 774 Поганий продавали крам.  8 -! -- -! -!   i По- га- ний про- да- ва- ли крам.  
 775 Тут всякії були пронози,  9 -! -- -! -!-  J Тут вся- кі- ї бу- ли про- но- зи,
 776 Перекупки і шмаровози,  9 -! -- -- -!-  J Пе- ре- куп- ки і шма- ро- во- зи,
 777 Жиди, міняйли, шинькарі.  8 -! -! -- -!   k Жи- ди, мі- няй- ли, шинь- ка- рі.  
 778 І ті, що фиги-миги возять,  9 -! -! -! -!-  L І ті, що фи- ги- ми- ги во- зять,
 779 Що в боклагах гарячий носять,  9 -! -- -! -!-  M Що в бок- ла- гах га- ря- чий но- сять,
 780 Там всі пеклися крамарі.  8 -! -! -- -!   k Там всі пек- ли- ся кра- ма- рі.  
                                       
 781 79 Паливоди і волоцюги,  9 -! -- -- -!-  N 79 Па- ли- во- ди і во- ло- цю- ги,
 782 Всі зводники і всі плути;  8 -! -- -! -!   o Всі звод- ни- ки і всі плу- ти;  
 783 Ярижники і всі п'янюги,  9 -! -- -! -!-  N Я- риж- ни- ки і всі п'я- ню- ги,
 784 Обманщики і всі моти,  8 -! -- -! -!   o Об- ман- щи- ки і всі мо- ти,  
 785 Всі ворожбити, чародії,  9 -- -! -- -!-  b Всі во- рож- би- ти, ча- ро- ді- ї,
 786 Всі гайдамаки, всі злодії,  9 -- -! -! -!-  b Всі гай- да- ма- ки, всі зло- ді- ї,
 787 Шевці, кравці і ковалі;  8 -! -! -- -!   k Шев- ці, крав- ці і ко- ва- лі;  
 788 Цехи: різницький, коновальський,  9 -! -! -- -!-  P Це- хи: різ- ниць- кий, ко- но- валь- ський,
 789 Кушнірський, ткацький, шаповальський  9 -! -! -- -!-  P Куш- нірсь- кий, ткаць- кий, ша- по- валь- ський
 790 Кипіли в пеклі всі в смолі.  8 -! -! -! -!   k Ки- пі- ли в пек- лі всі в смо- лі.  
                                       
 791 80 Там всі невірні і христьяне,  9 -! -! -- -!-  Q 80 Там всі не- вір- ні і хрис- тья- не,
 792 Були пани і мужики,  8 -! -! -- -!   o Бу- ли па- ни і му- жи- ки,  
 793 Була там шляхта і міщане.  9 -! -! -- -!-  Q Бу- ла там шлях- та і мі- ща- не.
 794 І молоді, і старики;  8 -- -! -- -!   o І мо- ло- ді, і ста- ри- ки;  
 795 Були багаті і убогі,  9 -! -! -- -!-  R Бу- ли ба- га- ті і у- бо- гі,
 796 Прямі були і кривоногі,  9 -! -! -- -!-  R Пря- мі бу- ли і кри- во- но- гі,
 797 Були видющі і сліпі,  8 -! -! -- -!   k Бу- ли ви- дю- щі і слі- пі,  
 798 Були і штатські, і воєнні,  9 -! -! -- -!-  S Бу- ли і штатсь- кі, і во- єн- ні,
 799 Були і панські, і казенні,  9 -! -! -- -!-  S Бу- ли і пансь- кі, і ка- зен- ні,
 800 Були миряне і попи.  8 -! -! -- -!   o Бу- ли ми- ря- не і по- пи.  
                                       
 801 81 Гай! гай! та нігде правди діти,  9 -! -! -! -!-  T 81 Гай! гай! та ніг- де прав- ди ді- ти,
 802 Брехня ж наробить лиха більш;  8 -! -! -! -!   u Брех- ня ж на- ро- бить ли- ха більш;  
 803 Сиділи там скучні піїти,  9 -! -! -! -!-  T Си- ді- ли там скуч- ні пі- ї- ти,
 804 Писарчуки поганих вірш,  8 -- -! -! -!   v Пи- сар- чу- ки по- га- них вірш,  
 805 Великії терпіли муки,  9 -! -- -! -!-  W Ве- ли- кі- ї тер- пі- ли му- ки,
 806 їм зв'язані були і руки,  9 -! -- -! -!-  W їм зв'я- за- ні бу- ли і ру- ки,
 807 Мов у татар терпіли плін.  8 -- -! -! -!   x Мов у та- тар тер- пі- ли плін.  
 808 От так і наш брат попадеться,  9 -! -! -- -!-  Y От так і наш брат по- па- деть- ся,
 809 Що пише, не остережеться,  9 -! -! -- -!-  Y Що пи- ше, не ос- те- ре- жеть- ся,
 810 Який же втерпить його хрін!  8 -! -! -! -!   x Я- кий же втер- пить йо- го хрін!  
                                       
 811 82 Якусь особу мацапуру  9 -! -! -- -!-  Z 82 Я- кусь о- со- бу ма- ца- пу- ру
 812 Там шкварили на шашлику,  8 -! -- -- -!   a Там шква- ри- ли на шаш- ли- ку,  
 813 Гарячу мідь лили за шкуру  9 -! -! -! -!-  B Га- ря- чу мідь ли- ли за шку- ру
 814 І розпинали на бику.  8 -- -! -- -!   a І роз- пи- на- ли на би- ку.  
 815 Натуру мав він дуже бридку,  9 -! -! -! -- ! a На- ту- ру мав він ду- же брид- ку,
 816 Кривив душею для прибитку,  9 -! -! -- -!-  C Кри- вив ду- ше- ю для при- бит- ку,
 817 Чужеє оддавав в печать;  8 -! -- -! -!   d Чу- же- є од- да- вав в пе- чать;  
 818 Без сорома, без бога бувши  9 -! -- -! -!-  E Без со- ро- ма, без бо- га був- ши
 819 І восьму заповідь забувши,  9 -! -! -- -!-  E І вось- му за- по- відь за- був- ши,
 820 Чужим пустився промишлять.  8 -! -! -- -!   d Чу- жим пус- тив- ся про- миш- лять.  
                                       
 821 83 Еней як відсіль відступився  9 -! -! -- -!-  F 83 Е- ней як від- сіль від- сту- пив- ся
 822 І далі трохи одійшов,  8 -! -! -- -!   g І да- лі тро- хи о- дій- шов,  
 823 То на друге́є нахопився,  9 -- -¦ -- -!-  F То на дру- ге- є на- хо- пив- ся,
 824 Жіночу муку тут найшов.  8 -! -! -! -!   g Жі- но- чу му- ку тут най- шов.  
 825 В другі́м зовсі́м сих каравані  9 -¦ -¦ -- -!-  H В дру- гім зов- сім сих ка- ра- ва- ні
 826 Піджарьовали, як у бані,  9 -! -- -! -!-  H Під- жарь- о- ва- ли, як у ба- ні,
 827 Що аж кричали на чім світ;  8 -- -! -- -!   i Що аж кри- ча- ли на чім світ;  
 828 Оці то галас ісправляли,  9 -! -! -- -!-  J О- ці то га- лас іс- прав- ля- ли,
 829 Гарчали, вили і пищали,  9 -! -! -- -!-  J Гар- ча- ли, ви- ли і пи- ща- ли,
 830 Після́ куті мов на живіт.  8 -¦ -! -- -!   i Піс- ля ку- ті мов на жи- віт.  
                                       
 831 84 Дівки, баби і молодиці  9 -! -! -- -!-  K 84 Дів- ки, ба- би і мо- ло- ди- ці
 832 Кляли себе і ввесь свій рід,  8 -! -! -! -!   l Кля- ли се- бе і ввесь свій рід,  
 833 Кляли всі жарти, вечерниці,  9 -! -! -- -!-  K Кля- ли всі жар- ти, ве- чер- ни- ці,
 834 Кляли і жизнь, і білий світ;  8 -! -! -! -!   i Кля- ли і жизнь, і бі- лий світ;  
 835 За те їм так там задавали,  9 -! -! -- -!-  J За те їм так там за- да- ва- ли,
 836 Що через міру мудровали  9 -! -! -- -!-  J Що че- рез мі- ру муд- ро- ва- ли
 837 І верховодили над всім;  8 -- -! -- -!   m І вер- хо- во- ди- ли над всім;  
 838 Хоть чоловік і не оне́є,  9 -- -! -- -¦-  N Хоть чо- ло- вік і не о- не- є,
 839 Коли же жінці, бачиш, теє,  9 -! -! -! -!-  N Ко- ли же жін- ці, ба- чиш, те- є,
 840 То треба угодити їй.  8 -! -- -! -!   o То тре- ба у- го- ди- ти їй.  
                                       
 841 85 Були там чесні постомолки,  9 -! -! -- -!-  P 85 Бу- ли там чес- ні пос- то- мол- ки,
 842 Що знали весь святий закон,  8 -! -! -! -!   q Що зна- ли весь свя- тий за- кон,  
 843 Молилися без остановки  9 -! -- -- -!-  R Мо- ли- ли- ся без ос- та- нов- ки
 844 І били сот по п'ять поклон,  8 -! -! -! -!   q І би- ли сот по п'ять пок- лон,  
 845 Як в церкві між людьми стояли,  9 -! -! -! -!-  J Як в цер- кві між людь- ми сто- я- ли,
 846 І головами все хитали,  9 -- -! -! -!-  J І го- ло- ва- ми все хи- та- ли,
 847 Як же були на самоті,  8 -- -! -- -!   o Як же бу- ли на са- мо- ті,  
 848 То молитовники ховали,  9 -- -! -- -!-  J То мо- ли- тов- ни- ки хо- ва- ли,
 849 Казились, бігали, скакали  9 -! -! -- -!-  J Ка- зи- лись, бі- га- ли, ска- ка- ли
 850 І гірше дещо в темноті.  8 -! -! -- -!   o І гір- ше де- що в тем- но- ті.  
                                       
