RitmInMe Описание программы Оператор цифровой трансформации - Dilibrium / Дилибриум
Facebook    Twitter    Google+    LiveJournal    Мой Мир
ВКонтакте     Одноклассники

Font Size

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
 

ЕНЕЇДА
 

ЧАСТИНА ДРУГА

 
Eney
 

 1

1 Еней, попливши синім морем,

-/-/-/-/- A 

1 Е-

ней,

по-

плив-

ши

си-

нім

мо-

рем,

 2

На Карфагену оглядавсь;

---/---/  B 

На

Кар-

фа-

ге-

ну

ог-

ля-

давсь;

 

 3

Боровсь з своїм, сердега, горем,

-/-/-/-/- A 

Бо-

ровсь

з сво-

їм,

сер-

де-

га,

го-

рем,

 4

Слізьми, бідняжка, обливавсь.

-/-/---/  B 

Слізь-

ми,

бід-

няж-

ка,

об-

ли-

вавсь.

 

 5

Хоть од Дидони плив поспішно,

-/-/-/-/- C 

Хоть

од

Ди-

до-

ни

плив

по-

спіш-

но,

 6

Та плакав гірко, неутішно.

-/-/---/- C 

Та

пла-

кав

гір-

ко,

не-

у-

тіш-

но.

 7

Почувши ж, що в огні спеклась,

-/---/-/  D 

По-

чув-

ши

ж, що

в ог-

ні

спек-

лась,

 

 8

Сказав: "Нехай їй вічне царство,

-/-/-/-/- E 

Ска-

зав: "

Не-

хай

їй

віч-

не

царс-

тво,

 9

Мені же довголітнє панство,

-/---/-/- F 

Ме-

ні

же

до-

вго-

літ-

нє

панс-

тво,

 10

І щоб друга вдова найшлась!"

---/-/-/  D 

І

щоб

дру-

га

вдо-

ва

най-

шлась!"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

2 Як ось і море стало грати,

---/-/-/- G 

2 Як

ось

і

мо-

ре

ста-

ло

гра-

ти,

 12

Великі хвилі піднялись,

-/-/---/  H 

Ве-

ли-

кі

хви-

лі

під-

ня-

лись,

 

 13

І вітри зачали бурхати,

-/-/---/- G 

І

віт-

ри

за-

ча-

ли

бур-

ха-

ти,

 14

Аж човни на морі тряслись.

-/-/---/  H 

Аж

чов-

ни

на

мо-

рі

тряс-

лись.

 

 15

Водою чортзна-як крутило,

-/-/---/- I 

Во-

до-

ю

чорт-

зна-

як

кру-

ти-

ло,

 16

Що трохи всіх не потопило,

-/-----/- I 

Що

тро-

хи

всіх

не

по-

то-

пи-

ло,

 17

Вертілись човни, мов дурні.

-/-/-/-/  J 

Вер-

ті-

лись

чов-

ни,

мов

дур-

ні.

 

 18

Троянці з страху задрижали,

-/-/---/- K 

Тро-

ян-

ці

з стра-

ху

за-

дри-

жа-

ли,

 19

І що робити, всі не знали,

---/---/- K 

І

що

ро-

би-

ти,

всі

не

зна-

ли,

 20

Стояли мовчки всі смутні.

-/-/---/  J 

Сто-

я-

ли

мов-

чки

всі

смут-

ні.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21

3 Один з троянської ватаги,

-/-/---/- L 

3 О-

дин

з тро-

янсь-

ко-

ї

ва-

та-

ги,

 22

По їх він звався Палінур;

---/---/  M 

По

їх

він

звав-

ся

Па-

лі-

нур;

 

 23

Сей більше мав других одваги,

-/-/-/-/- L 

Сей

біль-

ше

мав

дру-

гих

од-

ва-

ги,

 24

Сміленький був і балагур;

-/-/---/  M 

Смі-

лень-

кий

був

і

ба-

ла-

гур;

 

 25

Що наперед сей схаменувся

---/---/- N 

Що

на-

пе-

ред

сей

сха-

ме-

нув-

ся

 26

І до Нептуна окликнувся:

---/---/- N 

І

до

Не-

пту-

на

ок-

лик-

нув-

ся:

 27

"А що ти робиш, пан Нептун!

---/-/-/  O 

що

ти

ро-

биш,

пан

Не-

птун!

 

 28

Чи се і ти пустивсь в ледащо,

-----/-/- P 

Чи

се

і

ти

пус-

тивсь

в ле-

да-

що,

 29

Що хочеш нас звести нінащо?

-/---/-/- P 

Що

хо-

чеш

нас

звес-

ти

ні-

на-

що?

 30

Хіба півкопи і забув?"

-/-/---/  Q 

Хі-

ба

пів-

ко-

пи

і

за-

був?"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31

4 А далі після сеї мови

-/-/-/-/- R 

4 А

да-

лі

піс-

ля

се-

ї

мо-

ви

 32

Троянцям він так всім сказав:

-/-/---/  S 

Тро-

ян-

цям

він

так

всім

ска-

зав:

 

 33

"Бувайте, братця, ви здорові!

-/-/---/- R 

"Бу-

вай-

те,

брат-

ця,

ви

здо-

ро-

ві!

 34

Оце Нептун замудровав.

-/-/---/  S 

О-

це

Не-

птун

за-

муд-

ро-

вав.

 

 35

Куди тепер ми, братця, пійдем?

-/-/-/-/- T 

Ку-

ди

те-

пер

ми,

брат-

ця,

пій-

дем?

 36

В Італію ми не доїдем,

-/-----/- T 

В І-

та-

лі-

ю

ми

не

до-

ї-

дем,

 37

Бо море дуже щось шпує,

-/-/---/  U 

Бо

мо-

ре

ду-

же

щось

шпу-

є,

 

 38

Італія відсіль не близько,

-/---/-/- V 

І-

та-

лі-

я

від-

сіль

не

близь-

ко,

 39

А морем в бурю їхать слизько,

-/-/-/-/- V 

А

мо-

рем

в бу-

рю

ї-

хать

слизь-

ко,

 40

Човнів ніхто не підкує.

-/-/---/  U 

Чов-

нів

ніх-

то

не

під-

ку-

є.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41

5 Ось тут земелька єсть, хлоп'ята,

---/---/- W 

5 Ось

тут

зе-

мель-

ка

єсть,

хлоп'-

я-

та,

 42

Відсіль вона невдалеку:

-/-/---/  X 

Від-

сіль

во-

на

не-

вда-

ле-

ку:

 

 43

Сицилія, земля багата,

-/---/-/- W 

Си-

ци-

лі-

я,

зем-

ля

ба-

га-

та,

 44

Вона мені щось по знаку.

-/-/---/  X 

Во-

на

ме-

ні

щось

по

зна-

ку.

 

 45

Дмухнім лиш, братця, ми до неї

-/-/---/- Y 

Дмух-

нім

лиш,

брат-

ця,

ми

до

не-

ї

 46

Збувати горесті своєї,

-/-/---/- Y 

Збу-

ва-

ти

го-

рес-

ті

сво-

є-

ї,

 47

Там добрий цар живе Ацест.

-/-/-/-/  Z 

Там

до-

брий

цар

жи-

ве

А-

цест.

 

 48

Ми там, як дома, очуняєм,

-/-/---/- A 

Ми

там,

як

до-

ма,

о-

чу-

ня-

єм,

 49

І як у себе, загуляєм,

---/---/- A 

І

як

у

се-

бе,

за-

гу-

ля-

єм,

 50

Всього у нього вдоволь єсть".

-/-/-/-/  B 

Всьо-

го

у

ньо-

го

вдо-

воль

єсть".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51

6 Троянці разом принялися

-/-/---/- C 

6 Тро-

ян-

ці

ра-

зом

при-

ня-

ли-

ся

 52

І стали веслами гребти,

-/-/---/  D 

І

ста-

ли

вес-

ла-

ми

греб-

ти,

 

 53

Як стрілки, човники неслися,

-/-/---/- C 

Як

стріл-

ки,

чов-

ни-

ки

не-

сли-

ся,

 54

Мов ззаду пхали їх чорти.

-/-/---/  D 

Мов

зза-

ду

пха-

ли

їх

чор-

ти.

 

 55

Їх сицилійці як уздріли,

---/---/- E 

Їх

си-

ци-

лій-

ці

як

уз-

дрі-

ли,

 56

То з .города, мов подуріли,

-/-----/- E 

То

з .го-

ро-

да,

мов

по-

ду-

рі-

ли,

 57

До моря бігли всі встрічать.

-/-/---/  F 

До

мо-

ря

біг-

ли

всі

встрі-

чать.

 

 58

Тут між собою розпитались,

---/---/- G 

Тут

між

со-

бо-

ю

роз-

пи-

та-

лись,

 59

Чоломкались і обнімались,

-/-----/- G 

Чо-

лом-

ка-

лись

і

об-

ні-

ма-

лись,

 60

Пішли до короля гулять.

-/---/-/  F 

Піш-

ли

до

ко-

ро-

ля

гу-

лять.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61

7 Ацест Енею, як би брату,

-/-/---/- H 

7 А-

цест

Е-

не-

ю,

як

би

бра-

ту,

 62

Велику ласку показав,

-/-/---/  I 

Ве-

ли-

ку

лас-

ку

по-

ка-

зав,

 

 63

І, зараз попросивши в хату,

-/---/-/- H 

І,

за-

раз

по-

про-

сив-

ши

в ха-

ту,

 64

Горілкою почастовав;

-/-----/  I 

Го-

ріл-

ко-

ю

по-

час-

то-

вав;

 

 65

На закуску наклали сала,

-/---/-/- J 

На

за-

кус-

ку

на-

кла-

ли

са-

ла,

 66

Лежала ковбаса чимала

-/---/-/- J 

Ле-

жа-

ла

ков-

ба-

са

чи-

ма-

ла

 67

І хліба повне решето.

-/-/---/  K 

І

хлі-

ба

по-

вне

ре-

ше-

то.

 

 68

Троянцям всім дали тетері

-/---/-/- L 

Тро-

ян-

цям

всім

да-

ли

те-

те-

рі

 69

І відпустили на кватері:

---/---/- L 

І

від-

пус-

ти-

ли

на

ква-

те-

рі:

 70

Щоб йшли, куди потрапить хто.

-/-/-/-/  K 

Щоб

йшли,

ку-

ди

по-

тра-

пить

хто.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71

8 Тут зараз підняли банькети

-/---/-/- M 

8 Тут

за-

раз

під-

ня-

ли

бань-

ке-

ти

 72

Замурмотали, як коти,

---/---/  D 

За-

мур-

мо-

та-

ли,

як

ко-

ти,

 

 73

І в кахлях понесли пашкети,

-/---/-/- M 

І

в ках-

лях

по-

нес-

ли

паш-

ке-

ти,

 74

І киселю їм до сити;

---/---/  D 

І

ки-

се-

лю

їм

до

си-

ти;

 

 75

Гарячую, м'яку бухинку,

-/---/-/- N 

Га-

ря-

чу-

ю,

м'я-

ку

бу-

хин-

ку,

 76

Зразову до рижків печінку,

-/---/-/- O 

Зра-

зо-

ву

до

риж-

ків

пе-

чін-

ку,

 77

Гречаний з часником панпух.

-/---/-/  P 

Гре-

ча-

ний

з час-

ни-

ком

пан-

пух.

 

 78

Еней з дороги налигався

-/-/---/- Q 

Е-

ней

з до-

ро-

ги

на-

ли-

гав-

ся

 79

І пінної так нахлестався,

-/-----/- Q 

І

пін-

но-

ї

так

на-

хлес-

тав-

ся,

 80

Трохи не виперсь з його дух.

-/-/-/-/  P 

Тро-

хи

не

ви-

персь

з йо-

го

дух.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81

9 Еней хоть трохи був підпилий,

-/-/-/-/- R 

9 Е-

ней

хоть

тро-

хи

був

під-

пи-

лий,

 82

Та з розумом не потерявсь;

-/-----/  S 

Та

з ро-

зу-

мом

не

по-

те-

рявсь;

 

 83

Він син був богобоязливий,

-/-----/- T 

Він

син

був

бо-

го-

бо-

яз-

ли-

вий,

 84

По смерти батька не цуравсь.

-/-/---/  S 

По

смер-

ти

бать-

ка

не

цу-

равсь.

 

 85

В сей день його отець опрягся,

-/-/-/-/- U 

В сей

день

йо-

го

о-

тець

оп-

ряг-

ся,

 86

Як чикилдихи обіжрався, -

---/---/- Q 

Як

чи-

кил-

ди-

хи

о-

біж-

рав-

ся, -

 87

Анхиз з горілочки умер.

-/-/---/  V 

Ан-

хиз

з го-

рі-

лоч-

ки

у-

мер.

 

 88

Еней схотів обід справляти

-/-/-/-/- W 

Е-

ней

схо-

тів

о-

бід

справ-

ля-

ти

 89

І тут старців нагодовати, -

---/---/- W 

І

тут

стар-

ців

на-

го-

до-

ва-

ти, -

 90

Щоб біг душі свій рай одпер.

