RitmInMe Описание программы Оператор цифровой трансформации - Dilibrium / Дилибриум
Facebook    Twitter    Google+    LiveJournal    Мой Мир
ВКонтакте     Одноклассники

Font Size

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
 

ЕНЕЇДА
 

ЧАСТИНА ПЕРША

Eney

 1

1 Еней був парубок моторний

-/-/---/- A 

1 Е-

ней

був

па-

ру-

бок

мо-

тор-

ний

 2

І хлопець хоть куди козак,

-/-/-/-/  B 

І

хло-

пець

хоть

ку-

ди

ко-

зак,

 

 3

Удавсь на всеє зле проворний,

-/-/-/-/- A 

У-

давсь

на

все-

є

зле

про-

вор-

ний,

 4

Завзятіший од всіх бурлак.

-/---/-/  B 

За-

взя-

ті-

ший

од

всіх

бур-

лак.

 

 5

Но греки, як спаливши Трою,

-/---/-/- C 

Но

гре-

ки,

як

спа-

лив-

ши

Тро-

ю,

 6

Зробили з неї скирту гною,

-/-/-/-/- C 

Зро-

би-

ли

з не-

ї

скир-

ту

гно-

ю,

 7

Він, взявши торбу, тягу дав;

-/-/-/-/  D 

Він,

взяв-

ши

тор-

бу,

тя-

гу

дав;

 

 8

Забравши деяких троянців,

-/-/---/- E 

За-

брав-

ши

де-

я-

ких

тро-

ян-

ців,

 9

Осмалених, як гиря, ланців,

-/---/-/- E 

Ос-

ма-

ле-

них,

як

ги-

ря,

лан-

ців,

 10

П'ятами з Трої накивав.

-/-/---/  D 

П'я-

та-

ми

з Тро-

ї

на-

ки-

вав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

2 Він, швидко поробивши човни,

-/---/-/- F 

2 Він,

швид-

ко

по-

ро-

бив-

ши

чов-

ни,

 12

На синє море поспускав,

-/-/---/  D 

На

си-

нє

мо-

ре

по-

спус-

кав,

 

 13

Троянців насажавши повні,

-/---/-/- F 

Тро-

ян-

ців

на-

са-

жав-

ши

по-

вні,

 14

І куди очі почухрав.

-/-/---/  D 

І

ку-

ди

о-

чі

по-

чух-

рав.

 

 15

Но зла Юнона, суча дочка,

-/-/-/-/- G 

Но

зла

Ю-

но-

на,

су-

ча

до-

чка,

 16

Розкудкудакалась, як квочка, -

---/---/- G 

Роз-

куд-

ку-

да-

ка-

лась,

як

квоч-

ка, -

 17

Енея не любила - страх;

-/---/-/  H 

Е-

не-

я

не

лю-

би-

ла -

страх;

 

 18

Давно уже вона хотіла,

-/-/-/-/- I 

Дав-

но

у-

же

во-

на

хо-

ті-

ла,

 19

Його щоб душка полетіла

-/-/---/- I 

Йо-

го

щоб

душ-

ка

по-

ле-

ті-

ла

 20

К чортам і щоб і дух не пах.

-/---/-/  H 

К чор-

там

і

щоб

і

дух

не

пах.

 

 21

3 Еней був тяжко не по серцю

-/-/---/- J 

3 Е-

ней

був

тяж-

ко

не

по

сер-

цю

 22

Юноні - все її гнівив;

-/---/-/  K 

Ю-

но-

ні -

все

ї-

ї

гні-

вив;

 

 23

Здававсь гірчійший їй від перцю,

-/-/---/- J 

Зда-

вавсь

гір-

чій-

ший

їй

від

пер-

цю,

 24

Ні в чім Юнони не просив;

---/---/  K 

Ні

в чім

Ю-

но-

ни

не

про-

сив;

 

 25

Но гірш за те їй не любився,

-/-----/- L 

Но

гірш

за

те

їй

не

лю-

бив-

ся,

 26

Що, бачиш, в Трої народився

-/-/---/- L 

Що,

ба-

чиш,

в Тро-

ї

на-

ро-

див-

ся

 27

І мамою Венеру звав;

-/---/-/  D 

І

ма-

мо-

ю

Ве-

не-

ру

звав;

 

 28

І що його покійний дядько,

---/-/-/- M 

І

що

йо-

го

по-

кій-

ний

дядь-

ко,

 29

Парис, Пріамове дитятко,

-/-/---/- N 

Па-

рис,

Прі-

а-

мо-

ве

ди-

тят-

ко,

 30

Путивочку Венері дав.

