RitmInMe Описание программы Оператор цифровой трансформации - Dilibrium / Дилибриум
Facebook    Twitter    Google+    LiveJournal    Мой Мир
ВКонтакте     Одноклассники

Font Size

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
 

ЕНЕЇДА
 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

 
Eney
 

 1

1 Еней-сподар, посумовавши,

-/-/---/- A 

1 Е-

ней-

спо-

дар,

по-

су-

мо-

вав-

ши,

 2

Насилу трохи вгамовавсь;

-/-/---/  B 

На-

си-

лу

тро-

хи

вга-

мо-

вавсь;

 

 3

Поплакавши і поридавши,

-/-----/- A 

По-

пла-

кав-

ши

і

по-

ри-

дав-

ши,

 4

Сивушкою почастовавсь;

-/-----/  B 

Си-

вуш-

ко-

ю

по-

час-

то-

вавсь;

 

 5

Но все-таки його мутило

---/-/-/- C 

Но

все-

та-

ки

йо-

го

му-

ти-

ло

 6

І коло серденька крутило,

-/-/---/- C 

І

ко-

ло

сер-

день-

ка

кру-

ти-

ло,

 7

Небіжчик часто щось вздихав;

-/-/---/  D 

Не-

біж-

чик

час-

то

щось

взди-

хав;

 

 8

Він моря так уже боявся,

-/-/-/-/- E 

Він

мо-

ря

так

у-

же

бо-

яв-

ся,

 9

Що на богів не покладався

---/---/- E 

Що

на

бо-

гів

не

по-

кла-

дав-

ся

 10

І батькові не довіряв.

-/-----/  D 

І

бать-

ко-

ві

не

до-

ві-

ряв.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

2 А вітри ззаду все трубили

-/-/---/- F 

2 А

віт-

ри

зза-

ду

все

тру-

би-

ли

 12

В потилицю його човнам,

-/---/-/  G 

В по-

ти-

ли-

цю

йо-

го

чов-

нам,

 

 13

Що мчалися зо всеї сили

-/---/-/- F 

Що

мча-

ли-

ся

зо

все-

ї

си-

ли

 14

По чорним пінявим водам.

-/-/---/  G 

По

чор-

ним

пі-

ня-

вим

во-

дам.

 

 15

Гребці і весла положили,

-/-/---/- F 

Греб-

ці

і

вес-

ла

по-

ло-

жи-

ли,

 16

Та сидя люлечки курили

-/-/---/- F 

Та

си-

дя

лю-

леч-

ки

ку-

ри-

ли

 17

І кургикали пісеньок:

---/---/  H 

І

кур-

ги-

ка-

ли

пі-

сень-

ок:

 

 18

Козацьких, гарних, запорозьких,

-/-/---/- I 

Ко-

заць-

ких,

гар-

них,

за-

по-

розь-

ких,

 19

А які знали, то московських

-/-/---/- J 

А

я-

кі

зна-

ли,

то

мос-

ковсь-

ких

 20

Вигадовали бриденьок.

-/-----/  H 

Ви-

га-

до-

ва-

ли

бри-

день-

ок.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21

3 Про Сагайдачного співали,

---/---/- K 

3 Про

Са-

гай-

дач-

но-

го

спі-

ва-

ли,

 22

Либонь співали і про Січ,

-/-/---/  L 

Ли-

бонь

спі-

ва-

ли

і

про

Січ,

 

 23

Як в пікінери набирали,

---/---/- K 

Як

в пі-

кі-

не-

ри

на-

би-

ра-

ли,

 24

Я к мандровав козак всю ніч;

---/-/-/  L 

Я

к ман-

дро-

вав

ко-

зак

всю

ніч;

 

 25

Полтавську славили Шведчину,

-/-/---/- M 

Пол-

тавсь-

ку

сла-

ви-

ли

Швед-

чи-

ну,

 26

І неня як свою дитину

-/---/-/- M 

І

не-

ня

як

сво-

ю

ди-

ти-

ну

 27

З двора провадила в поход;

-/-/---/  N 

З дво-

ра

про-

ва-

ди-

ла

в по-

ход;

 

 28

Як під Бендер'ю воювали,

---/---/- K 

Як

під

Бен-

дер'-

ю

во-

ю-

ва-

ли,

 29

Без галушок як помирали,

---/---/- K 

Без

га-

лу-

шок

як

по-

ми-

ра-

ли,

 30

Колись як був голодний год.

-/-/-/-/  N 

Ко-

лись

як

був

го-

лод-

ний

год.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31

4 Не так то діється все хутко,

-/-/---/- O 

4 Не

так

то

ді-

єть-

ся

все

хут-

ко,

 32

Як швидко кажуть нам казок;

-/-/---/  H 

Як

швид-

ко

ка-

жуть

нам

ка-

зок;

 

 33

Еней наш плив хоть дуже прудко,

-/-/-/-/- P 

Е-

ней

наш

плив

хоть

ду-

же

пруд-

ко,

 34

Та вже ж він плавав не деньок;

---/---/  H 

Та

вже

ж він

пла-

вав

не

день-

ок;

 

 35

Довгенько по морю щось шлялись

-/-/---/- Q 

До-

вгень-

ко

по

мо-

рю

щось

шля-

лись

 36

І сами о світі не знались,

-/-/---/- Q 

І

са-

ми

о

сві-

ті

не

зна-

лись,

 37

Не знав троянець ні один,

-/-/---/  R 

Не

знав

тро-

я-

нець

ні

о-

дин,

 

 38

Куди, про що і як швендюють,

-/-----/- S 

Ку-

ди,

про

що

і

як

швен-

дю-

ють,

 39

Куди се так вони мандрують,

-/-/-/-/- S 

Ку-

ди

се

так

во-

ни

ман-

дру-

ють,

 40

Куди їх мчить Анхизів син.

-/-/-/-/  R 

Ку-

ди

їх

мчить

Ан-

хи-

зів

син.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41

5 От так поплававши немало

-/-/---/- T 

5 От

так

по-

пла-

вав-

ши

не-

ма-

ло

 42

І поблудивши по морям,

---/---/  G 

І

по-

блу-

див-

ши

по

мо-

рям,

 

 43

Як ось і землю видно стало,

---/-/-/- T 

Як

ось

і

зем-

лю

вид-

но

ста-

ло,

 44

Побачили кінець бідам!

-/---/-/  G 

По-

ба-

чи-

ли

кі-

нець

бі-

дам!

 

 45

До берега якраз пристали,

-/---/-/- K 

До

бе-

ре-

га

як-

раз

при-

ста-

ли,

 46

На землю з човнів повставали

-/-/---/- K 

На

зем-

лю

з чов-

нів

по-

вста-

ва-

ли

 47

І стали тута оддихать.

-/-/---/  U 

І

ста-

ли

ту-

та

од-

ди-

хать.

 

 48

Ся Кумською земелька звалась,

-/---/-/- V 

Ся

Кумсь-

ко-

ю

зе-

мель-

ка

зва-

лась,

 49

Вона троянцям сподобалась,

-/-/---/- V 

Во-

на

тро-

ян-

цям

спо-

до-

ба-

лась,

 50

Далось і їй троянців знать.

-/---/-/  U 

Да-

лось

і

їй

тро-

ян-

ців

знать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51

6 Розгардіяш настав троянцям,

---/-/-/- W 

6 Роз-

гар-

ді-

яш

на-

став

тро-

ян-

цям,

 52

Оп'ять забули горювать;

-/-/---/  U 

Оп'-

ять

за-

бу-

ли

го-

рю-

вать;

 

 53

Буває щастя скрізь поганцям,

-/-/---/- W 

Бу-

ва-

є

щас-

тя

скрізь

по-

ган-

цям,

 54

А добрий мусить пропадать.

-/-/---/  U 

А

до-

брий

му-

сить

про-

па-

дать.

 

 55

І тут вони не шановались,

---/---/- Q 

І

тут

во-

ни

не

ша-

но-

ва-

лись,

 56

А зараз всі і потаскались,

-/-----/- Q 

А

за-

раз

всі

і

по-

тас-

ка-

лись,

 57

Чого хотілося шукать:

-/-/---/  U 

Чо-

го

хо-

ті-

ло-

ся

шу-

кать:

 

 58

Якому - меду та горілки,

-/-/---/- X 

Я-

ко-

му -

ме-

ду

та

го-

ріл-

ки,

 59

Якому - молодиці, дівки,

-/---/-/- Y 

Я-

ко-

му -

мо-

ло-

ди-

ці,

дів-

ки,

 60

Оскому щоб з зубів зігнать.

-/---/-/  U 

Ос-

ко-

му

щоб

з зу-

бів

зіг-

нать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61

7 Були бурлаки сі моторні,

-/-/-/-/- Z 

7 Бу-

ли

бур-

ла-

ки

сі

мо-

тор-

ні,

 62

Тут познакомились той час,

---/---/  A 

Тут

по-

зна-

ко-

ми-

лись

той

час,

 

 63

З диявола швидкі, проворні,

-/---/-/- B 

З ди-

я-

во-

ла

швид-

кі,

про-

вор-

ні,

 64

Підпустять москаля якраз.

-/---/-/  C 

Під-

пус-

тять

мос-

ка-

ля

як-

раз.

 

 65

Зо всіми миттю побратались,

-/-/---/- D 

Зо

всі-

ми

мит-

тю

по-

бра-

та-

лись,

 66

Посватались і покумались,

-/-----/- D 

По-

сва-

та-

лись

і

по-

ку-

ма-

лись,

 67

Мов зроду тутечка жили;

-/-/---/  E 

Мов

зро-

ду

ту-

теч-

ка

жи-

ли;

 

 68

Хто мав к чому яку кебету,

-/-/-/-/- F 

Хто

мав

к чо-

му

я-

ку

ке-

бе-

ту,

 69

Такого той шукав бенькету,

-/-/-/-/- F 

Та-

ко-

го

той

шу-

кав

бень-

ке-

ту,

 70

Всі веремію підняли.

---/---/  E 

Всі

ве-

ре-

мі-

ю

під-

ня-

ли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71

8 Де досвітки, де вечорниці,

-/-----/- G 

8 Де

до-

світ-

ки,

де

ве-

чор-

ни-

ці,

 72

Або весілля де було,

-/-/---/  H 

А-

бо

ве-

сіл-

ля

де

бу-

ло,

 

 73

Дівчата де і молодиці,

-/-----/- G 

Дів-

ча-

та

де

і

мо-

ло-

ди-

ці,

 74

Кому родини надало,

-/-/---/  H 

Ко-

му

ро-

ди-

ни

на-

да-

ло,

 

 75

То тут троянці і вродились;

---/---/- I 

То

тут

тро-

ян-

ці

і

вро-

ди-

лись;

 76

І лиш гляди, то й заходились

---/---/- I 

І

лиш

гля-

ди,

то

й за-

хо-

ди-

лись

 77

Коло жінок там ворожить,

-/-/---/  J 

Ко-

ло

жі-

нок

там

во-

ро-

жить,

 

 78

І, чоловіків підпоївши,

---/---/- K 

І,

чо-

ло-

ві-

ків

під-

по-

їв-

ши,

 79

Жінок, куди хто знав, повівши,

-/-/-/-/- K 

Жі-

нок,

ку-

ди

хто

знав,

по-

вів-

ши,

 80

Давай по чарці з ними пить.

-/-/-/-/  J 

Да-

вай

по

чар-

ці

з ни-

ми

пить.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81

9 Які ж були до карт охочі,

-/-/-/-/- L 

9 Я-

кі

ж бу-

ли

до

карт

о-

хо-

чі,

 82

То не сиділи дурно тут;

---/-/-/  M 

То

не

си-

ді-

ли

дур-

но

тут;

 

 83

Гуляли часто до півночі

-/-/---/- L 

Гу-

ля-

ли

час-

то

до

пів-

но-

чі

 84

В ніска, в пари, у лави, в жгут,

-/-/-/-/  M 

В ніс-

ка,

в па-

ри,

у

ла-

ви,

в жгут,

 

 85

У памфиля, в візка і в кепа,

-/---/-/- N 

У

пам-

фи-

ля,

в віз-

ка

і

в ке-

па,

 86

Кому ж із них була дотепа,

-/---/-/- N 

Ко-

му

ж із

них

бу-

ла

до-

те-

па,

 87

То в гроші грали всім листів.

-/-/---/  O 

То

в гро-

ші

гра-

ли

всім

лис-

тів.

 

 88

Тут всі по волі забавлялись,

---/---/- D 

Тут

всі

по

во-

лі

за-

бав-

ля-

лись,

 89

Пили, іграли, женихались.

-/-/---/- D 

Пи-

ли,

іг-

ра-

ли,

же-

ни-

ха-

лись.

 90

Ніхто без діла не сидів.

-/-/---/  O 

Ніх-

то

без

ді-

ла

не

си-

дів.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91

10 Еней один не веселився,

-/-/---/- P 

10 Е-

ней

о-

дин

не

ве-

се-

лив-

ся,

 92

Йому немиле все було;

-/-/---/  H 

Йо-

му

не-

ми-

ле

все

бу-

ло;

 

 93

Йому Плутон та батько снився,

-/-/-/-/- P 

Йо-

му

Плу-

тон

та

бать-

ко

снив-

ся,

 94

І пекло в голову ввійшло.

-/-/---/  H 

І

пек-

ло

в го-

ло-

ву

ввій-

шло.

 

 95

Оставивши своїх гуляти,

-/---/-/- Q 

Ос-

та-

вив-

ши

сво-

їх

гу-

ля-

ти,

 96

Пішов скрізь по полям шукати,

-/---/-/- Q 

Пі-

шов

скрізь

по

по-

лям

шу-

ка-

ти,

 97

Щоб хто дорогу показав:

---/---/  R 

Щоб

хто

до-

ро-

гу

по-

ка-

зав:

 

 98

Куди до пекла мандровати,

-/-/---/- Q 

Ку-

ди

до

пек-

ла

ман-

дро-

ва-

ти,

 99

Щоб розізнати, розпитати,

---/---/- Q 

Щоб

ро-

зіз-

на-

ти,

роз-

пи-

та-

ти,

 100

Бо в пекло стежки він не знав.

-/-/-/-/  R 

Бо

в пек-

ло

стеж-

ки

він

не

знав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 101

11 Ішов, ішов, аж з русих кудрів

-/-/-/-/- S 

11 І-

шов,

і-

шов,

аж

з ру-

сих

куд-

рів

 102

В три ряди капав піт на ніс,

-/-/-/-/  T 

В три

ря-

ди

ка-

пав

піт

на

ніс,

 

 103

Як ось забачив щось і уздрів,

---/---/- U 

Як

ось

за-

ба-

чив

щось

і

уз-

дрів,

 104

Густий пройшовши дуже ліс.

-/-/-/-/  T 

Гус-

тий

прой-

шов-

ши

ду-

же

ліс.