-/-/-/-/  V 

Щоб

біг

ду-

ші

свій

рай

од-

пер.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91

10 Зібрав троянську всю громаду

-/-/---/- X 

10 Зіб-

рав

тро-

янсь-

ку

всю

гро-

ма-

ду

 92

І сам пішов надвір до них,

---/-/-/  Y 

І

сам

пі-

шов

над-

вір

до

них,

 

 93

Просить у їх собі пораду,

-/---/-/- X 

Про-

сить

у

їх

со-

бі

по-

ра-

ду,

 94

Сказав їм річ в словах таких:

-/-/-/-/  Y 

Ска-

зав

їм

річ

в сло-

вах

та-

ких:

 

 95

"Панове, знаєте, трояне

-/-/---/- Z 

"Па-

но-

ве,

зна-

є-

те,

тро-

я-

не

 96

І всі хрещенії миряне,

---/---/- Z 

І

всі

хре-

ще-

ні-

ї

ми-

ря-

не,

 97

Що мій отець бував Анхиз,

---/-/-/  A 

Що

мій

о-

тець

бу-

вав

Ан-

хиз,

 

 98

Його сивуха запалила

-/-/---/- B 

Йо-

го

си-

ву-

ха

за-

па-

ли-

ла

 99

І живота укоротила,

---/---/- B 

І

жи-

во-

та

у-

ко-

ро-

ти-

ла,

100

І він, як муха в зиму, зслиз.

-/-/-/-/  A 

І

він,

як

му-

ха

в зи-

му,

зслиз.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Зробити поминки я хочу,

-/-/---/- C 

Зро-

би-

ти

по-

мин-

ки

я

хо-

чу,

102

Поставити обід старцям -

-/---/-/  D 

По-

ста-

ви-

ти

о-

бід

стар-

цям -

 

103

І завтра ж - далі не одстрочу.

-/-/---/- C 

І

за-

втра

ж - да-

лі

не

одс-

тро-

чу.

104

Скажіте: як здається вам?"

-/---/-/  D 

Ска-

жі-

те:

як

зда-

єть-

ся

вам?"

 

105

Сього троянці і бажали,

-/-/---/- E 

Сьо-

го

тро-

ян-

ці

і

ба-

жа-

ли,

106

І всі уголос закричали:

---/---/- E 

І

всі

у-

го-

лос

за-

кри-

ча-

ли:

107

"Енею, боже поможи;

-/-/---/  F 

"Е-

не-

ю,

бо-

же

по-

мо-

жи;

 

108

Коли же хочеш, пане, знати,

-/-/-/-/- G 

Ко-

ли

же

хо-

чеш,

па-

не,

зна-

ти,

109

І сами будем помагати,

-/-/---/- G 

І

са-

ми

бу-

дем

по-

ма-

га-

ти,

110

Бо ми тобі не вороги".

---/---/  F 

Бо

ми

то-

бі

не

во-

ро-

ги".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

12 І зараз миттю всі пустились

-/-/---/- H 

12 І

за-

раз

мит-

тю

всі

пус-

ти-

лись

112

Горілку, м'ясо куповать,

-/-/---/  I 

Го-

ріл-

ку,

м'я-

со

ку-

по-

вать,

 

113

Хліб, бублики, книші вродились,

-/---/-/- H 

Хліб,

буб-

ли-

ки,

кни-

ші

вро-

ди-

лись,

114

Пійшли посуди добувать;

-/-/---/  I 

Пій-

шли

по-

су-

ди

до-

бу-

вать;

 

115

І коливо з куті зробили,

-/---/-/- J 

І

ко-

ли-

во

з ку-

ті

зро-

би-

ли,

116

Сити із меду наситили,

-/-/---/- J 

Си-

ти

із

ме-

ду

на-

си-

ти-

ли,

117

Договорили і попа;

---/---/  K 

До-

го-

во-

ри-

ли

і

по-

па;

 

118

Хазяїнів своїх ззивали,

-/---/-/- E 

Ха-

зя-

ї-

нів

сво-

їх

ззи-

ва-

ли,

119

Старців по улицям шукали,

-/-/---/- E 

Стар-

ців

по

у-

ли-

цям

шу-

ка-

ли,

120

Пішла на дзвін дякам копа.

-/-/-/-/  K 

Піш-

ла

на

дзвін

дя-

кам

ко-

па.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

13 На другий день раненько встали,

-/-/-/-/- E 

13 На

дру-

гий

день

ра-

нень-

ко

вста-

ли,

122

Огонь надворі розвели

-/-/---/  F 

О-

гонь

над-

во-

рі

роз-

ве-

ли

 

123

І м'яса в казани наклали,

-/---/-/- E 

І

м'я-

са

в ка-

за-

ни

на-

кла-

ли,

124

Варили страву і пекли.

-/-/---/  F 

Ва-

ри-

ли

стра-

ву

і

пек-

ли.

 

125

П'ять казанів стояло юшки,

---/-/-/- L 

П'ять

ка-

за-

нів

сто-

я-

ло

юш-

ки,

126

А в чотирьох були галушки,

---/-/-/- L 

А

в чо-

тирь-

ох

бу-

ли

га-

луш-

ки,

127

Борщу трохи було не з шість;

-/-/-/-/  M 

Бор-

щу

тро-

хи

бу-

ло

не

з шість;

 

128

Баранів тьма була варених,

-/-/-/-/- N 

Ба-

ра-

нів

тьма

бу-

ла

ва-

ре-

них,

129

Курей, гусей, качок печених,

-/-/-/-/- N 

Ку-

рей,

гу-

сей,

ка-

чок

пе-

че-

них,

130

Досита щоб було всім їсть.

-/---/-/  M 

До-

си-

та

щоб

бу-

ло

всім

їсть.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

14 Цебри сивушки там стояли

-/-/-/-/- E 

14 Цеб-

ри

си-

вуш-

ки

там

сто-

я-

ли

132

І браги повнії діжки;

-/-/---/  F 

І

бра-

ги

по-

вні-

ї

діж-

ки;

 

133

Всю страву в вагани вливали

-/---/-/- E 

Всю

стра-

ву

в ва-

га-

ни

вли-

ва-

ли

134

І роздавали всім ложки.

---/---/  F 

І

роз-

да-

ва-

ли

всім

лож-

ки.

 

135

Як проспівали "со святими",

---/---/- O 

Як

про-

спі-

ва-

ли "

со

свя-

ти-

ми",

136

Еней обливсь слізьми гіркими,

-/-/-/-/- O 

Е-

ней

об-

ливсь

слізь-

ми

гір-

ки-

ми,

137

І принялися всі трепать;

---/---/  I 

І

при-

ня-

ли-

ся

всі

тре-

пать;

 

138

Наїлися і нахлистались,

-/-----/- P 

На-

ї-

ли-

ся

і

на-

хлис-

та-

лись,

139

Що деякі аж повалялись...

-/-----/- P 

Що

де-

я-

кі

аж

по-

ва-

ля-

лись...

140

Тогді і годі поминать.

-/-/---/  I 

Тог-

ді

і

го-

ді

по-

ми-

нать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

15 Еней і сам со старшиною

-/-/---/- Q 

15 Е-

ней

і

сам

со

стар-

ши-

но-

ю

142

Анхиза добре поминав;

-/-/---/  R 

Ан-

хи-

за

до-

бре

по-

ми-

нав;

 

143

Не здрів нічого пред собою,

-/-/---/- Q 

Не

здрів

ні-

чо-

го

пред

со-

бо-

ю,

144

А ще з-за столу не вставав;

---/---/  R 

А

ще

з-за

сто-

лу

не

вста-

вав;

 

145

А далі трошки проходився,

-/-/---/- S 

А

да-

лі

трош-

ки

про-

хо-

див-

ся,

146

Прочумався, протверезився,

-/-----/- S 

Про-

чу-

мав-

ся,

про-

тве-

ре-

зив-

ся,

147

Пішов к народу, хоть поблід.

-/-/---/  T 

Пі-

шов

к на-

ро-

ду,

хоть

по-

блід.

 

148

З кишені вийнявши півкіпки,

-/-/---/- U 

З ки-

ше-

ні

вий-

няв-

ши

пів-

кіп-

ки,

149

Шпурнув в народ дрібних, як ріпки,

-/-/-/-/- U 

Шпур-

нув

в на-

род

дріб-

них,

як

ріп-

ки,

150

Щоб тямили його обід.

-/---/-/  T 

Щоб

тя-

ми-

ли

йо-

го

о-

бід.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

16 Енея заболіли ноги,

-/---/-/- V 

16 Е-

не-

я

за-

бо-

лі-

ли

но-

ги,

152

Не чув ні рук, ні голови;

-/-/---/  F 

Не

чув

ні

рук,

ні

го-

ло-

ви;

 

153

Напали з хмелю перелоги,

-/-/---/- V 

На-

па-

ли

з хме-

лю

пе-

ре-

ло-

ги,

154

Опухли очі, як в сови,

-/-/---/  F 

О-

пух-

ли

о-

чі,

як

в со-

ви,

 

155

І весь обдувся, як барило,

---/---/- W 

І

весь

об-

дув-

ся,

як

ба-

ри-

ло,

156

Було на світі все немило,

-/-/---/- W 

Бу-

ло

на

сві-

ті

все

не-

ми-

ло,

157

Мисліте по землі писав.

-/---/-/  R 

Мис-

лі-

те

по

зем-

лі

пи-

сав.

 

158

З нудьги охляв і ізнемігся,

-/-/---/- X 

З нудь-

ги

ох-

ляв

і

із-

не-

міг-

ся,

159

В одежі ліг і не роздігся,

-/-/---/- X 

В о-

де-

жі

ліг

і

не

роз-

діг-

ся,

160

Під лавкою до світа спав.

-/---/-/  R 

Під

лав-

ко-

ю

до

сві-

та

спав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

17 Прокинувшися, ввесь трусився,

-/-----/- S 

17 Про-

ки-

нув-

ши-

ся,

ввесь

тру-

сив-

ся,

162

За серце ссало, мов глисти;

-/-/-/-/  F 

За

сер-

це

сса-

ло,

мов

глис-

ти;

 

163

Перевертався і нудився,

---/---/- S 

Пе-

ре-

вер-

тав-

ся

і

ну-

див-

ся,

164

Не здужав голови звести,

-/---/-/  F 

Не

зду-

жав

го-

ло-

ви

звес-

ти,

 

165

Поки не випив півквартівки

-/-/---/- Y 

По-

ки

не

ви-

пив

пів-

квар-

тів-

ки

166

З імбером пінної горілки

-/-/---/- Z 

З ім-

бе-

ром

пін-

но-

ї

го-

ріл-

ки

167

І кухля сирівцю не втер.

-/---/-/  A 

І

кух-

ля

си-

рів-

цю

не

втер.

 

168

З-під лавки виліз і струхнувся,

-/-/---/- B 

З-під

лав-

ки

ви-

ліз

і

струх-

нув-

ся,

169

Закашляв, чхнув і стрепенувся:

-/-/---/- B 

За-

каш-

ляв,

чхнув

і

стре-

пе-

нув-

ся:

170

"Давайте, - крикнув, - пить тепер".

-/-/-/-/  A 

"Да-

вай-

те, -

крик-

нув, -

пить

те-

пер".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

18 Зібравшися, всі паненята

-/-----/- C 

18 Зіб-

рав-

ши-

ся,

всі

па-

не-

ня-

та

172

Ізнов кружати начали,

-/-/---/  D 

Із-

нов

кру-

жа-

ти

на-

ча-

ли,

 

173

Пили, як брагу поросята,

-/-/---/- C 

Пи-

ли,

як

бра-

гу

по-

ро-

ся-

та,

174

Горілку так вони тягли;

-/-/-/-/  D 

Го-

ріл-

ку

так

во-

ни

тяг-

ли;

 

175

Тягли тут пінненьку троянці,

-/-/---/- E 

Тяг-

ли

тут

пін-

нень-

ку

тро-

ян-

ці,

176

Не вомпили сициліанці,

-/-----/- E 

Не

во-

мпи-

ли

си-

ци-

лі-

ан-

ці,

177

Черкали добре назахват.

-/-/---/  F 

Чер-

ка-

ли

до-

бре

на-

зах-

ват.

 

178

Хто пив тут більш од всіх сивухи,

-/-----/- G 

Хто

пив

тут

більш

од

всіх

си-

ву-

хи,

179

І хто пив разом три осьмухи,

-/-/-/-/- G 

І

хто

пив

ра-

зом

три

ось-

му-

хи,

180

То той Енеєві був брат.

-/-/---/  F 

То

той

Е-

не-

є-

ві

був

брат.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

19 Еней наш роздоброхотався,

-/-----/- H 

19 Е-

ней

наш

роз-

доб-

ро-

хо-

тав-

ся,

182

Ігрища вздумав завести,

-/-/---/  D 

Іг-

ри-

ща

взду-

мав

за-

вес-

ти,

 

183

І п'яний зараз розкричався,

-/-/---/- H 

І

п'я-

ний

за-

раз

роз-

кри-

чав-

ся,

184

Щоб перебійців привести.

---/---/  D 

Щоб

пе-

ре-

бій-

ців

при-

вес-

ти.