 851 86 Були і тії там панянки,  9 -! -! -! -!-  S 86 Бу- ли і ті- ї там па- нян- ки,
 852 Що наряжались на пока́з;  8 -- -! -- -¦   t Що на- ря- жа- лись на по- каз;  
 853 Мандрьохи, хльорки і діптянки,  9 -! -! -- -!-  S Манд- рьо- хи, хльор- ки і діп- тян- ки,
 854 Що продають себе на час.  8 -- -! -! -!   u Що про- да- ють се- бе на час.  
 855 Сі в сірці і в смолі кипіли  9 -! -- -! -!-  V Сі в сір- ці і в смо- лі ки- пі- ли
 856 За те, що жирно дуже їли  9 -! -! -! -!-  V За те, що жир- но ду- же ї- ли
 857 І що їх не страшив і піст;  8 -! -- -! -!   w І що їх не стра- шив і піст;  
 858 Що все прикушовали губи,  9 -! -! -- -!-  X Що все при- ку- шо- ва- ли гу- би,
 859 І скалили біленькі зуби,  9 -! -- -! -!-  X І ска- ли- ли бі- лень- кі зу- би,
 860 І дуже волочили хвіст.  8 -! -- -! -!   w І ду- же во- ло- чи- ли хвіст.  
                                       
 861 87 Пеклись тут гарні молодиці,  9 -! -! -- -!-  K 87 Пек- лись тут гар- ні мо- ло- ди- ці,
 862 Аж жаль було на них глядіть,  8 -! -! -! -!   i Аж жаль бу- ло на них гля- діть,  
 863 Чорняві, повні, милолиці;  9 -! -! -- -!-  K Чор- ня- ві, пов- ні, ми- ло- ли- ці;
 864 І сі тут мусили кипіть,  8 -! -! -- -!   i І сі тут му- си- ли ки- піть,  
 865 Що замуж за старих ходили  9 -! -- -! -!-  Y Що за- муж за ста- рих хо- ди- ли
 866 І мишаком їх поморили,  9 -! -- -- -!-  Y І ми- ша- ком їх по- мо- ри- ли,
 867 Щоб послі гарно погулять  8 -! -! -- -!   d Щоб пос- лі гар- но по- гу- лять  
 868 І з парубками поводитись,  9 -- -! -- -!-  Z І з па- руб- ка- ми по- во- ди- тись,
 869 На світі весело нажитись  9 -! -! -- -!-  Z На сві- ті ве- се- ло на- жи- тись
 870 І не голодним умирать.  8 -- -! -- -!   d І не го- лод- ним у- ми- рать.  
                                       
 871 88 Якіїсь мучились там птахи  9 -! -! -- !!-  A 88 Я- кі- їсь му- чи- лись там пта- хи
 872 З куделями на головах;  8 -! -- -- -!   b З ку- де- ля- ми на го- ло- вах;  
 873 Се чесниї, не потіпахи,  9 -! -- -- -!-  A Се чес- ни- ї, не по- ті- па- хи,
 874 Були тендітні при людя́х;  8 -! -! -! -¦   b Бу- ли тен- діт- ні при лю- дях;  
 875 А без людей – не можна знати  9 -- -! -! -!-  C А без лю- дей – не мож- на зна- ти
 876 Себе чим мали забавляти,  9 -! -! -- -!-  C Се- бе чим ма- ли за- бав- ля- ти,
 877 Про те лиш знали до дверей.  8 -! -! -- -!   d Про те лиш зна- ли до две- рей.  
 878 Ім тяжко в пеклі докоряли,  9 -! -! -- -!-  E Ім тяж- ко в пек- лі до- ко- ря- ли,
 879 Смоли на щоки наліпляли,  9 -! -! -- -!-  E Смо- ли на що- ки на- ліп- ля- ли,
 880 Щоб не дурили так людей.  8 -- -! -! -!   d Щоб не ду- ри- ли так лю- дей.  
                                       
 881 89 Бо щоки терли манією,  9 -! -! -- -!-  F 89 Бо що- ки тер- ли ма- ні- є- ю,
 882 А блейвасом і ніс, і лоб,  8 -! -- -! -!   g А блей- ва- сом і ніс, і лоб,  
 883 Щоб краскою, хоть не своєю,  9 -! -- -- -!-  F Щоб крас- ко- ю, хоть не сво- є- ю,
 884 Причаровать к собі кого б;  8 -- -! -! -!   h При- ча- ро- вать к со- бі ко- го  
 885 Із ріпи підставляли зуби,  9 -! -- -! -!-  I Із рі- пи під- став- ля- ли зу- би,
 886 Ялозили все смальцем губи,  9 -! -- -! -!-  I Я- ло- зи- ли все смаль- цем гу- би,
 887 Щоб підвести на гріх людей;  8 -- -! -! -!   d Щоб під- вес- ти на гріх лю- дей;  
 888 Пиндючили якіїсь бочки,  9 -! -- -! -!-  J Пин- дю- чи- ли я- кі- їсь боч- ки,
 889 Мостили в пазусі платочки,  9 -! -! -- -!-  J Мос- ти- ли в па- зу- сі пла- точ- ки,
 890 В которих не було грудей.  8 -! -- -! -!   d В ко- то- рих не бу- ло гру- дей.  
                                       
 891 90 За сими по ряду шкварчали  9 -! -- -! -!-  E 90 За си- ми по ря- ду шквар- ча- ли
 892 В розпалених сковорода́х  8 -! -- -- -¦   b В роз- па- ле- них ско- во- ро- дах  
 893 Старі баби, що все ворчали,  9 -! -! -! -!-  E Ста- рі ба- би, що все вор- ча- ли,
 894 Базікали по всіх ділах;  8 -! -- -! -!   b Ба- зі- ка- ли по всіх ді- лах;  
 895 Все тілько старину хвалили,  9 -! -- -! -!-  K Все тіль- ко ста- ри- ну хва- ли- ли,
 896 А молодих товкли та били,  9 -- -! -! -!-  K А мо- ло- дих тов- кли та би- ли,
 897 Не думали ж, які були,  8 -! -- -! -!   l Не ду- ма- ли ж, я- кі бу- ли,  
 898 Іще як сами дівовали  9 -! -! -- -!-  E І- ще як са- ми ді- во- ва- ли
 899 Та з хлопцями як гарцювали,  9 -! -- -- -!-  E Та з хлоп- ця- ми як гар- цю- ва- ли,
 900 Та й по дитинці привели.  8 -- -! -- -!   l Та й по ди- тин- ці при- ве- ли.  
                                       
 901 91 Відьом же тут колесовали  9 -! -! -- -!-  E 91 Відь- ом же тут ко- ле- со- ва- ли
 902 І всіх шептух і ворожо́к,  8 -! -! -- -¦   m І всіх шеп- тух і во- ро- жок,  
 903 Там жили з них чорти мотали  9 -! -! -! -!-  E Там жи- ли з них чор- ти мо- та- ли
 904 І без витушки на клубок;  8 -- -! -- -!   m І без ви- туш- ки на клу- бок;  
 905 На припічках щоб не орали,  9 -! -- -- -!-  E На при- піч- ках щоб не о- ра- ли,
 906 У комини щоб не літали,  9 -- -! -- -!-  E У ко- ми- ни щоб не лі- та- ли,
 907 Не їздили б на упирях;  8 -! -- -- -!   b Не їз- ди- ли б на у- пи- рях;  
 908 І щоб дощу не продавали,  9 -- -! -- -!-  E І щоб до- щу не про- да- ва- ли,
 909 Вночі людей щоб не лякали,  9 -! -! -- -!-  E Вно- чі лю- дей щоб не ля- ка- ли,
 910 Не ворожили б на бобах.  8 -- -! -- -!   b Не во- ро- жи- ли б на бо- бах.  
                                       
 911 92 А зводницям таке робили,  9 -! -- -! -!-  K 92 А звод- ни- цям та- ке ро- би- ли,
 912 Що цур йому вже і казать,  8 -! -! -- -!   n Що цур йо- му вже і ка- зать,  
 913 На гріх дівок що підводи́ли  9 -! -! -- -¦-  K На гріх ді- вок що під- во- ди- ли
 914 І сим учились промишлять;  8 -! -! -- -!   n І сим у- чи- лись про- миш- лять;  
 915 Жінок од чолові́ків крали  9 -! -- -¦ -!-  E Жі- нок од чо- ло- ві- ків кра- ли
 916 І волоцюгам помагали  9 -- -! -- -!-  E І во- ло- цю- гам по- ма- га- ли
 917 Рогами людський лоб квічать;  8 -! -! -! -!   n Ро- га- ми людсь- кий лоб кві- чать;  
 918 Щоб не своїм не торговали,  9 -- -! -- -!-  E Щоб не сво- їм не тор- го- ва- ли,
 919 Того б на одкуп не давали,  9 -! -! -- -!-  E То- го б на од- куп не да- ва- ли,
 920 Що треба про запас держать.  8 -! -- -! -!   n Що тре- ба про за- пас дер- жать.  
                                       
 921 93 Еней там бачив щось немало  9 -! -! -! -!-  O 93 Е- ней там ба- чив щось не- ма- ло
 922 Кип'ящих мучениць в смолі,  8 -! -! -- -!   p Кип'- я- щих му- че- ниць в смо- лі,  
 923 Як з кабанів топилось сало,  9 -- -! -! -!-  O Як з ка- ба- нів то- пи- лось са- ло,
 924 Так шкварилися сі в огні;  8 -! -- -! -!   p Так шква- ри- ли- ся сі в ог- ні;  
 925 Були і світські, і черниці,  9 -! -! -- -!-  Q Бу- ли і світсь- кі, і чер- ни- ці,
 926 Були дівки і молодиці,  9 -! -! -- -!-  Q Бу- ли дів- ки і мо- ло- ди- ці,
 927 Були і паньї, й панночки;  8 -! -! -- -!   l Бу- ли і пань- ї, й пан- ноч- ки;  
 928 Були в свитках, були в охвотах,  9 -! -! -! -!-  R Бу- ли в свит- ках, бу- ли в ох- во- тах,
 929 Були в дульєтах і в капотах,  9 -! -! -- -!-  R Бу- ли в дуль- є- тах і в ка- по- тах,
 930 Були всі грішні жіночки.  8 -! -! -- -!   l Бу- ли всі гріш- ні жі- ноч- ки.  
                                       