 

 105

На ніжці курячій стояла

-/-/---/- V 

На

ніж-

ці

ку-

ря-

чій

сто-

я-

ла

 106

То хатка дуже обветшала,

-/-/---/- V 

То

хат-

ка

ду-

же

об-

вет-

ша-

ла,

 107

І вся вертілася кругом;

---/---/  W 

І

вся

вер-

ті-

ла-

ся

кру-

гом;

 

 108

Він, до тії прийшовши хати,

---/-/-/- Q 

Він,

до

ті-

ї

прий-

шов-

ши

ха-

ти,

 109

Хазяїна став викликати,

-/-----/- Q 

Ха-

зя-

ї-

на

став

вик-

ли-

ка-

ти,

 110

Прищурившися під вікном.

-/-----/  W 

При-

щу-

рив-

ши-

ся

під

вік-

ном.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111

12 Еней стояв і дожидався,

-/-/---/- X 

12 Е-

ней

сто-

яв

і

до-

жи-

дав-

ся,

 112

Щоб вийшов з хати хто-небудь,

-/-/---/  Y 

Щоб

вий-

шов

з ха-

ти

хто-

не-

будь,

 

 113

У двері стукав, добувався,

-/-/---/- X 

У

две-

рі

сту-

кав,

до-

бу-

вав-

ся,

 114

Хотів був хатку з ніжки спхнуть.

-/-/-/-/  M 

Хо-

тів

був

хат-

ку

з ніж-

ки

спхнуть.

 

 115

Як вийшла бабище старая,

-/-/---/- Z 

Як

вий-

шла

ба-

би-

ще

ста-

ра-

я,

 116

Крива, горбатая, сухая,

-/-/---/- Z 

Кри-

ва,

гор-

ба-

та-

я,

су-

ха-

я,

 117

Запліснявіла вся в шрамах;

-/-----/  A 

За-

пліс-

ня-

ві-

ла

вся

в шра-

мах;

 

 118

Сіда, ряба, беззуба, коса,

-/-/-/-/- B 

Сі-

да,

ря-

ба,

без-

зу-

ба,

ко-

са,

 119

Розхристана, простоволоса,

-/-----/- B 

Роз-

хрис-

та-

на,

про-

сто-

во-

ло-

са,

 120

І як в намисті, вся в жовнах.

---/---/  A 

І

як

в на-

мис-

ті,

вся

в жов-

нах.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121

13 Еней, таку уздрівши цяцю,

-/-/-/-/- C 

13 Е-

ней,

та-

ку

уз-

дрів-

ши

ця-

цю,

 122

Не знав із ляку де стояв;

-/-/---/  D 

Не

знав

із

ля-

ку

де

сто-

яв;

 

 123

І думав, що свою всю працю

-/---/-/- C 

І

ду-

мав,

що

сво-

ю

всю

пра-

цю

 124

Навіки тута потеряв.

-/-/---/  D 

На-

ві-

ки

ту-

та

по-

те-

ряв.

 

 125

Як ось до його підступила

---/---/- E 

Як

ось

до

йо-

го

під-

сту-

пи-

ла

 126

Яга ся і заговорила,

-/-----/- E 

Я-

га

ся

і

за-

го-

во-

ри-

ла,

 127

Роззявивши свої уста:

-/---/-/  F 

Роз-

зя-

вив-

ши

сво-

ї

ус-

та:

 

 128

"Гай, гай же, слихом послихати,

-/-/---/- G 

"Гай,

гай

же,

сли-

хом

по-

сли-

ха-

ти,

 129

Анхизенка у віч видати,

-/---/-/- G 

Ан-

хи-

зен-

ка

у

віч

ви-

да-

ти,

 130

А як забрів ти в сі міста?

---/-/-/  F 

А

як

за-

брів

ти

в сі

міс-

та?

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 131

14 Давно тебе я дожидаю

-/-/---/- H 

14 Дав-

но

те-

бе

я

до-

жи-

да-

ю

 132

І думала, що вже пропав;

-/-----/  D 

І

ду-

ма-

ла,

що

вже

про-

пав;

 

 133

Я все дивлюсь та визираю,

---/---/- H 

Я

все

див-

люсь

та

ви-

зи-

ра-

ю,

 134

Аж ось коли ти причвалав.

---/---/  D 

Аж

ось

ко-

ли

ти

при-

чва-

лав.

 

 135

Мені вже розказали з неба,

-/---/-/- I 

Ме-

ні

вже

роз-

ка-

за-

ли

з не-

ба,

 136

Чого тобі пильненько треба, -

-/-/-/-/- I 

Чо-

го

то-

бі

пиль-

нень-

ко

тре-

ба, -

 137

Отець твій був у мене тут".

-/-/-/-/  J 

О-

тець

твій

був

у

ме-

не

тут".

 

 138

Еней сьому подивовався

-/-/---/- K 

Е-

ней

сьо-

му

по-

ди-

во-

вав-

ся

 139

І баби сучої спитався:

-/-/---/- K 

І

ба-

би

су-

чо-

ї

спи-

тав-

ся:

 140

Як відьму злую сю зовуть.

-/-/---/  J 

Як

відь-

му

злу-

ю

сю

зо-

вуть.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 141

15 "Я Кумськая зовусь Сивилла,

-/---/-/- E 

15 "Я

Кумсь-

ка-

я

зо-

вусь

Си-

вил-

ла,

 142

Ясного Феба попадя,

-/-/---/  F 

Яс-

но-

го

Фе-

ба

по-

па-

дя,

 

 143

При його храмі посіділа,

-/-/---/- L 

При

йо-

го

хра-

мі

по-

сі-

ді-

ла,

 144

Давно живу на світі я!

-/-/-/-/  F 

Дав-

но

жи-

ву

на

сві-

ті

я!

 

 145

При Шведчині я дівовала,

-/-----/- M 

При

Швед-

чи-

ні

я

ді-

во-

ва-

ла,

 146

А татарва як набігала,

---/---/- M 

А

та-

тар-

ва

як

на-

бі-

га-

ла,

 147

То вже я замужем була;

---/---/  F 

То

вже

я

за-

му-

жем

бу-

ла;

 

 148

І першу сарану зазнаю;

-/---/-/- H 

І

пер-

шу

са-

ра-

ну

за-

зна-

ю;

 149

Коли ж був трус, як ізгадаю,

-/-/---/- H 

Ко-

ли

ж був

трус,

як

із-

га-

да-

ю,

 150

То вся здригнусь, мовби мала.

---/-/-/  F 

То

вся

здриг-

нусь,

мов-

би

ма-

ла.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 151

16 На світі всячину я знаю,

-/-/---/- H 

16 На

сві-

ті

вся-

чи-

ну

я

зна-

ю,

 152

Хоть нікуди і не хожу,

-/-----/  N 

Хоть

ні-

ку-

ди

і

не

хо-

жу,

 

 153

І людям в нужді помагаю,

-/-/---/- H 

І

лю-

дям

в нуж-

ді

по-

ма-

га-

ю,

 154

І їм на звіздах ворожу:

-/-/---/  N 

І

їм

на

звіз-

дах

во-

ро-

жу:

 

 155

Кому чи трясцю одігнати,

-/-/---/- G 

Ко-

му

чи

тряс-

цю

о-

діг-

на-

ти,

 156

Од заушниць чи пошептати,

---/---/- G 

Од

за-

уш-

ниць

чи

по-

шеп-

та-

ти,

 157

Або і волос ізігнать;

-/-/---/  O 

А-

бо

і

во-

лос

і-

зіг-

нать;

 

 158

Шепчу - уроки проганяю,

-/-/---/- H 

Шеп-

чу -

у-

ро-

ки

про-

га-

ня-

ю,

 159

Переполохи виливаю,

---/---/- H 

Пе-

ре-

по-

ло-

хи

ви-

ли-

ва-

ю,

 160

Гадюк умію замовлять.

-/-/---/  O 

Га-

дюк

у-

мі-

ю

за-

мов-

лять.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 161

17 Тепер ходімо лиш в каплицю,

-/-/---/- P 

17 Те-

пер

хо-

ді-

мо

лиш

в кап-

ли-

цю,

 162

Там Фебові ти поклонись

-/-----/  Q 

Там

Фе-

бо-

ві

ти

по-

кло-

нись

 

 163

І обіщай йому телицю,

---/-/-/- P 

І

о-

бі-

щай

йо-

му

те-

ли-

цю,

 164

А послі гарно помолись.

-/-/---/  Q 

А

по-

слі

гар-

но

по-

мо-

лись.

 

 165

Не пожалій лиш золотого

---/---/- R 

Не

по-

жа-

лій

лиш

зо-

ло-

то-

го

 166

Для Феба світлого, ясного,

-/-/---/- R 

Для

Фе-

ба

світ-

ло-

го,

яс-

но-

го,

 167

Та і мені що перекинь;

---/---/  S 

Та

і

ме-

ні

що

пе-

ре-

кинь;

 

 168

То ми тобі таки щось скажем,

---/-/-/- T 

То

ми

то-

бі

та-

ки

щось

ска-

жем,

 169

А може, в пекло шлях покажем,

-/-/-/-/- T 

А

мо-

же,

в пек-

ло

шлях

по-

ка-

жем,

 170

Іди, утрись і більш не слинь".

-/-/---/  S 

І-

ди,

ут-

рись

і

більш

не

слинь".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 171

18 Прийшли в каплицю перед Феба,

-/-/-/-/- I 

18 Прий-

шли

в кап-

ли-

цю

пе-

ред

Фе-

ба,

 172

Еней поклони бити став,

-/-/-/-/  D 

Е-

ней

по-

кло-

ни

би-

ти

став,

 

 173

Щоб із блакитного Феб неба

---/---/- I 

Щоб

із

бла-

кит-

но-

го

Феб

не-

ба

 174

Йому всю ласку показав.

-/-/---/  D 

Йо-

му

всю

лас-

ку

по-

ка-

зав.

 

 175

Сивиллу тут замордовало,

-/-----/- U 

Си-

вил-

лу

тут

за-

мор-

до-

ва-

ло,

 176

І очі на лоб позганяло,

-/-/---/- U 

І

о-

чі

на

лоб

по-

зга-

ня-

ло,

 177

І дибом волос став сідий;

-/-/-/-/  V 

І

ди-

бом

во-

лос

став

сі-

дий;

 

 178

Клубком із рота піна билась;

-/-/-/-/- W 

Клуб-

ком

із

ро-

та

пі-

на

би-

лась;

 179

Сама ж вся корчилась, кривилась,

-/-/---/- W 

Са-

ма

ж вся

кор-

чи-

лась,

кри-

ви-

лась,

 180

Мов дух вселився в неї злий.

-/-/-/-/  V 

Мов

дух

все-

лив-

ся

в не-

ї

злий.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 181

19 Тряслась, кректала, побивалась,

-/-/---/- X 

19 Тряс-

лась,

крек-

та-

ла,

по-

би-

ва-

лась,

 182

Як бубен, синя стала вся;

-/-/-/-/  F 

Як

бу-

бен,

си-

ня

ста-

ла

вся;

 

 183

Упавши на землю, качалась,

-/-/---/- X 

У-

пав-

ши

на

зем-

лю,

ка-

ча-

лась,

 184

У барлозі мов порося.

---/---/  F 

У

бар-

ло-

зі

мов

по-

ро-

ся.

 

 185

І чим Еней молився більше,

---/-/-/- Y 

І

чим

Е-

ней

мо-

лив-

ся

біль-

ше,

 186

То все було Сивиллі гірше;

---/-/-/- Z 

То

все

бу-

ло

Си-

вил-

лі

гір-

ше;

 187

А послі, як перемоливсь,

-/-----/  A 

А

по-

слі,

як

пе-

ре-

мо-

ливсь,

 

 188

З Сивилли тілько піт котився;

-/-/-/-/- B 

З Си-

вил-

ли

тіль-

ко

піт

ко-

тив-

ся;

 189

Еней же на неї дивився,

-/-/---/- B 

Е-

ней

же

на

не-

ї

ди-

вив-

ся,

 190

Дрижав од страху і трусивсь.

-/-/---/  A 

Дри-

жав

од

стра-

ху

і

тру-

сивсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 191

20 Сивилла трохи очуняла,

-/-/---/- C 

20 Си-

вил-

ла

тро-

хи

о-

чу-

ня-

ла,

 192

Отерла піну на губах;

-/-/---/  D 

О-

тер-

ла

пі-

ну

на

гу-

бах;

 

 193

І до Енея проворчала

---/---/- C 

І

до

Е-

не-

я

про-

вор-

ча-

ла

 194

Приказ од Феба в сих словах:

-/-/---/  D 

При-

каз

од

Фе-

ба

в сих

сло-

вах:

 

 195

"Така богів Олимпських рада,

-/-/-/-/- E 

"Та-

ка

бо-

гів

О-

лимп-

ських

ра-

да,

 196

Що ти і вся твоя громада

-/---/-/- E 

Що

ти

і

вся

тво-

я

гро-

ма-

да

 197

Не будете по смерть в Риму;

-/---/-/  F 

Не

бу-

де-

те

по

смерть

в Ри-

му;

 

 198

Но що тебе там будуть знати,

---/-/-/- G 

Но

що

те-

бе

там

бу-

дуть

зна-

ти,

 199

Твоє імення вихваляти;

-/-/---/- G 

Тво-

є

і-

мен-

ня

вих-

ва-

ля-

ти;

 200

Но ти не радуйся сьому.

---/---/  F 

Но

ти

не

ра-

дуй-

ся

сьо-

му.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

21 Іще ти вип'єш добру повну,

-/-/-/-/- H 

21 І-

ще

ти

вип'-

єш

до-

бру

по-

вну,

 202

По всіх усюдах будеш ти;

-/-/-/-/  I 

По

всіх

у-

сю-

дах

бу-

деш

ти;

 

 203

І долю гірку, невгомонну

-/-/---/- J 

І

до-

лю

гір-

ку,

не-

вго-

мон-

ну

 204

Готовсь свою не раз клясти.

-/-/---/  I 

Го-

товсь

сво-

ю

не

раз

кляс-

ти.

 

 205

Юнона ще не вдовольнилась,

-/-----/- K 

Ю-

но-

на

ще

не

вдо-

воль-

ни-

лась,

 206

Її злоба щоб окошилась

-/-/---/- K 

Ї-

ї

зло-

ба

щоб

о-

ко-

ши-

лась

 207

Хотя б на правнуках твоїх;

-/-/---/  L 

Хо-

тя

б на

прав-

ну-

ках

тво-

їх;

 

 208

Но послі будеш жить по-панськи,

-/-/-/-/- M 

Но

по-

слі

бу-

деш

жить

по-

пансь-

ки,

 209

І люди всі твої троянські

-/---/-/- M 

І

лю-

ди

всі

тво-

ї

тро-

янсь-

кі

 210

Забудуть всіх сих бід своїх".

-/---/-/  L 

За-

бу-

дуть

всіх

сих

бід

сво-

їх".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 211

22 Еней похнюпивсь, дослухався,

-/-/---/- N 

22 Е-

ней

по-

хню-

пивсь,

до-

слу-

хав-

ся,

 212

Сивилла що йому верзла,

-/---/-/  O 

Си-

вил-

ла

що

йо-

му

вер-

зла,

 

 213

Стояв, за голову узявся,

-/-/---/- N 

Сто-

яв,

за

го-

ло-

ву

у-

зяв-

ся,

 214

Не по йому ся річ була.

