RitmInMe Описание программы Оператор цифровой трансформации - Dilibrium / Дилибриум
Facebook    Twitter    Google+    LiveJournal    Мой Мир
ВКонтакте     Одноклассники

Font Size

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
 

ЕНЕЇДА
 

ЧАСТИНА ПЕРША

Eney
  1 1 Еней був парубок моторний  9 -! -! -- -!-  A 1 Е- ней був па- ру- бок мо- тор- ний
  2 І хлопець хоть куди козак,  8 -! -- -! -!   b І хло- пець хоть ку- ди ко- зак,  
  3 Удавсь на всеє зле проворний,  9 -! -! -! -!-  A У- давсь на все- є зле про- вор- ний,
  4 Завзятіший од всіх бурлак.  8 -! -- -! -!   b Зав- зя- ті- ший од всіх бур- лак.  
  5 Но греки, як спаливши Трою,  9 -! -! -! -!-  C Но гре- ки, як спа- лив- ши Тро- ю,
  6 Зробили з неї скирту гною,  9 -! -! -! -!-  C Зро- би- ли з не- ї скир- ту гно- ю,
  7 Він, взявши торбу, тягу дав;  8 !! -! -! -!   d Він, взяв- ши тор- бу, тя- гу дав;  
  8 Забравши деяких троянців,  9 -! -! -- -!-  E Заб- рав- ши де- я- ких тро- ян- ців,
  9 Осмалених, як гиря, ланців,  9 -- -! -! -!-  E Ос- ма- ле- них, як ги- ря, лан- ців,
 10 П'ята́ми з Трої накивав.  8 -¦ -! -- -!   d П'я- та- ми з Тро- ї на- ки- вав.  
                                       
 11 2 Він, швидко поробивши човни,  9 !! -- -! -- ! f 2 Він, швид- ко по- ро- бив- ши чов- ни,
 12 На синє море поспускав,  8 -! -! -- -!   d На си- нє мо- ре пос- пус- кав,  
 13 Троянців насажавши повні,  9 -! -- -! -!-  G Тро- ян- ців на- са- жав- ши пов- ні,
 14 І ку́ди очі почухрав.  8 -¦ -! -- -!   d І ку- ди о- чі по- чух- рав.  
 15 Но зла Юнона, суча дочка,  9 -! -! -! -!-  H Но зла Ю- но- на, су- ча доч- ка,
 16 Розкудкудакалась, як квочка, –  9 -- -! -- -!-  H Роз- куд- ку- да- ка- лась, як квоч- ка, –
 17 Енея не любила – страх;  8 -! -- -! -!   i Е- не- я не лю- би- ла – страх;  
 18 Давно уже вона хотіла,  9 -! -! -! -!-  J Дав- но у- же во- на хо- ті- ла,
 19 Його щоб душка полетіла  9 -! -! -- -!-  J Йо- го щоб душ- ка по- ле- ті- ла
 20 К чортам і щоб і дух не пах.  8 -! -- -! -!   i К чор- там і щоб і дух не пах.  
                                       
 21 3 Еней був тяжко не по серцю  9 -! -! -- -!-  K 3 Е- ней був тяж- ко не по сер- цю
 22 Юноні – все її гнівив;  8 -! -! -! -!   l Ю- но- ні – все ї- ї гні- вив;  
 23 Здававсь гірчійший їй від перцю,  9 -! -! -! -!-  K Зда- вавсь гір- чій- ший їй від пер- цю,
 24 Ні в чім Юнони не просив;  8 -! -! -- -!   l Ні в чім Ю- но- ни не про- сив;  
 25 Но гірш за те їй не любився,  9 -! -! !- -!-  M Но гірш за те їй не лю- бив- ся,
 26 Що, бачиш, в Трої народився  9 -! -! -- -!-  M Що, ба- чиш, в Тро- ї на- ро- див- ся
 27 І мамою Венеру звав;  8 -! -- -! -!   d І ма- мо- ю Ве- не- ру звав;  
 28 І що його покійний дядько,  9 -! -! -! -!-  N І що йо- го по- кій- ний дядь- ко,
 29 Парис, Пріамове дитятко,  9 -! -! -- -!-  O Па- рис, Прі- а- мо- ве ди- тят- ко,
 30 Путивочку Венері дав.  8 -! -- -! -!   d Пу- ти- воч- ку Ве- не- рі дав.  
                                       
 31 4 Побачила Юнона з неба,  9 -! -- -! -!-  P 4 По- ба- чи- ла Ю- но- на з не- ба,
 32 Що пан Еней на порома́х;  8 -! -! -- -¦   i Що пан Е- ней на по- ро- мах;  
 33 А те шепнула сука Геба...  9 -! -! -! -!-  P А те шеп- ну- ла су- ка Ге- ба...
 34 Юнону взяв великий жах!  8 -! -! -! -!   i Ю- но- ну взяв ве- ли- кий жах!  
 35 Впрягла в гринджо́лята павичку,  9 -! -¦ -- -!-  Q Впряг- ла в грин- джо- ля- та па- вич- ку,
 36 Сховала під кибалку мичку,  9 -! -- -! -!-  Q Схо- ва- ла під ки- бал- ку мич- ку,
 37 Щоб не світилася коса;  8 -! -! -- -!   r Щоб не сві- ти- ла- ся ко- са;  
 38 Взяла спідницю і шнурівку,  9 -! -! -- -!-  S Взя- ла спід- ни- цю і шну- рів- ку,
 39 І хліба з сіллю на тарілку,  9 -! -! -- -!-  T І хлі- ба з сіл- лю на та- ріл- ку,
 40 К Еолу мчалась, як оса.  8 -! -! -! -!   r К Е- о- лу мча- лась, як о- са.  
                                       
 41 5 "Здоров, Еоле, пане-свату!  9 -! -! -! -!-  U 5 "Здо- ров, Е- о- ле, па- не- сва- ту!
 42 Ой, як ся маєш, як живеш? –  8 !! -! -! -!   v Ой, як ся ма- єш, як жи- веш? –  
 43 Сказала, як ввійшла у хату,  9 -! -! -! -!-  U Ска- за- ла, як ввій- шла у ха- ту,
 44 Юнона. – Чи гостей ти ждеш?.."  8 -! -- -! -!   v Ю- но- на. – Чи гос- тей ти ждеш?.."  
 45 Поставила тарілку з хлібом  9 -! -- -! -!-  W Пос- та- ви- ла та- ріл- ку з хлі- бом
 46 Перед старим Еолом-дідом,  9 -! -! -! -!-  X Пе- ред ста- рим Е- о- лом- ді- дом,
 47 Сама же сіла на ослін.  8 -! -! -- -!   y Са- ма же сі- ла на ос- лін.  
 48 "Будь ла́скав, сватоньку-стари́ку!  9 -¦ -! -- -¦-  Z "Будь лас- кав, сва- тонь- ку- ста- ри- ку!
 49 Ізбий Енея з пантелику,  9 -! -! -- -!-  Z Із- бий Е- не- я з пан- те- ли- ку,
 50 Тепер пливе на морі він.  8 -! -! -! -!   y Те- пер пли- ве на мо- рі він.  
                                       
 51 6 Ти знаєш, він який суціга,  9 -! -! -! -!-  A 6 Ти зна- єш, він я- кий су- ці- га,
 52 Паливода і горлоріз;  8 -! -- -- -!   b Па- ли- во- да і гор- ло- різ;  
 53 По світу як іще побіга,  9 -! -! -! -!-  A По сві- ту як і- ще по- бі- га,
 54 Чиїхсь багацько виллє сліз.  8 -! -! -! -!   b Чи- їхсь ба- гаць- ко вил- лє сліз.  
 55 Пошли на його лихо злеє,  9 -! -! -! -!-  C Пош- ли на йо- го ли- хо зле- є,
 56 Щоб люди всі, що при Енеї,  9 -! -! -! -!-  C Щоб лю- ди всі, що при Е- не- ї,
 57 Послизли і щоб він і сам...  8 -! -- -! -!   d Пос- лиз- ли і щоб він і сам...  
 58 За сеє ж дівку чорнобриву,  9 -! -! -- -!-  E За се- є ж дів- ку чор- ноб- ри- ву,
 59 Смачную, гарну, уродливу  9 -! -! -- -!-  E Смач- ну- ю, гар- ну, у- род- ли- ву
 60 Тобі я, далебі, що дам".  8 -! -- -! -!   d То- бі я, да- ле- бі, що дам".  
                                       
 61 7 "Гай, гай! ой, дей же його кату!  9 -! -! -! -!-  F 7 "Гай, гай! ой, дей же йо- го ка- ту!
 62 Еол насупившись сказав. –  8 -! -! -- -!   g Е- ол на- су- пив- шись ска- зав. –  
 63 Я все б зробив за сюю плату,  9 -! -! -! -!-  F Я все б зро- бив за сю- ю пла- ту,
 64 Та вітри всі порозпускав:  8 -! -! -- -!   g Та віт- ри всі по- роз- пус- кав:  
 65 Борей недуж лежить з похмілля,  9 -! -! -! -!-  H Бо- рей не- дуж ле- жить з пох- міл- ля,
 66 А Нот поїхав на весілля,  9 -! -! -- -!-  H А Нот по- ї- хав на ве- сіл- ля,
 67 Зефір же, давній негодяй,  8 -! -! -- -!   i Зе- фір же, дав- ній не- го- дяй,  
 68 З дівчатами заженихався,  9 -! -- -- -!-  J З дів- ча- та- ми за- же- ни- хав- ся,
 69 А Евр в поденщики найнявся, –  9 -! -! -- -!-  J А Евр в по- ден- щи- ки най- няв- ся, –
 70 Я к хочеш, так і помишляй!  8 -! -! -- -!   i Я к хо- чеш, так і по- миш- ляй!  
                                       
 71 8 Та вже для тебе обіщаюсь  9 -! -! -- -!-  K 8 Та вже для те- бе о- бі- ща- юсь
 72 Енеєві я ляпас дать;  8 -! -- -! -!   l Е- не- є- ві я ля- пас дать;  
 73 Я хутко, миттю постараюсь  9 -! -! -- -!-  K Я хут- ко, мит- тю пос- та- ра- юсь
 74 В трістя його к чортам загнать.  8 -! -! -! -!   l В тріс- тя йо- го к чор- там заг- нать.  
 75 Прощай же! швидче убирайся,  9 -! -! -- -!-  M Про- щай же! швид- че у- би- рай- ся,
 76 Обі́цянки не забувайся,  9 -¦ -- -- -!-  M О- бі- цян- ки не за- бу- вай- ся,
 77 Бо послі, чуєш, нічичирк!  8 -! -! -- -!   n Бо пос- лі, чу- єш, ні- чи- чирк!  
 78 Як збрешеш, то хоча надсядься,  9 -! -! -! -!-  O Як збре- шеш, то хо- ча над- сядь- ся,
 79 На ласку послі не понадься,  9 -! -! -- -!-  O На лас- ку пос- лі не по- надь- ся,
 80 Тогді від мене возьмеш чвирк".  8 -! -! -! -!   n Тог- ді від ме- не возь- меш чвирк".  
                                       