 931 94 Но се були все осуждені,  9 -! -! -- -!-  S 94 Но се бу- ли все о- суж- де- ні,
 932 Які померли не тепер;  8 -! -! -- -!   t Я- кі по- мер- ли не те- пер;  
 933 Без суду ж не палив пекельний  9 -! -- -! -!-  U Без су- ду ж не па- лив пе- кель- ний
 934 Огонь, недавно хто умер;  8 -! -! -! -!   t О- гонь, не- дав- но хто у- мер;  
 935 Сі всі були в другі́м загоні,  9 -! -! -¦ -!-  V Сі всі бу- ли в дру- гім за- го- ні,
 936 Якби лошата а́бо коні,  9 -! -! -¦ -!-  V Як- би ло- ша- та а- бо ко- ні,
 937 Не знали попадуть куда;  8 -! -- -! -!   w Не зна- ли по- па- дуть ку- да;  
 938 Еней, на перших подивившись  9 -! -! -- -!-  X Е- ней, на пер- ших по- ди- вив- шись
 939 І о бідах їх пожурившись,  9 -- -! -- -!-  X І о бі- дах їх по- жу- рив- шись,
 940 Пішов в другі́ї ворота́.  8 -! -¦ -- -¦   w Пі- шов в дру- гі- ї во- ро- та.  
                                       
 941 95 Еней, ввійшовши в сю кошару,  9 -! -! -! -!-  Y 95 Е- ней, ввій- шов- ши в сю ко- ша- ру,
 942 Побачив там багацько душ,  8 -! -! -! -!   z По- ба- чив там ба- гаць- ко душ,  
 943 Вмішавшися між сю отару,  9 -! -- -! -!-  Y Вмі- шав- ши- ся між сю о- та- ру,
 944 Як між гадюки чорний уж.  8 -! -! -! -!   a Як між га- дю- ки чор- ний уж.  
 945 Тут розні душі похожали,  9 -! -! -- -!-  B Тут роз- ні ду- ші по- хо- жа- ли,
 946 Все думали та все гадали,  9 -! -- -! -!-  B Все ду- ма- ли та все га- да- ли,
 947 Куди-то за гріхи їх впруть.  8 -! -- -! -!   c Ку- ди- то за грі- хи їх впруть.  
 948 Чи в рай їх пустять веселитись,  9 -! -! -- -!-  D Чи в рай їх пус- тять ве- се- ли- тись,
 949 Чи, може, в пекло пошмалитись  9 -! -! -- -!-  D Чи, мо- же, в пек- ло пош- ма- ли- тись
 950 І за гріхи їм носа втруть.  8 -- -! -! -!   c І за грі- хи їм но- са втруть.  
                                       
 951 96 Було їм вільно розмовляти  9 -! -! -- -!-  E 96 Бу- ло їм віль- но роз- мов- ля- ти
 952 Про всякії свої діла,  8 -! -- -! -!   f Про вся- кі- ї сво- ї ді- ла,  
 953 І думати, і мізковати –  9 -! -- -- -!-  E І ду- ма- ти, і міз- ко- ва- ти –
 954 Яка душа, де, як жила;  8 -! -! -! -!   f Я- ка ду- ша, де, як жи- ла;  
 955 Багатий тут на смерть гнівився,  9 -! -! -! -!-  G Ба- га- тий тут на смерть гні- вив- ся,
 956 Що він з грішми́ не розлічився,  9 -! -¦ -- -!-  G Що він з гріш- ми не роз- лі- чив- ся,
 957 Кому і кілько треба дать;  8 -! -! -! -!   h Ко- му і кіль- ко тре- ба дать;  
 958 Скупий же тосковав, нудився,  9 -! -- -! -!-  G Ску- пий же тос- ко- вав, ну- див- ся,
 959 Що він на світі не нажився  9 -! -! -- -!-  G Що він на сві- ті не на- жив- ся
 960 І що не вспів і погулять.  8 -! -! -- -!   h І що не вспів і по- гу- лять.  
                                       
 961 97 Сутяга толковав укази,  9 -! -- -! -!-  I 97 Су- тя- га тол- ко- вав у- ка- зи,
 962 І що то значить наш Статут;  8 -! -! -! -!   c І що то зна- чить наш Ста- тут;  
 963 Розказовав свої прокази,  9 -! -- -! -!-  I Роз- ка- зо- вав сво- ї про- ка- зи,
 964 На світі що робив сей плут.  8 -! -! -! -!   c На сві- ті що ро- бив сей плут.  
 965 Мудрець же физику провадив,  9 -! -! -- -!-  J Муд- рець же фи- зи- ку про- ва- див,
 966 І толковав якихсь монадів,  9 -- -! -! -!-  J І тол- ко- вав я- кихсь мо- на- дів,
 967 І думав, ві́дкіль взявся світ?  8 -! -¦ -! -!   k І ду- мав, від- кіль взяв- ся світ?  
 968 А мартопляс кричав, сміявся,  9 -- -! -! -!-  L А мар- топ- ляс кри- чав, смі- яв- ся,
 969 Розказовав і дивовався,  9 -! -- -- -!-  L Роз- ка- зо- вав і ди- во- вав- ся,
 970 Як добре знав жінок дурить.  8 -! -! -! -!   m Як доб- ре знав жі- нок ду- рить.  
                                       
 971 98 Суддя там признавався сміло,  9 -! -- -! -!-  N 98 Суд- дя там приз- на- вав- ся смі- ло,
 972 Що з гудзиками за мундир  8 -! -- -- -!   o Що з гуд- зи- ка- ми за мун- дир  
 973 Таке переоначив діло,  9 -! -! -- -!-  N Та- ке пе- ре- о- на- чив ді- ло,
 974 Що, може б, навістив Сибір;  8 -! -- -! -!   p Що, мо- же б, на- віс- тив Си- бір;  
 975 Та смерть ізбавила косою,  9 -! -! -- -!-  Q Та смерть із- ба- ви- ла ко- со- ю,
 976 Що кат легенькою рукою  9 -! -! -- -!-  Q Що кат ле- гень- ко- ю ру- ко- ю
 977 Плечей йому не покропив.  8 -! -! -- -!   r Пле- чей йо- му не пок- ро- пив.  
 978 А лікар скрізь ходив з ланцетом,  9 -! -! -! -!-  S А лі- кар скрізь хо- див з лан- це- том,
 979 З слабительним і спермацетом  9 -! -- -- -!-  S З сла- би- тель- ним і спер- ма- це- том
 980 І чванивсь, як людей морив.  8 -! -! -! -!   r І чва- нивсь, як лю- дей мо- рив.  
                                       
 981 99 Ласощохлисти похожали,  9 -- -! -- -!-  B 99 Ла- со- щох- лис- ти по- хо- жа- ли,
 982 Всі фертики і паничі,  8 -! -- -- -!   t Всі фер- ти- ки і па- ни- чі,  
 983 На пальцях ногтики кусали,  9 -! -! -- -!-  B На паль- цях ног- ти- ки ку- са- ли,
 984 Розприндившись, як павичі;  8 -! -- -- -!   t Роз- прин- див- шись, як па- ви- чі;  
 985 Все очі вгору піднімали,  9 -! -! -- -!-  B Все о- чі вго- ру під- ні- ма- ли,
 986 По світу нашому вздихали,  9 -! -! -- -!-  B По сві- ту на- шо- му взди- ха- ли,
 987 Що рано їх побрала смерть;  8 -! -! -! -!   u Що ра- но їх поб- ра- ла смерть;  
 988 Що трохи слави учинили,  9 -! -! -- -!-  V Що тро- хи сла- ви у- чи- ни- ли,
 989 Не всіх на світі подурили,  9 -! -! -- -!-  V Не всіх на сві- ті по- ду- ри- ли,
 990 Не всім успіли морду втерть.  8 -! -! -! -!   u Не всім ус- пі- ли мор- ду втерть.  
                                       
 991 100 Моти, картьожники, п'янюги  9 -! -! -- -!-  W 100 Мо- ти, кар- тьож- ни- ки, п'я- ню- ги
 992 І весь проворний чесний род;  8 -! -! -! -!   x І весь про- вор- ний чес- ний род;  
 993 Лакеї, конюхи і слуги,  9 -! -- -! -!-  W Ла- ке- ї, ко- ню- хи і слу- ги,
 994 Всі кухарі і скороход,  8 -- -! -- -!   x Всі ку- ха- рі і ско- ро- ход,  
 995 Побравшись за руки, ходили  9 -! -- -! -!-  V Поб- рав- шись за ру- ки, хо- ди- ли
 996 І все о плутнях говорили,  9 -! -! -- -!-  V І все о плут- нях го- во- ри- ли,
 997 Які робили, як жили,  8 -! -! -! -!   y Я- кі ро- би- ли, як жи- ли,  
 998 Як паней і панів дурили,  9 -! -- -! -!-  V Як па- ней і па- нів ду- ри- ли,
 999 Як по шиньках вночі ходили  9 -- -! -! -!-  V Як по шинь- ках вно- чі хо- ди- ли
1000 І як з кишень платки тягли.  8 -! -! -! -!   y І як з ки- шень плат- ки тяг- ли.  
                                       
1001 101 Там придзигльованки журились,  9 -- -! -- -!-  Z 101 Там прид- зиг- льо- ван- ки жу- ри- лись,
1002 Що нікому вже підморгнуть,  8 -! -- -- -!   c Що ні- ко- му вже під- мор- гнуть,  
1003 За ними більш не волочились,  9 -! -! -- -!-  Z За ни- ми більш не во- ло- чи- лись,
1004 Тут їх заклекотіла путь;  8 -! -- -! -!   c Тут їх зак- ле- ко- ті- ла путь;  
1005 Баби тут більш не ворожили  9 -! -! -- -!-  V Ба- би тут більш не во- ро- жи- ли
1006 І простодушних не дурили.  9 -- -! -- -!-  V І прос- то- душ- них не ду- ри- ли.
1007 Які ж дівок охочі бить,  8 -! -! -! -!   m Я- кі ж ді- вок о- хо- чі бить,  
1008 Зубами з серця скреготали,  9 -! -! -- -!-  B Зу- ба- ми з сер- ця скре- го- та- ли,
1009 Що наймички їх не вважали  9 -- -! -- -!-  B Що най- мич- ки їх не вва- жа- ли
1010 І не хотіли їм годить.  8 -- -! -! -!   m І не хо- ті- ли їм го- дить.  
                                       