-/---/-/  D 

Пу-

ти-

воч-

ку

Ве-

не-

рі

дав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31

4 Побачила Юнона з неба,

-/---/-/- O 

4 По-

ба-

чи-

ла

Ю-

но-

на

з не-

ба,

 32

Що пан Еней на поромах;

-/-/---/  H 

Що

пан

Е-

ней

на

по-

ро-

мах;

 

 33

А те шепнула сука Геба...

---/-/-/- O 

А

те

шеп-

ну-

ла

су-

ка

Ге-

ба...

 34

Юнону взяв великий жах!

-/-/-/-/  H 

Ю-

но-

ну

взяв

ве-

ли-

кий

жах!

 

 35

Впрягла в гринджолята павичку,

-/-/---/- P 

Впряг-

ла

в грин-

джо-

ля-

та

па-

вич-

ку,

 36

Сховала під кибалку мичку,

-/---/-/- P 

Схо-

ва-

ла

під

ки-

бал-

ку

мич-

ку,

 37

Щоб не світилася коса;

---/---/  Q 

Щоб

не

сві-

ти-

ла-

ся

ко-

са;

 

 38

Взяла спідницю і шнурівку,

-/-/---/- R 

Взя-

ла

спід-

ни-

цю

і

шну-

рів-

ку,

 39

І хліба з сіллю на тарілку,

-/-/---/- S 

І

хлі-

ба

з сіл-

лю

на

та-

ріл-

ку,

 40

К Еолу мчалась, як оса.

-/-/---/  Q 

К Е-

о-

лу

мча-

лась,

як

о-

са.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41

5 "Здоров, Еоле, пане-свату!

-/-/-/-/- T 

5 "Здо-

ров,

Е-

о-

ле,

па-

не-

сва-

ту!

 42

Ой, як ся маєш, як живеш? -

---/---/  U 

Ой,

як

ся

ма-

єш,

як

жи-

веш? -

 

 43

Сказала, як ввійшла у хату,

-/---/-/- T 

Ска-

за-

ла,

як

ввій-

шла

у

ха-

ту,

 44

Юнона. - Чи гостей ти ждеш?.."

-/---/-/  U 

Ю-

но-

на. -

Чи

гос-

тей

ти

ждеш?.."

 

 45

Поставила тарілку з хлібом

-/---/-/- V 

По-

ста-

ви-

ла

та-

ріл-

ку

з хлі-

бом

 46

Перед старим Еолом-дідом,

-/-/-/-/- W 

Пе-

ред

ста-

рим

Е-

о-

лом-

ді-

дом,

 47

Сама же сіла на ослін.

-/-/---/  X 

Са-

ма

же

сі-

ла

на

ос-

лін.

 

 48

"Будь ласкав, сватоньку-старику!

-/-/---/- Y 

"Будь

лас-

кав,

сва-

тонь-

ку-

ста-

ри-

ку!

 49

Ізбий Енея з пантелику,

-/-/---/- Y 

Із-

бий

Е-

не-

я

з пан-

те-

ли-

ку,

 50

Тепер пливе на морі він.

-/-/-/-/  X 

Те-

пер

пли-

ве

на

мо-

рі

він.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 51

6 Ти знаєш, він який суціга,

-/-/-/-/- Z 

6 Ти

зна-

єш,

він

я-

кий

су-

ці-

га,

 52

Паливода і горлоріз;

-/-----/  A 

Па-

ли-

во-

да

і

гор-

ло-

різ;

 

 53

По світу як іще побіга,

-/---/-/- B 

По

сві-

ту

як

і-

ще

по-

бі-

га,

 54

Чиїхсь багацько виллє сліз.

-/-/-/-/  A 

Чи-

їхсь

ба-

гаць-

ко

вил-

лє

сліз.

 

 55

Пошли на його лихо злеє,

-/-/-/-/- C 

По-

шли

на

йо-

го

ли-

хо

зле-

є,

 56

Щоб люди всі, що при Енеї,

-/---/-/- C 

Щоб

лю-

ди

всі,

що

при

Е-

не-

ї,

 57

Послизли і щоб він і сам...

-/---/-/  D 

По-

слиз-

ли

і

щоб

він

і

сам...

 

 58

За сеє ж дівку чорнобриву,

-/-/---/- E 

За

се-

є

ж дів-

ку

чор-

ноб-

ри-

ву,

 59

Смачную, гарну, уродливу

-/-/---/- E 

Смач-

ну-

ю,

гар-

ну,

у-

род-

ли-

ву

 60

Тобі я, далебі, що дам".