 81 9 Еол, оставшись на господі,  9 -! -! -- -!-  P 9 Е- ол, ос- тав- шись на гос- по- ді,
 82 Зібрав всіх вітрів до двора,  8 -! -! -- -!   i Зіб- рав всіх віт- рів до дво- ра,  
 83 Велів поганій буть погоді...  9 -! -! -! -!-  P Ве- лів по- га- ній буть по- го- ді...
 84 Якраз на морі і гора!  8 -! -! -- -!   i Як- раз на мо- рі і го- ра!  
 85 Все море зараз спузирило,  9 -! -! -- -!-  Q Все мо- ре за- раз спу- зи- ри- ло,
 86 Водою мов в ключі забило,  9 -! -! -! -!-  Q Во- до- ю мов в клю- чі за- би- ло,
 87 Еней тут крикнув, як на пуп;  8 -! -! -! -!   r Е- ней тут крик- нув, як на пуп;  
 88 Заплакався і заридався,  9 -! -- -- -!-  J Зап- ла- кав- ся і за- ри- дав- ся,
 89 Пошарпався, увесь подрався,  9 -! -- -! -!-  J По- шар- пав- ся, у- весь под- рав- ся,
 90 На тім'ї начесав аж струп.  8 -! -- -! -!   r На тім'- ї на- че- сав аж струп.  
                                       
 91 10 Прокляті вири роздулися,  9 -! -! -- -!-  S 10 Прок- ля- ті ви- ри роз- ду- ли- ся,
 92 А море з лиха аж реве;  8 -! -! -- -!   t А мо- ре з ли- ха аж ре- ве;  
 93 Слізьми троянці облилися,  9 -! -! -- -!-  S Слізь- ми тро- ян- ці об- ли- ли- ся,
 94 Енея за живіт бере;  8 -! -- -! -!   t Е- не- я за жи- віт бе- ре;  
 95 Всі човники їх розчухрало,  9 -! -- -- -!-  U Всі чов- ни- ки їх роз- чух- ра- ло,
 96 Багацько війська тут пропало;  9 -! -! -! -!-  U Ба- гаць- ко війсь- ка тут про- па- ло;
 97 Тогді набрались всі сто лих!  8 -! -! -! -!   v Тог- ді наб- ра- лись всі сто лих!  
 98 Еней кричить, що "я Нептуну  9 -! -! -! -!-  W Е- ней кри- чить, що " я Неп- ту- ну
 99 Півкопи грошей в руку суну,  9 -! -! -! -!-  W Пів- ко- пи гро- шей в ру- ку су- ну,
100 Аби на морі штурм утих".  8 -! -! -! -!   v А- би на мо- рі штурм у- тих".  
                                       
101 11 Нептун іздавна був дряпічка,  9 -! -! -! -!-  X 11 Неп- тун із- дав- на був дря- піч- ка,
102 Почув Енеїв голосок;  8 -! -! -- -!   y По- чув Е- не- їв го- ло- сок;  
103 Шатнувся зараз із запі́чка,  9 -! -! -- -¦-  X Шат- нув- ся за- раз із за- піч- ка,
104 Півкопи для його кусок!..  8 -! -- -! -!   y Пів- ко- пи для йо- го ку- сок!..  
105 І миттю осідлавши рака,  9 -! -- -! -!-  Z І мит- тю о- сід- лав- ши ра- ка,
106 Схвативсь на його, мов бурлака,  9 -! -! -! -!-  Z Схва- тивсь на йо- го, мов бур- ла- ка,
107 І вирнув з моря, як карась.  8 -! -! -! -!   a І вир- нув з мо- ря, як ка- рась.  
108 Загомонів на вітрів грізно:  9 -- -! -! -!-  B За- го- мо- нів на віт- рів гріз- но:
109 "Чого ви гудете так різно?  9 -! -- -! -!-  B "Чо- го ви гу- де- те так різ- но?
110 До моря, знаєте, вам зась!"  8 -! -! -- -!   a До мо- ря, зна- є- те, вам зась!"  
                                       
111 12 От тут-то вітри схаменулись  9 -! -! -- -!-  C 12 От тут- то віт- ри сха- ме- ну- лись
112 І ну всі драла до нори;  8 -! -! -- -!   d І ну всі дра- ла до но- ри;  
113 До ляса мов ляхи́ шатнулись,  9 -! -! -¦ -!-  C До ля- са мов ля- хи шат- ну- лись,
114 Або од їжака тхори.  8 -! -- -! -!   d А- бо од ї- жа- ка тхо- ри.  
115 Нептун же зараз взяв мітелку  9 -! -! -! -!-  E Неп- тун же за- раз взяв мі- тел- ку
116 І вимів море, як світелку,  9 -! -! -! -!-  E І ви- мів мо- ре, як сві- тел- ку,
117 То сонце глянуло на світ.  8 -! -! -- -!   f То сон- це гля- ну- ло на світ.  
118 Еней тогді як народився,  9 -! -! -- -!-  G Е- ней тог- ді як на- ро- див- ся,
119 Разів із п'ять перехрестився;  9 -! -! -- -!-  G Ра- зів із п'ять пе- ре- хрес- тив- ся;
120 Звелів готовити обід.  8 -! -! -- -!   h Зве- лів го- то- ви- ти о- бід.  
                                       
121 13 Поклали шальовки соснові,  9 -! -! -- -!-  I 13 Пок- ла- ли шаль- ов- ки сос- но- ві,
122 Кругом наставили мисок;  8 -! -! -- -!   j Кру- гом нас- та- ви- ли ми- сок;  
123 І страву всякую, без мови,  9 -! -! -- -!-  I І стра- ву вся- ку- ю, без мо- ви,
124 В голодний пхали все куток.  8 -! -! -! -!   j В го- лод- ний пха- ли все ку- ток.  
125 Тут з салом галушки лигали,  9 -! -- -! -!-  K Тут з са- лом га- луш- ки ли- га- ли,
126 Лемішку і куліш глитали  9 -! -- -! -!-  K Ле- міш- ку і ку- ліш гли- та- ли
127 І брагу кухликом тягли;  8 -! -! -- -!   d І бра- гу кух- ли- ком тяг- ли;  
128 Та і горілочку хлистали, –  9 -- -! -- -!-  K Та і го- рі- лоч- ку хлис- та- ли, –
129 Насилу із-за столу встали  9 -! -- -! -!-  K На- си- лу із- за сто- лу вста- ли
130 І спати послі всі лягли.  8 -! -! -! -!   d І спа- ти пос- лі всі ляг- ли.  
                                       
131 14 Венера, не послідня шльоха,  9 -! -- -! -!-  L 14 Ве- не- ра, не пос- лід- ня шльо- ха,
132 Проворна, враг її не взяв,  8 -! -! -! -!   m Про- вор- на, враг ї- ї не взяв,  
133 Побачила, що так полоха  9 -! -- -! -!-  L По- ба- чи- ла, що так по- ло- ха
134 Еол синка, що аж захляв;  8 -! -! -! -!   m Е- ол син- ка, що аж зах- ляв;  
135 Умилася, причепурилась  9 -! -- -- -!-  N У- ми- ла- ся, при- че- пу- ри- лась
136 І, як в неділю, нарядилась,  9 -! -! -- -!-  N І, як в не- ді- лю, на- ря- ди- лась,
137 Хоть би до дудки на танець!  8 -- -! -- -!   o Хоть би до дуд- ки на та- нець!  
138 Взяла очіпок грезетовий  9 -! -! -- -!-  I Взя- ла о- чі- пок гре- зе- то- вий
139 І кунтуш з у́сами люстро́вий,  9 -! -¦ -- -¦-  I І кун- туш з у- са- ми люс- тро- вий,
140 Пішла к Зевесу на ралець.  8 -! -! -- -!   o Піш- ла к Зе- ве- су на ра- лець.  
                                       
141 15Зевес тогді кружав сивуху  9 -! -! -! -!-  P 15Зе- вес тог- ді кру- жав си- ву- ху
142 І оселедцем заїдав;  8 -- -! -- -!   m І о- се- лед- цем за- ї- дав;  
143 Він, сьому випивши восьмуху,  9 !! -! -- -!-  P Він, сьо- му ви- пив- ши вось- му- ху,
144 Послідки з кварти виливав.  8 -! -! -- -!   m Пос- лід- ки з квар- ти ви- ли- вав.  
145 Прийшла Венера, іскривившись,  9 -! -! -- -!-  Q Прий- шла Ве- не- ра, іс- кри- вив- шись,
146 Заплакавши і завіскрившись,  9 -! -- -- -!-  Q Зап- ла- кав- ши і за- віс- крив- шись,
147 І стала хлипать перед ним:  8 -! -! -! -!   r І ста- ла хли- пать пе- ред ним:  
148 "Чим пред тобою, милий тату,  9 -- -! -! -!-  S "Чим пред то- бо- ю, ми- лий та- ту,
149 Син заслужив таку мій плату?  9 !- -! -! -!-  S Син зас- лу- жив та- ку мій пла- ту?
150 Ійон, мов в свинки, грають їм.  8 -! -! -! -!   t Ій- он, мов в свин- ки, гра- ють їм.  
                                       
151 16 Куди йому уже до Риму?  9 -! -! -! -!-  U 16 Ку- ди йо- му у- же до Ри- му?
152 Хіба як здохне чорт в рові́!  8 -! -! -! -¦   v Хі- ба як здох- не чорт в ро- ві!  
153 Як вернеться пан хан до Криму,  9 -! -- !! -!-  U Як вер- неть- ся пан хан до Кри- му,
154 Як жениться сич на сові.  8 -! -- !- -!   v Як же- нить- ся сич на со- ві.  
155 Хіба б уже та не Юнона,  9 -! -! -- -!-  W Хі- ба б у- же та не Ю- но- на,
156 Щоб не вказала макогона,  9 -- -! -- -!-  W Щоб не вка- за- ла ма- ко- го- на,
157 Що й досі слухає чмелів!  8 -! -! -- -!   x Що й до- сі слу- ха- є чме- лів!  
158 Коли б вона та не бісилась,  9 -! -! -- -!-  N Ко- ли б во- на та не бі- си- лась,
159 Замовкла і не камезилась,  9 -! -- -- -!-  N За- мов- кла і не ка- ме- зи- лась,
160 Щоб ти се сам їй ізвелів".  8 -! -! -- -!   x Щоб ти се сам їй із- ве- лів".  
                                       