---/-/-/  O 

Не

по

йо-

му

ся

річ

бу-

ла.

 

 215

"Трохи мене ти не морочиш,

-/-/---/- P 

"Тро-

хи

ме-

не

ти

не

мо-

ро-

чиш,

 216

Не розчовпу, що ти пророчиш, -

---/---/- P 

Не

роз-

чов-

пу,

що

ти

про-

ро-

чиш, -

 217

Еней Сивиллі говорив: -

-/-/---/  Q 

Е-

ней

Си-

вил-

лі

го-

во-

рив: -

 

 218

Диявол знає, хто з вас бреше,

-/-/---/- R 

Ди-

я-

вол

зна-

є,

хто

з вас

бре-

ше,

 219

Трохи б мені було не легше,

-/-/-/-/- S 

Тро-

хи

б ме-

ні

бу-

ло

не

лег-

ше,

 220

Якби я Феба не просив.

-/-/---/  Q 

Як-

би

я

Фе-

ба

не

про-

сив.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

23 Та вже що буде, те і буде,

---/---/- T 

23 Та

вже

що

бу-

де,

те

і

бу-

де,

 222

А буде те, що бог нам дасть;

-/---/-/  U 

А

бу-

де

те,

що

бог

нам

дасть;

 

 223

Не ангели - такії ж люди,

-/---/-/- T 

Не

ан-

ге-

ли -

та-

кі-

ї

ж лю-

ди,

 224

Колись нам треба всім пропасть.

-/-/---/  U 

Ко-

лись

нам

тре-

ба

всім

про-

пасть.

 

 225

До мене будь лиш ти ласкава,

-/-/---/- V 

До

ме-

не

будь

лиш

ти

лас-

ка-

ва,

 226

Услужлива і нелукава,

-/-----/- V 

Ус-

луж-

ли-

ва

і

не-

лу-

ка-

ва,

 227

Мене до батька поведи;

-/-/---/  I 

Ме-

не

до

бать-

ка

по-

ве-

ди;

 

 228

Я проходився б ради скуки

---/-/-/- W 

Я

про-

хо-

див-

ся

б ра-

ди

ску-

ки

 229

Побачити пекельні муки,

-/---/-/- W 

По-

ба-

чи-

ти

пе-

кель-

ні

му-

ки,

 230

Ану, на звізди погляди.

-/-/---/  I 

А-

ну,

на

звіз-

ди

по-

гля-

ди.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 231

24 Не перший я, та й не послідній,

-/-/---/- X 

24 Не

пер-

ший

я,

та

й не

по-

слід-

ній,

 232

Іду до пекла на поклон:

-/-/---/  Y 

І-

ду

до

пек-

ла

на

по-

клон:

 

 233

Орфей який уже негідний,

-/-/-/-/- X 

Ор-

фей

я-

кий

у-

же

не-

гід-

ний,

 234

Та що ж йому зробив Плутон;

---/-/-/  Y 

Та

що

ж йо-

му

зро-

бив

Плу-

тон;

 

 235

А Геркулес як увалився,

---/---/- B 

А

Гер-

ку-

лес

як

у-

ва-

лив-

ся,

 236

То так у пеклі розходився,

-/-/---/- B 

То

так

у

пек-

лі

роз-

хо-

див-

ся,

 237

Що всіх чортяк порозганяв."

---/---/  Z 

Що

всіх

чор-

тяк

по-

роз-

га-

няв."

 

 238

"Ану! Черкнім - а для охоти

-/-/---/- A 

"А-

ну!

Чер-

кнім -

а

для

о-

хо-

ти

 239

Тобі я дам на дві охвоти...

-/-/-/-/- A 

То-

бі

я

дам

на

дві

ох-

во-

ти...

 240

Та ну ж! скажи, щоб я вже знав".

-/-/---/  B 

Та

ну

ж! ска-

жи,

щоб

я

вже

знав".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 241

25 "Огнем, як бачу, ти іграєш, -

-/-/---/- C 

25 "Ог-

нем,

як

ба-

чу,

ти

іг-

ра-

єш, -

 242

Йому дала яга одвіт: -

-/-/-/-/  D 

Йо-

му

да-

ла

я-

га

од-

віт: -

 

 243

Ти пекла, бачу, ще не знаєш,

-/-/---/- C 

Ти

пек-

ла,

ба-

чу,

ще

не

зна-

єш,

 244

Не мил тобі уже десь світ.

-/-/-/-/  D 

Не

мил

то-

бі

у-

же

десь

світ.

 

 245

Не люблять в пеклі жартовати,

-/-/---/- E 

Не

люб-

лять

в пек-

лі

жар-

то-

ва-

ти,

 246

Повік тобі дадуться знати,

-/-/-/-/- E 

По-

вік

то-

бі

да-

дуть-

ся

зна-

ти,

 247

От тілько ніс туди посунь;

-/-/-/-/  F 

От

тіль-

ко

ніс

ту-

ди

по-

сунь;

 

 248

Тобі там буде не до чмиги,

-/-/---/- G 

То-

бі

там

бу-

де

не

до

чми-

ги,

 249

Як піднесуть із отцом фиги,

---/-/-/- G 

Як

під-

не-

суть

із

от-

цом

фи-

ги,

 250

То зараз вхопить тебе лунь.

-/-/-/-/  F 

То

за-

раз

вхо-

пить

те-

бе

лунь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 251

26 Коли ж сю маєш ти охоту

-/-/---/- H 

26 Ко-

ли

ж сю

ма-

єш

ти

о-

хо-

ту

 252

У батька в пеклі побувать,

-/-/---/  I 

У

бать-

ка

в пек-

лі

по-

бу-

вать,

 

 253

Мені дай зараз за роботу,

-/-/---/- H 

Ме-

ні

дай

за-

раз

за

ро-

бо-

ту,

 254

То я приймуся мусовать,

---/---/  I 

То

я

прий-

му-

ся

му-

со-

вать,

 

 255

Як нам до пекла довалитись

---/---/- J 

Як

нам

до

пек-

ла

до-

ва-

ли-

тись

 256

І там на мертвих подивитись;

-/-/---/- J 

І

там

на

мер-

твих

по-

ди-

ви-

тись;

 257

Ти знаєш - дурень не бере:

-/-/---/  K 

Ти

зна-

єш -

ду-

рень

не

бе-

ре:

 

 258

У нас хоть трохи хто тямущий,

---/---/- L 

У

нас

хоть

тро-

хи

хто

тя-

му-

щий,

 259

Уміє жить по правді сущій,

-/-/-/-/- L 

У-

мі-

є

жить

по

прав-

ді

су-

щій,

 260

То той, хоть з батька, то здере.

-/-/---/  K 

То

той,

хоть

з бать-

ка,

то

зде-

ре.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 261

27 Поким же що, то ти послухай

-/-----/- M 

27 По-

ким

же

що,

то

ти

по-

слу-

хай

 262

Того, що я тобі скажу,

-/---/-/  N 

То-

го,

що

я

то-

бі

ска-

жу,

 

 263

І голови собі не чухай...

---/-/-/- M 

І

го-

ло-

ви

со-

бі

не

чу-

хай...

 264

Я в пекло стежку покажу:

-/-/---/  N 

Я

в пек-

ло

стеж-

ку

по-

ка-

жу:

 

 265

В лісу великому, густому,

-/-/---/- O 

В лі-

су

ве-

ли-

ко-

му,

гус-

то-

му,

 266

Непроходимому, пустому

---/---/- O 

Не-

про-

хо-

ди-

мо-

му,

пус-

то-

му

 267

Якеєсь дерево росте;

-/-/---/  K 

Я-

ке-

єсь

де-

ре-

во

рос-

те;

 

 268

На нім кислиці не простії

---/---/- P 

На

нім

кис-

ли-

ці

не

про-

сті-

ї

 269

Ростуть - як жар, всі золотії,

-/-/---/- P 

Рос-

туть -

як

жар,

всі

зо-

ло-

ті-

ї,

 270

І деревце те не товсте.

---/---/  K 

І

де-

рев-

це

те

не

тов-

сте.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 271

28 Із дерева сього зломити

-/---/-/- Q 

28 Із

де-

ре-

ва

сьо-

го

зло-

ми-

ти

 272

Ти мусиш гільку хоть одну;

-/-/---/  N 

Ти

му-

сиш

гіль-

ку

хоть

од-

ну;

 

 273

Без неї бо ні підступити

-/-----/- Q 

Без

не-

ї

бо

ні

під-

сту-

пи-

ти

 274

Не можна перед сатану;

-/-/---/  N 

Не

мож-

на

пе-

ред

са-

та-

ну;

 

 275

Без гільки і назад не будеш

-/---/-/- R 

Без

гіль-

ки

і

на-

зад

не

бу-

деш

 276

І душу з тілом ти погубиш,

-/-/---/- S 

І

ду-

шу

з ті-

лом

ти

по-

гу-

биш,

 277

Плутон тебе закабалить.

-/-/---/  T 

Плу-

тон

те-

бе

за-

ка-

ба-

лить.

 

 278

Іди ж, та пильно приглядайся,

-/-/---/- U 

І-

ди

ж, та

пиль-

но

при-

гля-

дай-

ся,

 279

На всі чотири озирайся,

---/---/- U 

На

всі

чо-

ти-

ри

о-

зи-

рай-

ся,

 280

Де деревце те заблищить.

---/---/  T 

Де

де-

рев-

це

те

за-

бли-

щить.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 281

29 Зломивши ж, зараз убирайся,

-/-/---/- U 

29 Зло-

мив-

ши

ж, за-

раз

у-

би-

рай-

ся,

 282

Якмога швидше утікай;

-/-/---/  V 

Як-

мо-

га

швид-

ше

у-

ті-

кай;

 

 283

Не становись, не оглядайся

---/---/- U 

Не

ста-

но-

вись,

не

ог-

ля-

дай-

ся

 284

І уха чим позатикай;

-/-----/  V 

І

у-

ха

чим

по-

за-

ти-

кай;

 

 285

Хоть будуть голоса кричати,

-/---/-/- E 

Хоть

бу-

дуть

го-

ло-

са

кри-

ча-

ти,

 286

Щоб ти оглянувся, прохати,

---/---/- E 

Щоб

ти

ог-

ля-

нув-

ся,

про-

ха-

ти,

 287

Гляди, не озирайсь, біжи.

-/---/-/  W 

Гля-

ди,

не

о-

зи-

райсь,

бі-

жи.

 

 288

Вони, щоб тілько погубити,

-/-/---/- Q 

Во-

ни,

щоб

тіль-

ко

по-

гу-

би-

ти,

 289

То будуть все тебе манити;

-/---/-/- Q 

То

бу-

дуть

все

те-

бе

ма-

ни-

ти;

 290

От тут себе ти покажи".

---/---/  W 

От

тут

се-

бе

ти

по-

ка-

жи".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 291

30 Яга тут чортзна-де дівалась,

-/-/---/- X 

30 Я-

га

тут

чорт-

зна-

де

ді-

ва-

лась,

 292

Еней остався тілько сам,

-/-/-/--  Y 

Е-

ней

ос-

тав-

ся

тіль-

ко

сам,

 

 293

Йому все яблуня здавалась,

-/-/---/- X 

Йо-

му

все

яб-

лу-

ня

зда-

ва-

лась,

 294

Покою не було очам;

-/---/-/  Z 

По-

ко-

ю

не

бу-

ло

о-

чам;

 

 295

Шукать її Еней попхався,

-/-/-/-/- A 

Шу-

кать

ї-

ї

Е-

ней

по-

пхав-

ся,

 296

Втомивсь, засапавсь, спотикався,

-/-/---/- A 

Вто-

мивсь,

за-

са-

павсь,

спо-

ти-

кав-

ся,

 297

Поки прийшов під темний ліс;

-/-/-/-/  B 

По-

ки

прий-

шов

під

тем-

ний

ліс;

 

 298

Коловсь сердешний об тернину,

-/-/---/- C 

Ко-

ловсь

сер-

деш-

ний

об

тер-

ни-

ну,

 299

Пошарпався весь об шипшину,

-/-----/- C 

По-

шар-

пав-

ся

весь

об

шип-

ши-

ну,

 300

Було таке, що рачки ліз.

-/-/-/-/  D 

Бу-

ло

та-

ке,

що

рач-

ки

ліз.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 301

31 Сей ліс густий був несказанно,

-/-/---/- E 

31 Сей

ліс

гус-

тий

був

не-

ска-

зан-

но,

 302

І сумно все в йому було;

-/---/-/  F 

І

сум-

но

все

в йо-

му

бу-

ло;

 

 303

Щось вило там безперестанно

-/-/---/- E 

Щось

ви-

ло

там

без-

пе-

рес-

тан-

но

 304

І страшним голосом ревло;

-/---/-/  F 

І

страш-

ним

го-

ло-

сом

рев-

ло;

 

 305

Еней, молитву прочитавши

-/-/---/- G 

Е-

ней,

мо-

лит-

ву

про-

чи-

тав-

ши

 306

І шапку цупко підв'язавши,

-/-/---/- G 

І

шап-

ку

цуп-

ко

під-

в'я-

зав-

ши,

 307

В лісную гущу і пішов,

-/-/---/  H 

В ліс-

ну-

ю

гу-

щу

і

пі-

шов,

 

 308

Ішов і утомивсь чимало,

-/---/-/- I 

І-

шов

і

у-

то-

мивсь

чи-

ма-

ло,

 309

І надворі тогді смеркало,

---/-/-/- I 

І

над-

во-

рі

тог-

ді

смер-

ка-

ло,

 310

А яблуні ще не знайшов.

-/-----/  H 

А

яб-

лу-

ні

ще

не

знай-

шов.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 311

32 Уже він начинав боятись,

-/---/-/- J 

32 У-

же

він

на-

чи-

нав

бо-

я-

тись,

 312

На всі чотири озиратись;

---/---/- J 

На

всі

чо-

ти-

ри

о-

зи-

ра-

тись;

 313

Трусивсь, та нікуди діватись,

-/-/---/- J 

Тру-

сивсь,

та

ні-

ку-

ди

ді-

ва-

тись,

 314

Далеко тяжко в ліс забравсь;

-/-/-/-/  K 

Да-

ле-

ко

тяж-

ко

в ліс

за-

бравсь;

 

 315

А гірше ще його злякало,

-/---/-/- I 

А

гір-

ше

ще

йо-

го

зля-

ка-

ло,

 316

Як щось у очах засіяло,

---/---/- I 

Як

щось

у

о-

чах

за-

сі-

я-

ло,

 317

От тут-то берега пустивсь;

---/---/  L 

От

тут-

то

бе-

ре-

га

пус-

тивсь;

 

 318

А послі дуже удивився,

-/-/---/- M 

А

по-

слі

ду-

же

у-

ди-

вив-

ся,

 319

Як під кислицей опинився, -

---/---/- M 

Як

під

кис-

ли-

цей

о-

пи-

нив-

ся, -

 320

За гільку зараз ухвативсь.