1011 102 Еней уздрів свою Дидону,  9 -! -! -! -!-  A 102 Е- ней уз- дрів сво- ю Ди- до- ну,
1012 Ошмалену, мов головня,  8 -! -- -- -!   b Ош- ма- ле- ну, мов го- лов- ня,  
1013 Якраз по нашому закону  9 -! -! -- -!-  A Як- раз по на- шо- му за- ко- ну
1014 Пред нею шапочку ізняв:  8 -! -! -- -!   c Пред не- ю ша- поч- ку із- няв:  
1015 "Здорова! – глянь... де ти взялася?  9 -! -! -! -!-  D "Здо- ро- ва! – глянь... де ти взя- ла- ся?
1016 І ти, сердешна, приплелася  9 -! -! -- -!-  D І ти, сер- деш- на, прип- ле- ла- ся
1017 Із Карфагени аж сюди?  8 -- -! -- -!   e Із Кар- фа- ге- ни аж сю- ди?  
1018 Якого біса ти спеклася,  9 -! -! -! -!-  D Я- ко- го бі- са ти спек- ла- ся,
1019 Хіба на світі нажилася?  9 -! -! -- -!-  D Хі- ба на сві- ті на- жи- ла- ся?
1020 Чорт мав тобі десь і стида.  8 !! -! -- -!   b Чорт мав то- бі десь і сти- да.  
                                       
1021 103 Така смачная молодиця,  9 -! -! -- -!-  F 103 Та- ка смач- на- я мо- ло- ди- ця,
1022 І глянь! умерла залюбки...  8 -! -! -- -!   e І глянь! у- мер- ла за- люб- ки...  
1023 Рум'яна, повна, білолиця,  9 -! -! -- -!-  F Рум'- я- на, пов- на, бі- ло- ли- ця,
1024 Хто гляне, то лизне губки́;  8 -! -! -! -¦   e Хто гля- не, то лиз- не губ- ки;  
1025 Тепер з тебе яка утіха?  9 -! -! -! -!-  G Те- пер з те- бе я- ка у- ті- ха?
1026 Ніхто не гляне і для сміха,  9 -! -! -- -!-  G Ніх- то не гля- не і для смі- ха,
1027 Навік тепер пропала ти!  8 -! -! -! -!   e На- вік те- пер про- па- ла ти!  
1028 Я, далебі, в тім не виною,  9 -- -! -- -!-  H Я, да- ле- бі, в тім не ви- но- ю,
1029 Що так роз'їхався з тобою,  9 -! -! -- -!-  H Що так роз'- ї- хав- ся з то- бо- ю,
1030 Мені приказано втекти.  8 -! -! -- -!   e Ме- ні при- ка- за- но втек- ти.  
                                       
1031 104 Тепер же, ко́ли хоч, злигаймось  9 -! -¦ -- -!-  I 104 Те- пер же, ко- ли хоч, зли- гай- мось
1032 І нумо жить так, як жили,  8 -! -! -! -!   e І ну- мо жить так, як жи- ли,  
1033 Тут закурім, заженихаймось,  9 -- -! -- -!-  I Тут за- ку- рім, за- же- ни- хай- мось,
1034 Не розлучаймось ніколи;  8 -- -! -!--    J Не роз- лу- чай- мось ні- ко- ли;  
1035 Ходи, тебе я помилую,  9 -! -! -- -!-  K Хо- ди, те- бе я по- ми- лу- ю,
1036 Прижму до серця – поцілую..."  9 -! -! -- -!-  K Приж- му до сер- ця – по- ці- лу- ю..."
1037 Йому ж: Дидона наодріз  8 -! -! -- -!   l Йо- му ж: Ди- до- на на- од- різ  
1038 Сказала: "К чорту убирайся,  9 -! -! -- -!-  D Ска- за- ла: " К чор- ту у- би- рай- ся,
1039 На мене більш не женихайся...  9 -! -! -- -!-  D На ме- не більш не же- ни- хай- ся...
1040 Не лізь! Бо розіб'ю і ніс!"  8 -! -- -! -!   m Не лізь! Бо ро- зіб'- ю і ніс!"  
                                       
1041 105 Сказавши, чортзна-де пропала,  9 -! -! -! -!-  N 105 Ска- зав- ши, чорт- зна- де про- па- ла,
1042 Еней не знав, що і робить.  8 -! -! -- -!   o Е- ней не знав, що і ро- бить.  
1043 Коли б яга не закричала,  9 -! -! -- -!-  N Ко- ли б я- га не зак- ри- ча- ла,
1044 Що довго годі говорить,  8 -! -! -- -!   o Що дов- го го- ді го- во- рить,  
1045 То, може б, там і застоя́вся  9 -! -! -- -¦-  P То, мо- же б, там і зас- то- яв- ся
1046 І, може, той пори дождався,  9 -! -! -! -!-  P І, мо- же, той по- ри дож- дав- ся,
1047 Щоб хто і ребра полічив:  8 -! -! -- -!   q Щоб хто і реб- ра по- лі- чив:  
1048 Щоб з вдовами не женихався,  9 -! -- -- -!-  P Щоб з вдо- ва- ми не же- ни- хав- ся,
1049 Над мертвими не наглумлявся,  9 -! -- -- -!-  P Над мер- тви- ми не наг- лум- ляв- ся,
1050 Жінок любов'ю не морив.  8 -! -! -- -!   q Жі- нок лю- бов'- ю не мо- рив.  
                                       
1051 106 Еней з Сивиллою попхався  9 -! -! -- -!-  P 106 Е- ней з Си- вил- ло- ю поп- хав- ся
1052 В пекельную подалі глуш;  8 -! -- -! -!   r В пе- кель- ну- ю по- да- лі глуш;  
1053 Як на дорозі повстрічався  9 -- -! -- -!-  P Як на до- ро- зі повс- трі- чав- ся
1054 З громадою знакомих душ.  8 -! -- -! -!   r З гро- ма- до- ю зна- ко- мих душ.  
1055 Тут всі з Енеєм обнімались,  9 -! -! -- -!-  S Тут всі з Е- не- єм об- ні- ма- лись,
1056 Чоломкались і ціловались,  9 -! -- -- -!-  S Чо- лом- ка- лись і ці- ло- ва- лись,
1057 Побачивши князька свого;  8 -! -- -! -!   t По- ба- чив- ши князь- ка сво- го;  
1058 Тут всяк сміявся, реготався,  9 -! -! -- -!-  P Тут всяк смі- яв- ся, ре- го- тав- ся,
1059 Еней до всіх їх доглядався,  9 -! -! -- -!-  P Е- ней до всіх їх дог- ля- дав- ся,
1060 Знайшов з троянців ось кого:  8 -! -! -! -!   t Знай- шов з тро- ян- ців ось ко- го:  
                                       
1061 107 Педька, Терешка, Шеліфона,  9 -! -! -- -!-  U 107 Педь- ка, Те- реш- ка, Ше- лі- фо- на,
1062 Панька, Охріма і Харка,  8 -! -! -- -!   b Пань- ка, Ох- рі- ма і Хар- ка,  
1063 Леська, Олешка і Сізьона,  9 -! -! -- -!-  U Лесь- ка, О- леш- ка і Сізь- о- на,
1064 Пархома, Їська і Феська,  8 -! -! -- -!   b Пар- хо- ма, Їсь- ка і Фесь- ка,  
1065 Стецька, Ониська, Опанаса,  9 -! -! -- -!-  D Стець- ка, О- нись- ка, О- па- на- са,
1066 Свирида, Лазаря, Тараса,  9 -! -! -- -!-  D Сви- ри- да, Ла- за- ря, Та- ра- са,
1067 Були Денис, Остап, Овсій  8 -! -! -! -!   v Бу- ли Де- нис, Ос- тап, Ов- сій  
1068 І всі троянці, що втопились,  9 -! -! -! -!-  W І всі тро- ян- ці, що вто- пи- лись,
1069 Як на човнах з ним волочились,  9 -- -! -- -!-  W Як на чов- нах з ним во- ло- чи- лись,
1070 Тут був Вернигора Мусій.  8 -! -! -- -!   v Тут був Вер- ни- го- ра Му- сій.  
                                       
1071 108 Жидівська школа завелася,  9 -! -! -- -!-  D 108 Жи- дівсь- ка шко- ла за- ве- ла- ся,
1072 Великий крик всі підняли,  8 -! -! -- -!   e Ве- ли- кий крик всі під- ня- ли,  
1073 І реготня де не взялася,  9 -- -! -- -!-  D І ре- гот- ня де не взя- ла- ся,
1074 Тут всяку всячину верзли;  8 -! -! -- -!   e Тут вся- ку вся- чи- ну вер- зли;  
1075 Згадали чорт знає́ колишнє,  9 -! -! -¦ -!-  X Зга- да- ли чорт зна- є ко- лиш- нє,
1076 Балакали уже і лишнє,  9 -! -- -! -!-  X Ба- ла- ка- ли у- же і лиш- нє,
1077 І сам Еней тут розходивсь;  8 -! -! !- -!   y І сам Е- ней тут роз- хо- дивсь;  
1078 Щось балагурили довгенько,  9 -- -! -- -!-  Z Щось ба- ла- гу- ри- ли дов- гень- ко,
1079 Хоть ізійшлися і раненько,  9 -- -! -- -!-  Z Хоть і- зій- шли- ся і ра- нень- ко,
1080 Та пан Еней наш опізнивсь.  8 -! -! -- -!   y Та пан Е- ней наш о- піз- нивсь.  
                                       
1081 109 Сивиллі се не показалось,  9 -! -! -- -!-  A 109 Си- вил- лі се не по- ка- за- лось,
1082 Що так пахолок застоя́всь,  8 -! -! -- -¦   b Що так па- хо- лок зас- то- явсь,  
1083 Що ди́тятко так розбрехалось,  9 -¦ -- -- -!-  A Що ди- тят- ко так роз- бре- ха- лось,
1084 Уже і о́ світі не знавсь;  8 -! -¦ -- -!   b У- же і о сві- ті не знавсь;  
1085 На його грізно закричала,  9 -! -! -- -!-  C На йо- го гріз- но зак- ри- ча- ла,
1086 Залаяла, запорощала,  9 -! -- -- -!-  C За- ла- я- ла, за- по- ро- ща- ла,
1087 Що аж Еней ввесь затрусивсь.  8 -- -! -- -!   d Що аж Е- ней ввесь зат- ру- сивсь.  
1088 Троянці также всі здригнули  9 -! -! -! -!-  E Тро- ян- ці так- же всі здриг- ну- ли
1089 І врозтич, хто куди, махнули,  9 -! -! -! -!-  E І вроз- тич, хто ку- ди, мах- ну- ли,
1090 Еней за бабою пустивсь.  8 -! -! -- -!   d Е- ней за ба- бо- ю пус- тивсь.  
                                       