161 17 Юпитер, все допивши з кубка,  9 -! -! -! -!-  Y 17 Ю- пи- тер, все до- пив- ши з куб- ка,
162 Погладив свій рукою чуб:  8 -! -! -! -!   z Пог- ла- див свій ру- ко- ю чуб:  
163 "Ох, доцю, ти моя голубка!  9 !! -! -! -!-  Y "Ох, до- цю, ти мо- я го- луб- ка!
164 Я в правді тве́рдий так, як дуб.  8 -! -¦ -! -!   z Я в прав- ді твер- дий так, як дуб.  
165 Еней збудує сильне царство  9 -! -! -! -!-  A Е- ней збу- ду- є силь- не царс- тво
166 І заведе своє там панство;  9 -- -! -! -!-  B І за- ве- де сво- є там панс- тво;
167 Не ма́лий буде він панок.  8 -¦ -! -! -!   c Не ма- лий бу- де він па- нок.  
168 На панщину ввесь світ погонить,  9 -! -- -! -!-  D На пан- щи- ну ввесь світ по- го- нить,
169 Багацько хлопців там наплодить  9 -! -! -! -!-  E Ба- гаць- ко хлоп- ців там нап- ло- дить
170 І всім їм буде ватажок.  8 -! -! -- -!   c І всім їм бу- де ва- та- жок.  
                                       
171 18 Заїде до Дидони в гості  9 -! -- -! -!-  F 18 За- ї- де до Ди- до- ни в гос- ті
172 І буде там бенькетовать;  8 -! -! -- -!   g І бу- де там бень- ке- то- вать;  
173 Полюбиться її він мосці  9 -! -- -! -!-  H По- лю- бить- ся ї- ї він мос- ці
174 І буде бісики пускать.  8 -! -! -- -!   g І бу- де бі- си- ки пус- кать.  
175 Іди, небого, не журися,  9 -! -! -- -!-  I І- ди, не- бо- го, не жу- ри- ся,
176 Попонеділкуй, помолися,  9 -- -! -- -!-  I По- по- не- діл- куй, по- мо- ли- ся,
177 Все буде так, як я сказав".  8 -! -! -! -!   j Все бу- де так, як я ска- зав".  
178 Венера низько поклонилась  9 -! -! -- -!-  K Ве- не- ра низь- ко пок- ло- ни- лась
179 І з панотцем своїм простилась,  9 -- -! -! -!-  K І з па- нот- цем сво- їм прос- ти- лась,
180 А він її поціловав.  8 -! -! -- -!   j А він ї- ї по- ці- ло- вав.  
                                       
181 19 Еней прочумався, проспався  9 -! -! -- -!-  L 19 Е- ней про- чу- мав- ся, прос- пав- ся
182 І голодрабців позбирав,  8 -- -! -- -!   j І го- лод- раб- ців поз- би- рав,  
183 Зо всім зібрався і уклався,  9 -! -! -- -!-  L Зо всім зіб- рав- ся і ук- лав- ся,
184 І, скілько видно, почухрав.  8 -! -! -- -!   j І, скіль- ко вид- но, по- чух- рав.  
185 Плив-плив, плив-плив, що аж обридло,  9 -! -! -! -!-  M Плив- плив, плив- плив, що аж об- рид- ло,
186 І море так йому огидло,  9 -! -! -! -!-  M І мо- ре так йо- му о- гид- ло,
187 Що бісом на його дививсь.  8 -! -- -! -!   n Що бі- сом на йо- го ди- вивсь.  
188 "Коли б, – каже́, – умер я в Трої,  9 -! -¦ -! -!-  O "Ко- ли б, – ка- же, – у- мер я в Тро- ї,
189 Уже б не пив сеї гіркої  9 -! -! -! -!-  O У- же б не пив се- ї гір- ко- ї
190 І марне так не волочивсь".  8 -! -! -- -!   n І мар- не так не во- ло- чивсь".  
                                       
191 20 Поті́м до берега приставши  9 -¦ -! -- -!-  P 20 По- тім до бе- ре- га прис- тав- ши
192 З троянством голим всім своїм,  8 -! -! -! -!   q З тро- янс- твом го- лим всім сво- їм,  
193 На землю з чо́внів повстававши,  9 -! -¦ -- -!-  P На зем- лю з чов- нів пов- ста- вав- ши,
194 Спитавсь, чи є що їсти їм?  8 -! -! -! -!   q Спи- тавсь, чи є що їс- ти їм?  
195 І зараз чогось попоїли,  9 -! -! -- -!-  R І за- раз чо- гось по- по- ї- ли,
196 Щоб на путі не ослабіли;  9 -- -! -- -!-  R Щоб на пу- ті не ос- ла- бі- ли;
197 Пішли, куди хто запопав.  8 -! -! -- -!   j Піш- ли, ку- ди хто за- по- пав.  
198 Еней по берегу попхався,  9 -! -! -- -!-  L Е- ней по бе- ре- гу поп- хав- ся,
199 І сам не знав, куди слонявся,  9 -! -! -! -!-  L І сам не знав, ку- ди сло- няв- ся,
200 Аж гульк – і в город причвалав.  8 -! -! -- -!   j Аж гульк – і в го- род прич- ва- лав.  
                                       
201 21 В тім городі жила Дидона,  9 -! -- -! -!-  S 21 В тім го- ро- ді жи- ла Ди- до- на,
202 А город звався Карфаген,  8 -! -! -- -!   t А го- род звав- ся Кар- фа- ген,  
203 Розумна пані і моторна,  9 -! -! -- -!-  U Ро- зум- на па- ні і мо- тор- на,
204 Для неї трохи сих імен:  8 -! -! -! -!   t Для не- ї тро- хи сих і- мен:  
205 Трудяща, дуже працьовита,  9 -! -! -- -!-  V Тру- дя- ща, ду- же праць- о- ви- та,
206 Весела, гарна, сановита,  9 -! -! -- -!-  V Ве- се- ла, гар- на, са- но- ви- та,
207 Бідняжка – що була вдова;  8 -! -! -! -!   w Бід- няж- ка – що бу- ла вдо- ва;  
208 По городу тогді гуляла,  9 -! -- -! -!-  X По го- ро- ду тог- ді гу- ля- ла,
209 Коли троянців повстрічала.  9 -! -! -- -!-  X Ко- ли тро- ян- ців повс- трі- ча- ла.
210 Такі сказала їм слова:  8 -! -! -! -!   w Та- кі ска- за- ла їм сло- ва:  
                                       
211 22 "Відкіль такі се гольтіпаки?  9 -! -! -- -!-  Y 22 "Від- кіль та- кі се голь- ті- па- ки?
212 Чи рибу з Дону везете?  8 -! -! -- -!   z Чи ри- бу з До- ну ве- зе- те?  
213 Чи, може, виходці-бурлаки?  9 -! -! -- -!-  Y Чи, мо- же, ви- ход- ці- бур- ла- ки?
214 Куди, прочане, ви йдете?  8 -! -! -! -!   z Ку- ди, про- ча- не, ви йде- те?  
215 Який вас враг сюди направив?  9 -! -! -! -!-  A Я- кий вас враг сю- ди нап- ра- вив?
216 І хто до города причалив?  9 -! -! -- -!-  B І хто до го- ро- да при- ча- лив?
217 Яка ж ватага розбишак!"  8 -! -! -- -!   c Я- ка ж ва- та- га роз- би- шак!"  
218 Троянці всі замурмотали,  9 -! -! -- -!-  D Тро- ян- ці всі за- мур- мо- та- ли,
219 Дидоні низько в ноги пали,  9 -! -! -! -!-  D Ди- до- ні низь- ко в но- ги па- ли,
220 А вставши, їй мовляли так:  8 -! -! -! -!   c А встав- ши, їй мов- ля- ли так:  
                                       
221 23 "Ми всі, як бач, народ хрещений,  9 !! !! -! -!-  E 23 "Ми всі, як бач, на- род хре- ще- ний,
222 Волочимся без талану,  8 -! -- -- -!   f Во- ло- чим- ся без та- ла- ну,  
223 Ми в Трої, знаєш, порождені,  9 -! -! -- -!-  E Ми в Тро- ї, зна- єш, по- рож- де- ні,
224 Еней пустив на нас ману;  8 -! -! -! -!   f Е- ней пус- тив на нас ма- ну;  
225 Дали нам греки прочухана  9 -! -! -- -!-  G Да- ли нам гре- ки про- чу- ха- на
226 І самого Енея-пана  9 -! -- -! -!-  G І са- мо- го Е- не- я- па- на
227 В три вирви вигнали відтіль;  8 -! -! -- -!   h В три вир- ви виг- на- ли від- тіль;  
228 Звелів покинути нам Трою,  9 -! -! -- -!-  I Зве- лів по- ки- ну- ти нам Тро- ю,
229 Підмовив плавати з собою,  9 -! -! -- -!-  I Під- мо- вив пла- ва- ти з со- бо- ю,
230 Тепер ти знаєш, ми відкіль.  8 -! -! -! -!   h Те- пер ти зна- єш, ми від- кіль.  
                                       
231 24 Помилуй, пані благородна!  9 -! -! -- -!-  J 24 По- ми- луй, па- ні бла- го- род- на!
232 Не дай загинуть головам,  8 -! -! -- -!   k Не дай за- ги- нуть го- ло- вам,  
233 Будь милостива, будь незлобна,  9 -- -! -! -!-  L Будь ми- лос- ти- ва, будь нез- лоб- на,
234 Еней спасибі скаже сам.  8 -! -! -! -!   k Е- ней спа- си- бі ска- же сам.  
235 Чи бачиш, як ми обідрались!  9 -! -! -- -!-  M Чи ба- чиш, як ми о- бід- ра- лись!
236 Убрання, постоли порвались,  9 -! -- -! -!-  M Уб- ран- ня, пос- то- ли пор- ва- лись,
237 Охляли, ніби в дощ щеня!  8 -! -! -! -!   n Ох- ля- ли, ні- би в дощ ще- ня!  
238 Кожухи, свити погубили  9 -! -! -- -!-  O Ко- жу- хи, сви- ти по- гу- би- ли
239 І з голоду в кулак трубили,  9 -! -- -! -!-  O І з го- ло- ду в ку- лак тру- би- ли,
240 Така нам лучилась пеня".  8 -! -! -- -!   n Та- ка нам лу- чи- лась пе- ня".  
                                       
241 25 Дидона гірко заридала  9 -! -! -- -!-  P 25 Ди- до- на гір- ко за- ри- да- ла
242 І з білого свого лиця  8 -! -- -! -!   n І з бі- ло- го сво- го ли- ця  
243 Платочком сльози обтирала:  9 -! -! -- -!-  P Пла- точ- ком сльо- зи об- ти- ра- ла:
244 "Коли б, – сказала, – молодця  8 -! -! -- -!   n "Ко- ли б, – ска- за- ла, – мо- лод- ця  
245 Енея вашого злапа́ла,  9 -! -! -- -¦-  P Е- не- я ва- шо- го зла- па- ла,
246 Уже б тогді весела стала,  9 -! -! -! -!-  P У- же б тог- ді ве- се- ла ста- ла,
247 Тогді Великдень був би нам!"  8 -! -! -! -!   k Тог- ді Ве- лик- день був би нам!"  
248 Тут плюсь – Еней, як будто з неба:  9 -! -! -! -!-  Q Тут плюсь – Е- ней, як буд- то з не- ба:
249 "Ось, осьде я, коли вам треба!  9 !! -! -! -!-  Q "Ось, ось- де я, ко- ли вам тре- ба!
250 Дидоні поклонюся сам".  8 -! -- -! -!   k Ди- до- ні пок- ло- ню- ся сам".  
                                       