-/---/-/  D 

То-

бі

я,

да-

ле-

бі,

що

дам".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61

7 "Гай, гай! ой, дей же його кату!

-/-/-/-/- F 

7 "Гай,

гай!

ой,

дей

же

йо-

го

ка-

ту!

 62

Еол насупившись сказав. -

-/-/---/  G 

Е-

ол

на-

су-

пив-

шись

ска-

зав. -

 

 63

Я все б зробив за сюю плату,

---/-/-/- F 

Я

все

б зро-

бив

за

сю-

ю

пла-

ту,

 64

Та вітри всі порозпускав:

-/-----/  G 

Та

віт-

ри

всі

по-

роз-

пус-

кав:

 

 65

Борей недуж лежить з похмілля,

-/-/-/-/- H 

Бо-

рей

не-

дуж

ле-

жить

з по-

хміл-

ля,

 66

А Нот поїхав на весілля,

-/-/---/- H 

А

Нот

по-

ї-

хав

на

ве-

сіл-

ля,

 67

Зефір же, давній негодяй,

-/-/---/  I 

Зе-

фір

же,

дав-

ній

не-

го-

дяй,

 

 68

З дівчатами заженихався,

-/-----/- J 

З дів-

ча-

та-

ми

за-

же-

ни-

хав-

ся,

 69

А Евр в поденщики нанявся, -

-/-/---/- J 

А

Евр

в по-

ден-

щи-

ки

на-

няв-

ся, -

 70

Я к хочеш, так і помишляй!

-/-/---/  I 

Я

к хо-

чеш,

так

і

по-

миш-

ляй!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71

8 Та вже для тебе обіщаюсь

---/---/- K 

8 Та

вже

для

те-

бе

о-

бі-

ща-

юсь

 72

Енеєві я ляпас дать;

-/---/-/  L 

Е-

не-

є-

ві

я

ля-

пас

дать;

 

 73

Я хутко, миттю постараюсь

-/-/---/- K 

Я

хут-

ко,

мит-

тю

по-

ста-

ра-

юсь

 74

В трістя його к чортам загнать.

-/-/-/-/  L 

В тріс-

тя

йо-

го

к чор-

там

за-

гнать.

 

 75

Прощай же! швидче убирайся,

-/-/---/- M 

Про-

щай

же!

швид-

че

у-

би-

рай-

ся,

 76

Обіцянки не забувайся,

-/-----/- M 

О-

бі-

цян-

ки

не

за-

бу-

вай-

ся,

 77

Бо послі, чуєш, нічичирк!

-/-/---/  N 

Бо

по-

слі,

чу-

єш,

ні-

чи-

чирк!

 

 78

Як збрешеш, то хоча надсядься,

-/---/-/- O 

Як

збре-

шеш,

то

хо-

ча

над-

сядь-

ся,

 79

На ласку послі не понадься,

-/-/---/- O 

На

лас-

ку

по-

слі

не

по-

надь-

ся,

 80

Тогді від мене возьмеш чвирк".

-/-/-/-/  N 

Тог-

ді

від

ме-

не

возь-

меш

чвирк".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81

9 Еол, оставшись на господі,

-/-/---/- P 

9 Е-

ол,

ос-

тав-

шись

на

гос-

по-

ді,

 82

Зібрав всіх вітрів до двора,

-/-/---/  I 

Зіб-

рав

всіх

віт-

рів

до

дво-

ра,

 

 83

Велів поганій буть погоді...

-/-/-/-/- P 

Ве-

лів

по-

га-

ній

буть

по-

го-

ді...

 84

Якраз на морі і гора!

-/-/---/  I 

Як-

раз

на

мо-

рі

і

го-

ра!

 

 85

Все море зараз спузирило,

-/-/---/- Q 

Все

мо-

ре

за-

раз

спу-

зи-

ри-

ло,

 86

Водою мов в ключі забило,

-/-/-/-/- Q 

Во-

до-

ю

мов

в клю-

чі

за-

би-

ло,

 87

Еней тут крикнув, як на пуп;

-/-/---/  R 

Е-

ней

тут

крик-

нув,

як

на

пуп;

 

 88

Заплакався і заридався,

-/-----/- J 

За-

пла-

кав-

ся

і

за-

ри-

дав-

ся,

 89

Пошарпався, увесь подрався,

-/---/-/- J 

По-

шар-

пав-

ся,

у-

весь

под-

рав-

ся,

 90

На тім'ї начесав аж струп.