1091 110 Ішли, і як би не збрехати,  9 -! -! -- -!-  F 110 Іш- ли, і як би не збре- ха- ти,
1092 Трохи́ не з пару добрих гін,  8 -¦ -! -! -!   g Тро- хи не з па- ру доб- рих гін,  
1093 Як ось побачили і хати,  9 -! -! -- -!-  F Як ось по- ба- чи- ли і ха- ти,
1094 І ввесь Плутонів царський дім.  8 -! -! -! -!   h І ввесь Плу- то- нів царсь- кий дім.  
1095 Сивилла пальцем указала  9 -! -! -- -!-  C Си- вил- ла паль- цем у- ка- за- ла
1096 І так Енеєві сказала:  9 -! -! -- -!-  C І так Е- не- є- ві ска- за- ла:
1097 "Ось тут і пан Плутон живе  8 -! -! -! -!   i "Ось тут і пан Плу- тон жи- ве  
1098 Із Прозерпиною своєю,  9 -- -! -- -!-  J Із Про- зер- пи- но- ю сво- є- ю,
1099 До їх-то на поклон з гіллею  9 -! -- -! -!-  J До їх- то на пок- лон з гіл- ле- ю
1100 Тепер я поведу тебе".  8 -! -- -! -!   i Те- пер я по- ве- ду те- бе".  
                                       
1101 111 І тілько що прийшли к воротам  9 -! -! -! -!-  K 111 І тіль- ко що прий- шли к во- ро- там
1102 І в двір пустилися чвалать,  8 -! -! -- -!   l І в двір пус- ти- ли- ся чва- лать,  
1103 Як баба бри́дка, криворота:  9 -! -¦ -- -!-  M Як ба- ба брид- ка, кри- во- ро- та:
1104 "Хто йде?" – їх стала окликать.  8 -! -! -- -!   l "Хто йде?" – їх ста- ла ок- ли- кать.  
1105 Мерзенне чудо се стояло  9 -! -! -! -!-  N Мер- зен- не чу- до се сто- я- ло
1106 І било під двором в клепало,  9 -! -- -! -!-  N І би- ло під дво- ром в кле- па- ло,
1107 Як в панських водиться дворах;  8 -! -! -- -!   o Як в пансь- ких во- дить- ся дво- рах;  
1108 Обмотана вся ланцюгами,  9 -! -- -- -!-  P Об- мо- та- на вся лан- цю- га- ми,
1109 Гадюки ви́лися клубками  9 -! -¦ -- -!-  P Га- дю- ки ви- ли- ся клуб- ка- ми
1110 На голові і на плечах.  8 -- -! -- -!   o На го- ло- ві і на пле- чах.  
                                       
1111 112 Вона без всякого обману  9 -! -! -- -!-  Q 112 Во- на без вся- ко- го об- ма- ну
1112 І щиро без обиняків  8 -! -- -- -!   r І щи- ро без о- би- ня- ків  
1113 Робила грішним добру шану,  9 -! -! -! -!-  Q Ро- би- ла гріш- ним доб- ру ша- ну,
1114 Ремнями драла, мов биків;  8 -! -! -! -!   r Рем- ня- ми дра- ла, мов би- ків;  
1115 Кусала, гризла, бичовала,  9 -! -! -- -!-  C Ку- са- ла, гриз- ла, би- чо- ва- ла,
1116 Кришила, шкварила, щипала,  9 -! -! -- -!-  C Кри- ши- ла, шква- ри- ла, щи- па- ла,
1117 Топтала, дряпала, пекла,  8 -! -! -- -!   s Топ- та- ла, дря- па- ла, пек- ла,  
1118 Порола, корчила, пиляла,  9 -! -! -- -!-  C По- ро- ла, кор- чи- ла, пи- ля- ла,
1119 Вертіла, рвала, шпиговала  9 -! -! -- -!-  C Вер- ті- ла, рва- ла, шпи- го- ва- ла
1120 І кров із тіла їх пила.  8 -! -! -! -!   s І кров із ті- ла їх пи- ла.  
                                       
1121 113 Еней, бідняжка, ізлякався  9 -! -! -- -!-  T 113 Е- ней, бід- няж- ка, із- ля- кав- ся
1122 І ввесь, як крейда, побілів,  8 -! -! -- -!   r І ввесь, як крей- да, по- бі- лів,  
1123 І зараз у яги спитався,  9 -! -- -! -!-  T І за- раз у я- ги спи- тав- ся,
1124 Хто їй так мучити велів?  8 -! -! -- -!   r Хто їй так му- чи- ти ве- лів?  
1125 Вона йому все розказала  9 -! -! -- -!-  C Во- на йо- му все роз- ка- за- ла
1126 Так, як сама здорова знала,  9 !! -! -! -!-  C Так, як са- ма здо- ро- ва зна- ла,
1127 Що в пеклі є суддя Еак;  8 -! -! -! -!   u Що в пек- лі є суд- дя Е- ак;  
1128 Хоть він на смерть не осуждає,  9 -! -! -- -!-  V Хоть він на смерть не о- суж- да- є,
1129 Та мучити повеліває,  9 -! -- -- -!-  V Та му- чи- ти по- ве- лі- ва- є,
1130 І як звелить – і мучать так.  8 -! -! -! -!   u І як зве- лить – і му- чать так.  
                                       
1131 114 Ворота сами одчинились,  9 -! -! -- -!-  W 114 Во- ро- та са- ми од- чи- ни- лись,
1132 Не смів ніхто їх задержа́ть,  8 -! -! -- -¦   l Не смів ніх- то їх за- дер- жать,  
1133 Еней з Сивиллою пустились,  9 -! -! -- -!-  W Е- ней з Си- вил- ло- ю пус- ти- лись,
1134 Щоб Прозерпині честь оддать.  8 -- -! -! -!   l Щоб Про- зер- пи- ні честь од- дать.  
1135 І піднести їй на болячку  9 -- -! -- -!-  X І під- нес- ти їй на бо- ляч- ку
1136 Ту суто золоту гіллячку,  9 -! -- -! -!-  X Ту су- то зо- ло- ту гіл- ляч- ку,
1137 Що сильно так вона бажа.  8 -! -! -! -!   s Що силь- но так во- на ба- жа.  
1138 Но к ній Енея не пустили,  9 -! -! -- -!-  Y Но к ній Е- не- я не пус- ти- ли,
1139 Прогнали, трохи і не били,  9 -! -! -- -!-  Y Прог- на- ли, тро- хи і не би- ли,
1140 Бо хиріла їх госпожа.  8 -! -- -- -!   s Бо хи- рі- ла їх гос- по- жа.  
                                       
1141 115 А далі вперлися в будинки  9 -! -! -- -!-  Z 115 А да- лі впер- ли- ся в бу- дин- ки
1142 Підземного сього царя,  8 -! -- -! -!   s Під- зем- но- го сьо- го ца- ря,  
1143 Ні гич, ні гариля пилинки,  9 -! -! -- -!-  Z Ні гич, ні га- ри- ля пи- лин- ки,
1144 Було все чисто, як зоря;  8 -! -! -! -!   s Бу- ло все чис- то, як зо- ря;  
1145 Цвяховані були там стіни  9 -! -- -! !!-  A Цвя- хо- ва- ні бу- ли там сті- ни
1146 І вікна всі з морської піни;  9 -! -! -! -!-  A І вік- на всі з морсь- ко- ї пі- ни;
1147 Шумиха, оливо, свинець,  8 -! -! -- -!   b Шу- ми- ха, о- ли- во, сви- нець,  
1148 Блищали міді там і криці,  9 -! -! -! -!-  C Бли- ща- ли мі- ді там і кри- ці,
1149 Всі у́брані були світлиці;  9 -¦ -- -! -!-  C Всі уб- ра- ні бу- ли світ- ли- ці;
1150 По правді, панський був дворець.  8 -! -! -! -!   b По прав- ді, пансь- кий був дво- рець.  
                                       
1151 116 Еней з ягою розглядали  9 -! -! -- -!-  D 116 Е- ней з я- го- ю роз- гля- да- ли
1152 Всі ди́ва там, які були,  8 -¦ -! -! -!   e Всі ди- ва там, я- кі бу- ли,  
1153 Роти свої пороззявляли  9 -! -! -- -!-  D Ро- ти сво- ї по- роз- зяв- ля- ли
1154 І очі на лоби п'яли;  8 -! -- -! -!   e І о- чі на ло- би п'я- ли;  
1155 Проміж собою все зглядались –  9 -! -! -! -!-  F Про- між со- бо- ю все згля- да- лись –
1156 Всьому дивились, осміхались,  9 -! -! -- -!-  F Всьо- му ди- ви- лись, ос- мі- ха- лись,
1157 Еней то цмокав, то свистав.  8 -! -! -- -!   g Е- ней то цмо- кав, то свис- тав.  
1158 От тут-то душі ликовали,  9 -! -! -- -!-  D От тут- то ду- ші ли- ко- ва- ли,
1159 Що праведно в миру живали,  9 -! -- -! -!-  D Що пра- вед- но в ми- ру жи- ва- ли,
1160 Еней і сих тут навіщав.  8 -! -! -- -!   g Е- ней і сих тут на- ві- щав.  
                                       
1161 117 Сиділи, руки поскладавши,  9 -! -! -- -!-  H 117 Си- ді- ли, ру- ки пос- кла- дав- ши,
1162 Для них все празники були;  8 -! -! -- -!   e Для них все праз- ни- ки бу- ли;  
1163 Люльки курили, полягавши,  9 -! -! -- -!-  H Люль- ки ку- ри- ли, по- ля- гав- ши,
1164 Або горілочку пили,  8 -! -! -- -!   e А- бо го- рі- лоч- ку пи- ли,  
1165 Не тютюнкову і не пінну,  9 -- -! -- -!-  I Не тю- тюн- ко- ву і не пін- ну,
1166 Но третьопробну, перегінну,  9 -- -! -- -!-  I Но треть- оп- роб- ну, пе- ре- гін- ну,
1167 Настояную на бодян;  8 -! -- -- -!   j Нас- то- я- ну- ю на бо- дян;  
1168 Під челюстями запікану,  9 -! -- -- -!-  K Під че- люс- тя- ми за- пі- ка- ну,
1169 І з ганусом, і до калга́ну,  9 -! -- -- -¦-  K І з га- ну- сом, і до кал- га- ну,
1170 В ній був і перець, і шапран.  8 -! -! -- -!   j В ній був і пе- рець, і шап- ран.  
                                       