251 26 Поті́м з Дидоною обнявшись,  9 -¦ -! -- -!-  R 26 По- тім з Ди- до- но- ю об- няв- шись,
252 Поцілова́лись гарно всмак;  8 -- -¦ -! -!   c По- ці- ло- ва- лись гар- но всмак;  
253 За рученьки біленькі взявшись,  9 -! -- -! -!-  R За ру- чень- ки бі- лень- кі взяв- шись,
254 Балакали то сяк, то так.  8 -! -- -! -!   c Ба- ла- ка- ли то сяк, то так.  
255 Пішли к Дидоні до господи  9 -! -! -- -!-  S Піш- ли к Ди- до- ні до гос- по- ди
256 Чере́з великі переходи,  9 -¦ -! -- -!-  S Че- рез ве- ли- кі пе- ре- хо- ди,
257 Ввійшли в світлицю та й на піл;  8 -! -! -! -!   h Ввій- шли в світ- ли- цю та й на піл;  
258 Пили на радощах сивуху  9 -! -! -- -!-  T Пи- ли на ра- до- щах си- ву- ху
259 І їли сім'яну макуху,  9 -! -- -! -!-  T І ї- ли сім'- я- ну ма- ку- ху,
260 Покі́ль кликну́ли їх за стіл.  8 -¦ -¦ -! -!   h По- кіль клик- ну- ли їх за стіл.  
                                       
261 27 Тут їли розниї потрави,  9 -! -! -- -!-  U 27 Тут ї- ли роз- ни- ї пот- ра- ви,
262 І все з полив'яних мисок,  8 -! -! -- -!   v І все з по- лив'- я- них ми- сок,  
263 І самі гарниї приправи  9 -! -! -- -!-  U І са- мі гар- ни- ї прип- ра- ви
264 З нових кленових тарілок:  8 -! -! -- -!   v З но- вих кле- но- вих та- рі- лок:  
265 Свинячу голову до хріну  9 -! -! -- -!-  W Сви- ня- чу го- ло- ву до хрі- ну
266 І локшину на переміну,  9 -! -- -- -!-  W І лок- ши- ну на пе- ре- мі- ну,
267 Поті́м з підлевою індик;  8 -¦ -! -- -!   x По- тім з під- ле- во- ю ін- дик;  
268 На закуску куліш і кашу,  9 -! -- -! -!-  Y На за- кус- ку ку- ліш і ка- шу,
269 Лемішку, зу́бці, путрю, квашу  9 -! -¦ -! -!-  Y Ле- міш- ку, зуб- ці, пут- рю, ква- шу
270 І з маком ме́довий шулик.  8 -! -¦ -- -!   x І з ма- ком ме- до- вий шу- лик.  
                                       
271 28 І кубками пили слив'янку,  9 -! -- -! -!-  Z 28 І куб- ка- ми пи- ли слив'- ян- ку,
272 Мед, пиво, брагу, сирівець,  8 !! -! -- -!   a Мед, пи- во, бра- гу, си- рі- вець,  
273 Горілку просту і калганку,  9 -! -! -- -!-  B Го- ріл- ку прос- ту і кал- ган- ку,
274 Куривсь для духу яловець.  8 -! -! -- -!   a Ку- ривсь для ду- ху я- ло- вець.  
275 Бандура горлиці бриньчала,  9 -! -! -- -!-  C Бан- ду- ра гор- ли- ці бринь- ча- ла,
276 Сопілка зуба затинала,  9 -! -! -- -!-  C Со- піл- ка зу- ба за- ти- на- ла,
277 А дудка грала по балка́х;  8 -! -! -- -¦   d А дуд- ка гра- ла по бал- ках;  
278 Санжарівки на скрипці грали,  9 -! -- -! -!-  E Сан- жа- рів- ки на скрип- ці гра- ли,
279 Кругом дівчата танцьовали  9 -! -! -- -!-  E Кру- гом дів- ча- та тан- цьо- ва- ли
280 В дробушках, в чоботах, в свитках.  8 -! -! -- -!   d В дро- буш- ках, в чо- бо- тах, в свит- ках.  
                                       
281 29 Сестру Дидона мала Ганну,  9 -! -! -! -!-  F 29 Сес- тру Ди- до- на ма- ла Ган- ну,
282 Навсправжки дівку хоть куди,  8 -! -! -- -!   g Навс- прав- жки дів- ку хоть ку- ди,  
283 Проворну, чепурну і гарну;  9 -! -- -! -!-  H Про- вор- ну, че- пур- ну і гар- ну;
284 Приходила і ся сюди  8 -! -- -! -!   g При- хо- ди- ла і ся сю- ди  
285 В червоній юпочці бає́вій,  9 -! -! -- -¦-  I В чер- во- ній ю- поч- ці ба- є- вій,
286 В запасці гарній фанале́вій,  9 -! -! -- -¦-  I В за- пас- ці гар- ній фа- на- ле- вій,
287 В стьонжках, в намисті і ковтках;  8 -! -! -- -!   d В стьон- жках, в на- мис- ті і ков- тках;  
288 Тут танцьовала викрутасом,  9 -- -! -- -!-  J Тут тан- цьо- ва- ла вик- ру- та- сом,
289 І пред Енеєм вихилясом  9 -- -! -- -!-  J І пред Е- не- єм ви- хи- ля- сом
290 Під дудку била третяка.  8 -! -! -- -!   k Під дуд- ку би- ла тре- тя- ка.  
                                       
291 30 Еней і сам так розходився,  9 -! -! -- -!-  L 30 Е- ней і сам так роз- хо- див- ся,
292 Як на аркані жеребець,  8 -- -! -- -!   a Як на ар- ка- ні же- ре- бець,  
293 Що трохи не увередився,  9 -! -- -- -!-  L Що тро- хи не у- ве- ре- див- ся,
294 Пішовши з Гандзею в танець.  8 -! -! -- -!   a Пі- шов- ши з Ган- дзе- ю в та- нець.  
295 В обох підківки забряжчали,  9 -! -! -- -!-  E В о- бох під- ків- ки заб- ряж- ча- ли,
296 Жижки од танців задрижали,  9 -! -! -- -!-  E Жиж- ки од тан- ців зад- ри- жа- ли,
297 Вистрибовавши гоцака.  8 -- -! -- -!   k Вис- три- бо- вав- ши го- ца- ка.  
298 Еней, матню в кулак прибравши  9 -! -! -! -!-  M Е- ней, мат- ню в ку- лак приб- рав- ши
299 І "не до солі" примовлявши,  9 -- -! -- -!-  M І " не до со- лі" при- мов- ляв- ши,
300 Садив крутенько гайдука.  8 -! -! -- -!   k Са- див кру- тень- ко гай- ду- ка.  
                                       
301 31 А послі танців варенухи  9 -! -! -- -!-  N 31 А пос- лі тан- ців ва- ре- ну- хи
302 По филижанці піднесли;  8 -- -! -- -!   g По фи- ли- жан- ці під- нес- ли;  
303 І молодиці-цокотухи  9 -- -! -- -!-  N І мо- ло- ди- ці- цо- ко- ту- хи
304 Тут баляндраси понесли;  8 -- -! -- -!   g Тут ба- лян- дра- си по- нес- ли;  
305 Дидона кріпко заюри́ла,  9 -! -! -- -¦-  O Ди- до- на кріп- ко за- ю- ри- ла,
306 Горщок з вареною розбила,  9 -! -! -- -!-  O Гор- щок з ва- ре- но- ю роз- би- ла,
307 До дуру всі тоді пили.  8 -! -! -! -!   g До ду- ру всі то- ді пи- ли.  
308 Ввесь день весело прогуляли  9 -! -! -- -!-  E Ввесь день ве- се- ло про- гу- ля- ли
309 І п'яні спати полягали;  9 -! -! -- -!-  E І п'я- ні спа- ти по- ля- га- ли;
310 Енея ж ледве повели.  8 -! -! -- -!   g Е- не- я ж лед- ве по- ве- ли.  
                                       
311 32 Еней на піч забрався спати,  9 -! -! -! -!-  P 32 Е- ней на піч заб- рав- ся спа- ти,
312 Зарився в просо, там і ліг;  8 -! -! -! -!   q За- рив- ся в про- со, там і ліг;  
313 А хто схотів, побрів до хати,  9 -! -! -! -!-  P А хто схо- тів, поб- рів до ха- ти,
314 А хто в хлівець, а хто під стіг.  8 -! -! -! -!   q А хто в хлі- вець, а хто під стіг.  
315 А деякі так так хлиснули,  9 -! -- -! -!-  R А де- я- кі так так хлис- ну- ли,
316 Що де упали – там заснули,  9 -! -! -! -!-  R Що де у- па- ли – там зас- ну- ли,
317 Сопли, харчали і хропли;  8 -! -! -- -!   g Соп- ли, хар- ча- ли і хроп- ли;  
318 А добрі молодці кружали,  9 -! -- -! -!-  E А доб- рі мо- лод- ці кру- жа- ли,
319 Поки́ аж півні заспівали, –  9 -¦ -! -- -!-  E По- ки аж пів- ні зас- пі- ва- ли, –
320 Що здужали, то все тягли.  8 -! -- -! -!   g Що зду- жа- ли, то все тяг- ли.  
                                       
321 33 Дидона рано ісхопилась.  9 -! -! -- -!-  S 33 Ди- до- на ра- но іс- хо- пи- лась.
322 Пила з похмілля сирівець;  8 -! -! -- -!   a Пи- ла з пох- міл- ля си- рі- вець;  
323 А послі гарно нарядилась,  9 -! -! -- -!-  S А пос- лі гар- но на- ря- ди- лась,
324 Якби в оренду на танець.  8 -! -! -- -!   a Як- би в о- рен- ду на та- нець.  
325 Взяла кораблик бархато́вий,  9 -! -! -- -¦-  T Взя- ла ко- раб- лик бар- ха- то- вий,
326 Спідницю і карсет шовковий  9 -! -- -! -!-  T Спід- ни- цю і кар- сет шов- ко- вий
327 І начепила ланцюжок;  8 -- -! -- -!   u І на- че- пи- ла лан- цю- жок;  
328 Червоні чоботи обула,  9 -! -! -- -!-  V Чер- во- ні чо- бо- ти о- бу- ла,
329 Та і запаски не забула,  9 -- -! -- -!-  V Та і за- пас- ки не за- бу- ла,
330 А в руки з вибійки платок.  8 -! -! -- -!   u А в ру- ки з ви- бій- ки пла- ток.  
                                       