 

185

У вікон школярі співали,

-/---/-/- I 

У

ві-

кон

шко-

ля-

рі

спі-

ва-

ли,

186

Халяндри циганки скакали,

-/---/-/- I 

Ха-

лян-

дри

ци-

ган-

ки

ска-

ка-

ли,

187

Іграли в кобзи і сліпці;

-/-/---/  J 

Іг-

ра-

ли

в коб-

зи

і

сліп-

ці;

 

188

Були тут разні чути крики,

-/-/-/-/- K 

Бу-

ли

тут

раз-

ні

чу-

ти

кри-

ки,

189

Водили в городі музики

-/-/---/- K 

Во-

ди-

ли

в го-

ро-

ді

му-

зи-

ки

190

Моторні, п'яні молодці.

-/-/---/  J 

Мо-

тор-

ні,

п'я-

ні

мо-

лод-

ці.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

20 В присінках всі пани сиділи,

-/---/-/- L 

20 В при-

сін-

ках

всі

па-

ни

си-

ді-

ли,

192

Надворі ж вкруг стояв народ.

-/---/-/  M 

Над-

во-

рі

ж вкруг

сто-

яв

на-

род.

 

193

У вікна деякі гляділи,

-/-/---/- L 

У

вік-

на

де-

я-

кі

гля-

ді-

ли,

194

А инчий був наверх ворот;

-/-/-/-/  N 

А

ин-

чий

був

на-

верх

во-

рот;

 

195

Аж ось прийшов і перебієць,

---/---/- O 

Аж

ось

прий-

шов

і

пе-

ре-

бі-

єць,

196

Убраний так, як компанієць,

-/-/---/- O 

Уб-

ра-

ний

так,

як

ком-

па-

ні-

єць,

197

І звався молодець Дарес;

-/---/-/  P 

І

звав-

ся

мо-

ло-

дець

Да-

рес;

 

198

На кулаки став викликати

---/---/- Q 

На

ку-

ла-

ки

став

вик-

ли-

ка-

ти

199

І перебійця визивати,

---/---/- Q 

І

пе-

ре-

бій-

ця

ви-

зи-

ва-

ти,

200

Кричав, опарений мов пес:

-/-/--//  P 

Кри-

чав,

о-

па-

ре-

ний

мов

пес:

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

21 "Гей, хто зо мною вийде битись,

---/-/-/- R 

21 "Гей,

хто

зо

мно-

ю

вий-

де

би-

тись,

202

Покуштовати стусанів?

---/---/  S 

По-

куш-

то-

ва-

ти

сту-

са-

нів?

 

203

Мазкою хоче хто умитись?

-/-/---/- R 

Маз-

ко-

ю

хо-

че

хто

у-

ми-

тись?

204

Кому не жаль своїх зубів?

-/-/-/-/  S 

Ко-

му

не

жаль

сво-

їх

зу-

бів?

 

205

А нуте, нуте, йдіте швидше

-/-/-/-/- T 

А

ну-

те,

ну-

те,

йді-

те

швид-

ше

206

Сюди на кулаки лиш ближче!

-/---/-/- U 

Сю-

ди

на

ку-

ла-

ки

лиш

ближ-

че!

207

Я бебехів вам надсажу;

-/-----/  V 

Я

бе-

бе-

хів

вам

над-

са-

жу;

 

208

На очі вставлю окуляри,

-/-/---/- W 

На

о-

чі

встав-

лю

о-

ку-

ля-

ри,

209

Сюди, поганці-бакаляри!

-/-/---/- W 

Сю-

ди,

по-

ган-

ці-

ба-

ка-

ля-

ри!

210

Я всякому лоб розміжжу".

-/--/--/  V 

Я

вся-

ко-

му

лоб

роз-

між-

жу".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

22 Дарес довгенько дожидався,

-/-/---/- H 

22 Да-

рес

до-

вгень-

ко

до-

жи-

дав-

ся,

212

Мовчали всі, ніхто не йшов;

-/---/-/  X 

Мов-

ча-

ли

всі,

ніх-

то

не

йшов;

 

213

З ним всякий битися боявся,

-/-/---/- H 

З ним

вся-

кий

би-

ти-

ся

бо-

яв-

ся,

214

Собою страху він задав.

-/-/-/-/  Y 

Со-

бо-

ю

стра-

ху

він

за-

дав.

 

215

"Так ви, бачу, всі легкодухи,

-/-/---/- G 

"Так

ви,

ба-

чу,

всі

лег-

ко-

ду-

хи,

216

Передо мною так, як мухи,

-/-/---/- G 

Пе-

ре-

до

мно-

ю

так,

як

му-

хи,

217

І пудофети наголо".

---/---/  Z 

І

пу-

до-

фе-

ти

на-

го-

ло".

 

218

Дарес тут дуже насміхався,

-/-/---/- H 

Да-

рес

тут

ду-

же

на-

смі-

хав-

ся,

219

Собою чванивсь, величався,

-/-/---/- H 

Со-

бо-

ю

чва-

нивсь,

ве-

ли-

чав-

ся,

220

Аж сором слухать всім було.

-/-/---/  Z 

Аж

со-

ром

слу-

хать

всім

бу-

ло.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

23 Абсест троянець був сердитий,

-/-/-/-/- A 

23 Аб-

сест

тро-

я-

нець

був

сер-

ди-

тий,

222

Згадав Ентелла-козака,

-/-/---/  B 

Зга-

дав

Ен-

тел-

ла-

ко-

за-

ка,

 

223

Зробився мов несамовитий,

-/-/---/- A 

Зро-

бив-

ся

мов

не-

са-

мо-

ви-

тий,

224

Чимдуж дав відтіль дропака.

-/-/---/  B 

Чим-

дуж

дав

від-

тіль

дро-

па-

ка.

 

225

Ентелла скрізь пішов шукати,

-/---/-/- C 

Ен-

тел-

ла

скрізь

пі-

шов

шу-

ка-

ти,

226

Щоб все, що бачив, розказати

---/---/- C 

Щоб

все,

що

ба-

чив,

роз-

ка-

за-

ти

227

І щоб Дареса підцьковать.

---/---/  D 

І

щоб

Да-

ре-

са

підць-

ко-

вать.

 

228

Ентелл був тяжко смілий, дужий,

-/-/-/-/- E 

Ен-

телл

був

тяж-

ко

смі-

лий,

ду-

жий,

229

Мужик плечистий і невклюжий,

-/-/---/- E 

Му-

жик

пле-

чис-

тий

і

не-

вклю-

жий,

230

Тогді він п'яний вклався спать.

-/-/-/-/  D 

Тог-

ді

він

п'я-

ний

вклав-

ся

спать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

24 Знайшли Ентелла-сіромаху,

-/-/---/- F 

24 Знай-

шли

Ен-

тел-

ла-

сі-

ро-

ма-

ху,

232

Що він під тином гарно спав;

-/-/-/-/  G 

Що

він

під

ти-

ном

гар-

но

спав;

 

233

Сього сердешного тімаху

-/-/---/- F 

Сьо-

го

сер-

деш-

но-

го

ті-

ма-

ху

234

Будити стали, щоб устав.

-/-/---/  G 

Бу-

ди-

ти

ста-

ли,

щоб

ус-

тав.

 

235

Всі голосно над ним кричали,

-/-----/- H 

Всі

го-

лос-

но

над

ним

кри-

ча-

ли,

236

Ногами всилу розкачали,

-/-/---/- H 

Но-

га-

ми

вси-

лу

роз-

ка-

ча-

ли,

237

Очима він на них лупнув:

-/-/---/  I 

О-

чи-

ма

він

на

них

луп-

нув:

 

238

"Чого ви? що за вража мати,

-/---/-/- C 

"Чо-

го

ви?

що

за

вра-

жа

ма-

ти,

239

Зібрались не давати спати".

-/---/-/- C 

Зіб-

ра-

лись

не

да-

ва-

ти

спа-

ти".

240

Сказавши се, оп'ять заснув.

-/---/-/  I 

Ска-

зав-

ши

се,

оп'-

ять

за-

снув.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

25 "Та встань, будь ласкав, пане-свату!"

-/-/-/-/- J 

25 "Та

встань,

будь

лас-

кав,

па-

не-

сва-

ту!"

242

Абсест Ентеллові сказав.

-/-/---/  G 

Аб-

сест

Ен-

тел-

ло-

ві

ска-

зав.

 

243

"Пійдіть лиш ви собі ік кату!" -

-/---/-/- J 

"Пій-

діть

лиш

ви

со-

бі

ік

ка-

ту!" -

244

Ентелл на їх так закричав.

-/-----/  G 

Ен-

телл

на

їх

так

за-

кри-

чав.

 

245

А послі баче, що не шутка,

-/-/---/- K 

А

по-

слі

ба-

че,

що

не

шут-

ка,

246

Абсест сказав, яка погудка,

-/-/-/-/- L 

Аб-

сест

ска-

зав,

я-

ка

по-

гуд-

ка,

247

Проворно скочивши, здригнувсь:

-/-/---/  M 

Про-

вор-

но

ско-

чив-

ши,

здриг-

нувсь:

 

248

"Хто, як, Дарес? - ну, стійте наші!

---/-/-/- N 

"Хто,

як,

Да-

рес? -

ну,

стій-

те

на-

ші!

249

Зварю пану Даресу каші,

-/-/-/-/- N 

Зва-

рю

па-

ну

Да-

ре-

су

ка-

ші,

250

Горілки дайте лиш нап'юсь".

-/-/---/  O 

Го-

ріл-

ки

дай-

те

лиш

на-

п'юсь".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251

26 Примчали з казанок сивухи,

-/---/-/- P 

26 При-

мча-

ли

з ка-

за-

нок

си-

ву-

хи,

252

Ентелл її разком дмухнув

-/-/-/-/  I 

Ен-

телл

ї-

ї

раз-

ком

дмух-

нув

 

253

І од сієї він мокрухи

-/-/-/-/- P 

І

од

сі-

є-

ї

він

мок-

ру-

хи

254

Скрививсь, наморщивсь і зівнув,

-/-/---/  I 

Скри-

вивсь,

на-

мор-

щивсь

і

зів-

нув,

 

255

Сказав: "Тепер ходімо, братця,

-/-/-/-/- Q 

Ска-

зав: "

Те-

пер

хо-

ді-

мо,

брат-

ця,

256

До хвастуна Дареса-ланця!

---/-/-/- R 

До

хвас-

ту-

на

Да-

ре-

са-

лан-

ця!

257

Йому я ребра полічу,

-/-/---/  S 

Йо-

му

я

реб-

ра

по-

лі-

чу,

 

258

Зімну всього я на кабаку,

-/-/---/- T 

Зім-

ну

всьо-

го

я

на

ка-

ба-

ку,

259

На смерть зувічу, мов собаку,

-/-/-/-/- T 

На

смерть

зу-

ві-

чу,

мов

со-

ба-

ку,

260

Як битися - я научу!"

-/-----/  S 

Як

би-

ти-

ся -

я

на-

у-

чу!"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261

27 Прийшов Ентелл перед Дареса,

-/-/-/-/- U 

27 Прий-

шов

Ен-

телл

пе-

ред

Да-

ре-

са,

262

Сказав йому на сміх: "Гай-гай!

-/-/-/-/  B 

Ска-

зав

йо-

му

на

сміх: "

Гай-

гай!

 

263

Ховайсь, проклята неотеса,

-/-/---/- U 

Хо-

вайсь,

про-

кля-

та

не-

о-

те-

са,

264

Зарання відсіль утікай;

-/-/---/  B 

За-

ран-

ня

від-

сіль

у-

ті-

кай;

 

265

Я роздавлю тебе, як жабу,

---/-/-/- V 

Я

роз-

дав-

лю

те-

бе,

як

жа-

бу,

266

Зітру, зімну, мороз як бабу,

-/-/-/-/- V 

Зіт-

ру,

зім-

ну,

мо-

роз

як

ба-

бу,

267

Що тут і зуби ти зітнеш.

---/---/  W 

Що

тут

і

зу-

би

ти

зіт-

неш.

 

268

Тебе диявол не пізнає,

-/-/---/- G 

Те-

бе

ди-

я-

вол

не

піз-

на-

є,

269

З кістками чорт тебе злигає,

-/-/-/-/- G 

З кіс-

тка-

ми

чорт

те-

бе

зли-

га-

є,

270

Уже від мене не влизнеш".

-/-/---/  W 

У-

же

від

ме-

не

не

влиз-

неш".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271

28 На землю шапку положивши,

-/-/---/- X 

28 На

зем-

лю

шап-

ку

по-

ло-

жив-

ши,

272

По локоть руки засукав

-/-/---/  G 

По

ло-

коть

ру-

ки

за-

су-

кав

 

273

І цупко кулаки стуливши,

-/---/-/- X 

І

цуп-

ко

ку-

ла-

ки

сту-

лив-

ши,

274

Дареса битись визивав.

-/-/---/  G 

Да-

ре-

са

би-

тись

ви-

зи-

вав.

 

275

Із серця скриготав зубами,

-/---/-/- Y 

Із

сер-

ця

скри-

го-

тав

зу-

ба-

ми,

276

Об землю тупотав ногами,

-/---/-/- Y 

Об

зем-

лю

ту-

по-

тав

но-

га-

ми,

277

І на Дареса налізав.

---/---/  G 

І

на

Да-

ре-

са

на-

лі-

зав.