1171 118 І ласощі все тілько їли,  9 -! -- -! -!-  L 118 І ла- со- щі все тіль- ко ї- ли,
1172 Сластьони, коржики, стовпці,  8 -! -! -- -!   m Слас- тьо- ни, кор- жи- ки, стов- пці,  
1173 Варенички пшеничні, білі,  9 -! -- -! -!-  L Ва- ре- нич- ки пше- нич- ні, бі- лі,
1174 Пухкі з кав'яром буханці;  8 -! -! -- -!   m Пух- кі з кав'- я- ром бу- хан- ці;  
1175 Часник, рогіз, паслін, кислиці,  9 -! -! -! -!-  C Час- ник, ро- гіз, пас- лін, кис- ли- ці,
1176 Козельці, терн, глід, полуниці,  9 -! -! !- -!-  C Ко- зель- ці, терн, глід, по- лу- ни- ці,
1177 Крутиї яйця з сирівцем;  8 -! -! -- -!   n Кру- ти- ї яй- ця з си- рів- цем;  
1178 І дуже вкусную яєшню,  9 -! -! -- -!-  O І ду- же вкус- ну- ю я- єш- ню,
1179 Якусь німецьку, не тутешню,  9 -! -! -- -!-  O Я- кусь ні- мець- ку, не ту- теш- ню,
1180 А запивали все пивцем.  8 -- -! -! -!   n А за- пи- ва- ли все пив- цем.  
                                       
1181 119 Велике тут було роздолля  9 -! -! -! -!-  P 119 Ве- ли- ке тут бу- ло роз- дол- ля
1182 Тому, хто праведно живе,  8 -! -! -- -!   q То- му, хто пра- вед- но жи- ве,  
1183 Так, як велике безголов'я  9 -! -! -- -!-  R Так, як ве- ли- ке без- го- лов'- я
1184 Тому, хто грішну жизнь веде;  8 -! -! -! -!   q То- му, хто гріш- ну жизнь ве- де;  
1185 Хто мав к чому яку охоту,  9 -! -! -! -!-  S Хто мав к чо- му я- ку о- хо- ту,
1186 Тут утішався тим до поту;  9 -- -! -! -!-  S Тут у- ті- шав- ся тим до по- ту;
1187 Тут чистий був розгардіяш:  8 -! -! -- -!   t Тут чис- тий був роз- гар- ді- яш:  
1188 Лежи, спи, їж, пий, веселися,  9 -! !! !- -!-  U Ле- жи, спи, їж, пий, ве- се- ли- ся,
1189 Кричи, мовчи, співай, крутися;  9 -! -! -! -!-  U Кри- чи, мов- чи, спі- вай, кру- ти- ся;
1190 Рубайсь – так і дадуть палаш.  8 -! -- -! -!   t Ру- байсь – так і да- дуть па- лаш.  
                                       
1191 120 Ні чванились, ні величались,  9 -! -- -- -!-  F 120 Ні чва- ни- лись, ні ве- ли- ча- лись,
1192 Ніхто не знав тут мудровать,  8 -! -! -- -!   v Ніх- то не знав тут муд- ро- вать,  
1193 Крий боже, щоб ні догадались  9 -! -- -- -!-  F Крий бо- же, щоб ні до- га- да- лись
1194 Брат з брата в чім покепковать;  8 -! -! -- -!   v Брат з бра- та в чім по- кеп- ко- вать;  
1195 Ні сердилися, ні гнівились,  9 -! -- -- -!-  W Ні сер- ди- ли- ся, ні гні- ви- лись,
1196 Ні лаялися і не бились,  9 -! -- -- -!-  W Ні ла- я- ли- ся і не би- лись,
1197 А всі жили тут люб'язно́;  8 -! -! -- -¦   x А всі жи- ли тут люб'- яз- но;  
1198 Тут всякий гласно женихався.  9 -! -! -- -!-  Y Тут вся- кий глас- но же- ни- хав- ся.
1199 Ревнивих ябед не боявся,  9 -! -! -- -!-  Y Рев- ни- вих я- бед не бо- яв- ся,
1200 Було вобще все за одно.  8 -! -! -- -!   x Бу- ло воб- ще все за од- но.  
                                       
1201 121 Ні холодно було, ні душно,  9 -! -- -! -!-  Z 121 Ні хо- лод- но бу- ло, ні душ- но,
1202 А саме так, як в сіряках,  8 -! -! -- -!   a А са- ме так, як в сі- ря- ках,  
1203 І весело, і так не скучно,  9 -! -- -! -!-  B І ве- се- ло, і так не скуч- но,
1204 На великодних як святках;  8 -- -! -! -!   a На ве- ли- код- них як свят- ках;  
1205 Коли кому що захотілось,  9 -! -! -- -!-  C Ко- ли ко- му що за- хо- ті- лось,
1206 То тут як з неба і вродилось,  9 -! -! -- -!-  D То тут як з не- ба і вро- ди- лось,
1207 От так-то добрі тут жили.  8 -! -! -! -!   e От так- то доб- рі тут жи- ли.  
1208 Еней, се зрівши, дивовався  9 -! -! -- -!-  F Е- ней, се зрів- ши, ди- во- вав- ся
1209 І тут яги своєй спитався,  9 -! -! -! -!-  F І тут я- ги сво- єй спи- тав- ся,
1210 Які се праведні були?  8 -! -! -- -!   e Я- кі се пра- вед- ні бу- ли?  
                                       
1211 122 "Не думай, щоб були чиновні, –  9 -! -! -! -!-  G 122 "Не ду- май, щоб бу- ли чи- нов- ні, –
1212 Сивилла сей дала одвіт, –  8 -! -! -! -!   h Си- вил- ла сей да- ла од- віт, –  
1213 Або що грошей скрині повні,  9 -! -! -! -!-  G А- бо що гро- шей скри- ні пов- ні,
1214 Або в яких товстий живіт;  8 -! -! -! -!   h А- бо в я- ких тов- стий жи- віт;  
1215 Не ті се, що в цвітних жупанах,  9 -! -! -! -!-  I Не ті се, що в цвіт- них жу- па- нах,
1216 В карамзинах або сап'янах;  9 -- -! -! -!-  I В ка- рам- зи- нах а- бо сап'- я- нах;
1217 Не ті ж, що з книгами в руках,  8 -! -! -- -!   a Не ті ж, що з кни- га- ми в ру- ках,  
1218 Не рицарі, не розбишаки;  9 -! -- -- -!-  J Не ри- ца- рі, не роз- би- ша- ки;
1219 Не ті се, що кричать: "І паки",  9 -! -! -! -!-  J Не ті се, що кри- чать: " І па- ки",
1220 Не ті, що в золотих шапках.  8 -! -- -! -!   a Не ті, що в зо- ло- тих шап- ках.  
                                       
1221 123 Се бідні нищі навіжені  9 -! -! -- -!-  K 123 Се бід- ні ни- щі на- ві- же- ні
1222 Що дурнями зчисляли їх  8 -! -- -! -!   l Що дур- ня- ми зчис- ля- ли їх  
1223 Старці хромі сліпорождені  9 -! -! -- -!-  K Стар- ці хро- мі слі- по- рож- де- ні
1224 З яких був лю́дський глум і сміх  8 -! -¦ -! -!   l З я- ких був людсь- кий глум і сміх  
1225 Се що з порожніми сумками  9 -! -! -- -!-  M Се що з по- рож- ні- ми сум- ка- ми
1226 Жили голодні під тинами,  9 -! -! -- -!-  M Жи- ли го- лод- ні під ти- на- ми,
1227 Собак дражнили по дворах,  8 -! -! -- -!   a Со- бак драж- ни- ли по дво- рах,  
1228 Се ті, що біг дасть получали,  9 -! -! -- -!-  N Се ті, що біг дасть по- лу- ча- ли,
1229 Се ті, яких випроважали  9 -! -! -- -!-  N Се ті, я- ких вип- ро- ва- жа- ли
1230 В потилицю і по плечах.  8 -! -- -- -!   a В по- ти- ли- цю і по пле- чах.  
                                       
1231 124 Се вдови бідні, безпомощні,  9 -! -! -- -!-  O 124 Се вдо- ви бід- ні, без- по- мощ- ні,
1232 Яким приюту не було;  8 -! -! -- -!   p Я- ким при- ю- ту не бу- ло;  
1233 Се діви чесні, непорочні  9 -! -! -- -!-  Q Се ді- ви чес- ні, не- по- роч- ні
1234 Яким спідниці не дуло́;  8 -! -! -- -¦   p Я- ким спід- ни- ці не ду- ло;  
1235 Се що без родичів остались...  9 -! -- -! -!-  R Се що без ро- ди- чів ос- та- лись...
1236 І сиротами називались,  9 -! -- -- -!-  R І си- ро- та- ми на- зи- ва- лись,
1237 А послі вбгались і в оклад;  8 -! -! -- -!   s А пос- лі вбга- лись і в ок- лад;  
1238 Се що проценту не лупили,  9 -! -! -- -!-  T Се що про- цен- ту не лу- пи- ли,
1239 Що людям помагать любили,  9 -! -- -! -!-  T Що лю- дям по- ма- гать лю- би- ли,
1240 Хто чим багат, то тим і рад.  8 -! -! -! -!   s Хто чим ба- гат, то тим і рад.  
                                       
1241 125 Тут также старшина правдива,  9 -! -- -! -!-  U 125 Тут так- же стар- ши- на прав- ди- ва,
1242 Бувають всякії пани;  8 -! -! -- -!   e Бу- ва- ють вся- кі- ї па- ни;  
1243 Но тілько трохи сього дива,  9 -! -! -! -!-  U Но тіль- ко тро- хи сьо- го ди- ва,
1244 Не квапляться на се вони!  8 -! -- -! -!   e Не квап- лять- ся на се во- ни!  
1245 Бувають військові́, значкові,  9 -! -- -¦ -!-  V Бу- ва- ють війсь- ко- ві, знач- ко- ві,
1246 І сотники, і бунчукові,  9 -! -- -- -!-  V І сот- ни- ки, і бун- чу- ко- ві,
1247 Які правдиву жизнь вели;  8 -! -! -! -!   e Я- кі прав- ди- ву жизнь ве- ли;  
1248 Тут люде всякого завіту,  9 -! -! -- -!-  W Тут лю- де вся- ко- го за- ві- ту,
1249 По білому єсть кілько світу,  9 -! -- -! -!-  W По бі- ло- му єсть кіль- ко сві- ту,
1250 Которі праведно жили".  8 -! -! -- -!   e Ко- то- рі пра- вед- но жи- ли".  
                                       