331 34 Еней же, з хмелю як проспався,  9 -! -! -! -!-  W 34 Е- ней же, з хме- лю як прос- пав- ся,
332 Із'їв солоний огірок;  8 -! -! -- -!   u Із'- їв со- ло- ний о- гі- рок;  
333 Поті́м умився і убрався,  9 -¦ -! -- -!-  W По- тім у- мив- ся і уб- рав- ся,
334 Як парубійка до дівок.  8 -- -! -- -!   u Як па- ру- бій- ка до ді- вок.  
335 Йому Дидона підослала,  9 -! -! -- -!-  C Йо- му Ди- до- на пі- дос- ла- ла,
336 Що од покійника украла,  9 -! -! -- -!-  C Що од по- кій- ни- ка ук- ра- ла,
337 Штани і пару чобіток;  8 -! -! -- -!   u Шта- ни і па- ру чо- бі- ток;  
338 Сорочку і каптан з китайки,  9 -! -- -! -!-  X Со- роч- ку і кап- тан з ки- тай- ки,
339 І шапку, пояс з каламайки,  9 -! -! -- -!-  X І шап- ку, по- яс з ка- ла- май- ки,
340 І чорний шо́вковий платок.  8 -! -¦ -- -!   u І чор- ний шов- ко- вий пла- ток.  
                                       
341 35 Я к одяглись, то ізійшлися,  9 -- -! -- -!-  Y 35 Я к о- дяг- лись, то і- зій- шли- ся,
342 З собою стали розмовлять;  8 -! -! -- -!   z З со- бо- ю ста- ли роз- мов- лять;  
343 Наїлися і принялися,  9 -! -- -- -!-  Y На- ї- ли- ся і при- ня- ли- ся,
344 Щоб по-вчорашньому гулять.  8 -- -! -- -!   z Щоб по- вчо- раш- ньо- му гу- лять.  
345 Дидона ж тяжко сподобала  9 -! -! -- -!-  C Ди- до- на ж тяж- ко спо- до- ба- ла
346 Енея так, що і не знала,  9 -! -! -- -!-  C Е- не- я так, що і не зна- ла,
347 Де дітися і що робить;  8 -! -- -! -!   a Де ді- ти- ся і що ро- бить;  
348 Точила всякії баляси  9 -! -! -- -!-  B То- чи- ла вся- кі- ї ба- ля- си
349 І підпускала разні ляси,  9 -- -! -! -!-  B І під- пус- ка- ла раз- ні ля- си,
350 Енею тілько б угодить.  8 -! -! -- -!   a Е- не- ю тіль- ко б у- го- дить.  
                                       
351 36 Дидона вигадала грище,  9 -! -! -- -!-  C 36 Ди- до- на ви- га- да- ла гри- ще,
352 Еней щоб веселіший був,  8 -! -- -! -!   d Е- ней щоб ве- се- лі- ший був,  
353 І щоб вертівся з нею ближче,  9 -- -! -! -!-  E І щоб вер- тів- ся з не- ю ближ- че,
354 І лиха щоб свого забув:  8 -! -- -! -!   d І ли- ха щоб сво- го за- був:  
355 Собі очиці зав'язала  9 -! -! -- -!-  F Со- бі о- чи- ці зав'- я- за- ла
356 І у панаса грати стала,  9 -- -! -! -!-  F І у па- на- са гра- ти ста- ла,
357 Енея б тільки уловить;  8 -! -! -- -!   a Е- не- я б тіль- ки у- ло- вить;  
358 Еней же зараз догадався,  9 -! -! -- -!-  G Е- ней же за- раз до- га- дав- ся,
359 Коло́ Дидони терся, м'явся,  9 -¦ -! -! -!-  G Ко- ло Ди- до- ни тер- ся, м'яв- ся,
360 Її щоб тілько вдовольнить.  8 -! -! -- -!   a Ї- ї щоб тіль- ко вдо- воль- нить.  
                                       
361 37 Тут всяку всячину іграли,  9 -! -! -- -!-  H 37 Тут вся- ку вся- чи- ну іг- ра- ли,
362 Хто як і в віщо захотів,  8 -! -! -- -!   i Хто як і в ві- що за- хо- тів,  
363 Тут инчі журавля скакали,  9 -! -- -! -!-  H Тут ин- чі жу- рав- ля ска- ка- ли,
364 А хто од дудочки потів.  8 -! -- -! -!   i А хто од ду- доч- ки по- тів.  
365 І в хрещика і в горю дуба,  9 -! -- -! -!-  J І в хре- щи- ка і в го- рю ду- ба,
366 Не раз доходило до чуба,  9 -! -! -- -!-  J Не раз до- хо- ди- ло до чу- ба,
367 Як загулялися в джгута;  8 -- -! -- -!   k Як за- гу- ля- ли- ся в джгу- та;  
368 В хлюста, в пари, в візка іграли  9 -! -! -! -!-  H В хлюс- та, в па- ри, в віз- ка іг- ра- ли
369 І дамки по столу сова́ли;  9 -! -- -! -¦-  H І дам- ки по сто- лу со- ва- ли;
370 Чорт мав порожнього кута.  8 -! -! -- -!   k Чорт мав по- рож- ньо- го ку- та.  
                                       
371 38 Щодень було у них похмілля,  9 -! -! -! -!-  L 38 Що- день бу- ло у них пох- міл- ля,
372 Пилась горілка, як вода;  8 -! -! -! -!   k Пи- лась го- ріл- ка, як во- да;  
373 Щодень бенькети, мов весілля,  9 -! -! -! -!-  L Що- день бень- ке- ти, мов ве- сіл- ля,
374 Всі п'яні, хоть посуньсь куда.  8 -! -- -! -!   k Всі п'я- ні, хоть по- суньсь ку- да.  
375 Енеєві так, як болячці  9 -! -- -! -!-  M Е- не- є- ві так, як бо- ляч- ці
376 Або лихій осінній трясці,  9 -! -! -! -!-  N А- бо ли- хій о- сін- ній тряс- ці,
377 Годила пані всякий день.  8 -! -! -! -!   o Го- ди- ла па- ні вся- кий день.  
378 Були троянці п'яні, ситі,  9 -! -! -! -!-  P Бу- ли тро- ян- ці п'я- ні, си- ті,
379 Кругом обуті і обшиті,  9 -! -! -- -!-  P Кру- гом о- бу- ті і об- ши- ті,
380 Хоть голі прибрели, як пень.  8 -! -- -! -!   o Хоть го- лі приб- ре- ли, як пень.  
                                       
381 39 Троянці добре там курили,  9 -! -! -! -!-  Q 39 Тро- ян- ці доб- ре там ку- ри- ли,
382 Дали приманку всім жінкам,  8 -! -! -! -!   r Да- ли при- ман- ку всім жін- кам,  
383 По вечорницям всі ходили,  9 -- -! -! -!-  Q По ве- чор- ни- цям всі хо- ди- ли,
384 Просвітку не було дівкам.  8 -! -- -! -!   r Прос- віт- ку не бу- ло дів- кам.  
385 Та й сам Еней, сподар, і паню  9 -! -! -! -!-  S Та й сам Е- ней, спо- дар, і па- ню
386 Підмовив паритися в баню...  9 -! -! -- -!-  S Під- мо- вив па- ри- ти- ся в ба- ню...
387 Уже ж було не без гріха!  8 -! -! -- -!   k У- же ж бу- ло не без грі- ха!  
388 Бо страх вона його любила,  9 -! -! -! -!-  T Бо страх во- на йо- го лю- би- ла,
389 Аж розум ввесь свій погубила,  9 -! -! -- -!-  T Аж ро- зум ввесь свій по- гу- би- ла,
390 А бачся, не була плоха.  8 -! -- -! -!   k А бач- ся, не бу- ла пло- ха.  
                                       
391 40 От так Еней жив у Дидони,  9 -! -! -- -!-  U 40 От так Е- ней жив у Ди- до- ни,
392 Забув і в Рим щоб мандровать.  8 -! -! -- -!   v За- був і в Рим щоб ман- дро- вать.  
393 Тут не боявся і Юнони,  9 -- -! -- -!-  U Тут не бо- яв- ся і Ю- но- ни,
394 Пустився все бенькетовать;  8 -! -! -- -!   v Пус- тив- ся все бень- ке- то- вать;  
395 Дидону мав він мов за жінку,  9 -! -! -! -!-  W Ди- до- ну мав він мов за жін- ку,
396 Убивши добру в неї грінку,  9 -! -! -! -!-  W У- бив- ши доб- ру в не- ї грін- ку,
397 Мутив, як на селі москаль!  8 -! -- -! -!   x Му- тив, як на се- лі мос- каль!  
398 Бо – хрін його не взяв – моторний,  9 -! -! -! -!-  Y Бо – хрін йо- го не взяв – мо- тор- ний,
399 Ласкавий, гарний і проворний,  9 -! -! -- -!-  Y Лас- ка- вий, гар- ний і про- вор- ний,
400 І гострий, як на бритві сталь.  8 -! -! -! -!   x І гос- трий, як на брит- ві сталь.  
                                       
401 41 Еней з Дидоною возились,  9 -! -! -- -!-  Z 41 Е- ней з Ди- до- но- ю во- зи- лись,
402 Як з оселедцем сірий кіт;  8 -- -! -! -!   a Як з о- се- лед- цем сі- рий кіт;  
403 Ганяли, бігали, казились,  9 -! -! -- -!-  B Га- ня- ли, бі- га- ли, ка- зи- лись,
404 Аж лився деколи і піт.  8 -! -! -- -!   a Аж лив- ся де- ко- ли і піт.  
405 Дидона ж мала раз роботу,  9 -! -! -! -!-  C Ди- до- на ж ма- ла раз ро- бо- ту,
406 Як з ним побігла на охоту,  9 -! -! -- -!-  C Як з ним по- біг- ла на о- хо- ту,
407 Та грім загнав їх в темний льох...  8 -! -! -! -!   d Та грім заг- нав їх в тем- ний льох...  
408 Лихий їх зна, що там робили,  9 -! -! -! -!-  E Ли- хий їх зна, що там ро- би- ли,
409 Було не видно з-за могили,  9 -! -! -- -!-  E Бу- ло не вид- но з-за мо- ги- ли,
410 В льоху ж сиділи тілько вдвох.  8 -! -! -! -!   d В льо- ху ж си- ді- ли тіль- ко вдвох.  
                                       