-/---/-/  R 

На

тім'-

ї

на-

че-

сав

аж

струп.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91

10 Прокляті вири роздулися,

-/-/---/- S 

10 Про-

кля-

ті

ви-

ри

роз-

ду-

ли-

ся,

 92

А море з лиха аж реве;

-/-/---/  T 

А

мо-

ре

з ли-

ха

аж

ре-

ве;

 

 93

Слізьми троянці облилися,

-/-/---/- S 

Слізь-

ми

тро-

ян-

ці

об-

ли-

ли-

ся,

 94

Енея за живіт бере;

-/---/-/  T 

Е-

не-

я

за

жи-

віт

бе-

ре;

 

 95

Всі човники їх розчухрало,

-/-----/- U 

Всі

чов-

ни-

ки

їх

роз-

чух-

ра-

ло,

 96

Багацько війська тут пропало;

-/-/---/- U 

Ба-

гаць-

ко

війсь-

ка

тут

про-

па-

ло;

 97

Тогді набрались всі сто лих!

-/-/---/  V 

Тог-

ді

на-

бра-

лись

всі

сто

лих!

 

 98

Еней кричить, що "я Нептуну

-/-/---/- W 

Е-

ней

кри-

чить,

що "

я

Не-

пту-

ну

 99

Півкопи грошей в руку суну,

-/-/-/-/- W 

Пів-

ко-

пи

гро-

шей

в ру-

ку

су-

ну,

100

Аби на морі штурм утих".

-/-/-/-/  V 

А-

би

на

мо-

рі

штурм

у-

тих".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

11 Нептун іздавна був дряпічка,

-/-/-/-/- X 

11 Не-

птун

із-

дав-

на

був

дря-

піч-

ка,

102

Почув Енеїв голосок;

-/-/---/  Y 

По-

чув

Е-

не-

їв

го-

ло-

сок;

 

103

Шатнувся зараз із запічка,

-/-/---/- X 

Шат-

нув-

ся

за-

раз

із

за-

піч-

ка,

104

Півкопи для його кусок!..

-/---/-/  Y 

Пів-

ко-

пи

для

йо-

го

ку-

сок!..

 

105

І миттю осідлавши рака,

-/---/-/- Z 

І

мит-

тю

о-

сід-

лав-

ши

ра-

ка,

106

Схвативсь на його, мов бурлака,

-/-/-/-/- Z 

Схва-

тивсь

на

йо-

го,

мов

бур-

ла-

ка,

107

І вирнув з моря, як карась.

-/-/---/  A 

І

вир-

нув

з мо-

ря,

як

ка-

рась.

 

108

Загомонів на вітрів грізно:

---/-/-/- B 

За-

го-

мо-

нів

на

віт-

рів

гріз-

но:

109

"Чого ви гудете так різно?

-/---/-/- B 

"Чо-

го

ви

гу-

де-

те

так

різ-

но?

110

До моря, знаєте, вам зась!"

-/-/---/  A 

До

мо-

ря,

зна-

є-

те,

вам

зась!"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

12 От тут-то вітри схаменулись

---/---/- C 

12 От

тут-

то

віт-

ри

сха-

ме-

ну-

лись

112

І ну всі драла до нори;

---/---/  D 

І

ну

всі

дра-

ла

до

но-

ри;

 

113

До ляса мов ляхи шатнулись,

-/-/-/-/- C 

До

ля-

са

мов

ля-

хи

шат-

ну-

лись,

114

Або од їжака тхори.

-/---/-/  D 

А-

бо

од

ї-

жа-

ка

тхо-

ри.

 

115

Нептун же зараз взяв мітелку

-/-/-/-/- E 

Не-

птун

же

за-

раз

взяв

мі-

тел-

ку

116

І вимів море, як світелку,

-/-/---/- E 

І

ви-

мів

мо-

ре,

як

сві-

тел-

ку,

117

То сонце глянуло на світ.

-/-/---/  F 

То

со-

нце

гля-

ну-

ло

на

світ.

 

118

Еней тогді як народився,

-/-/---/- G 

Е-

ней

тог-

ді

як

на-

ро-

див-

ся,

119

Разів із п'ять перехрестився;

---/---/- G 

Ра-

зів

із

п'ять

пе-

ре-

хрес-

тив-

ся;

120

Звелів готовити обід.

-/-/---/  H 

Зве-

лів

го-

то-

ви-

ти

о-

бід.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

13 Поклали шальовки соснові,

-/-/---/- I 

13 По-

кла-

ли

шаль-

ов-

ки

со-

сно-

ві,

122

Кругом наставили мисок;

-/-/---/  J 

Кру-

гом

на-

ста-

ви-

ли

ми-

сок;

 

123

І страву всякую, без мови,

-/-/---/- I 

І

стра-

ву

вся-

ку-

ю,

без

мо-

ви,

124

В голодний пхали все куток.