1251 126 "Скажи ж, моя голубко сиза, –  9 -! -! -! -!-  X 126 "Ска- жи ж, мо- я го- луб- ко си- за, –
1252 Іще Еней яги спитав. –  8 -! -! -! -!   y І- ще Е- ней я- ги спи- тав. –  
1253 Чом батька я свого Анхиза  9 -! -! -! -!-  X Чом бать- ка я сво- го Ан- хи- за
1254 І досі в вічі не видав?  8 -! -! -- -!   y І до- сі в ві- чі не ви- дав?  
1255 Ні з грішними, ні у Плутона,  9 -! -- -- -!-  Z Ні з гріш- ни- ми, ні у Плу- то- на,
1256 Хіба йому нема закона,  9 -! -! -! -!-  Z Хі- ба йо- му не- ма за- ко- на,
1257 Куди його щоб засадить?"  8 -! -! -- -!   a Ку- ди йо- го щоб за- са- дить?"  
1258 "Він божої, – сказала, – крові,  9 -! -- -! -!-  B "Він бо- жо- ї, – ска- за- ла, – кро- ві,
1259 І по Венериній любові,  9 -- -! -- -!-  B І по Ве- не- ри- ній лю- бо- ві,
1260 Де схоче, буде там і жить".  8 -! -! -! -!   a Де схо- че, бу- де там і жить".  
                                       
1261 127 Базікавши, зійшли на гору,  9 -! -- -! -!-  C 127 Ба- зі- кав- ши, зій- шли на го- ру,
1262 На землю сіли оддихать,  8 -! -! -- -!   d На зем- лю сі- ли од- ди- хать,  
1263 І, попотівши саме впору,  9 -- -! -! -!-  C І, по- по- тів- ши са- ме впо- ру,
1264 Тут принялися розглядать,  8 -- -! -- -!   d Тут при- ня- ли- ся роз- гля- дать,  
1265 Анхиза щоб не прогуляти,  9 -! -- -- -!-  E Ан- хи- за щоб не про- гу- ля- ти,
1266 Обридло-бо і так шукати;  9 -! -- -! -!-  E Об- рид- ло- бо і так шу- ка- ти;
1267 Анхиз же був тогді внизу,  8 -! -! -! -!   f Ан- хиз же був тог- ді вни- зу,  
1268 І, похожавши по долині,  9 -- -! -- -!-  G І, по- хо- жав- ши по до- ли- ні,
1269 Об ми́ленькій своїй дитині  9 -¦ -- -! -!-  G Об ми- лень- кій сво- їй ди- ти- ні
1270 Водив по мізку коверзу.  8 -! -! -- -!   f Во- див по міз- ку ко- вер- зу.  
                                       
1271 128 Як глядь на гору ненароком,  9 -! -! -- -!-  H 128 Як глядь на го- ру не- на- ро- ком,
1272 І там свого синка уздрів,  8 -! -! -! -!   i І там сво- го син- ка уз- дрів,  
1273 Побіг старий не просто – боком  9 -! -! -! -!-  H По- біг ста- рий не прос- то – бо- ком
1274 І ввесь од радости згорів.  8 -! -! -- -!   i І ввесь од ра- дос- ти зго- рів.  
1275 Хватавсь з синком поговорити,  9 -! -! -- -!-  J Хва- тавсь з син- ком по- го- во- ри- ти,
1276 О всіх спитатись, розпросити  9 -! -! -- -!-  J О всіх спи- та- тись, роз- про- си- ти
1277 І повидатись хоть часок;  8 -- -! -- -!   k І по- ви- да- тись хоть ча- сок;  
1278 Енеєчка свого обняти,  9 -! -- -! -!-  E Е- не- єч- ка сво- го об- ня- ти,
1279 По-батьківській поціловати,  9 -! -- -- -!-  E По- бать- ківсь- кій по- ці- ло- ва- ти,
1280 Його почути голосок.  8 -! -! -- -!   k Йо- го по- чу- ти го- ло- сок.  
                                       
1281 129 "Здоров, синашу, ма дитятко! –  9 -! -! -! -!-  L 129 "Здо- ров, си- на- шу, ма ди- тят- ко! –
1282 Анхиз Енеєві сказав. –  8 -! -! -- -!   m Ан- хиз Е- не- є- ві ска- зав. –  
1283 Чи се ж тобі таки не стидно,  9 -! -! -! -!-  N Чи се ж то- бі та- ки не стид- но,
1284 Що довго я тебе тут ждав?  8 -! -! -! !!   m Що дов- го я те- бе тут ждав?  
1285 Ходім лишень к моїй господі,  9 -! -! -! -!-  O Хо- дім ли- шень к мо- їй гос- по- ді,
1286 Та поговорим на свободі,  9 -- -! -- -!-  O Та по- го- во- рим на сво- бо- ді,
1287 За тебе будем мірковать".  8 -! -! -- -!   d За те- бе бу- дем мір- ко- вать".  
1288 Еней стояв так, мов дубина,  9 -! -! -! -!-  P Е- ней сто- яв так, мов ду- би- на,
1289 Котилась з рота тілько слина,  9 -! -! -! -!-  P Ко- ти- лась з ро- та тіль- ко сли- на,
1290 Не смів мертвця поціловать.  8 -! -! -- -!   d Не смів мерт- вця по- ці- ло- вать.  
                                       
1291 130 Анхиз, сю бачивши причину,  9 -! -! -- -!-  Q 130 Ан- хиз, сю ба- чив- ши при- чи- ну,
1292 Чого синочок сумовав,  8 -! -! -- -!   m Чо- го си- но- чок су- мо- вав,  
1293 І сам хотів обнять дитину –  9 -! -! -! -!-  Q І сам хо- тів об- нять ди- ти- ну –
1294 Та ба! уже не в ту попав;  8 -! -! -! -!   m Та ба! у- же не в ту по- пав;  
1295 Принявсь його щоб научати  9 -! -! -- -!-  E При- нявсь йо- го щоб на- у- ча- ти
1296 І тайности йому сказати,  9 -! -- -! -!-  E І тай- нос- ти йо- му ска- за- ти,
1297 Який Енеїв буде плід,  8 -! -! -! -!   r Я- кий Е- не- їв бу- де плід,  
1298 Якії діти будуть жваві,  9 -! -! -! -!-  S Я- кі- ї ді- ти бу- дуть жва- ві,
1299 На світі зроблять скілько слави,  9 -! -! -! -!-  S На сві- ті зроб- лять скіль- ко сла- ви,
1300 Яким то хлопцям буде дід.  8 -! -! -! -!   r Я- ким то хлоп- цям бу- де дід.  
                                       
1301 131 Тогді-то в пеклі вечерниці  9 -! -! -- -!-  T 131 Тог- ді- то в пек- лі ве- чер- ни- ці
1302 Лучились, бачиш, як на те,  8 -! -! -! -!   u Лу- чи- лись, ба- чиш, як на те,  
1303 Були дівки та молодиці  9 -! -! -- -!-  T Бу- ли дів- ки та мо- ло- ди- ці
1304 І там робили не пусте:  8 -! -! -- -!   u І там ро- би- ли не пус- те:  
1305 У во́рона собі іграли,  9 -¦ -- -! -!-  V У во- ро- на со- бі іг- ра- ли,
1306 Весільних пісеньок співали,  9 -! -- -! -!-  V Ве- сіль- них пі- сень- ок спі- ва- ли,
1307 Співали тут і колядо́к;  8 -! -! -- -¦   k Спі- ва- ли тут і ко- ля- док;  
1308 Палили клоччя, ворожили,  9 -! -! -- -!-  W Па- ли- ли клоч- чя, во- ро- жи- ли,
1309 По спині лещатами били,  9 -! -! -- -!-  W По спи- ні ле- ща- та- ми би- ли,
1310 Загадовали загадок.  8 -! -- -- -!   k За- га- до- ва- ли за- га- док.  
                                       
1311 132 Тут заплітали джерегелі,  9 -- -! -- -!-  X 132 Тут зап- лі- та- ли дже- ре- ге- лі,
1312 Дробушечки на головах;  8 -! -- -- -!   y Дро- бу- шеч- ки на го- ло- вах;  
1313 Скакали по полу вегері,  9 -! -- -! -!-  Z Ска- ка- ли по по- лу ве- ге- рі,
1314 В тісної баби по лавках;  8 -! -! -- -!   y В тіс- но- ї ба- би по лав- ках;  
1315 А в комин сужених питали,  9 -! -! -- -!-  V А в ко- мин су- же- них пи- та- ли,
1316 У хатніх вікон підслухали,  9 -! -! -- -!-  V У хат- ніх ві- кон під- слу- ха- ли,
1317 Ходили в північ по пустка́м;  8 -! -! -- -¦   a Хо- ди- ли в пів- ніч по пус- ткам;  
1318 До свічки ложечки палили,  9 -! -- -! -!-  B До свіч- ки ло- жеч- ки па- ли- ли,
1319 Щетину із свині шмалили  9 -! -- -! -!-  B Ще- ти- ну із сви- ні шма- ли- ли
1320 Або жмурились по куткам.  8 -! -! -- -!   a А- бо жму- ри- лись по кут- кам.  
                                       
1321 133 Сюди привів Анхиз Енея  9 -! -! -! -!-  C 133 Сю- ди при- вів Ан- хиз Е- не- я
1322 І між дівок сих посадив;  8 -- -! -- -!   d І між ді- вок сих по- са- див;  
1323 Як неука і дуралея,  9 -! -- -- -!-  C Як не- у- ка і ду- ра- ле- я,
1324 Принять до гурту їх просив;  8 -! -! -! -!   d При- нять до гур- ту їх про- сив;  
1325 І щоб обом їм услужили,  9 -- -! -- -!-  B І щоб о- бом їм ус- лу- жи- ли,
1326 Як знають, так поворожили,  9 -! -! -- -!-  B Як зна- ють, так по- во- ро- жи- ли,
1327 Що стрінеться з його синком:  8 -! -- -! -!   e Що стрі- неть- ся з йо- го син- ком:  
1328 Чи він хоть трохи уродливий,  9 -! -! -- -!-  F Чи він хоть тро- хи у- род- ли- вий,
1329 К чому і як Еней щасливий,  9 -! -! -! -!-  F К чо- му і як Е- ней щас- ли- вий,
1330 Щоб всіх спитались ворожо́к.  8 -! -! -- -¦   g Щоб всіх спи- та- лись во- ро- жок.  
                                       