411 42 Не так-то робиться все хутко,  9 -! -! -- -!-  F 42 Не так- то ро- бить- ся все хут- ко,
412 Як швидко оком ізмигнеш;  8 -! -! -- -!   g Як швид- ко о- ком із- миг- неш;  
413 Або як казку кажеш прудко,  9 -! -! -! -!-  H А- бо як каз- ку ка- жеш пруд- ко,
414 Пером в папері як писнеш.  8 -! -! -! -!   g Пе- ром в па- пе- рі як пис- неш.  
415 Еней в гостях прожив немало, –  9 -! -! -! -!-  I Е- ней в гос- тях про- жив не- ма- ло, –
416 Що з голови його пропало,  9 -- -! -! -!-  I Що з го- ло- ви йо- го про- па- ло,
417 Куди його Зевес послав.  8 -! -! -! -!   j Ку- ди йо- го Зе- вес пос- лав.  
418 Він годів зо два там просидів,  9 -! -- -! -!-  K Він го- дів зо два там про- си- дів,
419 А мабуть би, і більш пронидів,  9 -! -- -! -!-  K А ма- буть би, і більш про- ни- дів,
420 Якби його враг не спіткав.  8 -! -! !- -!   j Як- би йо- го враг не спіт- кав.  
                                       
421 43 Колись Юпитер ненароком  9 -! -! -- -!-  L 43 Ко- лись Ю- пи- тер не- на- ро- ком
422 З Олимпа глянув і на нас;  8 -! -! -- -!   m З О- лим- па гля- нув і на нас;  
423 І кинув в Карфагену оком,  9 -! -- -! -!-  L І ки- нув в Кар- фа- ге- ну о- ком,
424 Аж там троянський мартопляс...  8 -! -! -- -!   m Аж там тро- янсь- кий мар- топ- ляс...  
425 Розсердився і розкричався,  9 -! -- -- -!-  N Роз- сер- див- ся і роз- кри- чав- ся,
426 Аж цілий світ поколихався;  9 -! -! -- -!-  N Аж ці- лий світ по- ко- ли- хав- ся;
427 Енея лаяв на ввесь рот:  8 -! -! -- -!   o Е- не- я ла- яв на ввесь рот:  
428 "Чи так-то, гадів син, він слуха?  9 -! -! -! -!-  P "Чи так- то, га- дів син, він слу- ха?
429 Убрався в патоку, мов муха,  9 -! -! -- -!-  P Уб- рав- ся в па- то- ку, мов му- ха,
430 Засів, буцім в болоті чорт.  8 -! -! -! -!   q За- сів, бу- цім в бо- ло- ті чорт.  
                                       
431 44 Підіть гінця мені кликніте,  9 -! -! -! -!-  R 44 Пі- діть гін- ця ме- ні клик- ні- те,
432 До мене зараз щоб прийшов,  8 -! -! -- -!   s До ме- не за- раз щоб прий- шов,  
433 Глядіть же, цупко прикрутіте,  9 -! -! -- -!-  R Гля- діть же, цуп- ко прик- ру- ті- те,
434 Щоб він в шиньок та не зайшов!  8 -! -! -- -!   s Щоб він в шинь- ок та не зай- шов!  
435 Бо хочу я кудись послати.  9 -! -! -! -!-  T Бо хо- чу я ку- дись пос- ла- ти.
436 Ійон, ійон же, вража мати!  9 -! -! -! -!-  T Ій- он, ій- он же, вра- жа ма- ти!
437 Але Еней наш зледащів  8 -! -! -- -!   u А- ле Е- ней наш зле- да- щів  
438 А то Венера все свашкує,  9 -- -! -! -!-  V А то Ве- не- ра все сваш- ку- є,
439 Енеєчка свого муштрує,  9 -! -- -! -!-  V Е- не- єч- ка сво- го муш- тру- є,
440 Щоб він з ума Дидону звів".  8 -! -! -! -!   u Щоб він з у- ма Ди- до- ну звів".  
                                       
441 45 Прибіг Меркурій засапа́вшись,  9 -! -! -- -¦-  W 45 При- біг Мер- ку- рій за- са- пав- шись,
442 В три ря́ди піт з його котив;  8 !¦ -! -! -!   x В три ря- ди піт з йо- го ко- тив;  
443 Ввесь ремінцями обв'язавшись,  9 -- -! -- -!-  W Ввесь ре- мін- ця- ми об- в'я- зав- шись,
444 На голову бриль наложив;  8 -! -- !- -!   x На го- ло- ву бриль на- ло- жив;  
445 На грудях з бляхою ладунка,  9 -! -! -- -!-  Y На гру- дях з бля- хо- ю ла- дун- ка,
446 А ззаду з сухарями сумка,  9 -! -- -! -!-  Z А зза- ду з су- ха- ря- ми сум- ка,
447 В руках нагайський малахай.  8 -! -! -- -!   a В ру- ках на- гайсь- кий ма- ла- хай.  
448 В такім наряді влізши в хату,  9 -! -! -! -!-  B В та- кім на- ря- ді вліз- ши в ха- ту,
449 Сказав: "Готов уже я, тату,  9 -! -! -! -!-  B Ска- зав: " Го- тов у- же я, та- ту,
450 Куда ти хочеш, посилай".  8 -! -! -- -!   a Ку- да ти хо- чеш, по- си- лай".  
                                       
451 46 "Біжи лиш швидче в Карфагену,–  9 -! -! -- -!-  C 46 "Бі- жи лиш швид- че в Кар- фа- ге- ну,–
452 Зевес гінцеві так сказав, –  8 -! -! -! -!   d Зе- вес гін- це- ві так ска- зав, –  
453 І пару розлучи скажену,  9 -! -- -! -!-  C І па- ру роз- лу- чи ска- же- ну,
454 Еней Дидону б забував.  8 -! -! -- -!   d Е- ней Ди- до- ну б за- бу- вав.  
455 Нехай лиш ві́дтіль уплітає  9 -! -¦ -- -!-  d Не- хай лиш від- тіль уп- лі- та- є
456 І Рима строїти чухрає, –  9 -! -! -- -!-  d І Ри- ма стро- ї- ти чух- ра- є, –
457 А то заліг, мов в грубі пес.  8 -! -! -! -!   e А то за- ліг, мов в гру- бі пес.  
458 Коли. ж він буде йще гуляти,  9 -! -! -! -!-  F Ко- ли. ж він бу- де йще гу- ля- ти,
459 То дам йому себе я знати, –  9 -! -! -! -!-  F То дам йо- му се- бе я зна- ти, –
460 От так сказав, скажи, Зевес".  8 -! -! -! -!   e От так ска- зав, ска- жи, Зе- вес".  
                                       
461 47 Меркурій низько поклонився,  9 -! -! -- -!-  G 47 Мер- ку- рій низь- ко пок- ло- нив- ся,
462 Перед Зевесом бриль ізняв,  8 -! -! -! -!   d Пе- ред Зе- ве- сом бриль із- няв,  
463 Чере́з поріг перевалився,  9 -¦ -! -- -!-  G Че- рез по- ріг пе- ре- ва- лив- ся,
464 До стані швидче тягу дав.  8 -! -! -! -!   d До ста- ні швид- че тя- гу дав.  
465 Покинувши із рук нагайку,  9 -! -- -! -!-  H По- ки- нув- ши із рук на- гай- ку,
466 Запряг він миттю чортопхайку,  9 -! -! -- -!-  H Зап- ряг він мит- тю чор- топ- хай- ку,
467 Черкнув із неба, аж курить!  8 -! -! -- -!   i Чер- кнув із не- ба, аж ку- рить!  
468 І все кобилок поганяє,  9 -! -! -- -!-  d І все ко- би- лок по- га- ня- є,
469 Що оглобельна аж брикає;  9 -- -! -- -!-  d Що ог- ло- бель- на аж бри- ка- є;
470 Помчали, аж візок скрипить!  8 -! -- -! -!   i Пом- ча- ли, аж ві- зок скри- пить!  
                                       
471 48 Еней тогді купався в бразі  9 -! -! -! -!-  J 48 Е- ней тог- ді ку- пав- ся в бра- зі
472 І на полу укрившись ліг;  8 -- -! -! -!   k І на по- лу ук- рив- шись ліг;  
473 Йому не снилось о приказі,  9 -! -! -- -!-  J Йо- му не сни- лось о при- ка- зі,
474 Як ось Меркурій в хату вбіг!  8 -! -! -! -!   k Як ось Мер- ку- рій в ха- ту вбіг!  
475 Смикнув із полу, мов псяюху.  9 -! -! -! -!-  L Смик- нув із по- лу, мов пся- ю- ху.
476 "А що ти робиш, п'єш сивуху? –  9 -! -! -! -!-  L що ти ро- биш, п'єш си- ву- ху? –
477 Зо всього горла закричав, –  8 -! -! -- -!   d Зо всьо- го гор- ла зак- ри- чав, –  
478 Ану лиш, швидче убирайся,  9 -! -! -- -!-  M А- ну лиш, швид- че у- би- рай- ся,
479 З Дидоною не женихайся,  9 -! -- -- -!-  M З Ди- до- но- ю не же- ни- хай- ся,
480 Зевес поход тобі сказав!  8 -! -! -! -!   d Зе- вес по- ход то- бі ска- зав!  
                                       
481 49 Чи се ж таки до діла робиш,  9 -! -! -! -!-  N 49 Чи се ж та- ки до ді- ла ро- биш,
482 Що й досі тута загулявсь?  8 -! -! -- -!   o Що й до- сі ту- та за- гу- лявсь?  
483 Та швидко і не так задробиш;  9 -! -- -! -!-  N Та швид- ко і не так зад- ро- биш;
484 Зевес не дурно похвалявсь;  8 -! -! -- -!   o Зе- вес не дур- но пох- ва- лявсь;  
485 Получиш добру халазію,  9 -! -! -- -!-  P По- лу- чиш доб- ру ха- ла- зі- ю,
486 Він видавить з тебе олію,  9 -! -- -! -!-  P Він ви- да- вить з те- бе о- лі- ю,
487 От тілько йще тут побарись.  8 -! -! -- -!   q От тіль- ко йще тут по- ба- рись.  
488 Гляди ж, сьогодня щоб убрався,  9 -! -! -- -!-  R Гля- ди ж, сьо- год- ня щоб уб- рав- ся,
489 Щоб нищечком відсіль укрався,  9 -! -- -! -!-  R Щоб ни- щеч- ком від- сіль ук- рав- ся,
490 Мене удруге не дождись".  8 -! -! -- -!   q Ме- не уд- ру- ге не дож- дись".  
                                       