-/-/---/  J 

В го-

лод-

ний

пха-

ли

все

ку-

ток.

 

125

Тут з салом галушки лигали,

-/---/-/- K 

Тут

з са-

лом

га-

луш-

ки

ли-

га-

ли,

126

Лемішку і куліш глитали

-/---/-/- K 

Ле-

міш-

ку

і

ку-

ліш

гли-

та-

ли

127

І брагу кухликом тягли;

-/-/---/  D 

І

бра-

гу

кух-

ли-

ком

тяг-

ли;

 

128

Та і горілочку хлистали, -

---/---/- K 

Та

і

го-

рі-

лоч-

ку

хлис-

та-

ли, -

129

Насилу із-за столу встали

-/---/-/- K 

На-

си-

лу

із-

за

сто-

лу

вста-

ли

130

І спати послі всі лягли.

-/-/---/  D 

І

спа-

ти

по-

слі

всі

ляг-

ли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

14 Венера, не послідня шльоха,

-/---/-/- L 

14 Ве-

не-

ра,

не

по-

слід-

ня

шльо-

ха,

132

Проворна, враг її не взяв,

-/-/-/-/  M 

Про-

вор-

на,

враг

ї-

ї

не

взяв,

 

133

Побачила, що так полоха

-/---/-/- L 

По-

ба-

чи-

ла,

що

так

по-

ло-

ха

134

Еол синка, що аж захляв;

-/-/---/  M 

Е-

ол

син-

ка,

що

аж

за-

хляв;

 

135

Умилася, причепурилась

-/-----/- N 

У-

ми-

ла-

ся,

при-

че-

пу-

ри-

лась

136

І, як в неділю, нарядилась,

---/---/- N 

І,

як

в не-

ді-

лю,

на-

ря-

ди-

лась,

137

Хоть би до дудки на танець!

---/---/  O 

Хоть

би

до

дуд-

ки

на

та-

нець!

 

138

Взяла очіпок грезетовий

-/-/---/- I 

Взя-

ла

о-

чі-

пок

гре-

зе-

то-

вий

139

І кунтуш з усами люстровий,

-/-/---/- I 

І

кун-

туш

з у-

са-

ми

люс-

тро-

вий,

140

Пішла к Зевесу на ралець.

-/-/---/  O 

Піш-

ла

к Зе-

ве-

су

на

ра-

лець.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

15Зевес тогді кружав сивуху

-/-/-/-/- P 

15Зе-

вес

тог-

ді

кру-

жав

си-

ву-

ху

142

І оселедцем заїдав;

---/---/  M 

І

о-

се-

лед-

цем

за-

ї-

дав;

 

143

Він, сьому випивши восьмуху,

-/-/---/- P 

Він,

сьо-

му

ви-

пив-

ши

вось-

му-

ху,

144

Послідки з кварти виливав.

-/-/---/  M 

По-

слід-

ки

з квар-

ти

ви-

ли-

вав.

 

145

Прийшла Венера, іскривившись,

-/-/---/- Q 

Прий-

шла

Ве-

не-

ра,

іс-

кри-

вив-

шись,

146

Заплакавши і завіскрившись,

-/-----/- Q 

За-

пла-

кав-

ши

і

за-

віс-

крив-

шись,

147

І стала хлипать перед ним:

-/-/-/--  R 

І

ста-

ла

хли-

пать

пе-

ред

ним:

 

148

"Чим пред тобою, милий тату,

-/-/-/-/- S 

"Чим

пред

то-

бо-

ю,

ми-

лий

та-

ту,

149

Син заслужив таку мій плату?

---/-/-/- S 

Син

за-

слу-

жив

та-

ку

мій

пла-

ту?

150

Ійон, мов в свинки, грають їм.

-///-/-/  T 

Ій-

он,

мов

в свин-

ки,

гра-

ють

їм.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

16 Куди йому уже до Риму?

-/-/-/-/- U 

16 Ку-

ди

йо-

му

у-

же

до

Ри-

му?

152

Хіба як здохне чорт в рові!

-/-/-/-/  V 

Хі-

ба

як

здох-

не

чорт

в ро-

ві!

 

153

Як вернеться пан хан до Криму,

-/---/-/- U 

Як

вер-

неть-

ся

пан

хан

до

Кри-

му,

154

Як жениться сич на сові.