-/-/--/-  N 

За

гіль-

ку

за-

раз

ух-

ва-

тивсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 321

33 І не подумавши німало,

---/---/- I 

33 І

не

по-

ду-

мав-

ши

ні-

ма-

ло,

 322

Нап'явсь, за гілечку смикнув,

-/-/---/  O 

На-

п'явсь,

за

гі-

леч-

ку

смик-

нув,

 

 323

Аж дерево те затріщало,

-/-----/- I 

Аж

де-

ре-

во

те

за-

трі-

ща-

ло,

 324

І зараз гільку одчахнув.

-/-/---/  O 

І

за-

раз

гіль-

ку

од-

чах-

нув.

 

 325

І дав чимдуж із лісу драла,

-/-/-/-/- P 

І

дав

чим-

дуж

із

лі-

су

дра-

ла,

 326

Що аж земля під ним дрижала,

---/---/- P 

Що

аж

зем-

ля

під

ним

дри-

жа-

ла,

 327

Біг так, що сам себе не чув;

-/---/-/  O 

Біг

так,

що

сам

се-

бе

не

чув;

 

 328

Біг швидко, не остановлявся,

-/-----/- A 

Біг

швид-

ко,

не

ос-

та-

нов-

ляв-

ся,

 329

Увесь об колючки подрався;

-/---/-/- A 

У-

весь

об

ко-

люч-

ки

под-

рав-

ся;

 330

Як чорт, у реп'яхах ввесь був.

-/---/-/  O 

Як

чорт,

у

реп'-

я-

хах

ввесь

був.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 331

34 Прибіг к троянцям, утомився

-/-/---/- M 

34 При-

біг

к тро-

ян-

цям,

у-

то-

мив-

ся

 332

І оддихати простягнувсь;

---/---/  Q 

І

од-

ди-

ха-

ти

про-

стяг-

нувсь;

 

 333

Як хлюща, потом ввесь облився,

-/-/---/- M 

Як

хлю-

ща,

по-

том

ввесь

об-

лив-

ся,

 334

Трохи-трохи не захлебнувсь.

-/-/---/  Q 

Тро-

хи-

тро-

хи

не

за-

хлеб-

нувсь.

 

 335

Звелів з бичні волів пригнати,

-/-/-/-/- R 

Зве-

лів

з бич-

ні

во-

лів

при-

гна-

ти,

 336

Цапів з вівцями припасати,

-/-/---/- R 

Ца-

пів

з вів-

ця-

ми

при-

па-

са-

ти,

 337

Плутону в жертву принести,

-/-/---/  S 

Плу-

то-

ну

в жер-

тву

при-

нес-

ти,

 

 338

І всім богам, що пеклом правлять

---/-/-/- T 

І

всім

бо-

гам,

що

пек-

лом

прав-

лять

 339

І грішних тормошать і давлять,

-/---/-/- T 

І

гріш-

них

тор-

мо-

шать

і

дав-

лять,

 340

Щоб гніву їм не навести.

-/-/---/  S 

Щоб

гні-

ву

їм

не

на-

вес-

ти.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 341

35 Як тілько темна та пахмурна

-/-/---/- U 

35 Як

тіль-

ко

тем-

на

та

пах-

мур-

на

 342

Із неба зслизла чорна ніч;

-/-/-/-/  V 

Із

не-

ба

зслиз-

ла

чор-

на

ніч;

 

 343

Година ж стала балагурна,

-/-/---/- U 

Го-

ди-

на

ж ста-

ла

ба-

ла-

гур-

на,

 344

Як звізди повтікали пріч;

-/---/-/  V 

Як

звіз-

ди

по-

вті-

ка-

ли

пріч;

 

 345

Троянці всі заворушились,

-/-----/- W 

Тро-

ян-

ці

всі

за-

во-

ру-

ши-

лись,

 346

Завештались, закамешились

-/-----/- W 

За-

веш-

та-

лись,

за-

ка-

ме-

ши-

лись

 347

На жертву приганять биків;

-/---/-/  X 

На

жер-

тву

при-

га-

нять

би-

ків;

 

 348

Дяки з попами позбирались,

-/-/---/- Y 

Дя-

ки

з по-

па-

ми

по-

зби-

ра-

лись,

 349

Зовсім служити всі прибрались,

-/-/---/- Y 

Зов-

сім

слу-

жи-

ти

всі

при-

бра-

лись,

 350

Огонь розкладений горів.

-/-/---/  X 

О-

гонь

роз-

кла-

де-

ний

го-

рів.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 351

36 Піп зараз взяв вола за роги

-/-/-/-/- Z 

36 Піп

за-

раз

взяв

во-

ла

за

ро-

ги

 352

І в лоб обухом зацідив,

-/-/---/  A 

І

в лоб

о-

бу-

хом

за-

ці-

див,

 

 353

І взявши голову між ноги,

-/-/---/- B 

І

взяв-

ши

го-

ло-

ву

між

но-

ги,

 354

Ніж в черево і засадив;

-/-----/  A 

Ніж

в че-

ре-

во

і

за-

са-

див;

 

 355

І виняв тельбухи з кишками,

-/-/---/- C 

І

ви-

няв

тель-

бу-

хи

з киш-

ка-

ми,

 356

Розклав гарненько їх рядами

-/-/---/- C 

Роз-

клав

гар-

нень-

ко

їх

ря-

да-

ми

 357

І пильно кендюх розглядав;

-/-/---/  D 

І

пиль-

но

кен-

дюх

роз-

гля-

дав;

 

 358

Енею послі божу волю

-/-/-/-/- E 

Е-

не-

ю

по-

слі

бо-

жу

во-

лю

 359

І всім троянцям добру долю,

---/-/-/- E 

І

всім

тро-

ян-

цям

до-

бру

до-

лю,

 360

Мов по звіздам, все віщовав.

---/---/  D 

Мов

по

звіз-

дам,

все

ві-

що-

вав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 361

37 Як тут з скотиною возились

---/---/- F 

37 Як

тут

з ско-

ти-

но-

ю

во-

зи-

лись

 362

І харамаркали дяки,

---/---/  G 

І

ха-

ра-

мар-

ка-

ли

дя-

ки,

 

 363

Як вівці і цапи дрочились,

-/---/-/- F 

Як

вів-

ці

і

ца-

пи

дро-

чи-

лись,

 364

В різницях мов ревли бики;

-/-/-/-/  G 

В різ-

ни-

цях

мов

рев-

ли

би-

ки;

 

 365

Сивилла тут де не взялася,

-/-----/- H 

Си-

вил-

ла

тут

де

не

взя-

ла-

ся,

 366

Запінилася і тряслася,

-/-----/- H 

За-

пі-

ни-

ла-

ся

і

тряс-

ла-

ся,

 367

І галас зараз підняла:

-/-/---/  I 

І

га-

лас

за-

раз

під-

ня-

ла:

 

 368

"К чортам ви швидче всі ізгиньте,

-/-/---/- J 

"К чор-

там

ви

швид-

че

всі

із-

гинь-

те,

 369

Мене з Енеєм тут покиньте,

-/-/---/- J 

Ме-

не

з Е-

не-

єм

тут

по-

кинь-

те,

 370

Не ждіть, щоб тришия дала.

-/---/-/  I 

Не

ждіть,

щоб

три-

ши-

я

да-

ла.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 371

38 А ти, - мовляла ко Енею: -

-/-/---/- K 

38 А

ти, -

мов-

ля-

ла

ко

Е-

не-

ю: -

 372

Моторний, смілий молодець,

-/-/---/  L 

Мо-

тор-

ний,

смі-

лий

мо-

ло-

дець,

 

 373

Прощайся з юрбою своєю,

-/-/---/- K 

Про-

щай-

ся

з юр-

бо-

ю

сво-

є-

ю,

 374

Ходім лиш в пекло - там отець

-/-/-/-/  L 

Хо-

дім

лиш

в пек-

ло -

там

о-

тець

 

 375

Нас твій давно вже дожидає

---/---/- D 

Нас

твій

дав-

но

вже

до-

жи-

да-

є

 376

І, може, без тебе скучає.

-/---/-/- D 

І,

мо-

же,

без

те-

бе

ску-

ча-

є.

 377

Ану, пора чимчиковать.

-/-/---/  M 

А-

ну,

по-

ра

чим-

чи-

ко-

вать.

 

 378

Возьми на плечі з хлібом клунок;

-/-/-/-/- N 

Возь-

ми

на

пле-

чі

з хлі-

бом

клу-

нок;

 379

Нехай йому лихий прасунок,

-/-/-/-/- N 

Не-

хай

йо-

му

ли-

хий

пра-

су-

нок,

 380

Як голодом нам помирать.

-/-----/  M 

Як

го-

ло-

дом

нам

по-

ми-

рать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 381

39 Не йди в дорогу без запасу,

-/-/---/- O 

39 Не

йди

в до-

ро-

гу

без

за-

па-

су,

 382

Бо хвіст од голоду надмеш;

-/-/---/  P 

Бо

хвіст

од

го-

ло-

ду

над-

меш;

 

 383

І де-где инчого ти часу

---/---/- O 

І

де-

где

ин-

чо-

го

ти

ча-

су

 384

І крихти хліба не найдеш;

-/-/---/  P 

І

крих-

ти

хлі-

ба

не

най-

деш;

 

 385

Я в пекло стежку протоптала,

-/-/---/- Q 

Я

в пек-

ло

стеж-

ку

про-

топ-

та-

ла,

 386

Я там не раз, не два бувала,

-/---/-/- Q 

Я

там

не

раз,

не

два

бу-

ва-

ла,

 387

Я знаю тамошній народ;

-/-/---/  R 

Я

зна-

ю

та-

мош-

ній

на-

род;

 

 388

Дорожки всі, всі уголочки,

-/-----/- S 

До-

рож-

ки

всі,

всі

у-

го-

лоч-

ки,

 389

Всі закоморочки, куточки,

---/---/- S 

Всі

за-

ко-

мо-

роч-

ки,

ку-

точ-

ки,

 390

Уже не первий знаю год".

-/-/-/-/  R 

У-

же

не

пер-

вий

зна-

ю

год".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 391

40 Еней в сю путь якраз зібрався,

-/-/-/-/- T 

40 Е-

ней

в сю

путь

як-

раз

зіб-

рав-

ся,

 392

Шкапові чоботи набув,

-/-/---/  U 

Шка-

по-

ві

чо-

бо-

ти

на-

був,

 

 393

Підтикався, підперезався

-/-----/- T 

Під-

ти-

кав-

ся,

під-

пе-

ре-

зав-

ся

 394

І пояс цупко підтягнув;

-/-/---/  U 

І

по-

яс

цуп-

ко

під-

тяг-

нув;

 

 395

А в руки добру взяв дрючину,

-/-/-/-/- V 

А

в ру-

ки

до-

бру

взяв

дрю-

чи-

ну,

 396

Обороняти злу личину,

---/-/-/- V 

О-

бо-

ро-

ня-

ти

злу

ли-

чи-

ну,

 397

Як лучиться де од собак.

-/---/-/  W 

Як

лу-

чить-

ся

де

од

со-

бак.

 

 398

А послі за руки взялися,

-/---/-/- X 

А

по-

слі

за

ру-

ки

взя-

ли-

ся,

 399

Прямцем до пекла поплелися,

-/-/---/- X 

Прям-

цем

до

пек-

ла

по-

пле-

ли-

ся,

 400

Пішли на прощу до чортяк.

-/-/---/  W 

Піш-

ли

на

про-

щу

до

чор-

тяк.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 401

41 Тепер же думаю, гадаю,

-/-/---/- Y 

41 Те-

пер

же

ду-

ма-

ю,

га-

да-

ю,

 402

Трохи не годі і писать;

-/-/---/  M 

Тро-

хи

не

го-

ді

і

пи-

сать;

 

 403

Ізроду пекла я не знаю,

-/-/---/- Y 

Із-

ро-

ду

пек-

ла

я

не

зна-

ю,

 404

Нездатний, далебі, брехать;

-/---/-/  M 

Не-

здат-

ний,

да-

ле-

бі,

бре-

хать;

 

 405

Хіба, читателі, пождіте,

-/-/---/- Z 

Хі-

ба,

чи-

та-

те-

лі,

по-

жді-

те,

 406

Вгамуйтесь трохи, не галіте,

-/-/---/- Z 

Вга-

муй-

тесь

тро-

хи,

не

га-

лі-

те,

 407

Піду я до людей старих;

-/---/-/  A 

Пі-

ду

я

до

лю-

дей

ста-

рих;

 

 408

Щоб їх о пеклі розпитати

---/---/- B 

Щоб

їх

о

пек-

лі

роз-

пи-

та-

ти

 409

І попрошу їх розказати,

---/---/- B 

І

по-

про-

шу

їх

роз-

ка-

за-

ти,

 410

Що чули од дідів своїх.

-/-/-/-/  C 

Що

чу-

ли

од

ді-

дів

сво-

їх.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 411

42 Виргилій же, нехай царствує,

-/---/-/- D 

42 Вир-

ги-

лій

же,

не-

хай

царс-

тву-

є,

 412

Розумненький був чоловік,

-/-----/  E 

Ро-

зум-

нень-

кий

був

чо-

ло-

вік,

 

 413

Нехай не вадить, як не чує,

-/-/---/- D 

Не-

хай

не

ва-

дить,

як

не

чу-

є,

 414

Та в давній дуже жив він вік.

-/-/-/-/  E 

Та

в дав-

ній

ду-

же

жив

він

вік.

 

 415

Не так тепер і в пеклі стало,

-/-/-/-/- F 

Не

так

те-

пер

і

в пек-

лі

ста-

ло,

 416

Як в старину колись бувало

---/-/-/- F 

Як

в ста-

ри-

ну

ко-

лись

бу-

ва-

ло

 417

І як покійник написав;

---/---/  G 

І

як

по-

кій-

ник

на-

пи-

сав;

 

 418

Я, може, що-небудь прибавлю;

-/---/-/- H 

Я,

мо-

же,

що-

не-

будь

при-

бав-

лю;

 419

Переміню і що оставлю,

---/---/- H 

Пе-

ре-

мі-

ню

і

що

ос-

тав-

лю,

 420

Писну - як од старих чував.

-/-/-/-/  G 

Пис-

ну -

як

од

ста-

рих

чу-

вав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 421

43 Еней з Сивиллою хватались,

-/-/---/- I 

43 Е-

ней

з Си-

вил-

ло-

ю

хва-

та-

лись,

 422

До пекла швидче щоб прийти,

-/-/---/  J 

До

пек-

ла

швид-

че

щоб

прий-

ти,

 

 423

І дуже пильно приглядались,

-/-/---/- I 

І

ду-

же

пиль-

но

при-

гля-

да-

лись,

 424

До пекла двері як найти.

-/-/---/  J 

До

пек-

ла

две-

рі

як

най-

ти.

 

 425

Як ось перед якуюсь гору

---/-/-/- K 

Як

ось

пе-

ред

я-

ку-

юсь

го-

ру

 426

Прийшли, і в ній велику нору

-/---/-/- K 

Прий-

шли,

і

в ній

ве-

ли-

ку

но-

ру

 427

Знайшли і вскочили туди.

-/-/---/  J 

Знай-

шли

і

вско-

чи-

ли

ту-

ди.