 

278

Дарес не рад своїй лихоті,

-/-/-/-/- Z 

Да-

рес

не

рад

сво-

їй

ли-

хо-

ті,

279

Ентелл потяг не по охоті

-/-/---/- Z 

Ен-

телл

по-

тяг

не

по

о-

хо-

ті

280

Дареса, щоб його він знав.

-/---/-/  G 

Да-

ре-

са,

щоб

йо-

го

він

знав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

29 В се врем'я в рай боги зібрались

-/-/-/-/- A 

29 В се

врем'-

я

в рай

бо-

ги

зіб-

ра-

лись

282

К Зевесу в гості на обід,

-/-/---/  B 

К Зе-

ве-

су

в гос-

ті

на

о-

бід,

 

283

Пили там, їли, забавлялись,

-/-/---/- A 

Пи-

ли

там,

ї-

ли,

за-

бав-

ля-

лись,

284

Забули наших людських бід.

-/-/-/-/  B 

За-

бу-

ли

на-

ших

людсь-

ких

бід.

 

285

Там лакомини різні їли,

---/-/-/- C 

Там

ла-

ко-

ми-

ни

різ-

ні

ї-

ли,

286

Буханчики пшеничні білі,

-/---/-/- C 

Бу-

хан-

чи-

ки

пше-

нич-

ні

бі-

лі,

287

Кислиці, ягоди, коржі

-/-/---/  D 

Кис-

ли-

ці,

я-

го-

ди,

кор-

жі

 

288

І всякі-разні витребеньки, -

-/-/---/- E 

І

вся-

кі-

раз-

ні

вит-

ре-

бень-

ки, -

289

Уже либонь були п'яненькі,

-/-/-/-/- E 

У-

же

ли-

бонь

бу-

ли

п'я-

нень-

кі,

290

Понадувались, мов йоржі.

---/-/-/  D 

По-

на-

ду-

ва-

лись,

мов

йор-

жі.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291

30 Я к ось знічев'я вбіг Меркурій,

---/-/-/- F 

30 Я

к ось

зні-

чев'-

я

вбіг

Мер-

ку-

рій,

292

Засапавшися до богів;

-/-----/  G 

За-

са-

пав-

ши-

ся

до

бо-

гів;

 

293

Прискочив, мов котище мурий

-/-/-/-/- F 

При-

ско-

чив,

мов

ко-

ти-

ще

му-

рий

294

До сирних в маслі пирогів!

-/-/---/  G 

До

сир-

них

в мас-

лі

пи-

ро-

гів!

 

295

"Ге! Ге! от тут-то загулялись,

-/-----/- A 

"Ге!

Ге!

от

тут-

то

за-

гу-

ля-

лись,

296

Що і од світу одцурались,

---/---/- A 

Що

і

од

сві-

ту

од-

цу-

ра-

лись,

297

Диявол-ма вам і стида.

-/-/---/  H 

Ди-

я-

вол-

ма

вам

і

сти-

да.

 

298

В Сицилії таке твориться,

-/---/-/- I 

В Си-

ци-

лі-

ї

та-

ке

тво-

рить-

ся,

299

Що вам би треба подивиться, -

---/---/- I 

Що

вам

би

тре-

ба

по-

ди-

вить-

ся, -

300

Там крик, мов підступа орда".

-/---/-/  H 

Там

крик,

мов

під-

сту-

па

ор-

да".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

31 Боги, почувши, зашатались,

-/-/---/- A 

31 Бо-

ги,

по-

чув-

ши,

за-

ша-

та-

лись,

302

Із неба виткнули носи,

-/-/---/  J 

Із

не-

ба

вит-

кну-

ли

но-

си,

 

303

Дивитись на бійців хватались,

-/---/-/- A 

Ди-

ви-

тись

на

бій-

ців

хва-

та-

лись,

304

Як жаби літом із роси.

-/-/---/  J 

Як

жа-

би

лі-

том

із

ро-

си.

 

305

Ентелл там сильно храбровався,

-/-/---/- K 

Ен-

телл

там

силь-

но

храб-

ро-

вав-

ся,

306

Аж до сорочки ввесь роздягся,

---/---/- L 

Аж

до

со-

роч-

ки

ввесь

роз-

дяг-

ся,

307

Совав Даресу в ніс кулак.

/--/-/-/  M 

Со-

вав

Да-

ре-

су

в ніс

ку-

лак.

 

308

Дарес ізвомпив сіромаха,

-/-/---/- N 

Да-

рес

із-

вом-

пив

сі-

ро-

ма-

ха,

309

Бо був Ентелл непевна птаха,

-/-/-/-/- N 

Бо

був

Ен-

телл

не-

пев-

на

пта-

ха,

310

Як чорноморський злий козак.

---/-/-/  M 

Як

чор-

но-

морсь-

кий

злий

ко-

зак.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

32 Венеру за виски хватило,

-/---/-/- O 

32 Ве-

не-

ру

за

вис-

ки

хва-

ти-

ло,

312

Як глянула, що там Дарес;

-/---/-/  P 

Як

гля-

ну-

ла,

що

там

Да-

рес;

 

313

Ій дуже се було не мило,

-/---/-/- O 

Ій

ду-

же

се

бу-

ло

не

ми-

ло,

314

Сказала: "Батечку Зевес!

-/-/---/  P 

Ска-

за-

ла: "

Ба-

теч-

ку

Зе-

вес!

 

315

Дай моєму Даресу сили,

-/---/-/- Q 

Дай

мо-

є-

му

Да-

ре-

су

си-

ли,

316

Йому хвоста щоб не вкрутили,

-/-/---/- Q 

Йо-

му

хвос-

та

щоб

не

вкру-

ти-

ли,

317

Щоб він Ентелла поборов.

-/-/---/  R 

Щоб

він

Ен-

тел-

ла

по-

бо-

ров.

 

318

Мене тогді ввесь світ забуде,

-/-/-/-/- S 

Ме-

не

тог-

ді

ввесь

світ

за-

бу-

де,

319

Коли Дарес живий не буде;

-/-/-/-/- S 

Ко-

ли

Да-

рес

жи-

вий

не

бу-

де;

320

Зроби, щоб був Дарес здоров".

-/-/-/-/  R 

Зро-

би,

щоб

був

Да-

рес

здо-

ров".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

33 Тут Бахус п'яний обізвався,

-/-/---/- K 

33 Тут

Ба-

хус

п'я-

ний

о-

біз-

вав-

ся,

322

Венеру лаяти почав,

-/-/---/  T 

Ве-

не-

ру

ла-

я-

ти

по-

чав,

 

323

До неї з кулаком совався,

-/---/-/- K 

До

не-

ї

з ку-

ла-

ком

со-

вав-

ся,

324

І так ісп'яна їй сказав:

-/-/---/  T 

І

так

іс-

п'я-

на

їй

ска-

зав:

 

325

"Пійди лиш ти к чортам, плюгава,

-/---/-/- U 

"Пій-

ди

лиш

ти

к чор-

там,

плю-

га-

ва,

326

Невірна, пакосна, халява!

-/-/---/- U 

Не-

вір-

на,

па-

кос-

на,

ха-

ля-

ва!

327

Нехай ізслизне твій Дарес,

-/-/---/  P 

Не-

хай

із-

слиз-

не

твій

Да-

рес,

 

328

Я за Ентелла сам вступлюся,

---/---/- V 

Я

за

Ен-

тел-

ла

сам

вступ-

лю-

ся,

329

Як більш сивухи натягнуся,

---/---/- V 

Як

більш

си-

ву-

хи

на-

тяг-

ну-

ся,

330

То не заступить і Зевес.

---/---/  P 

То

не

за-

сту-

пить

і

Зе-

вес.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

34 Чи знаєш, він який парнище?

-/-/-/-/- W 

34 Чи

зна-

єш,

він

я-

кий

пар-

ни-

ще?

332

На світі трохи єсть таких,

-/-/---/  X 

На

сві-

ті

тро-

хи

єсть

та-

ких,

 

333

Сивуху так, як брагу, хлище,

-/-/-/-/- W 

Си-

ву-

ху

так,

як

бра-

гу,

хли-

ще,

334

Я в парубках кохаюсь сих.

---/-/--  Y 

Я

в па-

руб-

ках

ко-

ха-

юсь

сих.

 

335

Уже заллє за шкуру сала,

-/-/-/-/- Z 

У-

же

за-

ллє

за

шку-

ру

са-

ла,

336

Ні неня в бразі не скупала,

-/-/---/- Z 

Ні

не-

ня

в бра-

зі

не

ску-

па-

ла,

337

Як він Даресові задасть.

-/-/---/  A 

Як

він

Да-

ре-

со-

ві

за-

дасть.

 

338

Уже хоть як ти не вертися,

-/-----/- B 

У-

же

хоть

як

ти

не

вер-

ти-

ся,

339

З своїм Даресом попростися,

-/-/---/- B 

З сво-

їм

Да-

ре-

сом

по-

прос-

ти-

ся,

340

Бо прийдеться йому пропасть".

-/---/-/  A 

Бо

прий-

деть-

ся

йо-

му

про-

пасть".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341

35 Зевес до речі сей дочувся,

-/-/---/- C 

35 Зе-

вес

до

ре-

чі

сей

до-

чув-

ся,

342

Язик на силу повернув,

-/-/---/  D 

Я-

зик

на

си-

лу

по-

вер-

нув,

 

343

Він од горілки весь обдувся

-/-/---/- C 

Він

од

го-

ріл-

ки

весь

об-

дув-

ся

344

І грімко так на їх гукнув:

-/-/---/  D 

І

грім-

ко

так

на

їх

гук-

нув:

 

345

"Мовчіть!.. чого ви задрочились?

-/-/---/- E 

"Мов-

чіть!..

чо-

го

ви

за-

дро-

чи-

лись?

346

Чи бач, у мене розходились!

-/-/---/- E 

Чи

бач,

у

ме-

не

роз-

хо-

ди-

лись!

347

Я дам вам зараз тришия!

-/-/---/  F 

Я

дам

вам

за-

раз

три-

ши-

я!

 

348

Ніхто в кулачки не мішайтесь

-/-/---/- G 

Ніх-

то

в ку-

лач-

ки

не

мі-

шай-

тесь

349

Кінця од самих дожидайтесь, -

-/-/---/- G 

Кін-

ця

од

са-

мих

до-

жи-

дай-

тесь, -

350

Побачим, - візьметь то чия?"

-/-/---/  F 

По-

ба-

чим, -

візь-

меть

то

чи-

я?"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

36 Венера, облизня піймавши,

-/-/---/- H 

36 Ве-

не-

ра,

об-

лиз-

ня

пій-

мав-

ши,

352

Слізки пустила із очей,

-/-/---/  I 

Сліз-

ки

пус-

ти-

ла

із

о-

чей,

 

353

І, як собака, хвіст піджавши,

---/-/-/- H 

І,

як

со-

ба-

ка,

хвіст

під-

жав-

ши,

354

Пішла к порогу до дверей

-/-/---/  I 

Піш-

ла

к по-

ро-

гу

до

две-

рей

 

355

І з Марсом у куточку стала,

-/---/-/- J 

І

з Мар-

сом

у

ку-

точ-

ку

ста-

ла,

356

З Зевеса добре глузовала;

-/-/---/- J 

З Зе-

ве-

са

до-

бре

глу-

зо-

ва-

ла;

357

А Бахус пінненьку лигав,

-/-/---/  K 

А

Ба-

хус

пін-

нень-

ку

ли-

гав,

 

358

Із Ганімедова пуздерка

---/---/- L 

Із

Га-

ні-

ме-

до-

ва

пуз-

дер-

ка

359

Утер трохи не з піввідерка;

-/-/---/- L 

У-

тер

тро-

хи

не

з пів-

ві-

дер-

ка;

360

Напивсь - і тілько що кректав.

-/-/---/  K 

На-

пивсь -

і

тіль-

ко

що

крек-

тав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

37 Як між собой боги сварились

---/-/-/- E 

37 Як

між

со-

бой

бо-

ги

сва-

ри-

лись

362

В раю, попившись в небесах;

-/-/---/  M 

В ра-

ю,

по-

пив-

шись

в не-

бе-

сах;

 

363

Тогді в Сицилії творились

-/-/---/- E 

Тог-

ді

в Си-

ци-

лі-

ї

тво-

ри-

лись

364

Великі дуже чудеса.

-/-/---/  F 

Ве-

ли-

кі

ду-

же

чу-

де-

са.

 

365

Дарес од страху оправлявся

-/-/---/- N 

Да-

рес

од

стра-

ху

оп-

рав-

ляв-

ся

366

І до Ентелла підбирався,

---/---/- N 

І

до

Ен-

тел-

ла

під-

би-

рав-

ся,

367

Цибульки б дать йому під ніс.

-/-/-/-/  O 

Ци-

буль-

ки

б дать

йо-

му

під

ніс.

 

368

Ентелл од ляпаса здригнувся,

-/-/---/- C 

Ен-

телл

од

ля-

па-

са

здриг-

нув-

ся,

369

Разів із п'ять перевернувся,

-/-/---/- C 

Ра-

зів

із

п'ять

пе-

ре-

вер-

нув-

ся,

370

Трохи не попустив і сліз.