-/-----/  V 

Як

же-

нить-

ся

сич

на

со-

ві.

 

155

Хіба б уже та не Юнона,

-/-/---/- W 

Хі-

ба

б у-

же

та

не

Ю-

но-

на,

156

Щоб не вказала макогона,

---/---/- W 

Щоб

не

вка-

за-

ла

ма-

ко-

го-

на,

157

Що й досі слухає чмелів!

-/-/---/  X 

Що

й до-

сі

слу-

ха-

є

чме-

лів!

 

158

Коли б вона та не бісилась,

-/-/---/- N 

Ко-

ли

б во-

на

та

не

бі-

си-

лась,

159

Замовкла і не камезилась,

-/-----/- N 

За-

мов-

кла

і

не

ка-

ме-

зи-

лась,

160

Щоб ти се сам їй ізвелів".

-------/  X 

Щоб

ти

се

сам

їй

із-

ве-

лів".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

17 Юпитер, все допивши з кубка,

-/---/-/- Y 

17 Ю-

пи-

тер,

все

до-

пив-

ши

з куб-

ка,

162

Погладив свій рукою чуб:

-/---/-/  Z 

По-

гла-

див

свій

ру-

ко-

ю

чуб:

 

163

"Ох, доцю, ти моя голубка!

-/---/-/- Y 

"Ох,

до-

цю,

ти

мо-

я

го-

луб-

ка!

164

Я в правді твердий так, як дуб.

-/-/-/-/  Z 

Я

в прав-

ді

твер-

дий

так,

як

дуб.

 

165

Еней збудує сильне царство

-/-/-/-/- A 

Е-

ней

збу-

ду-

є

силь-

не

царс-

тво

166

І заведе своє там панство;

---/-/-/- B 

І

за-

ве-

де

сво-

є

там

панс-

тво;

167

Не малий буде він панок.

-/-/-/-/  C 

Не

ма-

лий

бу-

де

він

па-

нок.

 

168

На панщину ввесь світ погонить,

-/---/-/- D 

На

пан-

щи-

ну

ввесь

світ

по-

го-

нить,

169

Багацько хлопців там наплодить

-/-/-/-/- E 

Ба-

гаць-

ко

хлоп-

ців

там

на-

пло-

дить

170

І всім їм буде ватажок.

---/---/  C 

І

всім

їм

бу-

де

ва-

та-

жок.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

18 Заїде до Дидони в гості

-/---/-/- F 

18 За-

ї-

де

до

Ди-

до-

ни

в гос-

ті

172

І буде там бенькетовать;

-/-/---/  G 

І

бу-

де

там

бень-

ке-

то-

вать;

 

173

Полюбиться її він мосці

-/---/-/- H 

По-

лю-

бить-

ся

ї-

ї

він

мос-

ці

174

І буде бісики пускать.

-/-/---/  G 

І

бу-

де

бі-

си-

ки

пус-

кать.

 

175

Іди, небого, не журися,

-/-/---/- I 

І-

ди,

не-

бо-

го,

не

жу-

ри-

ся,

176

Попонеділкуй, помолися,

---/---/- I 

По-

по-

не-

діл-

куй,

по-

мо-

ли-

ся,

177

Все буде так, як я сказав".

-/-/---/  J 

Все

бу-

де

так,

як

я

ска-

зав".

 

178

Венера низько поклонилась

-/-/---/- K 

Ве-

не-

ра

ни-

зько

по-

кло-

ни-

лась

179

І з панотцем своїм простилась,

---/-/-/- K 

І

з па-

нот-

цем

сво-

їм

про-

сти-

лась,

180

А він її поціловав.

-/-/---/  J 

А

він

ї-

ї

по-

ці-

ло-

вав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

19 Еней прочумався, проспався

-/-/---/- L 

19 Е-

ней

про-

чу-

мав-

ся,

про-

спав-

ся

182

І голодрабців позбирав,

---/---/  J 

І

го-

лод-

раб-

ців

по-

зби-

рав,

 

183

Зо всім зібрався і уклався,

---/---/- L 

Зо

всім

зіб-

рав-

ся

і

ук-

лав-

ся,

184

І, скілько видно, почухрав.

-/-/---/  J 

І,

скіль-

ко

вид-

но,

по-

чух-

рав.

 

185

Плив-плив, плив-плив, що аж обридло,

-/-/---/- M 

Плив-

плив,

плив-

плив,

що

аж

об-

рид-

ло,

186

І море так йому огидло,

-/-/-/-/- M 

І

мо-

ре

так

йо-

му

о-

гид-

ло,

187

Що бісом на його дививсь.