 

 428

Пішли під землю темнотою,

-/-/---/- L 

Піш-

ли

під

зем-

лю

тем-

но-

то-

ю,

 429

Еней все щупався рукою,

-/-/---/- L 

Е-

ней

все

щу-

пав-

ся

ру-

ко-

ю,

 430

Щоб не ввалитися куди.

---/---/  J 

Щоб

не

вва-

ли-

ти-

ся

ку-

ди.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 431

44 Ся улиця вела у пекло,

-/---/-/- M 

44 Ся

у-

ли-

ця

ве-

ла

у

пек-

ло,

 432

Була вонюча і грязна;

-/-/---/  N 

Бу-

ла

во-

ню-

ча

і

гряз-

на;

 

 433

У ній і вдень було, мов смеркло,

-----/-/- O 

У

ній

і

вдень

бу-

ло,

мов

смер-

кло,

 434

Од диму вся була чадна;

-/---/-/  N 

Од

ди-

му

вся

бу-

ла

чад-

на;

 

 435

Жила з сестрою тут Дрімота,

-/-/---/- P 

Жи-

ла

з сес-

тро-

ю

тут

Дрі-

мо-

та,

 436

Сестра же звалася Зівота,

-/-/---/- P 

Сес-

тра

же

зва-

ла-

ся

Зі-

во-

та,

 437

Поклон сі перші оддали

-/-/---/  J 

По-

клон

сі

пер-

ші

од-

да-

ли

 

 438

Тімасі нашому Енею

-/-/---/- Q 

Ті-

ма-

сі

на-

шо-

му

Е-

не-

ю

 439

З його старою попадею -

-/-/---/- Q 

З йо-

го

ста-

ро-

ю

по-

па-

де-

ю -

 440

І послі далі повели.

-/-/---/  J 

І

по-

слі

да-

лі

по-

ве-

ли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 441

45 А потім Смерть до артикулу

-/-/---/- R 

45 А

по-

тім

Смерть

до

ар-

ти-

ку-

лу

 442

Ім воздала косою честь,

---/-/-/  S 

Ім

воз-

да-

ла

ко-

со-

ю

честь,

 

 443

Наперед стоя калавуру,

-/-/---/- T 

На-

пе-

ред

сто-

я

ка-

ла-

ву-

ру,

 444

Який у її мосці єсть:

-/-/-/-/  S 

Я-

кий

у

ї-

ї

мос-

ці

єсть:

 

 445

Чума, война, харцизтво, холод,

-/-/-/-/- U 

Чу-

ма,

вой-

на,

хар-

циз-

тво,

хо-

лод,

 446

Короста, трясця, парші, голод;

-/-/-/-/- U 

Ко-

рос-

та,

тряс-

ця,

пар-

ші,

го-

лод;

 447

За сими ж тут стояли в ряд:

-/---/-/  V 

За

си-

ми

ж тут

сто-

я-

ли

в ряд:

 

 448

Холера, шолуді, бешиха

-/-/---/- W 

Хо-

ле-

ра,

шо-

лу-

ді,

бе-

ши-

ха

 449

І всі мирянські, знаєш, лиха,

---/-/-/- W 

І

всі

ми-

рянсь-

кі,

зна-

єш,

ли-

ха,

 450

Що нас без милости морять.

---/---/  X 

Що

нас

без

ми-

лос-

ти

мо-

рять.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 451

46 Іще ж не все тут окошилось,

-/-----/- Y 

46 І-

ще

ж не

все

тут

о-

ко-

ши-

лось,

 452

Іще брела ватага лих:

-/-/-/-/  A 

І-

ще

бре-

ла

ва-

та-

га

лих:

 

 453

За смертію слідом валилось

-/---/-/- Y 

За

смер-

ті-

ю

слі-

дом

ва-

ли-

лось

 454

Жінок, свекрух і мачух злих.

-/-/-/-/  A 

Жі-

нок,

свек-

рух

і

ма-

чух

злих.

 

 455

Відчими йшли, тесті-скуп'яги,

-/-/-/-/- Z 

Від-

чи-

ми

йшли,

тес-

ті-

скуп'-

я-

ги,

 456

Зяті і свояки-мотяги,

-/---/-/- Z 

Зя-

ті

і

сво-

я-

ки-

мо-

тя-

ги,

 457

Сердиті шурини, брати,

-/-/---/  J 

Сер-

ди-

ті

шу-

ри-

ни,

бра-

ти,

 

 458

Зовиці, невістки, ятровки -

-/---/-/- A 

Зо-

ви-

ці,

не-

віс-

тки,

ят-

ров-

ки -

 459

Що все гризуться без умовки -

---/---/- A 

Що

все

гри-

зуть-

ся

без

у-

мов-

ки -

 460

І всякі тут були кати.

-/---/-/  B 

І

вся-

кі

тут

бу-

ли

ка-

ти.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 461

47 Якіїсь злидні ще стояли,

-/-/---/- C 

47 Я-

кі-

їсь

злид-

ні

ще

сто-

я-

ли,

 462

Жовали все в зубах папір,

-/---/-/  D 

Жо-

ва-

ли

все

в зу-

бах

па-

пір,

 

 463

В руках каламарі держали,

-/---/-/- C 

В ру-

ках

ка-

ла-

ма-

рі

дер-

жа-

ли,

 464

За уха настромляли пір.

-/---/-/  D 

За

у-

ха

на-

стром-

ля-

ли

пір.

 

 465

Се все десятські та соцькії,

---/---/- E 

Се

все

де-

сятсь-

кі

та

со-

цькі-

ї,

 466

Начальники, п'явки людськії

-/---/-/- E 

На-

чаль-

ни-

ки,

п'яв-

ки

людсь-

кі-

ї

 467

І всі прокляті писарі;

---/---/  F 

І

всі

про-

кля-

ті

пи-

са-

рі;

 

 468

Ісправники все ваканцьові,

-/-----/- G 

Іс-

прав-

ни-

ки

все

ва-

кан-

цьо-

ві,

 469

Судді і стряпчі безтолкові,

-/-/---/- G 

Суд-

ді

і

стряп-

чі

без-

тол-

ко-

ві,

 470

Повірені, секретарі.

-/-----/  F 

По-

ві-

ре-

ні,

сек-

ре-

та-

рі.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 471

48 За сими йшли святі понури,

-/-/-/-/- H 

48 За

си-

ми

йшли

свя-

ті

по-

ну-

ри,

 472

Що не дивились і на світ,

---/---/  I 

Що

не

ди-

ви-

лись

і

на

світ,

 

 473

Смиренної були натури,

-/---/-/- H 

Сми-

рен-

но-

ї

бу-

ли

на-

ту-

ри,

 474

Складали руки на живіт;

-/-/---/  I 

Скла-

да-

ли

ру-

ки

на

жи-

віт;

 

 475

Умильно богу все молились,

-/-/---/- J 

У-

миль-

но

бо-

гу

все

мо-

ли-

лись,

 476

На тиждень днів по три пестились

-/-/-/-/- J 

На

тиж-

день

днів

по

три

пес-

ти-

лись

 477

І вслух не лаяли людей;

-/-/---/  K 

І

вслух

не

ла-

я-

ли

лю-

дей;

 

 478

На чотках мир пересуждали

-/-/---/- C 

На

чот-

ках

мир

пе-

ре-

суж-

да-

ли

 479

І вдень ніколи не гуляли,

---/---/- C 

І

вдень

ні-

ко-

ли

не

гу-

ля-

ли,

 480

Вночі ж було не без гостей.

-/-/---/  K 

Вно-

чі

ж бу-

ло

не

без

гос-

тей.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 481

49 Насупротив сих окаянниць

---/---/- L 

49 На-

суп-

ро-

тив

сих

о-

ка-

ян-

ниць

 482

Квартал був цілий волоцюг,

-/-/---/  M 

Квар-

тал

був

ці-

лий

во-

ло-

цюг,

 

 483

Моргух, мандрьох, ярижниць, п'яниць

-/-/-/-/- L 

Мор-

гух,

манд-

рьох,

я-

риж-

ниць,

п'я-

ниць

 484

І бахурів на цілий плуг;

-/---/-/  M 

І

ба-

ху-

рів

на

ці-

лий

плуг;

 

 485

З обстриженими головами,

-/-----/- N 

З об-

стри-

же-

ни-

ми

го-

ло-

ва-

ми,

 486

З підрізаними пеленами,

-/-----/- N 

З під-

рі-

за-

ни-

ми

пе-

ле-

на-

ми,

 487

Стояли хльорки наголо.

-/-/---/  O 

Сто-

я-

ли

хльор-

ки

на-

го-

ло.

 

 488

І панночок фільтіфікетних,

---/---/- P 

І

пан-

но-

чок

філь-

ті-

фі-

кет-

них,

 489

Лакеїв гарних і дотепних,

-/-/---/- Q 

Ла-

ке-

їв

гар-

них

і

до-

теп-

них,

 490

Багацько дуже щось було.

-/-/---/  O 

Ба-

гаць-

ко

ду-

же

щось

бу-

ло.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 491

50 І молодиці молоденькі,

---/---/- R 

50 І

мо-

ло-

ди-

ці

мо-

ло-

день-

кі,

 492

Що вийшли заміж за старих,

-/-/---/  S 

Що

вий-

шли

за-

між

за

ста-

рих,

 

 493

Що всякий час були раденькі

-/-/-/-/- R 

Що

вся-

кий

час

бу-

ли

ра-

день-

кі

 494

Потішить парнів молодих;

-/-/---/  S 

По-

ті-

шить

пар-

нів

мо-

ло-

дих;

 

 495

І ті тут молодці стояли,

-----/-/- C 

І

ті

тут

мо-

лод-

ці

сто-

я-

ли,

 496

Що недотепним помагали

---/---/- C 

Що

не-

до-

теп-

ним

по-

ма-

га-

ли

 497

Для них сімейку розплодить;

---/---/  T 

Для

них

сі-

мей-

ку

роз-

пло-

дить;

 

 498

А діти гуртові кричали,

-/---/-/- C 

А

ді-

ти

гур-

то-

ві

кри-

ча-

ли,

 499

Своїх паньматок проклинали,

-/-/---/- C 

Сво-

їх

пань-

ма-

ток

про-

кли-

на-

ли,

 500

Що не дали на світі жить.

---/-/-/  T 

Що

не

да-

ли

на

сві-

ті

жить.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 501

51 Еней хоть сильно тут дивився

-/-/---/- U 

51 Е-

ней

хоть

силь-

но

тут

ди-

вив-

ся

 502

Такій великій новині,

-/-/---/  F 

Та-

кій

ве-

ли-

кій

но-

ви-

ні,

 

 503

Та вже од страху так трусився,

-/-/-/-/- U 

Та

вже

од

стра-

ху

так

тру-

сив-

ся,

 504

Мов сидя охляп на коні.

-/-/---/  F 

Мов

си-

дя

ох-

ляп

на

ко-

ні.

 

 505

Побачивши ж іще іздалі,

-/---/-/- C 

По-

ба-

чив-

ши

ж і-

ще

із-

да-

лі,

 506

Які там дива плазовали,

-/-/---/- C 

Я-

кі

там

ди-

ва

пла-

зо-

ва-

ли,

 507

Кругом, куди ні поглядиш,

-/-/---/  V 

Кру-

гом,

ку-

ди

ні

по-

гля-

диш,

 

 508

Злякавсь, к Сивиллі прихилився.

-/-/---/- U 

Зля-

кавсь,

к Си-

вил-

лі

при-

хи-

лив-

ся.

 509

Хватавсь за дергу і тулився,

-/-/---/- U 

Хва-

тавсь

за

дер-

гу

і

ту-

лив-

ся,

 510

Мов од кота в коморі миш.

-/-/-/-/  V 

Мов

од

ко-

та

в ко-

мо-

рі

миш.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 511

52 Сивилла в дальший путь таскала,

-/-/-/-/- W 

52 Си-

вил-

ла

в даль-

ший

путь

тас-

ка-

ла,

 512

Не баскаличивсь би та йшов;

---/---/  X 

Не

бас-

ка-

ли-

чивсь

би

та

йшов;

 

 513

І так швиденько поспішала,

-/-/---/- W 

І

так

шви-

день-

ко

по-

спі-

ша-

ла,

 514

Еней не чув аж підошов,

-/-/---/  X 

Е-

ней

не

чув

аж

пі-

до-

шов,

 

 515

Хватаючися за ягою;

-/-----/- Y 

Хва-

та-

ю-

чи-

ся

за

я-

го-

ю;

 516

Як ось уздріли пред собою

---/---/- Y 

Як

ось

уз-

дрі-

ли

пред

со-

бо-

ю

 517

Чрез річку в пекло перевіз.

-/-/---/  Z 

Чрез

річ-

ку

в пек-

ло

пе-

ре-

віз.

 

 518

Ся річка Стиксом називалась,

-/-/---/- A 

Ся

річ-

ка

Стик-

сом

на-

зи-

ва-

лась,

 519

Сюди ватага душ збиралась,

-/-/-/-/- A 

Сю-

ди

ва-

та-

га

душ

зби-

ра-

лась,

 520

Щоб хто на той бік перевіз.

---/---/  B 

Щоб

хто

на

той

бік

пе-

ре-

віз.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 521

53 І перевізчик тут явився,

---/---/- C 

53 І

пе-

ре-

віз-

чик

тут

я-

вив-

ся,

 522

Як циган, смуглой цери був,

-/-/-/-/  D 

Як

ци-

ган,

смуг-

лой

це-

ри

був,

 

 523

Од сонця ввесь він попалився

-/-/---/- C 

Од

со-

нця

ввесь

він

по-

па-

лив-

ся

 524

І губи, як арап, оддув;

-/---/-/  D 

І

гу-

би,

як

а-

рап,

од-

дув;

 

 525

Очища в лоб позападали,

-/-/---/- E 

О-

чи-

ща

в лоб

по-

за-

па-

да-

ли,

 526

Сметаною позапливали,

-/-----/- E 

Сме-

та-

но-

ю

по-

зап-

ли-

ва-

ли,

 527

А голова вся в ковтунах;

---/---/  F 

А

го-

ло-

ва

вся

в ков-

ту-

нах;

 

 528

Із рота слина все котилась,

-/-/---/- G 

Із

ро-

та

сли-

на

все

ко-

ти-

лась,

 529

Як повстка, борода скомшилась,

-/---/-/- G 

Як

по-

встка,

бо-

ро-

да

ском-

ши-

лась,

 530

Всім задавав собою страх.

---/-/-/  F 

Всім

за-

да-

вав

со-

бо-

ю

страх.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 531

54 Сорочка, зв'язана узлами,

-/-/---/- H 

54 Со-

роч-

ка,

зв'я-

за-

на

уз-

ла-

ми,

 532

Держалась всилу на плечах,

-/-/---/  F 

Дер-

жа-

лась

вси-

лу

на

пле-

чах,

 

 533

Попричепляна мотузками,

---/---/- H 

По-

при-

чеп-

ля-

на

мо-

туз-

ка-

ми,

 534

Як решето, була в дірках;

---/-/-/  F 

Як

ре-

ше-

то,

бу-

ла

в дір-

ках;

 

 535

Замазана була на палець,

-/---/-/- I 

За-

ма-

за-

на

бу-

ла

на

па-

лець,

 536

Засалена, аж капав смалець,

-/---/-/- I 

За-

са-

ле-

на,

аж

ка-

пав

сма-

лець,

 537

Обутий в драні постоли;

-/-/---/  J 

О-

бу-

тий

в дра-

ні

по-

сто-

ли;

 

 538

Із дір онучі волочились,

-/-/---/- K 

Із

дір

о-

ну-

чі

во-

ло-

чи-

лись,

 539

Зовсім, хоть вижми, помочились,

-/-/---/- K 

Зов-

сім,

хоть

виж-

ми,

по-

мо-

чи-

лись,

 540

Пошарпані штани були.