-/---/-/  P 

Тро-

хи

не

по-

пус-

тив

і

сліз.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371

38 Розсердився і роз'ярився,

-/-----/- Q 

38 Роз-

сер-

див-

ся

і

роз'-

я-

рив-

ся,

372

Аж піну з рота попустив,

-/-/---/  R 

Аж

пі-

ну

з ро-

та

по-

пус-

тив,

 

373

І саме в міру підмостився,

-/-/---/- Q 

І

са-

ме

в мі-

ру

під-

мос-

тив-

ся,

374

В висок Дареса затопив:

-/-/---/  R 

В ви-

сок

Да-

ре-

са

за-

то-

пив:

 

375

З очей аж іскри полетіли,

-/-/---/- S 

З о-

чей

аж

іс-

кри

по-

ле-

ті-

ли,

376

І очі ясні соловіли,

-/-/---/- S 

І

о-

чі

яс-

ні

со-

ло-

ві-

ли,

377

Сердешний об землю упав.

-/-/---/  K 

Сер-

деш-

ний

об

зем-

лю

у-

пав.

 

378

Чмелів довгенько дуже слухав

-/-/-/-/- T 

Чме-

лів

до-

вгень-

ко

ду-

же

слу-

хав

379

І землю носом рив і нюхав,

-/-/-/-/- T 

І

зем-

лю

но-

сом

рив

і

ню-

хав,

380

І дуже жалібно стогнав.

-/---/-/  K 

І

ду-

же

жа-

ліб-

но

стог-

нав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381

39 Тут всі Ентелла вихваляли,

---/---/- U 

39 Тут

всі

Ен-

тел-

ла

вих-

ва-

ля-

ли,

382

Еней з панами реготавсь,

-/-/---/  V 

Е-

ней

з па-

на-

ми

ре-

го-

тавсь,

 

383

З Дареса ж дуже глузовали,

-/-/---/- U 

З Да-

ре-

са

ж ду-

же

глу-

зо-

ва-

ли,

384

Що силою він величавсь.

-/-----/  V 

Що

си-

ло-

ю

він

ве-

ли-

чавсь.

 

385

Звелів Еней його підняти,

-/-/-/-/- W 

Зве-

лів

Е-

ней

йо-

го

під-

ня-

ти,

386

На вітрі щоб поколихати

-/-----/- W 

На

віт-

рі

щоб

по-

ко-

ли-

ха-

ти

387

Од ляпаса і щоб прочхавсь;

-/-----/  V 

Од

ля-

па-

са

і

щоб

про-

чхавсь;

 

388

Ентеллові ж дав на кабаку

-/-----/- X 

Ен-

тел-

ло-

ві

ж дав

на

ка-

ба-

ку

389

Трохи не цілую гривняку

-/-/---/- X 

Тро-

хи

не

ці-

лу-

ю

грив-

ня-

ку

390

За те, що так він показавсь.

-/-/---/  V 

За

те,

що

так

він

по-

ка-

завсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391

40 Еней же, сим не вдовольнившись,

-/-----/- Y 

40 Е-

ней

же,

сим

не

вдо-

воль-

нив-

шись,

392

Іще гуляти захотів

-/-/---/  Z 

І-

ще

гу-

ля-

ти

за-

хо-

тів

 

393

І цупко пінної напившись,

-/-/---/- Y 

І

цуп-

ко

пін-

но-

ї

на-

пив-

шись,

394

Ведмедів привести звелів.

-/---/-/  Z 

Вед-

ме-

дів

при-

вес-

ти

зве-

лів.

 

395

Литва на труби засурмила,

-/-/---/- A 

Лит-

ва

на

тру-

би

за-

сур-

ми-

ла,

396

Ведмедів зараз зупинила,

-/-/---/- A 

Вед-

ме-

дів

за-

раз

зу-

пи-

ни-

ла,

397

Заставила їх танцьовать.

-/-----/  B 

За-

ста-

ви-

ла

їх

тан-

цьо-

вать.

 

398

Сердешний звір перекидався,

-/-/---/- C 

Сер-

деш-

ний

звір

пе-

ре-

ки-

дав-

ся,

399

Плигав, вертівся і качався,

-/-/---/- C 

Пли-

гав,

вер-

тів-

ся

і

ка-

чав-

ся,

400

Забув і бджоли піддерать.

-/-/---/  B 

За-

був

і

бджо-

ли

під-

де-

рать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

41 Як пан Еней так забавлявся,

-/-/---/- C 

41 Як

пан

Е-

ней

так

за-

бав-

ляв-

ся,

402

То лиха він собі не ждав,

-/-/-/-/  D 

То

ли-

ха

він

со-

бі

не

ждав,

 

403

Не думав і не сподівався,

-/-----/- C 

Не

ду-

мав

і

не

спо-

ді-

вав-

ся,

404

Щоб хто з Олимпа кучму дав.

---/-/-/  D 

Щоб

хто

з О-

лим-

па

куч-

му

дав.

 

405

Но те Юнона повернула,

---/---/- E 

Но

те

Ю-

но-

на

по-

вер-

ну-

ла,

406

І в голові так коверзнула,

---/---/- E 

І

в го-

ло-

ві

так

ко-

вер-

зну-

ла,

407

Щоб зараз учинить ярміз;

-/---/-/  F 

Щоб

за-

раз

у-

чи-

нить

яр-

міз;

 

408

Набула без панчіх патинки,

-/---/-/- G 

На-

бу-

ла

без

пан-

чіх

па-

тин-

ки,

409

Пішла в Ірисині будинки,

-/-/---/- G 

Піш-

ла

в І-

ри-

си-

ні

бу-

дин-

ки,

410

Бо хитра ся була, як біс.

-/---/-/  H 

Бо

хит-

ра

ся

бу-

ла,

як

біс.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

42 Прийшла, Ірисі підморгнула,

-/-/---/- E 

42 Прий-

шла,

І-

ри-

сі

під-

мор-

гну-

ла,

412

Черкнули разом в хижу вдвох,

-/-/-/-/  I 

Чер-

кну-

ли

ра-

зом

в хи-

жу

вдвох,

 

413

І на ухо щось їй шепнула,

---/---/- E 

І

на

у-

хо

щось

їй

шеп-

ну-

ла,

414

Щоб не підслухав який бог;

---/-/-/  J 

Щоб

не

під-

слу-

хав

я-

кий

бог;

 

415

І пальцем цупко прикрутила,

-/-/---/- A 

І

паль-

цем

цуп-

ко

при-

кру-

ти-

ла,

416

Щоб зараз все то ізробила

-/-----/- A 

Щоб

за-

раз

все

то

із-

ро-

би-

ла

417

І їй би принесла лепорт;

-----/-/  K 

І

їй

би

при-

нес-

ла

ле-

порт;

 

418

Ірися низько поклонилась,

-/-/---/- L 

І-

ри-

ся

ни-

зько

по-

кло-

ни-

лась,

419

І в ліжник зараз нарядилась,

-/-/---/- L 

І

в ліж-

ник

за-

раз

на-

ря-

ди-

лась,

420

Побігла з неба, як би хорт.

-/-/---/  K 

По-

біг-

ла

з не-

ба,

як

би

хорт.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421

43 В Сицилію якраз спустилась,

-/---/-/- L 

43 В Си-

ци-

лі-

ю

як-

раз

спус-

ти-

лась,

422

Човни троянські де були;

-/-/---/  M 

Чов-

ни

тро-

янсь-

кі

де

бу-

ли;

 

423

І між троянок помістилась,

---/---/- L 

І

між

тро-

я-

нок

по-

міс-

ти-

лась,

424

Которі човнів стерегли.

-/-/---/  M 

Ко-

то-

рі

чов-

нів

сте-

рег-

ли.

 

425

В кружку сердешні сі сиділи

-/-/-/-/- N 

В круж-

ку

сер-

деш-

ні

сі

си-

ді-

ли

426

І кисло на море гляділи,

-/-/---/- N 

І

кис-

ло

на

мо-

ре

гля-

ді-

ли,

427

Бо їх не кликали гулять,

---/---/  B 

Бо

їх

не

кли-

ка-

ли

гу-

лять,

 

428

Де чоловіки їх гуляли,

---/---/- O 

Де

чо-

ло-

ві-

ки

їх

гу-

ля-

ли,

429

Медок, сивушку попивали

-/-/---/- O 

Ме-

док,

си-

вуш-

ку

по-

пи-

ва-

ли

430

Без просипу неділь із п'ять.

-/---/-/  B 

Без

про-

си-

пу

не-

діль

із

п'ять.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

44 Дівчата з лиха горювали,

-/-/---/- O 

44 Дів-

ча-

та

з ли-

ха

го-

рю-

ва-

ли,

432

Нудило тяжко молодиць;

-/-/---/  P 

Ну-

ди-

ло

тяж-

ко

мо-

ло-

диць;

 

433

Лиш слинку з голоду ковтали,

-/-/---/- O 

Лиш

слин-

ку

з го-

ло-

ду

ков-

та-

ли,

434

Як хочеться кому кислиць.

-/---/-/  P 

Як

хо-

четь-

ся

ко-

му

кис-

лиць.

 

435

Своїх троянців проклинали,

-/-/---/- O 

Сво-

їх

тро-

ян-

ців

про-

кли-

на-

ли,

436

Що через їх так горювали,

-/-----/- O 

Що

че-

рез

їх

так

го-

рю-

ва-

ли,

437

Дівки кричали на весь рот:

-/-/---/  Q 

Дів-

ки

кри-

ча-

ли

на

весь

рот:

 

438

"Щоб їм хотілось так гуляти,

-/-/-/-/- R 

"Щоб

їм

хо-

ті-

лось

так

гу-

ля-

ти,

439

Я к хочеться нам дівовати,

-/-----/- R 

Я

к хо-

четь-

ся

нам

ді-

во-

ва-

ти,

440

Коли б замордовав їх чорт".

-/---/-/  K 

Ко-

ли

б за-

мор-

до-

вав

їх

чорт".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441

45 Троянці волокли з собою

-/---/-/- S 

45 Тро-

ян-

ці

во-

лок-

ли

з со-

бо-

ю

442

Старую бабу, як ягу,

-/-/---/  T 

Ста-

ру-

ю

ба-

бу,

як

я-

гу,

 

443

Лукаву відьму, злу Берою,

-/-/-/-/- S 

Лу-

ка-

ву

відь-

му,

злу

Бе-

ро-

ю,

444

Іскорчившуюся в дугу.

-/-----/  T 

Іс-

кор-

чив-

шу-

ю-

ся

в ду-

гу.

 

445

Ірися нею ізробилась

-/-/---/- L 

І-

ри-

ся

не-

ю

із-

ро-

би-

лась

446

І як Бероя нарядилась

---/---/- L 

І

як

Бе-

ро-

я

на-

ря-

ди-

лась

447

І підступила до дівок;

---/---/  U 

І

під-

сту-

пи-

ла

до

ді-

вок;

 

448

І щоб к ним лучче підмоститься

---/---/- V 

І

щоб

к ним

луч-

че

під-

мос-

тить-

ся

449

І пред Юноной заслужиться,

---/---/- V 

І

пред

Ю-

но-

ной

за-

слу-

жить-

ся,

450

То піднесла їм пиріжок.

---/---/  U 

То

під-

нес-

ла

їм

пи-

рі-

жок.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451

46 Сказала: "Помагай біг, діти!

-/---/-/- W 

46 Ска-

за-

ла: "

По-

ма-

гай

біг,

ді-

ти!

452

Чого сумуєте ви так?

-/-/---/  X 

Чо-

го

су-

му-

є-

те

ви

так?

 

453

Чи не остило тут сидіти?

---/---/- W 

Чи

не

ос-

ти-

ло

тут

си-

ді-

ти?

454

Оце гуляють наші як!

-/-/-/-/  X 

О-

це

гу-

ля-

ють

на-

ші

як!

 

455

Мов божевільних, нас морочать,

---/---/- Y 

Мов

бо-

же-

віль-

них,

нас

мо-

ро-

чать,

456

Сім літ, як по морям волочать;

-/---/-/- Y 

Сім

літ,

як

по

мо-

рям

во-

ло-

чать;

457

Глузують, як хотять, із вас,

-/---/-/  Z 

Глу-

зу-

ють,

як

хо-

тять,

із

вас,

 

458

Але з другими бахурують,

-/-/---/- A 

А-

ле

з дру-

ги-

ми

ба-

ху-

ру-

ють,

459

Свої ж жінки нехай горюють,

-/-/-/-/- A 

Сво-

ї

ж жін-

ки

не-

хай

го-

рю-

ють,

460

Коли водилось се у нас?

-/-/---/  B 

Ко-

ли

во-

ди-

лось

се

у

нас?

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

47 Послухайте лиш, молодиці,

-/-----/- C 

47 По-

слу-

хай-

те

лиш,

мо-

ло-

ди-

ці,

462

Я добрую вам раду дам;

-/---/-/  D 

Я

до-

бру-

ю

вам

ра-

ду

дам;

 

463

І ви, дівчата білолиці,

---/---/- C 

І

ви,

дів-

ча-

та

бі-

ло-

ли-

ці,

464

Зробім кінець своїм бідам,

-/-/-/-/  D 

Зро-

бім

кі-

нець

сво-

їм

бі-

дам,

 

465

За горе ми заплатим горем -

-/---/-/- E 

За

го-

ре

ми

за-

пла-

тим

го-

рем -

466

А доки нам сидіть над морем?