1331 134 Одна дівча була гостренька  9 -! -! -! -!-  H 134 Од- на дів- ча бу- ла гос- трень- ка
1332 І саме ухо прехихе,  8 -! -! -- -!   i І са- ме у- хо пре- хи- хе,  
1333 Швидка, гнучка, хвистка, порскенька,  9 -! -! -! -!-  H Швид- ка, гнуч- ка, хвис- тка, пор- скень- ка,
1334 Було з диявола лихе.  8 -! -! -- -!   i Бу- ло з ди- я- во- ла ли- хе.  
1335 Вона тут тілько і робила,  9 -! -! -- -!-  J Во- на тут тіль- ко і ро- би- ла,
1336 Що всім гадала, ворожила,  9 -! -! -- -!-  J Що всім га- да- ла, во- ро- жи- ла,
1337 Могуща в ділі тім була;  8 -! -! -! -!   k Мо- гу- ща в ді- лі тім бу- ла;  
1338 Чи брехеньки які сточити,  9 -- -! -! -!-  L Чи бре- хень- ки я- кі сто- чи- ти,
1339 Кому імення приложити,  9 -! -! -- -!-  L Ко- му і- мен- ня при- ло- жи- ти,
1340 То так якраз і додала.  8 -! -! -- -!   k То так як- раз і до- да- ла.  
                                       
1341 135 Призвідця зараз ся шептуха  9 -! -! -! -!-  M 135 Приз- від- ця за- раз ся шеп- ту- ха
1342 І примостилась к старику,  8 -- -! -- -!   n І при- мос- ти- лась к ста- ри- ку,  
1343 Йому шепнула біля уха  9 -! -! -! -!-  M Йо- му шеп- ну- ла бі- ля у- ха
1344 І завела з ним річ таку:  8 -- -! -! -!   n І за- ве- ла з ним річ та- ку:  
1345 "Ось я синкові загадаю,  9 -! -! -- -!-  O "Ось я син- ко- ві за- га- да- ю,
1346 Поворожу і попитаю,  9 -- -! -- -!-  O По- во- ро- жу і по- пи- та- ю,
1347 Йому що буде, розкажу;  8 -! -! -- -!   n Йо- му що бу- де, роз- ка- жу;  
1348 Я ворожбу такую знаю,  9 -- -! -! -!-  O Я во- рож- бу та- ку- ю зна- ю,
1349 Хоть що, по правді одгадаю,  9 -! -! -- -!-  O Хоть що, по прав- ді од- га- да- ю,
1350 І вже ніколи не збрешу".  8 -! -! -- -!   n І вже ні- ко- ли не збре- шу".  
                                       
1351 136 І зараз в го́рщечок наклала  9 -! -¦ -- -!-  P 136 І за- раз в гор- ще- чок нак- ла- ла
1352 Відьомських разних-всяких трав,  8 -! -! -! -!   q Відь- омсь- ких раз- них- вся- ких трав,  
1353 Які на Костянтина рвала,  9 -! -- -! -!-  P Я- кі на Кос- тян- ти- на рва- ла,
1354 І те гніздо, що ремез клав:  8 -! -! -! -!   q І те гніз- до, що ре- мез клав:  
1355 Васильки, папороть, шевлію,  9 -! -! -- -!-  R Ва- силь- ки, па- по- роть, шев- лі- ю,
1356 Петрів батіг і конвалі́ю,  9 -! -! -- -¦-  R Пет- рів ба- тіг і кон- ва- лі- ю,
1357 Любисток, просерень, чебрець;  8 -! -! -- -!   s Лю- бис- ток, про- се- рень, чеб- рець;  
1358 І все се налила водою  9 -! -- -! -!-  T І все се на- ли- ла во- до- ю
1359 Погожею, непочато́ю,  9 -! -- -- -¦-  T По- го- же- ю, не- по- ча- то- ю,
1360 Сказавши скількось і словець.  8 -! -! -- -!   s Ска- зав- ши скіль- кось і сло- вець.  
                                       
1361 137 Горщок сей черепком накрила,  9 -! -- -! -!-  J 137 Гор- щок сей че- реп- ком нак- ри- ла,
1362 Поставила його на жар,  8 -! -- -! -!   u Пос- та- ви- ла йо- го на жар,  
1363 І тут Енея присадила,  9 -! -! -- -!-  J І тут Е- не- я при- са- ди- ла,
1364 Щоб огоньок він роздував;  8 -- -! -- -!   q Щоб о- гонь- ок він роз- ду- вав;  
1365 Як розігрілось, зашипіло,  9 -- -! -- -!-  V Як ро- зіг- рі- лось, за- ши- пі- ло,
1366 Запарилось, заклекотіло,  9 -! -- -- -!-  V За- па- ри- лось, зак- ле- ко- ті- ло,
1367 Ворочалося зверху вниз;  8 -! -- -! -!   w Во- ро- ча- ло- ся звер- ху вниз;  
1368 Еней наш насторочив уха,  9 -! -- -! -!-  M Е- ней наш нас- то- ро- чив у- ха,
1369 Мов чоловічий голос слуха,  9 -- -! -! -!-  M Мов чо- ло- ві- чий го- лос слу- ха,
1370 Те чує і старий Анхиз.  8 -! -- -! -!   w Те чу- є і ста- рий Ан- хиз.  
                                       
1371 138 Як стали роздувать пильніше,  9 -! -- -! -!-  X 138 Як ста- ли роз- ду- вать пиль- ні- ше,
1372 Горщок той дужче клекотав,  8 -! -! -- -!   q Гор- щок той дуж- че кле- ко- тав,  
1373 Почули голос виразні́ше,  9 -! -! -- -¦-  X По- чу- ли го- лос ви- раз- ні- ше,
1374 І він Енею так сказав:  8 -! -! -! -!   q І він Е- не- ю так ска- зав:  
1375 "Енею годі вже журитись,  9 -! -! -! -!-  Y "Е- не- ю го- ді вже жу- ри- тись,
1376 Од його має розплодитись  9 -! -! -- -!-  Y Од йо- го ма- є роз- пло- ди- тись
1377 Великий і завзятий рід;  8 -! -- -! -!   z Ве- ли- кий і зав- зя- тий рід;  
1378 Всім світом буде управляти,  9 -! -! -- -!-  A Всім сві- том бу- де уп- рав- ля- ти,
1379 По всіх усюдах воювати,  9 -! -! -- -!-  A По всіх у- сю- дах во- ю- ва- ти,
1380 Підве́рне всіх собі під спід.  8 -¦ -! -! -!   b Під- вер- не всіх со- бі під спід.  
                                       
1381 139 І Римськії поставить стіни,  9 -! -- -! -!-  C 139 І Римсь- кі- ї пос- та- вить сті- ни,
1382 В них буде жити, як в раю;  8 -! -! -! -!   d В них бу- де жи- ти, як в ра- ю;  
1383 Великі зробить переміни  9 -! -! -- -!-  C Ве- ли- кі зро- бить пе- ре- мі- ни
1384 Во всім окружнім там краю;  8 -! -! -! -!   d Во всім ок- руж- нім там кра- ю;  
1385 Там буде жить та поживати,  9 -! -! -- -!-  A Там бу- де жить та по- жи- ва- ти,
1386 Покіль не будуть ціловати  9 -! -! -- -!-  A По- кіль не бу- дуть ці- ло- ва- ти
1387 Ноги чиєїсь постола...  8 -! -! -- -!   e Но- ги чи- є- їсь пос- то- ла...  
1388 Но відсіль час тобі вбираться  9 -! -! -! -!-  F Но від- сіль час то- бі вби- рать- ся
1389 І з панотцем своїм прощаться,  9 -- -! -! -!-  F І з па- нот- цем сво- їм про- щать- ся,
1390 Щоб голова тут не лягла".  8 -- -! -- -!   e Щоб го- ло- ва тут не ляг- ла".  
                                       
1391 140 Сього Анхизу не бажалось,  9 -! -! -- -!-  G 140 Сьо- го Ан- хи- зу не ба- жа- лось,
1392 Щоб попрощатися з синком,  8 -- -! -- -!   h Щоб поп- ро- ща- ти- ся з син- ком,  
1393 І в голову йому не клалось,  9 -! -- -! -!-  G І в го- ло- ву йо- му не кла- лось,
1394 Щоб з ним так бачитись мельком.  8 -! -! -- -!   h Щоб з ним так ба- чи- тись мель- ком.  
1395 Та ба! вже нічим пособити,  9 -! -! -- -!-  I Та ба! вже ні- чим по- со- би- ти,
1396 Енея треба відпустити,  9 -! -! -- -!-  I Е- не- я тре- ба від- пус- ти- ти,
1397 Із пекла вивести на світ.  8 -! -! -- -!   j Із пек- ла ви- вес- ти на світ.  
1398 Прощалися і обнімались,  9 -! -- -- -!-  K Про- ща- ли- ся і об- ні- ма- лись,
1399 Слізьми гіркими обливались –  9 -! -! -- -!-  K Слізь- ми гір- ки- ми об- ли- ва- лись –
1400 Анхиз кричав, як в марті кіт.  8 -! -! -! -!   j Ан- хиз кри- чав, як в мар- ті кіт.  
                                       
1401 141 Еней з Сивиллою старою  9 -! -! -- -!-  L 141 Е- ней з Си- вил- ло- ю ста- ро- ю
1402 Із пекла бігли напростець;  8 -! -! -- -!   m Із пек- ла біг- ли нап- рос- тець;  
1403 Синок ворочав головою,  9 -! -! -- -!-  L Си- нок во- ро- чав го- ло- во- ю,
1404 Поки́ аж не сховавсь отець;  8 -¦ -- -! -!   m По- ки аж не схо- вавсь о- тець;  
1405 Прийшов к троянцям помаленьку  9 -! -! -- -!-  N Прий- шов к тро- ян- цям по- ма- лень- ку
1406 І крався нишком, потихеньку,  9 -! -! -- -!-  N І крав- ся ниш- ком, по- ти- хень- ку,
1407 Де їм велів себе пождать.  8 -! -! -! -!   o Де їм ве- лів се- бе пож- дать.  
1408 Троянці покотом лежали  9 -! -! -- -!-  P Тро- ян- ці по- ко- том ле- жа- ли
1409 І на дозвіллі добре спали –  9 -- -! -! -!-  P І на доз- віл- лі доб- ре спа- ли –
1410 Еней і сам уклався спать.  8 -! -! -! -!   o Е- ней і сам ук- лав- ся спать.