-/---/-/  J 

По-

шар-

па-

ні

шта-

ни

бу-

ли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 541

55 За пояс лико одвічало,

-/-/---/- L 

55 За

по-

яс

ли-

ко

од-

ві-

ча-

ло,

 542

На йому висів гаманець;

-/-/---/  M 

На

йо-

му

ви-

сів

га-

ма-

нець;

 

 543

Тютюн, і люлька, і кресало,

-/-/---/- L 

Тю-

тюн,

і

люль-

ка,

і

кре-

са-

ло,

 544

Лежали губка, кремінець.

-/-/---/  M 

Ле-

жа-

ли

губ-

ка,

кре-

мі-

нець.

 

 545

Хароном перевізник звався,

-/---/-/- N 

Ха-

ро-

ном

пе-

ре-

віз-

ник

звав-

ся,

 546

Собою дуже величався,

-/-/---/- N 

Со-

бо-

ю

ду-

же

ве-

ли-

чав-

ся,

 547

Бо і не в шутку був божок:

---/-/-/  O 

Бо

і

не

в шут-

ку

був

бо-

жок:

 

 548

З крючком весельцем погрібався.

-/-/---/- N 

З крюч-

ком

ве-

сель-

цем

по-

грі-

бав-

ся.

 549

По Стиксові, як стрілка, мчався,

-/---/-/- N 

По

Стик-

со-

ві,

як

стріл-

ка,

мчав-

ся,

 550

Був човен легкий, як пушок.

-/-/---/  O 

Був

чо-

вен

лег-

кий,

як

пу-

шок.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 551

56 На ярмарку як слобожане

-/-----/- P 

56 На

яр-

мар-

ку

як

сло-

бо-

жа-

не

 552

Або на красному торгу

-/-/---/  Q 

А-

бо

на

крас-

но-

му

тор-

гу

 

 553

До риби товпляться миряне,

-/-/---/- P 

До

ри-

би

тов-

плять-

ся

ми-

ря-

не,

 554

Було на сьому так лугу.

-/-/-/-/  Q 

Бу-

ло

на

сьо-

му

так

лу-

гу.

 

 555

Душа товкала душу в боки

-/-/-/-/- R 

Ду-

ша

тов-

ка-

ла

ду-

шу

в бо-

ки

 556

І скреготали, мов сороки;

---/-/-/- R 

І

скре-

го-

та-

ли,

мов

со-

ро-

ки;

 557

Той пхавсь, той сунувсь, инчий ліз;

-/-/-/-/  B 

Той

пхавсь,

той

су-

нувсь,

ин-

чий

ліз;

 

 558

Всі м'ялися, перебирались,

-/-----/- S 

Всі

м'я-

ли-

ся,

пе-

ре-

би-

ра-

лись,

 559

Кричали, спорили і рвались,

-/-/---/- S 

Кри-

ча-

ли,

спо-

ри-

ли

і

рва-

лись,

 560

І всяк хотів, його щоб віз.

-/-/-/-/  B 

І

всяк

хо-

тів,

йо-

го

щоб

віз.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 561

57 Як гуща в сирівці іграє,

-/---/-/- T 

57 Як

гу-

ща

в си-

рів-

ці

іг-

ра-

є,

 562

Шиплять, як кваснуть, буряки,

-/-/---/  J 

Шип-

лять,

як

квас-

нуть,

бу-

ря-

ки,

 

 563

Як против сонця рій гуляє,

-/-/-/-/- T 

Як

про-

тив

со-

нця

рій

гу-

ля-

є,

 564

Гули сі так небораки,

-/-/---/  J 

Гу-

ли

сі

так

не-

бо-

ра-

ки,

 

 565

Харона, плачучи, прохали,

-/-/---/- E 

Ха-

ро-

на,

пла-

чу-

чи,

про-

ха-

ли,

 566

До його руки простягали,

-/-/---/- E 

До

йо-

го

ру-

ки

про-

стя-

га-

ли,

 567

Щоб взяв з собою на каюк;

-/-/---/  U 

Щоб

взяв

з со-

бо-

ю

на

ка-

юк;

 

 568

Но сей того плачу байдуже,

---/-/-/- V 

Но

сей

то-

го

пла-

чу

бай-

ду-

же,

 569

На просьби уважав не дуже:

-/---/-/- V 

На

про-

сьби

у-

ва-

жав

не

ду-

же:

 570

Злий з сина був старий дундук.

-/-/-/-/  U 

Злий

з си-

на

був

ста-

рий

дун-

дук.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 571

58 І знай, що все веслом махає

-/---/-/- T 

58 І

знай,

що

все

вес-

лом

ма-

ха-

є

 572

І в морду тиче хоч кому,

-/-/---/  Q 

І

в мор-

ду

ти-

че

хоч

ко-

му,

 

 573

Од каюка всіх одганяє,

---/---/- T 

Од

ка-

ю-

ка

всіх

од-

га-

ня-

є,

 574

А по вибору своєму

---/---/  Q 

А

по

ви-

бо-

ру

сво-

є-

му

 

 575

Потрошечку в човен сажає,

-/---/-/- T 

По-

тро-

шеч-

ку

в чо-

вен

са-

жа-

є,

 576

І зараз човен одпихає,

-/-/---/- T 

І

за-

раз

чо-

вен

од-

пи-

ха-

є,

 577

На другий перевозить бік;

-/---/-/  W 

На

дру-

гий

пе-

ре-

во-

зить

бік;

 

 578

Кого не візьме, як затнеться,

-/-/---/- X 

Ко-

го

не

візь-

ме,

як

за-

тнеть-

ся,

 579

Тому сидіти доведеться,

-/-/---/- X 

То-

му

си-

ді-

ти

до-

ве-

деть-

ся,

 580

Гляди - і цілий, може, вік.

-/-/-/-/  W 

Гля-

ди -

і

ці-

лий,

мо-

же,

вік.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 581

59 Еней в кагал сей як убрався,

-/-/---/- N 

59 Е-

ней

в ка-

гал

сей

як

уб-

рав-

ся,

 582

Щоб зближитися к порому;

-/-----/  Q 

Щоб

збли-

жи-

ти-

ся

к по-

ро-

му;

 

 583

То з Палінуром повстрічався,

---/---/- N 

То

з Па-

лі-

ну-

ром

по-

встрі-

чав-

ся,

 584

Штурмановав що при йому.

---/-/-/  Q 

Штур-

ма-

но-

вав

що

при

йо-

му.

 

 585

Тут Палінур пред ним заплакав,

---/---/- Y 

Тут

Па-

лі-

нур

пред

ним

за-

пла-

кав,

 586

Про долю злу свою балакав,

-/-/-/-/- Y 

Про

до-

лю

злу

сво-

ю

ба-

ла-

кав,

 587

Що через річку не везуть;

-/-/---/  Z 

Що

че-

рез

річ-

ку

не

ве-

зуть;

 

 588

Но баба зараз розлучила,

-/-/---/- A 

Но

ба-

ба

за-

раз

роз-

лу-

чи-

ла,

 589

Енею в батька загвоздила,

-/-/---/- A 

Е-

не-

ю

в бать-

ка

за-

гвоз-

ди-

ла,

 590

Щоб довго не базікав тут.

-/----/-  B 

Щоб

до-

вго

не

ба-

зі-

кав

тут.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 591

60 Попхались к берегу поближче,

-/-/---/- C 

60 По-

пха-

лись

к бе-

ре-

гу

по-

ближ-

че,

 592

Прийшли на самий перевіз,

-/-/---/  D 

Прий-

шли

на

са-

мий

пе-

ре-

віз,

 

 593

Де засмальцьований дідище

---/---/- E 

Де

за-

смаль-

цьо-

ва-

ний

ді-

ди-

ще

 594

Вередовав, як в греблі біс;

---/-/-/  F 

Ве-

ре-

до-

вав,

як

в греб-

лі

біс;

 

 595

Кричав буцімто навіжений,

-/-/---/- G 

Кри-

чав

бу-

цім-

то

на-

ві-

же-

ний,

 596

І кобенив народ хрещений,

---/-/-/- G 

І

ко-

бе-

нив

на-

род

хре-

ще-

ний,

 597

Як водиться в шиньках у нас;

-/---/-/  H 

Як

во-

дить-

ся

в шинь-

ках

у

нас;

 

 598

Досталось родичам сердешним,

-/---/-/- I 

До-

ста-

лось

ро-

ди-

чам

сер-

деш-

ним,

 599

Не дуже лаяв словом гречним,

-/-/-/-/- J 

Не

ду-

же

ла-

яв

сло-

вом

греч-

ним,

 600

Нехай же зносять в добрий час.

-/-/-/-/  H 

Не-

хай

же

зно-

сять

в до-

брий

час.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 601

61 Харон, таких гостей уздрівши,

-/-/-/-/- K 

61 Ха-

рон,

та-

ких

гос-

тей

уз-

дрів-

ши,

 602

Оскілками на їх дививсь,

-/-----/  L 

Ос-

кіл-

ка-

ми

на

їх

ди-

вивсь,

 

 603

Як бик скажений заревівши,

-/-/---/- K 

Як

бик

ска-

же-

ний

за-

ре-

вів-

ши,

 604

Запінивсь дуже і озливсь:

-/-/---/  L 

За-

пі-

нивсь

ду-

же

і

оз-

ливсь:

 

 605

"Відкіль такії се мандрьохи,

-/-/---/- M 

"Від-

кіль

та-

кі-

ї

се

манд-

рьо-

хи,

 606

І так уже вас тут не трохи,

-/-/---/- M 

І

так

у-

же

вас

тут

не

тро-

хи,

 607

Якого чорта ви прийшли?

-/-/---/  N 

Я-

ко-

го

чор-

та

ви

прий-

шли?

 

 608

Вас треба хати холодити!

-/-/---/- O 

Вас

тре-

ба

ха-

ти

хо-

ло-

ди-

ти!

 609

Вас треба так опроводити,

-/-/---/- O 

Вас

тре-

ба

так

оп-

ро-

во-

ди-

ти,

 610

Щоб ви і місця не найшли.

-/-/---/  N 

Щоб

ви

і

міс-

ця

не

най-

шли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 611

62 Геть, преч, вбирайтесь відсіль к чорту,

-/-/-/-/- P 

62 Геть,

преч,

вби-

рай-

тесь

від-

сіль

к чор-

ту,

 612

Я вам потилишника дам;

---/---/  Q 

Я

вам

по-

ти-

лиш-

ни-

ка

дам;

 

 613

Поб'ю всю пику, зуби, морду,

-/-/-/-/- R 

По-

б'ю

всю

пи-

ку,

зу-

би,

мор-

ду,

 614

Аж не пізна вас дідько сам;

---/-/-/  Q 

Аж

не

піз-

на

вас

дідь-

ко

сам;

 

 615

Ійон же як захрабровали,

-/-----/- S 

Ій-

он

же

як

за-

храб-

ро-

ва-

ли,

 616

Живі сюди примандровали,

-/-/---/- S 

Жи-

ві

сю-

ди

при-

ман-

дро-

ва-

ли,

 617

Бач, гиряві, чого хотять!

-/---/-/  T 

Бач,

ги-

ря-

ві,

чо-

го

хо-

тять!

 

 618

Не дуже я на вас покваплюсь,

-/-----/- U 

Не

ду-

же

я

на

вас

по-

квап-

люсь,

 619

Тут з мертвими ось не управлюсь,

-/-----/- V 

Тут

з мер-

тви-

ми

ось

не

уп-

рав-

люсь,

 620

Що так над шиєю стоять".

-/-/---/  T 

Що

так

над

ши-

є-

ю

сто-

ять".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 621

63 Сивилла бачить, що не шутка,

-/-/---/- W 

63 Си-

вил-

ла

ба-

чить,

що

не

шут-

ка,

 622

Бо дуже сердиться Харон;

-/-/---/  X 

Бо

ду-

же

сер-

дить-

ся

Ха-

рон;

 

 623

Еней же був собі плохутка;

-/-/-/-/- W 

Е-

ней

же

був

со-

бі

пло-

хут-

ка;

 624

Дала стариганю поклон:

-/---/-/  X 

Да-

ла

ста-

ри-

га-

ню

по-

клон:

 

 625

"Та ну, на нас лиш придивися, -

-/-/---/- Y 

"Та

ну,

на

нас

лиш

при-

ди-

ви-

ся, -

 626

Сказала, - дуже не гнівися,

-/-/---/- Y 

Ска-

за-

ла, -

ду-

же

не

гні-

ви-

ся,

 627

Не сами ми прийшли сюди;

-/---/-/  N 

Не

са-

ми

ми

прий-

шли

сю-

ди;

 

 628

Хіба ж мене ти не пізнаєш,

-/-/---/- Z 

Хі-

ба

ж ме-

не

ти

не

піз-

на-

єш,

 629

Що так кричиш, на нас гукаєш -

-/-/---/- Z 

Що

так

кри-

чиш,

на

нас

гу-

ка-

єш -

 630

Оце невидані біди!

-/-/---/  N 

О-

це

не-

ви-

да-

ні

бі-

ди!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 631

64 Ось глянься, що оце такеє!

-/---/-/- A 

64 Ось

глянь-

ся,

що

о-

це

та-

ке-

є!

 632

Утихомирся, не бурчи;

---/---/  B 

У-

ти-

хо-

мир-

ся,

не

бур-

чи;

 

 633

Ось деревце, бач, золотеє,

---/---/- A 

Ось

де-

рев-

це,

бач,

зо-

ло-

те-

є,

 634

Тепер же, коли хоч, мовчи".

-/-/---/  B 

Те-

пер

же,

ко-

ли

хоч,

мов-

чи".

 

 635

Потім все дрібно розказала,

-/-/---/- C 

По-

тім

все

дріб-

но

роз-

ка-

за-

ла,

 636

Кого до пекла провожала,

-/-/---/- C 

Ко-

го

до

пек-

ла

про-

во-

жа-

ла,

 637

До кого, як, про що, за чим.

-/-----/  D 

До

ко-

го,

як,

про

що,

за

чим.

 

 638

Харон же зараз схаменувся,

-/-/---/- E 

Ха-

рон

же

за-

раз

сха-

ме-

нув-

ся,

 639

Разів з чотири погребнувся

-/-/---/- E 

Ра-

зів

з чо-

ти-

ри

по-

греб-

нув-

ся

 640

І з каючком причалив к ним.