-/---/-/- E 

А

до-

ки

нам

си-

діть

над

мо-

рем?

467

Приймімось, човни попалім.

-/-/---/  F 

Прий-

мі-

мось,

чов-

ни

по-

па-

лім.

 

468

Тогді і мусять тут остаться

-/-/---/- G 

Тог-

ді

і

му-

сять

тут

ос-

тать-

ся

469

І нехотя до нас прижаться;

-/-----/- G 

І

не-

хо-

тя

до

нас

при-

жать-

ся;

470

Ось так на лід їх посадім".

-/-/---/  F 

Ось

так

на

лід

їх

по-

са-

дім".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471

48"Спасеть же біг тебе, бабусю! -

-/-/-/-/- H 

48"Спа-

сеть

же

біг

те-

бе,

ба-

бу-

сю! -

472

Троянки вголос загули. -

-/-/---/  I 

Тро-

ян-

ки

вго-

лос

за-

гу-

ли. -

 

473

Такої б ради, пайматусю,

-/-/---/- H 

Та-

ко-

ї

б ра-

ди,

пай-

ма-

ту-

сю,

474

Ми ізгадати не могли".

---/---/  I 

Ми

із-

га-

да-

ти

не

мог-

ли".

 

475

І зараз приступили к флоту

-/---/-/- J 

І

за-

раз

при-

сту-

пи-

ли

к фло-

ту

476

І принялися за роботу:

---/---/- J 

І

при-

ня-

ли-

ся

за

ро-

бо-

ту:

477

Огонь кресати і нести

-/-/---/  I 

О-

гонь

кре-

са-

ти

і

не-

сти

 

478

Скіпки, тріски, солому, клоччя;

-/-/-/-/- K 

Скіп-

ки,

тріс-

ки,

со-

ло-

му,

клоч-

чя;

479

Була тут всяка з них охоча,

-/-/---/- K 

Бу-

ла

тут

вся-

ка

з них

о-

хо-

ча,

480

Пожар щоб швидче розвести.

-/-/---/  I 

По-

жар

щоб

швид-

че

роз-

вес-

ти.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

49 Розжеврілось і загорілось,

-/-----/- L 

49 Роз-

жев-

рі-

лось

і

за-

го-

рі-

лось,

482

Пішов димок до самих хмар,

-/-/-/-/  M 

Пі-

шов

ди-

мок

до

са-

мих

хмар,

 

483

Аж небо все зачервонілось,

-/-----/- L 

Аж

не-

бо

все

за-

чер-

во-

ні-

лось,

484

Великий тяжко був пожар.

-/-/-/-/  M 

Ве-

ли-

кий

тяж-

ко

був

по-

жар.

 

485

Човни і байдаки палали,

-/---/-/- N 

Чов-

ни

і

бай-

да-

ки

па-

ла-

ли,

486

Соснові пороми тріщали,

-/---/-/- N 

Со-

сно-

ві

по-

ро-

ми

трі-

ща-

ли,

487

Горіли дьоготь і смола.

-/-/---/  O 

Го-

рі-

ли

дьо-

готь

і

смо-

ла.

 

488

Поки троянці огляділись,

-/-/---/- P 

По-

ки

тро-

ян-

ці

ог-

ля-

ді-

лись,

489

Що добре їх троянки грілись,

-/---/-/- P 

Що

до-

бре

їх

тро-

ян-

ки

грі-

лись,

490

То часть мала човнів була.

-/-/-/-/  O 

То

часть

ма-

ла

чов-

нів

бу-

ла.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

50 Еней, пожар такий уздрівши,

-/-/-/-/- Q 

50 Е-

ней,

по-

жар

та-

кий

уз-

дрів-

ши,

492

Злякався, побілів, як сніг,

-/---/-/  R 

Зля-

кав-

ся,

по-

бі-

лів,

як

сніг,

 

493

І бігти всім туди звелівши,

-/---/-/- Q 

І

біг-

ти

всім

ту-

ди

зве-

лів-

ши,

494

Чимдуж до човнів сам побіг.

-/-/---/  R 

Чим-

дуж

до

чов-

нів

сам

по-

біг.

 

495

На гвалт у дзвони задзвонили,

-/-/---/- S 

На

гвалт

у

дзво-

ни

за-

дзво-

ни-

ли,

496

По улицях в трещотки били,

-/---/-/- S 

По

у-

ли-

цях

в тре-

щот-

ки

би-

ли,

497

Еней же на ввесь рот кричав:

-/---/-/  T 

Е-

ней

же

на

ввесь

рот

кри-

чав:

 

498

"Хто в бога вірує - ратуйте!

-/-/---/- U 

"Хто

в бо-

га

ві-

ру-

є -

ра-

туй-

те!

499

Рубай, туши, гаси, лий, куйте!

-/-/-/-/- U 

Ру-

бай,

ту-

ши,

га-

си,

лий,

куй-

те!

500

А хто ж таку нам кучму дав?"

---/-/-/  T 

А

хто

ж та-

ку

нам

куч-

му

дав?"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501

51 Еней од страху з плигу збився,

-/-/-/-/- V 

51 Е-

ней

од

стра-

ху

з пли-

гу

збив-

ся,

502

В умі сердега помішавсь

-/-/---/  W 

В у-

мі

сер-

де-

га

по-

мі-

шавсь

 

503

І зараз сам не свій зробився,

-/-----/- V 

І

за-

раз

сам

не

свій

зро-

бив-

ся,

504

Скакав, вертівся і качавсь;

-/-/---/  W 

Ска-

кав,

вер-

тів-

ся

і

ка-

чавсь;

 

505

І із сього свого задору

---/-/-/- X 

І

із

сьо-

го

сво-

го

за-

до-

ру

506

Він, голову піднявши вгору,

-/---/-/- X 

Він,

го-

ло-

ву

під-

няв-

ши

вго-

ру,

507

Кричав, опарений мов пес.

-/-/---/  Y 

Кри-

чав,

о-

па-

ре-

ний

мов

пес.

 

508

Олимпських шпетив на всю губу,

-/-/---/- Z 

О-

лимп-

ських

шпе-

тив

на

всю

гу-

бу,

509

Свою і неню лаяв любу,

-/-/-/-/- Z 

Сво-

ю

і

не-

ню

ла-

яв

лю-

бу,

510

Добувсь і в рот, і в ніс Зевес.

-/-/-/-/  Y 

До-

бувсь

і

в рот,

і

в ніс

Зе-

вес.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

52"Гей ти, проклятий стариганю!

---/---/- A 

52"Гей

ти,

про-

кля-

тий

ста-

ри-

га-

ню!

512

На землю з неба не зиркнеш,

-/-/---/  B 

На

зем-

лю

з не-

ба

не

зир-

кнеш,

 

513

Не чуєш, як тебе я ганю,

-/---/-/- A 

Не

чу-

єш,

як

те-

бе

я

га-

ню,

514

Зевес! - ні усом не моргнеш.

-/-//--/  B 

Зе-

вес! -

ні

у-

сом

не

мор-

гнеш.

 

515

На очах більма поробились,

-/-/---/- C 

На

о-

чах

біль-

ма

по-

ро-

би-

лись,

516

Коли б довіку посліпились,

-/-/---/- C 

Ко-

ли

б до-

ві-

ку

по-

слі-

пи-

лись,

517

Що не поможеш ти мені.

---/---/  D 

Що

не

по-

мо-

жеш

ти

ме-

ні.

 

518

Чи се ж таки тобі не стидно,

---/-/-/- E 

Чи

се

ж та-

ки

то-

бі

не

стид-

но,

519

Що пропаду, от лиш не видно?

---/---/- E 

Що

про-

па-

ду,

от

лиш

не

вид-

но?

520

Я ж, кажуть люди, внук тобі!

-/-/-/-/  D 

Я

ж, ка-

жуть

лю-

ди,

внук

то-

бі!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

53 А ти з сідою бородою,

---/---/- F 

53 А

ти

з сі-

до-

ю

бо-

ро-

до-

ю,

522

Пане добродію Нептун!

-/-/---/  G 

Па-

не

до-

бро-

ді-

ю

Не-

птун!

 

523

Сидиш, мов демон, під водою,

-/-/---/- F 

Си-

диш,

мов

де-

мон,

під

во-

до-

ю,

524

І зморщившись, старий шкарбун!

-/---/-/  G 

І

змор-

щив-

шись,

ста-

рий

шкар-

бун!

 

525

Коли б струхнув хоть головою

-/-/---/- F 

Ко-

ли

б струх-

нув

хоть

го-

ло-

во-

ю

526

І сей пожар залив водою -

---/-/-/- F 

І

сей

по-

жар

за-

лив

во-

до-

ю -

527

Тризубець щоб тобі зломивсь!

-/---/-/  H 

Три-

зу-

бець

щоб

то-

бі

зло-

мивсь!

 

528

Ти базаринку любиш брати,

---/-/-/- I 

Ти

ба-

за-

рин-

ку

лю-

биш

бра-

ти,

529

А людям в нужді помагати

-/-/---/- I 

А

лю-

дям

в нуж-

ді

по-

ма-

га-

ти

530

Не дуже, бачу, поспішивсь.

-/-/---/  H 

Не

ду-

же,

ба-

чу,

по-

спі-

шивсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531

54 І братик ваш Плутон, поганець,

-/---/-/- J 

54 І

бра-

тик

ваш

Плу-

тон,

по-

га-

нець,

532

Із Прозерпиною засів,

---/---/  K 

Із

Про-

зер-

пи-

но-

ю

за-

сів,

 

533

Пекельний, гаспидський коханець,

-/-/---/- J 

Пе-

кель-

ний,

гас-

пидсь-

кий

ко-

ха-

нець,

534

Іще себе там не нагрів?

-/-/---/  K 

І-

ще

се-

бе

там

не

на-

грів?

 

535

Завів братерство з дьяволами

-/-/---/- L 

За-

вів

бра-

терс-

тво

з дья-

во-

ла-

ми

536

І в світі нашими бідами

-/-/---/- L 

І

в сві-

ті

на-

ши-

ми

бі-

да-

ми

537

Не погорює ні на час.

---/---/  M 

Не

по-

го-

рю-

є

ні

на

час.

 

538

Не посилкується німало,

---/---/- N 

Не

по-

сил-

ку-

єть-

ся

ні-

ма-

ло,

539

Щоб так палати перестало

-/-/---/- N 

Щоб

так

па-

ла-

ти

пе-

ре-

ста-

ло

540

І щоб оцей пожар погас.

---/-/-/  M 

І

щоб

о-

цей

по-

жар

по-

гас.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541

55 І ненечка моя рідненька

-/---/-/- O 

55 І

не-

неч-

ка

мо-

я

рід-

нень-

ка

542

У чорта десь тепер гуля;

-/---/-/  P 

У

чор-

та

десь

те-

пер

гу-

ля;

 

543

А може, спить уже п'яненька

-/-/-/-/- O 

А

мо-

же,

спить

у-

же

п'я-

нень-

ка

544

Або з хлоп'ятами ганя.

-/-/---/  P 

А-

бо

з хлоп'-

я-

та-

ми

га-

ня.

 

545

Тепер їй, бачу, не до соли,

-/-/---/- Q 

Те-

пер

їй,

ба-

чу,

не

до

со-

ли,

546

Уже, підтикавши десь поли,

-/-/---/- Q 

У-

же,

під-

ти-

кав-

ши

десь

по-

ли,

547

Фурцює добре навісна.

-/-/---/  P 

Фур-

цю-

є

до-

бре

на-

віс-

на.

 

548

Коли сама з ким не ночує,

-/-/---/- R 

Ко-

ли

са-

ма

з ким

не

но-

чу-

є,

549

То для когось уже свашкує,

---/-/-/- R 

То

для

ко-

гось

у-

же

сваш-

ку-

є,

550

Для сього тяжко поспішна.

-/-/---/  P 

Для

сьо-

го

тяж-

ко

по-

спіш-

на.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

551

56 Та враг бери вас, - що хотіте,

-/-/---/- S 

56 Та

враг

бе-

ри

вас, -

що

хо-

ті-

те,

552

Про мене, те собі робіть;

-/---/-/  T 

Про

ме-

не,

те

со-

бі

ро-

біть;

 

553

Мене на лід не посадіте,

-/-/---/- S 

Ме-

не

на

лід

не

по-

са-

ді-

те,

554

Пожар лиш тілько погасіть;

-/-/---/  T 

По-

жар

лиш

тіль-

ко

по-

га-

сіть;

 

555

Завередуйте по-своєму

---/---/- U 

За-

ве-

ре-

дуй-

те

по-

сво-

є-

му

556

І, будьте ласкави, моєму

-/---/-/- U 

І,

будь-

те

лас-

ка-

ви,

мо-

є-

му

557

Зробіте лихові кінець.

-/-/---/  V 

Зро-

бі-

те

ли-

хо-

ві

кі-

нець.

 

558

Пустіть лиш з неба веремію

-/-/---/- W 

Пус-

тіть

лиш

з не-

ба

ве-

ре-

мі-

ю

559

І покажіте чудасію,

---/---/- W 

І

по-

ка-

жі-

те

чу-

да-

сі-

ю,

560

А я вам піднесу ралець".