-/---/-/  N 

Що

бі-

сом

на

йо-

го

ди-

вивсь.

 

188

"Коли б, - каже, - умер я в Трої,

-/-/-/-/- O 

"Ко-

ли

б, - ка-

же, -

у-

мер

я

в Тро-

ї,

189

Уже б не пив сеї гіркої

-/-/-/-/- O 

У-

же

б не

пив

се-

ї

гір-

ко-

ї

190

І марне так не волочивсь".

-/-/---/  N 

І

мар-

не

так

не

во-

ло-

чивсь".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

20 Потім до берега приставши

-/-/---/- P 

20 По-

тім

до

бе-

ре-

га

при-

став-

ши

192

З троянством голим всім своїм,

-/-/---/  Q 

З тро-

янс-

твом

го-

лим

всім

сво-

їм,

 

193

На землю з човнів повстававши,

-/-/---/- P 

На

зем-

лю

з чов-

нів

по-

вста-

вав-

ши,

194

Спитавсь, чи є що їсти їм?

-/-/-/-/  Q 

Спи-

тавсь,

чи

є

що

їс-

ти

їм?

 

195

І зараз чогось попоїли,

-/-/---/- R 

І

за-

раз

чо-

гось

по-

по-

ї-

ли,

196

Щоб на путі не ослабіли;

---/---/- R 

Щоб

на

пу-

ті

не

ос-

ла-

бі-

ли;

197

Пішли, куди хто запопав.

-/-/---/  J 

Піш-

ли,

ку-

ди

хто

за-

по-

пав.

 

198

Еней по берегу попхався,

-/-/---/- L 

Е-

ней

по

бе-

ре-

гу

по-

пхав-

ся,

199

І сам не знав, куди слонявся,

---/-/-/- L 

І

сам

не

знав,

ку-

ди

сло-

няв-

ся,

200

Аж гульк - і в город причвалав.

---/---/  J 

Аж

гульк -

і

в го-

род

при-

чва-

лав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

21 В тім городі жила Дидона,

-/---/-/- S 

21 В тім

го-

ро-

ді

жи-

ла

Ди-

до-

на,

202

А город звався Карфаген,

-/-/---/  T 

А

го-

род

звав-

ся

Кар-

фа-

ген,

 

203

Розумна пані і моторна,

-/-/---/- U 

Ро-

зум-

на

па-

ні

і

мо-

тор-

на,

204

Для неї трохи сих імен:

-/-/---/  T 

Для

не-

ї

тро-

хи

сих

і-

мен:

 

205

Трудяща, дуже працьовита,

-/-/---/- V 

Тру-

дя-

ща,

ду-

же

праць-

о-

ви-

та,

206

Весела, гарна, сановита,

-/-/---/- V 

Ве-

се-

ла,

гар-

на,

са-

но-

ви-

та,

207

Бідняжка - що була вдова;

-/---/-/  W 

Бід-

няж-

ка -

що

бу-

ла

вдо-

ва;

 

208

По городу тогді гуляла,

-/---/-/- X 

По

го-

ро-

ду

тог-

ді

гу-

ля-

ла,

209

Коли троянців повстрічала .

-/-/---/- X 

Ко-

ли

тро-

ян-

ців

по-

встрі-

ча-

ла .

210

Такі сказала їм слова:

-/-/-/-/  W 

Та-

кі

ска-

за-

ла

їм

сло-

ва:

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

22 "Відкіль такі се гольтіпаки?

-/-/---/- Y 

22 "Від-

кіль

та-

кі

се

голь-

ті-

па-

ки?

212

Чи рибу з Дону везете?

-/-/---/  Z 

Чи

ри-

бу

з До-

ну

ве-

зе-

те?

 

213

Чи, може, виходці-бурлаки?

-/-/---/- Y 

Чи,

мо-

же,

ви-

ход-

ці-

бур-

ла-

ки?

214

Куди, прочане, ви йдете?

-/-/---/  Z 

Ку-

ди,

про-

ча-

не,

ви

йде-

те?

 

215

Який вас враг сюди направив?

-/-/-/-/- A 

Я-

кий

вас

враг

сю-

ди

на-

пра-

вив?

216

І хто до города причалив?

-/-/---/- B 

І

хто

до

го-

ро-

да

при-

ча-

лив?

217

Яка ж ватага розбишак!"

-/-/---/  C 

Я-

ка

ж ва-

та-

га

роз-

би-

шак!"