---/-/-/  D 

І

з ка-

юч-

ком

при-

ча-

лив

к ним.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 641

65 Еней з Сивиллою своєю

-/-/---/- F 

65 Е-

ней

з Си-

вил-

ло-

ю

сво-

є-

ю

 642

Не мішкавши в човен ввійшли;

-/---/-/  B 

Не

міш-

кав-

ши

в чо-

вен

ввій-

шли;

 

 643

Кальною річкою сією

-/-/---/- F 

Каль-

но-

ю

річ-

ко-

ю

сі-

є-

ю

 644

На той бік в пекло поплили;

-/-/---/  B 

На

той

бік

в пек-

ло

по-

пли-

ли;

 

 645

Вода в розколини лилася,

-/-/---/- G 

Во-

да

в роз-

ко-

ли-

ни

ли-

ла-

ся,

 646

Що аж Сивилла піднялася,

---/---/- G 

Що

аж

Си-

вил-

ла

під-

ня-

ла-

ся,

 647

Еней боявсь, щоб не втонуть,

-/-/---/  H 

Е-

ней

бо-

явсь,

щоб

не

вто-

нуть,

 

 648

Но пан Харон наш потрудився,

-/-/---/- I 

Но

пан

Ха-

рон

наш

по-

тру-

див-

ся,

 649

На той бік так перехопився,

-/-/---/- I 

На

той

бік

так

пе-

ре-

хо-

пив-

ся,

 650

Що нільзя оком ізмигнуть.

-/-/---/  H 

Що

ніль-

зя

о-

ком

із-

миг-

нуть.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 651

66 Приставши, висадив на землю;

-/-/---/- J 

66 При-

став-

ши,

ви-

са-

див

на

зем-

лю;

 652

Взяв пів-алтина за труди,

-/-/---/  B 

Взяв

пів-

ал-

ти-

на

за

тру-

ди,

 

 653

За працьовиту свою греблю,

---/-/-/- K 

За

праць-

о-

ви-

ту

сво-

ю

греб-

лю,

 654

І ще сказав, іти куди.

---/-/-/  B 

І

ще

ска-

зав,

і-

ти

ку-

ди.

 

 655

Пройшовши відсіль гонів з двоє,

-/-/-/-/- L 

Прой-

шов-

ши

від-

сіль

го-

нів

з дво-

є,

 656

Побравшись за руки обоє,

-/---/-/- L 

По-

брав-

шись

за

ру-

ки

о-

бо-

є,

 657

Побачили, що ось лежав

-/-----/  M 

По-

ба-

чи-

ли,

що

ось

ле-

жав

 

 658

У бур'яні бровко муругий,

---/-/-/- N 

У

бур'-

я-

ні

бров-

ко

му-

ру-

гий,

 659

Три голови мав пес сей мурий,

---/-/-/- O 

Три

го-

ло-

ви

мав

пес

сей

му-

рий,

 660

Він на Енея загарчав.

---/---/  M 

Він

на

Е-

не-

я

за-

гар-

чав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 661

67 Загавкав грізно в три язики,

-/-/-/-/- P 

67 За-

гав-

кав

гріз-

но

в три

я-

зи-

ки,

 662

Уже був кинувсь і кусать,

-/-/---/  Q 

У-

же

був

ки-

нувсь

і

ку-

сать,

 

 663

Еней підняв тут крик великий,

-/-/-/-/- P 

Е-

ней

під-

няв

тут

крик

ве-

ли-

кий,

 664

Хотів чимдуж назад втікать.

-/-/-/-/  Q 

Хо-

тів

чим-

дуж

на-

зад

вті-

кать.

 

 665

Аж баба хліб бровку шпурнула

-/-/-/-/- R 

Аж

ба-

ба

хліб

бров-

ку

шпур-

ну-

ла

 666

І горло глевтяком заткнула,

-/---/-/- R 

І

гор-

ло

глев-

тя-

ком

за-

ткну-

ла,

 667

То він за кормом і погнавсь;

-/-/---/  S 

То

він

за

кор-

мом

і

по-

гнавсь;

 

 668

Еней же з бабою старою,

-/-/---/- T 

Е-

ней

же

з ба-

бо-

ю

ста-

ро-

ю,

 669

То сяк, то так, попід рукою,

-/-/-/-/- T 

То

сяк,

то

так,

по-

під

ру-

ко-

ю,

 670

Тихенько од бровка убравсь.

-/-/-/-/  S 

Ти-

хень-

ко

од

бров-

ка

уб-

равсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 671

68 Тепер Еней убрався в пекло,

-/-/-/-/- U 

68 Те-

пер

Е-

ней

уб-

рав-

ся

в пек-

ло,

 672

Прийшов зовсім на инчий світ;

-/-/-/-/  V 

Прий-

шов

зов-

сім

на

ин-

чий

світ;

 

 673

Там все поблідло і поблекло,

-/-/---/- U 

Там

все

по-

блід-

ло

і

по-

блек-

ло,

 674

Нема ні місяця, ні звізд,

-/-/---/  W 

Не-

ма

ні

мі-

ся-

ця,

ні

звізд,

 

 675

Там тілько тумани великі,

-/---/-/- P 

Там

тіль-

ко

ту-

ма-

ни

ве-

ли-

кі,

 676

Там чутні жалобниї крики,

-/-/---/- P 

Там

чут-

ні

жа-

лоб-

ни-

ї

кри-

ки,

 677

Там мука грішним не мала.

-/-/---/  X 

Там

му-

ка

гріш-

ним

не

ма-

ла.

 

 678

Еней з Сивиллою гляділи,

-/-/---/- Y 

Е-

ней

з Си-

вил-

ло-

ю

гля-

ді-

ли,

 679

Якії муки тут терпіли,

-/-/---/- Y 

Я-

кі-

ї

му-

ки

тут

тер-

пі-

ли,

 680

Якая кара всім була.

-/-/---/  X 

Я-

ка-

я

ка-

ра

всім

бу-

ла.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 681

69 Смола там в пеклі клекотіла

-/-/---/- Z 

69 Смо-

ла

там

в пек-

лі

кле-

ко-

ті-

ла

 682

І грілася все в казанах,

-/-----/  A 

І

грі-

ла-

ся

все

в ка-

за-

нах,

 

 683

Живиця, сірка, нефть кипіла;

-/-/-/-/- B 

Жи-

ви-

ця,

сір-

ка,

нефть

ки-

пі-

ла;

 684

Палав огонь, великий страх!

-/-/-/-/  A 

Па-

лав

о-

гонь,

ве-

ли-

кий

страх!

 

 685

В смолі сій грішники сиділи

-/-/---/- C 

В смо-

лі

сій

гріш-

ни-

ки

си-

ді-

ли

 686

І на огні пеклись, горіли.

---/-/-/- C 

І

на

ог-

ні

пек-

лись,

го-

рі-

ли.

 687

Хто, як, за віщо заслужив.

---/---/  D 

Хто,

як,

за

ві-

що

за-

слу-

жив.

 

 688

Пером не можна написати,

-/-/---/- E 

Пе-

ром

не

мож-

на

на-

пи-

са-

ти,

 689

Не можна і в казках сказати.,

-/---/-/- E 

Не

мож-

на

і

в каз-

ках

ска-

за-

ти.,

 690

Яких було багацько див!

-/-/-/-/  D 

Я-

ких

бу-

ло

ба-

гаць-

ко

див!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 691

70 Панів за те там мордовали

-/-----/- F 

70 Па-

нів

за

те

там

мор-

до-

ва-

ли

 692

І жарили зо всіх боків,

-/-----/  G 

І

жа-

ри-

ли

зо

всіх

бо-

ків,

 

 693

Що людям льготи не давали

-/-/---/- F 

Що

лю-

дям

льго-

ти

не

да-

ва-

ли

 694

І ставили їх за скотів.

-/-----/  G 

І

ста-

ви-

ли

їх

за

ско-

тів.

 

 695

За те вони дрова возили,

---/-/-/- H 

За

те

во-

ни

дро-

ва

во-

зи-

ли,

 696

В болотах очерет косили,

-/---/-/- H 

В бо-

ло-

тах

о-

че-

рет

ко-

си-

ли,

 697

Носили в пекло на підпал.

-/-/---/  I 

Но-

си-

ли

в пек-

ло

на

під-

пал.

 

 698

Чорти за ними приглядали,

-/-/---/- F 

Чор-

ти

за

ни-

ми

при-

гля-

да-

ли,

 699

Залізним пруттям підганяли,

-/-/---/- F 

За-

ліз-

ним

прут-

тям

під-

га-

ня-

ли,

 700

Коли який з них приставав.

-/-/---/  J 

Ко-

ли

я-

кий

з них

при-

ста-

вав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 701

71 Огненним пруттям оддирали

-/-/---/- F 

71 Ог-

нен-

ним

прут-

тям

од-

ди-

ра-

ли

 702

Кругом на спину і живіт,

-/-/---/  K 

Кру-

гом

на

спи-

ну

і

жи-

віт,

 

 703

Себе що сами убивали,

-/-/---/- F 

Се-

бе

що

са-

ми

у-

би-

ва-

ли,

 704

Яким остив наш білий світ.

-/-/-/-/  K 

Я-

ким

ос-

тив

наш

бі-

лий

світ.

 

 705

Гарячим дьогтем заливали,

-/-/---/- F 

Га-

ря-

чим

дьог-

тем

за-

ли-

ва-

ли,

 706

Ножами під боки штрикали,

-/---/-/- F 

Но-

жа-

ми

під

бо-

ки

штри-

ка-

ли,

 707

Щоб не хапались умирать.

---/---/  L 

Щоб

не

ха-

па-

лись

у-

ми-

рать.

 

 708

Робили розниї їм муки,

-/-/---/- M 

Ро-

би-

ли

роз-

ни-

ї

їм

му-

ки,

 709

Товкли у мужчирях їм руки,

-/---/-/- M 

Тов-

кли

у

муж-

чи-

рях

їм

ру-

ки,

 710

Не важились щоб убивать.

-/-----/  L 

Не

ва-

жи-

лись

щоб

у-

би-

вать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 711

72 Багатим та скупим вливали

-/---/-/- F 

72 Ба-

га-

тим

та

ску-

пим

вли-

ва-

ли

 712

Розтопленеє срібло в рот,

-/---/-/  N 

Роз-

топ-

ле-

не-

є

сріб-

ло

в рот,

 

 713

А брехунів там заставляли

---/---/- F 

А

бре-

ху-

нів

там

за-

став-

ля-

ли

 714

Лизать гарячих сковород;

-/-/---/  O 

Ли-

зать

га-

ря-

чих

ско-

во-

род;

 

 715

Які ж ізроду не .женились,

-/-/---/- P 

Я-

кі

ж із-

ро-

ду

не .

же-

ни-

лись,

 716

Та по чужим куткам живились,

---/-/-/- P 

Та

по

чу-

жим

кут-

кам

жи-

ви-

лись,

 717

Такі повішані на крюк,

-/-/---/  Q 

Та-

кі

по-

ві-

ша-

ні

на

крюк,

 

 718

Зачеплені за теє тіло,

-/---/-/- R 

За-

чеп-

ле-

ні

за

те-

є

ті-

ло,

 719

На світі що грішило сміло

-/---/-/- R 

На

сві-

ті

що

грі-

ши-

ло

смі-

ло

 720

І не боялося сих мук.

---/---/  Q 

І

не

бо-

я-

ло-

ся

сих

мук.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 721

73 Всім старшинам тут без розбору,

---/---/- S 

73 Всім

стар-

ши-

нам

тут

без

роз-

бо-

ру,

 722

Панам, підпанкам і слугам

-/-/---/  T 

Па-

нам,

під-

пан-

кам

і

слу-

гам

 

 723

Давали в пеклі добру хльору,

-/-/-/-/- S 

Да-

ва-

ли

в пек-

лі

до-

бру

хльо-

ру,

 724

Всім по заслузі, як котам.

---/---/  T 

Всім

по

за-

слу-

зі,

як

ко-

там.

 

 725

Тут всякиї були цехмистри,

-/---/-/- U 

Тут

вся-

ки-

ї

бу-

ли

цех-

мис-

три,

 726

І ратмани, і бургомистри,

-/-----/- U 

І

рат-

ма-

ни,

і

бур-

го-

мис-

три,

 727

Судді, підсудки, писарі,

-/-/---/  V 

Суд-

ді,

під-

суд-

ки,

пи-

са-

рі,

 

 728

Які по правді не судили

-/-/---/- H 

Я-

кі

по

прав-

ді

не

су-

ди-

ли

 729

Та тілько грошики лупили

-/-/---/- H 

Та

тіль-

ко

гро-

ши-

ки

лу-

пи-

ли

 730

І одбирали хабарі.

---/---/  V 

І

од-

би-

ра-

ли

ха-

ба-

рі.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 731

74 І всі розумні филозопи,

---/---/- W 

74 І

всі

ро-

зум-

ні

фи-

ло-

зо-

пи,

 732

Що в світі вчились мудровать;

-/-/---/  L 

Що

в сві-

ті

вчи-

лись

муд-

ро-

вать;

 

 733

Ченці, попи і крутопопи,

-/-/---/- W 

Чен-

ці,

по-

пи

і

кру-

то-

по-

пи,

 734

Мирян щоб знали научать;

-/-/---/  L 

Ми-

рян

щоб

зна-

ли

на-

у-

чать;

 

 735

Щоб не ганялись за гривнями,

---/---/- X 

Щоб

не

га-

ня-

лись

за

грив-

ня-

ми,

 736

Щоб не возились з попадями,

---/---/- X 

Щоб

не

во-

зи-

лись

з по-

па-

дя-

ми,

 737

Та знали церков щоб одну;

-/-/---/  Y 

Та

зна-

ли

цер-

ков

щоб

од-

ну;

 

 738

Ксьондзи до баб щоб не іржали,

-/-/---/- F 

Ксьон-

дзи

до

баб

щоб

не

ір-

жа-

ли,

 739

А мудрі звізд щоб не знімали -

-/-/---/- F 

А

муд-

рі

звізд

щоб

не

зні-

ма-

ли -

 740

Були в огні на самім дну.

-/-/-/-/  Y 

Бу-

ли

в ог-

ні

на

са-

мім

дну.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 741

75 Жінок своїх що не держали

-/-/---/- F 

75 Жі-

нок

сво-

їх

що

не

дер-

жа-

ли

 742

В руках, а волю їм давали,

-/-/-/-/- F 

В ру-

ках,

а

во-

лю

їм

да-

ва-

ли,

 743

По весіллях їх одпускали,

---/---/- F 

По

ве-

сіл-

лях

їх

од-

пус-

ка-

ли,

 744

Щоб часто в приданках були

-/---/-/  Z 

Щоб

час-

то

в при-

дан-

ках

бу-

ли

 

 745

І до півночі там гуляли,

---/-/-/- F 

І

до

пів-

но-

чі

там

гу-

ля-

ли,

 746

І в гречку деколи скакали,

-/-/---/- F 

І

в греч-

ку

де-

ко-

ли

ска-

ка-

ли,

 747

Такі сиділи всі в шапках,

-/-/---/  A 

Та-

кі

си-

ді-

ли

всі

в шап-

ках,

 

 748

І з превеликими рогами,

---/---/- X 

І

з пре-

ве-

ли-

ки-

ми

ро-

га-

ми,

 749

З зажмуреними всі очами,

-/-----/- X 

З за-

жму-

ре-

ни-

ми

всі

о-

ча-

ми,

 750

В кип'ячих сіркой казанах.