-----/-/  V 

А

я

вам

під-

не-

су

ра-

лець".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561

57 Тут тілько що перемолився

-/---/--- X 

57 Тут

тіль-

ко

що

пе-

ре-

мо-

лив-

ся

562

Еней і рот свій затулив;

-/-/---/  Y 

Е-

ней

і

рот

свій

за-

ту-

лив;

 

563

Я к ось із неба дощ полився,

---/-/-/- Z 

Я

к ось

із

не-

ба

дощ

по-

лив-

ся,

564

В годину ввесь пожар залив.

-/---/-/  Y 

В го-

ди-

ну

ввесь

по-

жар

за-

лив.

 

565

Бурхнуло з неба, мов із бочки,

-/-/-/-/- A 

Бур-

хну-

ло

з не-

ба,

мов

із

боч-

ки,

566

Що промочило до сорочки;

---/---/- A 

Що

про-

мо-

чи-

ло

до

со-

роч-

ки;

567

То драла врозтич всі дали.

-/-/---/  B 

То

дра-

ла

вроз-

тич

всі

да-

ли.

 

568

Троянці стали всі, як хлюща,

-/-/---/- C 

Тро-

ян-

ці

ста-

ли

всі,

як

хлю-

ща,

569

їм лучилася невсипуща,

-/-----/- C 

їм

лу-

чи-

ла-

ся

не-

вси-

пу-

ща,

570

Не ради і дощу були.

-/---/-/  B 

Не

ра-

ди

і

до-

щу

бу-

ли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

571

58 Не знав же на яку ступити

-/---/-/- D 

58 Не

знав

же

на

я-

ку

сту-

пи-

ти

572

Еней і тяжко горював,

-/-/---/  E 

Е-

ней

і

тяж-

ко

го-

рю-

вав,

 

573

Чи тут остатись, чи поплити?

---/---/- D 

Чи

тут

ос-

та-

тись,

чи

по-

пли-

ти?

574

Бо враг не всі човни забрав;

-/---/-/  E 

Бо

враг

не

всі

чов-

ни

за-

брав;

 

575

І миттю кинувсь до громади

-/-/---/- F 

І

мит-

тю

ки-

нувсь

до

гро-

ма-

ди

576

Просить собі у ней поради,

-/-/-/-/- F 

Про-

сить

со-

бі

у

ней

по-

ра-

ди,

577

Чого собою не вбагне.

-/-/---/  G 

Чо-

го

со-

бо-

ю

не

вбаг-

не.

 

578

Тут довго тяжко раховали

-/-/---/- H 

Тут

до-

вго

тяж-

ко

ра-

хо-

ва-

ли

579

І скілько не коверзовали,

-/-----/- H 

І

скіль-

ко

не

ко-

вер-

зо-

ва-

ли,

580

Та все було, що не оне.

---/---/  G 

Та

все

бу-

ло,

що

не

о-

не.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581

59 Один з троянської громади,

-/-/---/- F 

59 О-

дин

з тро-

янсь-

ко-

ї

гро-

ма-

ди,

582

Насупившися, все мовчав

-/-----/  E 

На-

су-

пив-

ши-

ся,

все

мов-

чав

 

583

І, дослухавшись до поради,

---/---/- F 

І,

до-

слу-

хав-

шись

до

по-

ра-

ди,

584

Ціпком все землю колупав.

-/-/---/  E 

Ціп-

ком

все

зем-

лю

ко-

лу-

пав.

 

585

Се був пройдисвіт і непевний,

-/-/---/- I 

Се

був

прой-

дис-

віт

і

не-

пев-

ний,

586

І всім відьмам був родич кревний

---/-/-/- I 

І

всім

відь-

мам

був

ро-

дич

крев-

ний

587

Упир і знахур ворожить.

-/-/---/  J 

У-

пир

і

зна-

хур

во-

ро-

жить.

 

588

Умів і трясцю одшептати,

-/-/---/- K 

У-

мів

і

тряс-

цю

од-

шеп-

та-

ти,

589

І кров кристьянську замовляти,

-/-/---/- K 

І

кров

крис-

тьянсь-

ку

за-

мов-

ля-

ти,

590

І добре знав греблі гатить.

-/-/-/-/  J 

І

до-

бре

знав

греб-

лі

га-

тить.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

591

60 Бував і в Шльонському з волами,

-/-/---/- L 

60 Бу-

вав

і

в Шльонсь-

ко-

му

з во-

ла-

ми,

592

Не раз ходив за сіллю в Крим;

---/-/-/  M 

Не

раз

хо-

див

за

сіл-

лю

в Крим;

 

593

Тарані торговав возами,

-/---/-/- L 

Та-

ра-

ні

тор-

го-

вав

во-

за-

ми,

594

Всі чумаки братались з ним.

---/-/-/  M 

Всі

чу-

ма-

ки

бра-

та-

лись

з ним.

 

595

Він так здавався і нікчемний,

-/-/---/- N 

Він

так

зда-

вав-

ся

і

нік-

чем-

ний,

596

Та був розумний, як письменний,

-/-/---/- O 

Та

був

ро-

зум-

ний,

як

пись-

мен-

ний,

597

Слова так сипав, як горох.

-/-/---/  P 

Сло-

ва

так

си-

пав,

як

го-

рох.

 

598

Уже в чім, бач, пораховати,

-/-/---/- K 

У-

же

в чім,

бач,

по-

ра-

хо-

ва-

ти,

599

Що розказать - йому вже дати;

---/-/-/- K 

Що

роз-

ка-

зать -

йо-

му

вже

да-

ти;

600

Ні в чім не був страхополох.

---/---/  P 

Ні

в чім

не

був

стра-

хо-

по-

лох.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

61 Невтесом всі його дражнили,

-/---/-/- Q 

61 Не-

вте-

сом

всі

йо-

го

драж-

ни-

ли,

602

По-нашому ж то звавсь Охрім;

-/---/-/  R 

По-

на-

шо-

му

ж то

звавсь

Ох-

рім;

 

603

Мені так люди говорили -

-/-/---/- Q 

Ме-

ні

так

лю-

ди

го-

во-

ри-

ли -

604

Самому ж незнакомий він.

-/---/-/  S 

Са-

мо-

му

ж не-

зна-

ко-

мий

він.

 

605

Побачив, що Еней гнівився,

-/---/-/- T 

По-

ба-

чив,

що

Е-

ней

гні-

вив-

ся,

606

До його зараз підмостився,

-/-/---/- T 

До

йо-

го

за-

раз

під-

мос-

тив-

ся,

607

За білу рученьку і взяв;

-/-/---/  E 

За

бі-

лу

ру-

чень-

ку

і

взяв;

 

608

І вивівши Енея в сіни,

-/---/-/- U 

І

ви-

вів-

ши

Е-

не-

я

в сі-

ни,

609

Сам поклонився аж в коліни,

---/---/- U 

Сам

по-

кло-

нив-

ся

аж

в ко-

лі-

ни,

610

Таку Енею річ сказав:

-/-/-/-/  E 

Та-

ку

Е-

не-

ю

річ

ска-

зав:

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

62 "Чого ти сильно зажурився

-/-/---/- T 

62 "Чо-

го

ти

силь-

но

за-

жу-

рив-

ся

612

І так надувся, як індик?

-/-/---/  V 

І

так

на-

ду-

вся,

як

ін-

дик?

 

613

Зовсім охляв і занудився,

-/-/---/- T 

Зов-

сім

ох-

ляв

і

за-

ну-

див-

ся,

614

Мов по болотові кулик?

---/---/  V 

Мов

по

бо-

ло-

то-

ві

ку-

лик?

 

615

Чим більш журитися - все гірше,

---/---/- W 

Чим

більш

жу-

ри-

ти-

ся -

все

гір-

ше,

616

Заплутаєшся в лісі більше,

-/---/-/- X 

За-

плу-

та-

єш-

ся

в лі-

сі

біль-

ше,

617

Покинь лиш горе і заплюй.

-/-/---/  Y 

По-

кинь

лиш

го-

ре

і

за-

плюй.

 

618

Піди вкладися гарно спати,

-/-/-/-/- K 

Пі-

ди

вкла-

ди-

ся

гар-

но

спа-

ти,

619

А послі будеш і гадати,

-/-/---/- K 

А

по-

слі

бу-

деш

і

га-

да-

ти,

620

Спочинь та вже тогді міркуй!"

-/---/-/  Y 

Спо-

чинь

та

вже

тог-

ді

мір-

куй!"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

63 Послухавши Еней Охріма,

-/---/-/- Z 

63 По-

слу-

хав-

ши

Е-

ней

Ох-

рі-

ма,

622

Укрившись, на полу ліг спать;

-/---/-/  A 

Ук-

рив-

шись,

на

по-

лу

ліг

спать;

 

623

Но лупав тілько все очима,

-/-/---/- B 

Но

лу-

пав

тіль-

ко

все

о-

чи-

ма,

624

Не міг ні крихти задрімать.

-/-/---/  A 

Не

міг

ні

крих-

ти

за-

дрі-

мать.

 

625

На всі боки перевертався,

---/---/- C 

На

всі

бо-

ки

пе-

ре-

вер-

тав-

ся,

626

До люльки разів три приймався,

-/-/-/-/- C 

До

люль-

ки

ра-

зів

три

прий-

мав-

ся,

627

Знемігся ж, мов і задрімав.

-/-/---/  D 

Зне-

міг-

ся

ж, мов

і

за-

дрі-

мав.

 

628

Як ось Анхиз йому приснився,

---/-/-/- E 

Як

ось

Ан-

хиз

йо-

му

при-

снив-

ся,

629

Із пекла батечко явився

-/-/---/- E 

Із

пек-

ла

ба-

теч-

ко

я-

вив-

ся

630

І синові таке сказав:

-/---/-/  D 

І

си-

но-

ві

та-

ке

ска-

зав:

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631

64 "Прокинься, милеє дитятко!

-/-/---/- F 

64 "Про-

кинь-

ся,

ми-

ле-

є

ди-

тят-

ко!

632

Пробуркайся і проходись,

-/-----/  G 

Про-

бур-

кай-

ся

і

про-

хо-

дись,

 

633

Се твій прийшов до тебе батько,

---/-/-/- F 

Се

твій

прий-

шов

до

те-

бе

бать-

ко,

634

То не сполохайсь, не жахнись.

---/---/  G 

То

не

спо-

ло-

хайсь,

не

жах-

нись.

 

635

Мене боги к тобі послали

-/-/-/-/- H 

Ме-

не

бо-

ги

к то-

бі

по-

сла-

ли

636

І так сказати приказали:

-/-/---/- H 

І

так

ска-

за-

ти

при-

ка-

за-

ли:

637

Щоб ти нітрохи не журивсь,

---/---/  I 

Щоб

ти

ніт-

ро-

хи

не

жу-

ривсь,

 

638

Пошлють тобі щасливу долю,

-/-/-/-/- J 

По-

шлють

то-

бі

щас-

ли-

ву

до-

лю,

639

Щоб учинив ти божу волю

---/-/-/- J 

Щоб

у-

чи-

нив

ти

бо-

жу

во-

лю

640

І швидче в Рим переселивсь.

-/-/---/  I 

І

швид-

че

в Рим

пе-

ре-

се-

ливсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

641

65 Збери всі човни, що остались,

-/-/---/- K 

65 Збе-

ри

всі

чов-

ни,

що

ос-

та-

лись,

642

І гарно зараз їх оправ;

-/-/---/  D 

І

гар-

но

за-

раз

їх

оп-

рав;

 

643

Придерж своїх, щоб не впивались,

-/-/---/- K 

При-

держ

сво-

їх,

щоб

не

впи-

ва-

лись,

644

І сю Сицилію остав.

---/---/  D 

І

сю

Си-

ци-

лі-

ю

ос-

тав.

 

645

Пливи і не журись, небоже!

-/---/-/- L 

Пли-

ви

і

не

жу-

рись,

не-

бо-

же!

646

Уже тобі скрізь буде гоже.

-/-/-/-/- L 

У-

же

то-

бі

скрізь

бу-

де

го-

же.

647

Та ще, послухай, щось скажу:

---/---/  M 

Та

ще,

по-

слу-

хай,

щось

ска-

жу:

 

648

Щоб в пекло ти зайшов до мене,

-/---/-/- N 

Щоб

в пек-

ло

ти

зай-

шов

до

ме-

не,

649

Бо діло єсть мені до тебе.

-/---/-/- O 

Бо

ді-

ло

єсть

ме-

ні

до

те-

бе.

650

Я все тобі там покажу.

---/---/  M 

Я

все

то-

бі

там

по-

ка-

жу.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651

66 І по олимпському закону

---/---/- P 

66 І

по

о-

лимп-

сько-

му

за-

ко-

ну

652

Уже ти пекла не минеш:

-/-/---/  Q 

У-

же

ти

пек-

ла

не

ми-

неш:

 

653

Бо треба кланятись Плутону,

-/-/---/- P 

Бо

тре-

ба

кла-

ня-

тись

Плу-

то-

ну,

654

А то і в Рим не допливеш.

---/---/  Q 

А

то

і

в Рим

не

до-

пли-

веш.

 

655

Якусь тобі він казань скаже,

-/-/-/-/- R 

Я-

кусь

то-

бі

він

ка-

зань

ска-

же,

656

Дорогу добру в Рим покаже,

-/-/-/-/- R 

До-

ро-

гу

до-

бру

в Рим

по-

ка-

же,

657

Побачиш, як живу і я.