491 50 Еней піджав хвіст, мов собака;  9 -! -! !! -!-  S 50 Е- ней під- жав хвіст, мов со- ба- ка;
492 Мов Каїн, затрусивсь увесь;  8 -! -- -! -!   e Мов Ка- їн, зат- ру- сивсь у- весь;  
493 Із носа потекла кабака:  9 -! -- -! -!-  S Із но- са по- тек- ла ка- ба- ка:
494 Уже він знав, який Зевес.  8 -! -! -! -!   e У- же він знав, я- кий Зе- вес.  
495 Шатнувся миттю сам із хати  9 -! -! -! -!-  F Шат- нув- ся мит- тю сам із ха- ти
496 Своїх троянців позбирати;  9 -! -! -- -!-  F Сво- їх тро- ян- ців поз- би- ра- ти;
497 Зібравши, дав такий приказ:  8 -! -! -! -!   t Зіб- рав- ши, дав та- кий при- каз:  
498 "Як можна швидче укладайтесь,  9 -! -! -- -!-  U "Як мож- на швид- че ук- ла- дай- тесь,
499 Зо всіми клунками збирайтесь,  9 -! -! -- -!-  U Зо всі- ми клун- ка- ми зби- рай- тесь,
500 До моря швендайте якраз!"  8 -! -! -- -!   t До мо- ря швен- дай- те як- раз!"  
                                       
501 51 А сам, вернувшися в будинки,  9 -! -! -- -!-  V 51 А сам, вер- нув- ши- ся в бу- дин- ки,
502 Своє лахміття позбирав;  8 -! -! -- -!   d Сво- є лах- міт- тя поз- би- рав;  
503 Мізерії наклав дві скриньки,  9 -! -- -! -!-  V Мі- зе- рі- ї нак- лав дві скринь- ки,
504 На човен зараз одіслав  8 -! -! -- -!   d На чо- вен за- раз о- діс- лав  
505 І дожидався тілько ночі,  9 -- -! -! -!-  W І до- жи- дав- ся тіль- ко но- чі,
506 Що як Дидона зі́мкне очі,  9 -! -! -¦ -!-  W Що як Ди- до- на зім- кне о- чі,
507 Щоб не прощавшись тягу дать.  8 -- -! -! -!   x Щоб не про- щав- шись тя- гу дать.  
508 Хоть він за нею і журився  9 -! -! -- -!-  G Хоть він за не- ю і жу- рив- ся
509 І світом цілий день нудився;  9 -! -! -! -!-  G І сві- том ці- лий день ну- див- ся;
510 Та ба! бач, треба покидать.  8 -! -! -- -!   x Та ба! бач, тре- ба по- ки- дать.  
                                       
511 52 Дидона зараз одгадала,  9 -! -! -- -!-  Y 52 Ди- до- на за- раз од- га- да- ла,
512 Чого сумує пан Еней,  8 -! -! -! -!   z Чо- го су- му- є пан Е- ней,  
513 І все на ус собі мотала,  9 -! -! -! -!-  Y І все на ус со- бі мо- та- ла,
514 Щоб умудритися і їй;  8 -- -! -- -!   a Щоб у- муд- ри- ти- ся і їй;  
515 З-за печі часто виглядала,  9 -! -! -- -!-  B З-за пе- чі час- то виг- ля- да- ла,
516 Прикинувшись, буцім куняла  9 -! -- -! -!-  B При- ки- нув- шись, бу- цім ку- ня- ла
517 І мов вона хотіла спать.  8 -! -! -! -!   c І мов во- на хо- ті- ла спать.  
518 Еней же думав, що вже спала,  9 -! -! -! -!-  B Е- ней же ду- мав, що вже спа- ла,
519 І тілько що хотів дать драла,  9 -! -! -! -!-  B І тіль- ко що хо- тів дать дра- ла,
520 Аж ось Дидона за́ чуб хвать.  8 -! -! -¦ -!   c Аж ось Ди- до- на за чуб хвать.  
                                       
521 53 "Постій, прескурвий, вражий сину!  9 -! -! -! -!-  D 53 "Пос- тій, прес- кур- вий, вра- жий си- ну!
522 Зо мною перше розплатись;  8 -! -! -- -!   e Зо мно- ю пер- ше роз- пла- тись;  
523 От задушу, як злу личину!  9 -- -! -! -!-  D От за- ду- шу, як злу ли- чи- ну!
524 Ось ну лиш тільки завертись!  8 -! -! -- -!   e Ось ну лиш тіль- ки за- вер- тись!  
525 От так за хліб, за сіль ти платиш?  9 -! -! -! -!-  F От так за хліб, за сіль ти пла- тиш?
526 Ти всім, привикши насміхатись,  9 -! -! -- -!-  G Ти всім, при- вик- ши нас- мі- ха- тись,
527 Розпустиш славу по мені!  8 -! -! -- -!   a Роз- пус- тиш сла- ву по ме- ні!  
528 Нагріла в пазусі гадюку,  9 -! -! -- -!-  H Наг- рі- ла в па- зу- сі га- дю- ку,
529 Що послі ізробила муку;  9 -! -- -! -!-  H Що пос- лі із- ро- би- ла му- ку;
530 Послала пуховик свині.  8 -! -- -! -!   a Пос- ла- ла пу- хо- вик сви- ні.  
                                       
531 54 Згадай, який прийшов до мене,  9 -! -! -! -!-  I 54 Зга- дай, я- кий прий- шов до ме- не,
532 Що ні сорочки не було;  8 -! -! -- -!   j Що ні со- роч- ки не бу- ло;  
533 І постолів чорт мав у тебе,  9 -- -! !! -!-  K І пос- то- лів чорт мав у те- бе,
534 В кишені ж пусто, аж гуло;  8 -! -! -- -!   j В ки- ше- ні ж пус- то, аж гу- ло;  
535 Чи знав ти, що такеє гроші?  9 -! -! -! -!-  L Чи знав ти, що та- ке- є гро- ші?
536 Мав без матні одні холоші,  9 -- -! -! -!-  L Мав без мат- ні од- ні хо- ло- ші,
537 І тілько слава, що в штанах;  8 -! -! -! -!   m І тіль- ко сла- ва, що в шта- нах;  
538 Та й те порвалось і побилось,  9 -! -! -- -!-  N Та й те пор- ва- лось і по- би- лось,
539 Аж глянуть сором, так світилось;  9 -! -! -! -!-  N Аж гля- нуть со- ром, так сві- ти- лось;
540 Свитина вся була в латках.  8 -! -! -! -!   m Сви- ти- на вся бу- ла в лат- ках.  
                                       
541 55 Чи я ж тобі та не годила?  9 -! -! -- -!-  O 55 Чи я ж то- бі та не го- ди- ла?
542 Хіба ріжна ти захотів?  8 -! -! -- -!   p Хі- ба ріж- на ти за- хо- тів?  
543 Десь вража мати підкусила,  9 -! -! -- -!-  O Десь вра- жа ма- ти під- ку- си- ла,
544 Щоб хирний тут ти не сидів".  8 -! -! !- -!   p Щоб хир- ний тут ти не си- дів".  
545 Дидона гірко заридала,  9 -! -! -- -!-  B Ди- до- на гір- ко за- ри- да- ла,
546 І з серця аж волосся рвала,  9 -! -- -! -!-  B І з сер- ця аж во- лос- ся рва- ла,
547 І закраснілася, мов рак.  8 -- -! -- -!   q І зак- рас- ні- ла- ся, мов рак.  
548 Запінилась, посатаніла,  9 -! -- -- -!-  R За- пі- ни- лась, по- са- та- ні- ла,
549 Неначе дурману із'їла,  9 -! -- -! -!-  R Не- на- че дур- ма- ну із'- ї- ла,
550 Залаяла Енея так:  8 -! -- -! -!   q За- ла- я- ла Е- не- я так:  
                                       
551 56 "Поганий, мерзький, скверний, бри́дкий,  9 -! -! -! -¦-  S 56 "По- га- ний, мерзь- кий, сквер- ний, брид- кий,
552 Нікчемний, ланець, кателик!  8 -! -! -- -!   t Нік- чем- ний, ла- нець, ка- те- лик!  
553 Гульвіса, пакосний, престидкий,  9 -! -! -- -!-  S Гуль- ві- са, па- кос- ний, прес- тид- кий,
554 Негідний, злодій, єретик!  8 -! -! -- -!   t Не- гід- ний, зло- дій, є- ре- тик!  
555 За кучму сю твою велику  9 -! -! -! -!-  U За куч- му сю тво- ю ве- ли- ку
556 Як дам ляща тобі я в пику,  9 -! -! -! -!-  U Як дам ля- ща то- бі я в пи- ку,
557 То тут тебе лизне і чорт!  8 -! -! -! -!   v То тут те- бе лиз- не і чорт!  
558 І очі видеру із лоба  9 -! -! -- -!-  W І о- чі ви- де- ру із ло- ба
559 Тобі, диявольська худоба,  9 -! -! -- -!-  W То- бі, ди- я- воль- ська ху- до- ба,
560 Трясешся, мов зимою хорт!  8 -! -! -! -!   v Тря- сеш- ся, мов зи- мо- ю хорт!  
                                       
561 57 Мандруй до сатани з рогами,  9 -! -- -! -!-  X 57 Ман- друй до са- та- ни з ро- га- ми,
562 Нехай тобі присниться біс!  8 -! -! -! -!   y Не- хай то- бі прис- нить- ся біс!  
563 З твоїми сучими синами,  9 -! -! -- -!-  X З тво- ї- ми су- чи- ми си- на- ми,
564 Щоб враг побрав вас всіх гульвіс,  8 -! -! -! -!   y Щоб враг поб- рав вас всіх гуль- віс,  
565 Що ні горіли, ні боліли,  9 -! -! -! -!-  Z Що ні го- рі- ли, ні бо- лі- ли,
566 На чистому щоб поколіли,  9 -! -- -- -!-  Z На чис- то- му щоб по- ко- лі- ли,
567 Щоб не оставсь ні чоловік;  8 -- -! -- -!   a Щоб не ос- тавсь ні чо- ло- вік;  
568 Щоб доброї не знали долі,  9 -! -- -! -!-  B Щоб доб- ро- ї не зна- ли до- лі,
569 Були щоб з вами злиї болі,  9 -! -! -! -!-  B Бу- ли щоб з ва- ми зли- ї бо- лі,
570 Щоб ви шаталися повік".  8 -! -! -- -!   a Щоб ви ша- та- ли- ся по- вік".  
                                       
571 58 Еней від неї одступався,  9 -! -! -- -!-  C 58 Е- ней від не- ї од- сту- пав- ся,
572 Поки́ зайшов чере́з поріг,  8 -¦ -! -¦ -!   d По- ки зай- шов че- рез по- ріг,  
573 А далі аж не оглядався,  9 -! -! -- -!-  C А да- лі аж не ог- ля- дав- ся,
574 З двора в собачу ристь побіг.  8 -! -! -! -!   d З дво- ра в со- ба- чу ристь по- біг.  
575 Прибіг к троянцям, засапався,  9 -! -! -- -!-  C При- біг к тро- ян- цям, за- са- пав- ся,
576 Обмок в поту, якби купався,  9 -! -! -! -!-  C Об- мок в по- ту, як- би ку- пав- ся,
577 Мов з торгу в школу курохват;  8 -! -! -- -!   e Мов з тор- гу в шко- лу ку- рох- ват;  
578 Поті́м в чове́н хутенько сівши  9 -¦ -¦ -! -!-  F По- тім в чо- вен ху- тень- ко сів- ши
579 І їхати своїм велівши,  9 -! -- -! -!-  F І ї- ха- ти сво- їм ве- лів- ши,
580 Не оглядався сам назад.  8 -- -! -! -!   g Не ог- ля- дав- ся сам на- зад.  
                                       