-/-/---/  A 

В кип'-

я-

чих

сір-

кой

ка-

за-

нах.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 751

76 Батьки, які синів не вчили,

-/-/-/-/- H 

76 Бать-

ки,

я-

кі

си-

нів

не

вчи-

ли,

 752

А гладили по головах,

-/-----/  A 

А

гла-

ди-

ли

по

го-

ло-

вах,

 

 753

І тілько знай що їх хвалили,

-/-/---/- H 

І

тіль-

ко

знай

що

їх

хва-

ли-

ли,

 754

Кипіли в нефті в казанах;

-/-/---/  A 

Ки-

пі-

ли

в не-

фті

в ка-

за-

нах;

 

 755

Що через їх синки в ледащо

-/---/-/- A 

Що

че-

рез

їх

син-

ки

в ле-

да-

що

 756

Пустилися, пішли в нінащо,

-/---/-/- A 

Пус-

ти-

ли-

ся,

піш-

ли

в ні-

на-

що,

 757

А послі чубили батьків,

-/-/---/  B 

А

по-

слі

чу-

би-

ли

бать-

ків,

 

 758

І всею силою бажали,

-/-/---/- C 

І

все-

ю

си-

ло-

ю

ба-

жа-

ли,

 759

Батьки щоб швидче умирали,

-/-/---/- C 

Бать-

ки

щоб

швид-

че

у-

ми-

ра-

ли,

 760

Щоб їм принятись до замків.

-/-/---/  B 

Щоб

їм

при-

ня-

тись

до

за-

мків.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 761

77 І ті були там лагоминці,

---/---/- D 

77 І

ті

бу-

ли

там

ла-

го-

мин-

ці,

 762

Піддурювали що дівок,

-/-----/  E 

Під-

ду-

рю-

ва-

ли

що

ді-

вок,

 

 763

Що в вікна дрались по драбинці

-/-/---/- D 

Що

в вік-

на

дра-

лись

по

дра-

бин-

ці

 764

Під темний, тихий вечерок;

-/-/---/  E 

Під

тем-

ний,

ти-

хий

ве-

че-

рок;

 

 765

Що будуть сватать їх, брехали,

-/-/---/- C 

Що

бу-

дуть

сва-

тать

їх,

бре-

ха-

ли,

 766

Підманювали, улещали,

-/-----/- C 

Під-

ма-

ню-

ва-

ли,

у-

ле-

ща-

ли,

 767

Поки добрались до кінця;

-/-/---/  F 

По-

ки

до-

бра-

лись

до

кін-

ця;

 

 768

Поки дівки од перечосу

-/-/---/- G 

По-

ки

дів-

ки

од

пе-

ре-

чо-

су

 769

До самого товстіли носу,

-/---/-/- G 

До

са-

мо-

го

тов-

сті-

ли

но-

су,

 770

Що сором послі до вінця.

-/-/---/  F 

Що

со-

ром

по-

слі

до

він-

ця.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 771

78 Були там купчики проворні,

-/-/---/- H 

78 Бу-

ли

там

куп-

чи-

ки

про-

вор-

ні,

 772

Що їздили по ярмаркам,

-/-----/  I 

Що

їз-

ди-

ли

по

яр-

мар-

кам,

 

 773

І на аршинець на підборний

---/---/- H 

І

на

ар-

ши-

нець

на

під-

бор-

ний

 774

Поганий продавали крам.

-/---/-/  I 

По-

га-

ний

про-

да-

ва-

ли

крам.

 

 775

Тут всякії були пронози,

-/---/-/- J 

Тут

вся-

кі-

ї

бу-

ли

про-

но-

зи,

 776

Перекупки і шмаровози,

-/-----/- J 

Пе-

ре-

куп-

ки

і

шма-

ро-

во-

зи,

 777

Жиди, міняйли, шинькарі.

-/-/---/  K 

Жи-

ди,

мі-

няй-

ли,

шинь-

ка-

рі.

 

 778

І ті, що фиги-миги возять,

---/-/-/- L 

І

ті,

що

фи-

ги-

ми-

ги

во-

зять,

 779

Що в боклагах гарячий носять,

-/---/-/- M 

Що

в бок-

ла-

гах

га-

ря-

чий

но-

сять,

 780

Там всі пеклися крамарі.

---/---/  K 

Там

всі

пек-

ли-

ся

кра-

ма-

рі.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 781

79 Паливоди і волоцюги,

-/-----/- N 

79 Па-

ли-

во-

ди

і

во-

ло-

цю-

ги,

 782

Всі зводники і всі плути;

-/-----/  O 

Всі

звод-

ни-

ки

і

всі

плу-

ти;

 

 783

Ярижники і всі п'янюги,'

-/-----/- N 

Я-

риж-

ни-

ки

і

всі

п'я-

ню-

ги,

 784

Обманщики і всі моти,

-/-----/  O 

Об-

ман-

щи-

ки

і

всі

мо-

ти,

 

 785

Всі ворожбити, чародії,

---/---/- B 

Всі

во-

рож-

би-

ти,

ча-

ро-

ді-

ї,

 786

Всі гайдамаки, всі злодії,

---/---/- B 

Всі

гай-

да-

ма-

ки,

всі

зло-

ді-

ї,

 787

Шевці, кравці і ковалі;

-/-/---/  K 

Шев-

ці,

крав-

ці

і

ко-

ва-

лі;

 

 788

Цехи: різницький, коновальський,

-/-/---/- P 

Це-

хи:

різ-

ниць-

кий,

ко-

но-

валь-

ський,

 789

Кушнірський, ткацький, шаповальський

-/-/---/- P 

Куш-

нірсь-

кий,

ткаць-

кий,

ша-

по-

валь-

ський

 790

Кипіли в пеклі всі в смолі.

-/-/---/  K 

Ки-

пі-

ли

в пек-

лі

всі

в смо-

лі.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 791

80 Там всі невірні і христьяне,

---/---/- Q 

80 Там

всі

не-

вір-

ні

і

хрис-

тья-

не,

 792

Були пани і мужики,

-/-/---/  O 

Бу-

ли

па-

ни

і

му-

жи-

ки,

 

 793

Була там шляхта і міщане.

-/-/---/- Q 

Бу-

ла

там

шлях-

та

і

мі-

ща-

не.

 794

І молоді, і старики;

---/---/  O 

І

мо-

ло-

ді,

і

ста-

ри-

ки;

 

 795

Були багаті і убогі,

-/-/---/- R 

Бу-

ли

ба-

га-

ті

і

у-

бо-

гі,

 796

Прямі були і кривоногі,

-/-/---/- R 

Пря-

мі

бу-

ли

і

кри-

во-

но-

гі,

 797

Були видющі і сліпі,

-/-/---/  K 

Бу-

ли

ви-

дю-

щі

і

слі-

пі,

 

 798

Були і штатські, і воєнні,

-/-/---/- S 

Бу-

ли

і

штатсь-

кі,

і

во-

єн-

ні,

 799

Були і панські, і казенні,

-/-/---/- S 

Бу-

ли

і

пансь-

кі,

і

ка-

зен-

ні,

 800

Були миряне і попи.

-/-/---/  O 

Бу-

ли

ми-

ря-

не

і

по-

пи.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 801

81 Гай! гай! та нігде правди діти,

-/-/-/-/- T 

81 Гай!

гай!

та

ніг-

де

прав-

ди

ді-

ти,

 802

Брехня ж наробить лиха більш;

-/-/-/--  U 

Брех-

ня

ж на-

ро-

бить

ли-

ха

більш;

 

 803

Сиділи там скучні піїти,

-/-/-/-/- T 

Си-

ді-

ли

там

скуч-

ні

пі-

ї-

ти,

 804

Писарчуки поганих вірш,

---/-/-/  V 

Пи-

сар-

чу-

ки

по-

га-

них

вірш,

 

 805

Великії терпіли муки,

-/---/-/- W 

Ве-

ли-

кі-

ї

тер-

пі-

ли

му-

ки,

 806

їм зв'язані були і руки,

-/---/-/- W 

їм

зв'я-

за-

ні

бу-

ли

і

ру-

ки,

 807

Мов у татар терпіли плін.

---/-/-/  X 

Мов

у

та-

тар

тер-

пі-

ли

плін.

 

 808

От так і наш брат попадеться,

-/-/---/- Y 

От

так

і

наш

брат

по-

па-

деть-

ся,

 809

Що пише, не остережеться,

-/-----/- Y 

Що

пи-

ше,

не

ос-

те-

ре-

жеть-

ся,

 810

Який же втерпить його хрін!

-/-/-/-/  X 

Я-

кий

же

втер-

пить

йо-

го

хрін!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 811

82 Якусь особу мацапуру

-/-/---/- Z 

82 Я-

кусь

о-

со-

бу

ма-

ца-

пу-

ру

 812

Там шкварили на шашлику,

-/-----/  A 

Там

шква-

ри-

ли

на

шаш-

ли-

ку,

 

 813

Гарячу мідь лили за шкуру

-/-/-/-/- B 

Га-

ря-

чу

мідь

ли-

ли

за

шку-

ру

 814

І розпинали на бику.

---/---/  A 

І

роз-

пи-

на-

ли

на

би-

ку.

 

 815

Натуру мав він дуже бридку,

-/-/-/-/- C 

На-

ту-

ру

мав

він

ду-

же

брид-

ку,

 816

Кривив душею для прибитку,

-/-/---/- D 

Кри-

вив

ду-

ше-

ю

для

при-

бит-

ку,

 817

Чужеє оддавав в печать;

-/---/-/  E 

Чу-

же-

є

од-

да-

вав

в пе-

чать;

 

 818

Без сорома, без бога бувши

-/---/-/- F 

Без

со-

ро-

ма,

без

бо-

га

був-

ши

 819

І восьму заповідь забувши,

-/-/---/- F 

І

вось-

му

за-

по-

відь

за-

був-

ши,

 820

Чужим пустився промишлять.

-/-/---/  E 

Чу-

жим

пус-

тив-

ся

про-

миш-

лять.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 821

83 Еней як відсіль відступився

-/-/---/- G 

83 Е-

ней

як

від-

сіль

від-

сту-

пив-

ся

 822

І далі трохи одійшов,

-/-/---/  H 

І

да-

лі

тро-

хи

о-

дій-

шов,

 

 823

То на другеє нахопився,

---/---/- G 

То

на

дру-

ге-

є

на-

хо-

пив-

ся,

 824

Жіночу муку тут найшов.

-/-/---/  H 

Жі-

но-

чу

му-

ку

тут

най-

шов.

 

 825

В другім зовсім сих каравані

-/-/---/- I 

В дру-

гім

зов-

сім

сих

ка-

ра-

ва-

ні

 826

Піджарьовали, як у бані,

-/-----/- I 

Під-

жарь-

о-

ва-

ли,

як

у

ба-

ні,

 827

Що аж кричали на чім світ;

---/---/  J 

Що

аж

кри-

ча-

ли

на

чім

світ;

 

 828

Оці то галас ісправляли,

-/-/---/- K 

О-

ці

то

га-

лас

іс-

прав-

ля-

ли,

 829

Гарчали, вили і пищали,

-/-/---/- K 

Гар-

ча-

ли,

ви-

ли

і

пи-

ща-

ли,

 830

Після куті мов на живіт.

-/-/---/  J 

Піс-

ля

ку-

ті

мов

на

жи-

віт.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 831

84 Дівки, баби і молодиці

-/-/---/- L 

84 Дів-

ки,

ба-

би

і

мо-

ло-

ди-

ці

 832

Кляли себе і ввесь свій рід,

-/-/---/  M 

Кля-

ли

се-

бе

і

ввесь

свій

рід,

 

 833

Кляли всі жарти, вечерниці,

-/-/---/- L 

Кля-

ли

всі

жар-

ти,

ве-

чер-

ни-

ці,

 834

Кляли і жизнь, і білий світ;

-/-/-/-/  J 

Кля-

ли

і

жизнь,

і

бі-

лий

світ;

 

 835

За те їм так там задавали,

---/---/- K 

За

те

їм

так

там

за-

да-

ва-

ли,

 836

Що через міру мудровали

-/-/---/- K 

Що

че-

рез

мі-

ру

муд-

ро-

ва-

ли

 837

І верховодили над всім;

---/---/  N 

І

вер-

хо-

во-

ди-

ли

над

всім;

 

 838

Хоть чоловік і не онеє,

---/---/- O 

Хоть

чо-

ло-

вік

і

не

о-

не-

є,

 839

Коли же жінці, бачиш, теє,

-/-/-/-/- O 

Ко-

ли

же

жін-

ці,

ба-

чиш,

те-

є,

 840

То треба угодити їй.

-/---/-/  P 

То

тре-

ба

у-

го-

ди-

ти

їй.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 841

85 Були там чесні постомолки,

-/-/---/- Q 

85 Бу-

ли

там

чес-

ні

по-

сто-

мол-

ки,

 842

Що знали весь святий закон,

-/---/-/  R 

Що

зна-

ли

весь

свя-

тий

за-

кон,

 

 843

Молилися без остановки

-/-----/- S 

Мо-

ли-

ли-

ся

без

ос-

та-

нов-

ки

 844

І били сот по п'ять поклон,

-/-/-/-/  R 

І

би-

ли

сот

по

п'ять

по-

клон,

 

 845

Як в церкві між людьми стояли,

-/---/-/- K 

Як

в цер-

кві

між

людь-

ми

сто-

я-

ли,

 846

І головами все хитали,

---/---/- K 

І

го-

ло-

ва-

ми

все

хи-

та-

ли,

 847

Як же були на самоті,

---/---/  P 

Як

же

бу-

ли

на

са-

мо-

ті,

 

 848

То молитовники ховали,

---/---/- K 

То

мо-

ли-

тов-

ни-

ки

хо-

ва-

ли,

 849

Казились, бігали, скакали

-/-/---/- K 

Ка-

зи-

лись,

бі-

га-

ли,

ска-

ка-

ли

 850

І гірше дещо в темноті.

-/-/---/  P 

І

гір-

ше

де-

що

в тем-

но-

ті.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 851

86 Були і тії там панянки,

-/-/-/-/- T 

86 Бу-

ли

і

ті-

ї

там

па-

нян-

ки,

 852

Що наряжались на показ;

---/---/  U 

Що

на-

ря-

жа-

лись

на

по-

каз;

 

 853

Мандрьохи, хльорки і діптянки,

-/-/---/- T 

Манд-

рьо-

хи,

хльор-

ки

і

діп-

тян-

ки,

 854

Що продають себе на час.

---/-/-/  V 

Що

про-

да-

ють

се-

бе

на

час.

 

 855

Сі в сірці і в смолі кипіли

-/---/-/- W 

Сі

в сір-

ці

і

в смо-

лі

ки-

пі-

ли

 856

За те, що жирно дуже їли

---/-/-/- W 

За

те,

що

жир-

но

ду-

же

ї-

ли

 857

І що їх не страшив і піст;

-----/-/  X 

І

що

їх

не

стра-

шив