-/---/-/  S 

По-

ба-

чиш,

як

жи-

ву

і

я.

 

658

А за дорогу не турбуйся,

---/---/- T 

А

за

до-

ро-

гу

не

тур-

буй-

ся,

659

До пекла навпростець прямуйся

-/---/-/- T 

До

пек-

ла

на-

впрос-

тець

пря-

муй-

ся

660

Пішком, - не треба і коня.

-/-/---/  S 

Піш-

ком, -

не

тре-

ба

і

ко-

ня.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

661

67 Прощай же, сизий голубочок!

-/-/---/- U 

67 Про-

щай

же,

си-

зий

го-

лу-

бо-

чок!

662

Бо вже стає надворі світ;

---/-/-/  V 

Бо

вже

ста-

є

над-

во-

рі

світ;

 

663

Прощай, дитя, прощай, синочок!.."

-/-/-/-/- U 

Про-

щай,

ди-

тя,

про-

щай,

си-

но-

чок!.."

664

І в землю провалився дід.

-/---/-/  W 

І

в зем-

лю

про-

ва-

лив-

ся

дід.

 

665

Еней спросоння як схопився,

-/-/---/- E 

Е-

ней

спро-

сон-

ня

як

схо-

пив-

ся,

666

Дрижав од страху і трусився;

-/-/---/- E 

Дри-

жав

од

стра-

ху

і

тру-

сив-

ся;

667

Холодний лився з його піт;

-/-/-/-/  V 

Хо-

лод-

ний

лив-

ся

з йо-

го

піт;

 

668

І всіх троянців поскликавши,

---/---/- X 

І

всіх

тро-

ян-

ців

по-

скли-

кав-

ши,

669

І лагодитись приказавши,

---/---/- X 

І

ла-

го-

ди-

тись

при-

ка-

зав-

ши,

670

Щоб завтра поплисти як світ.

-/---/-/  V 

Щоб

за-

втра

по-

плис-

ти

як

світ.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

671

68 К Ацесту зараз сам махнувши,

-/-/---/- Y 

68 К А-

цес-

ту

за-

раз

сам

мах-

нув-

ши,

672

За хліб подяковав, за сіль;

-/-/---/  Z 

За

хліб

по-

дя-

ко-

вав,

за

сіль;

 

673

І там не довго щось побувши,

-/-/---/- Y 

І

там

не

до-

вго

щось

по-

був-

ши,

674

Вернувся до своїх відтіль.

-/---/-/  Z 

Вер-

нув-

ся

до

сво-

їх

від-

тіль.

 

675

Ввесь день збирались та складались;

-/-/---/- K 

Ввесь

день

зби-

ра-

лись

та

скла-

да-

лись;

676

І світу тілько що дождались,

-/-/---/- K 

І

сві-

ту

тіль-

ко

що

до-

жда-

лись,

677

То посідали на човни.

---/---/  A 

То

по-

сі-

да-

ли

на

чов-

ни.

 

678

Еней же їхав щось несміло,

-/-/---/- B 

Е-

ней

же

ї-

хав

щось

не-

смі-

ло,

679

Бо море дуже надоїло,

-/-/---/- B 

Бо

мо-

ре

ду-

же

на-

до-

ї-

ло,

680

Я к чумакам дощ восени.

---/---/  A 

Я

к чу-

ма-

кам

дощ

во-

се-

ни.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

681

69 Венера тілько що уздріла,

-/-/---/- C 

69 Ве-

не-

ра

тіль-

ко

що

уз-

дрі-

ла,

682

Що вже троянці на човнах,

---/---/  D 

Що

вже

тро-

ян-

ці

на

чов-

нах,

 

683

К Нептуну на поклон побігла,

-/---/-/- E 

К Не-

пту-

ну

на

по-

клон

по-

біг-

ла,

684

Щоб не втопив їх у волнах.

---/---/  D 

Щоб

не

вто-

пив

їх

у

во-

лнах.

 

685

Поїхала в своїм ридвані,

-/---/-/- F 

По-

ї-

ха-

ла

в сво-

їм

рид-

ва-

ні,

686

Мов сотника якого пані,

-/---/-/- F 

Мов

со-

тни-

ка

я-

ко-

го

па-

ні,

687

Баскими конями, як звір.

-/-/---/  G 

Бас-

ки-

ми

ко-

ня-

ми,

як

звір.

 

688

Із кінними проводниками,

-/-----/- H 

Із

кін-

ни-

ми

про-

вод-

ни-

ка-

ми,

689

З трьома назаді козаками,

-/-/---/- H 

З трьо-

ма

на-

за-

ді

ко-

за-

ка-

ми,

690

А коні правив машталір.

-/-/---/  G 

А

ко-

ні

пра-

вив

маш-

та-

лір.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

70 Була на йому біла свита

-/-/-/-/- I 

70 Бу-

ла

на

йо-

му

бі-

ла

сви-

та

692

Із шаповальського сукна,

---/---/  J 

Із

ша-

по-

валь-

сько-

го

сук-

на,

 

693

Тясомкою кругом обшита,

-/---/-/- I 

Тя-

сом-

ко-

ю

кру-

гом

об-

ши-

та,

694

Сім кіп стоялася вона.

-/-/---/  J 

Сім

кіп

сто-

я-

ла-

ся

во-

на.

 

695

Набакир шапочка стриміла,

-/-/---/- C 

На-

ба-

кир

ша-

поч-

ка

стри-

мі-

ла,

696

Далеко дуже червоніла,

-/-/---/- C 

Да-

ле-

ко

ду-

же

чер-

во-

ні-

ла,

697

В руках же довгий був батіг;

-/-/-/-/  K 

В ру-

ках

же

до-

вгий

був

ба-

тіг;

 

698

Ім грімко ляскав він із лиха,

-/-/-/-/- L 

Ім

грім-

ко

ляс-

кав

він

із

ли-

ха,

699

Скакали коні без оддиха;

-/-/---/- L 

Ска-

ка-

ли

ко-

ні

без

од-

ди-

ха;

700

Ридван, мов вихор в полі, біг.

-/-/-/-/  K 

Рид-

ван,

мов

ви-

хор

в по-

лі,

біг.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

71 Приїхала, загримотіла,

-/-----/- C 

71 При-

ї-

ха-

ла,

за-

гри-

мо-

ті-

ла,

702

Кобиляча мов голова;

-/-----/  J 

Ко-

би-

ля-

ча

мов

го-

ло-

ва;

 

703

К Нептуну в хату і влетіла

-/-/---/- C 

К Не-

пту-

ну

в ха-

ту

і

вле-

ті-

ла

704

Так, як із вирію сова;

---/---/  J 

Так,

як

із

ви-

рі-

ю

со-

ва;

 

705

І не сказавши ні півслова,

---/---/- M 

І

не

ска-

зав-

ши

ні

пів-

сло-

ва,

706

Нехай, каже, твоя здорова

-/-/-/-/- M 

Не-

хай,

ка-

же,

тво-

я

здо-

ро-

ва

707

Бува, Нептуне, голова!

-/-/---/  J 

Бу-

ва,

Не-

пту-

не,

го-

ло-

ва!

 

708

Як навіжена, прискакала,

---/---/- N 

Як

на-

ві-

же-

на,

при-

ска-

ка-

ла,

709

Нептуна в губи цілувала,

-/-/---/- N 

Не-

пту-

на

в гу-

би

ці-

лу-

ва-

ла,

710

Говорячи такі слова:

-/---/-/  J 

Го-

во-

ря-

чи

та-

кі

сло-

ва:

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711

72 "Коли, Нептун, мені ти дядько,

-/-/-/-/- O 

72 "Ко-

ли,

Не-

птун,

ме-

ні

ти

дядь-

ко,

712

А я племінниця тобі,

---/---/  P 

А

я

пле-

мін-

ни-

ця

то-

бі,

 

713

Та ти ж мені хрещений батько,

---/-/-/- Q 

Та

ти

ж ме-

ні

хре-

ще-

ний

бать-

ко,

714

Спасибі зароби собі.

-/---/-/  P 

Спа-

си-

бі

за-

ро-

би

со-

бі.

 

715

Моєму поможи Енею,

-/---/-/- R 

Мо-

є-

му

по-

мо-

жи

Е-

не-

ю,

716

Щоб він з ватагою своєю

-/-/---/- R 

Щоб

він

з ва-

та-

го-

ю

сво-

є-

ю

717

Щасливо їздив по воді;

-/-/---/  P 

Щас-

ли-

во

їз-

див

по

во-

ді;

 

718

Уже і так пополякали,

-/-/---/- S 

У-

же

і

так

по-

по-

ля-

ка-

ли,

719

Насилу баби одшептали,

-/-/---/- S 

На-

си-

лу

ба-

би

од-

шеп-

та-

ли,

720

Попався в зуби був біді".

-/-/-/-/  P 

По-

пав-

ся

в зу-

би

був

бі-

ді".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721

73 Нептун, моргнувши, засміявся;

-/-/---/- T 

73 Не-

птун,

мор-

гнув-

ши,

за-

смі-

яв-

ся;

722

Венеру сісти попросив

-/-/---/  U 

Ве-

не-

ру

сіс-

ти

по-

про-

сив

 

723

І після неї облизався,

-/-/---/- T 

І

піс-

ля

не-

ї

об-

ли-

зав-

ся,

724

Сивухи чарочку налив;

-/-/---/  U 

Си-

ву-

хи

ча-

роч-

ку

на-

лив;

 

725

І так її почастовавши,

-/-/---/- V 

І

так

ї-

ї

по-

час-

то-

вав-

ши,

726

Чого просила, обіщавши,

-/-/---/- V 

Чо-

го

про-

си-

ла,

о-

бі-

щав-

ши,

727

І зараз з нею попрощавсь.

-/-/---/  W 

І

за-

раз

з не-

ю

по-

про-

щавсь.

 

728

Повіяв вітр з руки Енею,

-/-/-/-/- R 

По-

ві-

яв

вітр

з ру-

ки

Е-

не-

ю,

729

Простивсь сердешненький з землею,

-/-/---/- R 

Про-

стивсь

сер-

деш-

нень-

кий

з зем-

ле-

ю,

730

Як стрілочка, по морю мчавсь.

-/---/-/  W 

Як

стрі-

лоч-

ка,

по

мо-

рю

мчавсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

74 Поромщик їх щонайглавніший

-/-----/- X 

74 По-

ром-

щик

їх

що-

най-

глав-

ні-

ший

732

З Енеєм їздив всякий раз,

-/-/-/-/  Y 

З Е-

не-

єм

їз-

див

вся-

кий

раз,

 

733

Його слуга був найвірніший -

-/-/---/- X 

Йо-

го

слу-

га

був

най-

вір-

ні-

ший -

734

По-нашому він звавсь Тарас.

-/---/-/  Z 

По-

на-

шо-

му

він

звавсь

Та-

рас.

 

735

Сей, сидя на кормі, хитався,

-/---/-/- T 

Сей,

си-

дя

на

кор-

мі,

хи-

тав-

ся,

736

По саме нільзя нахлистався

-/-/---/- T 

По

са-

ме

ніль-

зя

на-

хлис-

тав-

ся

737

Горілочки, коли прощавсь.

-/---/-/  W 

Го-

рі-

лоч-

ки,

ко-

ли

про-

щавсь.

 

738

Еней велів його прийняти,

-/-/-/-/- A 

Е-

ней

ве-

лів

йо-

го

прий-

ня-

ти,

739

Щоб не пустивсь на дно ниряти

---/-/-/- A 

Щоб

не

пус-

тивсь

на

дно

ни-

ря-

ти

740

І в лучшім місці би проспавсь.

-/-/---/  B 

І

в луч-

шім

міс-

ці

би

про-

спавсь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

75 Но видно, що пану Тарасу

-/---/-/- C 

75 Но

вид-

но,

що

па-

ну

Та-

ра-

су

742

Написано так на роду,

-/-----/  D 

На-

пи-

са-

но

так

на

ро-

ду,

 

743

Щоб тілько до сього він часу

-/---/-/- C 

Щоб

тіль-

ко

до

сьо-

го

він

ча-

су

744

Терпів на світі сім біду.

-/-/-/-/  D 

Тер-

пів

на

сві-

ті

сім

бі-

ду.

 

745

Бо, розхитавшись, бризнув в воду,

---/-/-/- E 

Бо,

роз-

хи-

тав-

шись,

бриз-

нув

в во-

ду,

746

Нирнув - і, не спитавши броду,

-/---/-/- E 

Ни-

рнув -

і,

не

спи-

тав-

ши

бро-

ду,

747

Наввиринки пішла душа.

-/---/-/  F 

На-

вви-

рин-

ки

піш-

ла

ду-

ша.

 

748

Еней хотів, щоб окошилась

-/-/---/- G 

Е-

ней

хо-

тів,

щоб

о-

ко-

ши-

лась

749

Біда і більш не продовжилась,

-/-----/- G 

Бі-

да

і

більш

не

про-

дов-

жи-

лась,

750

Щоб не пропали всі з коша.

---/---/  F 

Щоб

не

про-

па-

ли

всі

з ко-

ша.