581 59 Дидона тяжко зажурилась,  9 -! -! -- -!-  H 59 Ди- до- на тяж- ко за- жу- ри- лась,
582 Ввесь день ні їла, ні пила;  8 -! -! -- -!   i Ввесь день ні ї- ла, ні пи- ла;  
583 Все тосковала, все нудилась,  9 -- -! -! -!-  H Все тос- ко- ва- ла, все ну- ди- лась,
584 Кричала, плакала, ревла.  8 -! -! -- -!   i Кри- ча- ла, пла- ка- ла, рев- ла.  
585 То бігала, якби шалена,  9 -! -- -! -!-  J То бі- га- ла, як- би ша- ле- на,
586 Стояла довго тороплена,  9 -! -! -- -!-  J Сто- я- ла дов- го то- роп- ле- на,
587 Кусала ногті на руках;  8 -! -! -- -!   k Ку- са- ла ног- ті на ру- ках;  
588 А далі сіла на порозі,  9 -! -! -- -!-  L А да- лі сі- ла на по- ро- зі,
589 Аж занудило їй, небозі,  9 -- -! -! -!-  L Аж за- ну- ди- ло їй, не- бо- зі,
590 І не встоя́ла на ногах.  8 -- -¦ -- -!   k І не всто- я- ла на но- гах.  
                                       
591 60 Сестру кликну́ла на пораду,  9 -! -¦ -- -!-  M 60 Сес- тру клик- ну- ла на по- ра- ду,
592 Щоб горе злеє розказать,  8 -! -! -- -!   e Щоб го- ре зле- є роз- ка- зать,  
593 Енеєву оплакать зраду  9 -! -- -! -!-  M Е- не- є- ву оп- ла- кать зра- ду
594 І льготи серцю трохи дать.  8 -! -! -! -!   e І льго- ти сер- цю тро- хи дать.  
595 "Ганнусю, рибко, душко, любко,  9 -! -! -! -!-  N "Ган- ну- сю, риб- ко, душ- ко, люб- ко,
596 Рятуй мене, моя голубко,  9 -! -! -! -!-  N Ря- туй ме- не, мо- я го- луб- ко,
597 Тепер пропала я навік!  8 -! -! -! -!   a Те- пер про- па- ла я на- вік!  
598 Енеєм кинута я бідна,  9 -! -! -- -!-  O Е- не- єм ки- ну- та я бід- на,
599 Як сама паплюга́ послідня,  9 -! -- -¦ -!-  O Як са- ма пап- лю- га пос- лід- ня,
600 Еней злий змій – не чоловік!  8 -! -! -- -!   a Е- ней злий змій – не чо- ло- вік!  
                                       
601 61 Нема у серця мо́го сили,  9 -! -! -¦ -!-  P 61 Не- ма у сер- ця мо- го си- ли,
602 Щоб я могла його забуть.  8 -! -! -! -!   q Щоб я мог- ла йо- го за- буть.  
603 Куди мні бігти? – до могили!  9 -! -! -- -!-  P Ку- ди мні біг- ти? – до мо- ги- ли!
604 Туди один надежний путь!  8 -! -! -! -!   q Ту- ди о- дин на- деж- ний путь!  
605 Я все для його потеряла,  9 -! -! -- -!-  R Я все для йо- го по- те- ря- ла,
606 Людей і славу занедбала;  9 -! -! -- -!-  R Лю- дей і сла- ву за- нед- ба- ла;
607 Боги! я з ним забула вас.  8 -! -! -! -!   s Бо- ги! я з ним за- бу- ла вас.  
608 Ох! дайте зілля мні напитись,  9 -! -! -! -!-  T Ох! дай- те зіл- ля мні на- пи- тись,
609 Щоб серцю можна розлюбитись,  9 -! -! -- -!-  T Щоб сер- цю мож- на роз- лю- би- тись,
610 Утихомиритись на час.  8 -- -! -- -!   s У- ти- хо- ми- ри- тись на час.  
                                       
611 62 Нема на світі мні покою,  9 -! -! -! -!-  U 62 Не- ма на сві- ті мні по- ко- ю,
612 Не ллються сльози із очей,  8 -! -! -- -!   v Не ллють- ся сльо- зи із о- чей,  
613 Для мене білий світ єсть тьмою,  9 -! -! -! !!-  U Для ме- не бі- лий світ єсть тьмо- ю,
614 Там ясно тілько, де Еней.  8 -! -! -! -!   v Там яс- но тіль- ко, де Е- ней.  
615 О пуцьверинку Купидоне!  9 -- -! -- -!-  W О пуць- ве- рин- ку Ку- пи- до- не!
616 Любуйся, як Дидона стогне...  9 -! -! -! -!-  X Лю- буй- ся, як Ди- до- на стог- не...
617 Щоб ти маленьким був пропав!  8 -! -! -! -!   y Щоб ти ма- лень- ким був про- пав!  
618 Познайте, молодиці гожі,  9 -! -- -! -!-  Z Поз- най- те, мо- ло- ди- ці го- жі,
619 З Енеєм бахурі всі схожі,  9 -! -! -- -!-  Z З Е- не- єм ба- ху- рі всі схо- жі,
620 Щоб враг зрадливих всіх побрав!"  8 -! -! -! -!   y Щоб враг зрад- ли- вих всіх поб- рав!"  
                                       
621 63 Так бідна з горя говорила  9 -! -! -- -!-  A 63 Так бід- на з го- ря го- во- ри- ла
622 Дидона, жизнь свою кляла;  8 -! -! -! -!   b Ди- до- на, жизнь сво- ю кля- ла;  
623 І Ганна що їй ні робила,  9 -! -! !- -!-  A І Ган- на що їй ні ро- би- ла,
624 Ніякой ради не дала.  8 -! -! -- -!   b Ні- я- кой ра- ди не да- ла.  
625 Сама з царицей горювала,  9 -! -! -- -!-  C Са- ма з ца- ри- цей го- рю- ва- ла,
626 І сльози рукавом втирала,  9 -! -- -! -!-  C І сльо- зи ру- ка- вом вти- ра- ла,
627 І хлипала собі в кулак.  8 -! -- -! -!   d І хли- па- ла со- бі в ку- лак.  
628 Поті́м Дидона мов унишкла,  9 -¦ -! -! -!-  E По- тім Ди- до- на мов у- ниш- кла,
629 Звеліла, щоб і Гандзя вийшла,  9 -! -- -! -!-  F Зве- лі- ла, щоб і Ган- дзя вий- шла,
630 Щоб їй насумоватись всмак.  8 -! -- -! -!   d Щоб їй на- су- мо- ва- тись всмак.  
                                       
631 64 Довгенько так посумовавши,  9 -! -! -- -!-  G 64 Дов- гень- ко так по- су- мо- вав- ши,
632 Пішла в будинки на пості́ль;  8 -! -! -- -¦   h Піш- ла в бу- дин- ки на пос- тіль;  
633 Подумавши там, погадавши,  9 -! -- !- -!-  G По- ду- мав- ши там, по- га- дав- ши,
634 Проворно скочила на піл.  8 -! -! -- -!   h Про- вор- но ско- чи- ла на піл.  
635 І взявши з запічка кресало  9 -! -! -- -!-  I І взяв- ши з за- піч- ка кре- са- ло
636 І клоччя в пазуху чимало,  9 -! -! -- -!-  I І клоч- чя в па- зу- ху чи- ма- ло,
637 Тихенько вийшла на город.  8 -! -! -- -!   j Ти- хень- ко вий- шла на го- род.  
638 Ночною се було добою  9 -! -! -! -!-  K Ноч- но- ю се бу- ло до- бо- ю
639 І самой тихою порою,  9 -! -! -- -!-  K І са- мой ти- хо- ю по- ро- ю,
640 Як спав хрещений ввесь народ.  8 -! -! -! -!   j Як спав хре- ще- ний ввесь на- род.  
                                       
641 65 Стояв у неї на городі  9 -! -! -- -!-  L 65 Сто- яв у не- ї на го- ро- ді
642 В кострі на зиму очерет;  8 -! -! -- -!   m В кос- трі на зи- му о- че- рет;  
643 Хоть се не по царські́й породі,  9 -! -- -¦ -!-  L Хоть се не по царсь- кій по- ро- ді,
644 Та де ж взять дров, коли все степ;  8 -! !! -! -!   n Та де ж взять дров, ко- ли все степ;  
645 В кострі був зложений сухенький,  9 -! -! -- -!-  O В кос- трі був зло- же- ний су- хень- кий,
646 Як порох, був уже палкенький,  9 -! -! -! -!-  O Як по- рох, був у- же пал- кень- кий,
647 Його й держали на підпал.  8 -! -! -- -!   p Йо- го й дер- жа- ли на під- пал.  
648 Під ним вона огонь кресала  9 -! -! -! -!-  C Під ним во- на о- гонь кре- са- ла
649 І в клоччі гарно розмахала  9 -! -! -- -!-  C І в клоч- чі гар- но роз- ма- ха- ла
650 І розвела пожар чимал.  8 -- -! -! -!   p І роз- ве- ла по- жар чи- мал.  
                                       
651 66 Кругом костер той запаливши,  9 -! -! -- -!-  Q 66 Кру- гом кос- тер той за- па- лив- ши,
652 Зо всей одежі роздяглась,  8 -! -! -- -!   r Зо всей о- де- жі роз- дяг- лась,  
653 В огонь лахміття все зложивши,  9 -! -! -! -!-  Q В о- гонь лах- міт- тя все зло- жив- ши,
654 Сама в огні тім простяглась.  8 -! -! -- -!   r Са- ма в ог- ні тім прос- тяг- лась.  
655 Вкруг неї полом'я палало,  9 -! -! -- -!-  I Вкруг не- ї по- лом'- я па- ла- ло,
656 Покійниці не видно стало,  9 -! -- -! -!-  I По- кій- ни- ці не вид- но ста- ло,
657 Пішов од неї дим і чад! –  8 -! -! -! -!   s Пі- шов од не- ї дим і чад! –  
658 Енея так вона любила,  9 -! -! -! -!-  A Е- не- я так во- на лю- би- ла,
659 Що аж сама себе спалила,  9 -! -! -! -!-  A Що аж са- ма се- бе спа- ли- ла,
660 Послала душу к чорту в ад.  8 -! -! -! -!   s Пос- ла- ла ду- шу к чор- ту в ад.