 

218

Троянці всі замурмотали,

-/-----/- D 

Тро-

ян-

ці

всі

за-

мур-

мо-

та-

ли,

219

Дидоні низько в ноги пали,

-/-/-/-/- D 

Ди-

до-

ні

ни-

зько

в но-

ги

па-

ли,

220

А вставши, їй мовляли так:

-/---/-/  C 

А

встав-

ши,

їй

мов-

ля-

ли

так:

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

23 "Ми всі, як бач, народ хрещений,

-/-/-/-/- E 

23 "Ми

всі,

як

бач,

на-

род

хре-

ще-

ний,

222

Волочимся без талану,

-/-----/  F 

Во-

ло-

чим-

ся

без

та-

ла-

ну,

 

223

Ми в Трої, знаєш, порождені,

-/-/---/- E 

Ми

в Тро-

ї,

зна-

єш,

по-

рож-

де-

ні,

224

Еней пустив на нас ману;

-/-/---/  F 

Е-

ней

пус-

тив

на

нас

ма-

ну;

 

225

Дали нам греки прочухана

-/-/---/- G 

Да-

ли

нам

гре-

ки

про-

чу-

ха-

на

226

І самого Енея-пана

-/---/-/- G 

І

са-

мо-

го

Е-

не-

я-

па-

на

227

В три вирви вигнали відтіль;

-/-/---/  H 

В три

вир-

ви

виг-

на-

ли

від-

тіль;

 

228

Звелів покинути нам Трою,

-/-/---/- I 

Зве-

лів

по-

ки-

ну-

ти

нам

Тро-

ю,

229

Підмовив плавати з собою,

-/-/---/- I 

Під-

мо-

вив

пла-

ва-

ти

з со-

бо-

ю,

230

Тепер ти знаєш, ми відкіль.

-/-/---/  H 

Те-

пер

ти

зна-

єш,

ми

від-

кіль.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

24 Помилуй, пані благородна!

-/-/---/- J 

24 По-

ми-

луй,

па-

ні

бла-

го-

род-

на!

232

Не дай загинуть головам,

-/-/---/  K 

Не

дай

за-

ги-

нуть

го-

ло-

вам,

 

233

Будь милостива, будь незлобна,

---/-/-/- L 

Будь

ми-

лос-

ти-

ва,

будь

не-

злоб-

на,

234

Еней спасибі скаже сам.

-/-/-/-/  K 

Е-

ней

спа-

си-

бі

ска-

же

сам.

 

235

Чи бачиш, як ми обідрались!

-/-----/- M 

Чи

ба-

чиш,

як

ми

о-

бід-

ра-

лись!

236

Убрання, постоли порвались,

-/---/-/- M 

Уб-

ран-

ня,

по-

сто-

ли

по-

рва-

лись,

237

Охляли, ніби в дощ щеня!

-/-/-/-/  N 

Ох-

ля-

ли,

ні-

би

в дощ

ще-

ня!

 

238

Кожухи, свити погубили

-/-/---/- O 

Ко-

жу-

хи,

сви-

ти

по-

гу-

би-

ли

239

І з голоду в кулак трубили,

-/---/-/- O 

І

з го-

ло-

ду

в ку-

лак

тру-

би-

ли,

240

Така нам лучилась пеня".

-/-/---/  N 

Та-

ка

нам

лу-

чи-

лась

пе-

ня".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

25 Дидона гірко заридала

-/-/---/- P 

25 Ди-

до-

на

гір-

ко

за-

ри-

да-

ла

242

І з білого свого лиця

-/---/-/  N 

І

з бі-

ло-

го

сво-

го

ли-

ця

 

243

Платочком сльози обтирала:

-/-/---/- P 

Пла-

точ-

ком

сльо-

зи

об-

ти-

ра-

ла:

244

"Коли б, - сказала, - молодця

-/-/---/  N 

"Ко-

ли

б, - ска-

за-

ла, -

мо-

лод-

ця

 

245

Енея вашого злапала,

-/-/---/- P 

Е-

не-

я

ва-

шо-

го

зла-

па-

ла,

246

Уже б тогді весела стала,

-/-/-/-/- P 

У-

же

б тог-

ді

ве-

се-

ла

ста-

ла,

247

Тогді Великдень був би нам!"

-/-/-/-/  K 

Тог-

ді

Ве-

лик-

день

був

би

нам!"

 

248

Тут плюсь - Еней, як будто з неба:

-/-/-/-/- Q 

Тут

плюсь -

Е-

ней,

як

буд-

то

з не-

ба:

249

"Ось, осьде я, .коли вам треба!

-/---/-/- Q 

"Ось,

ось-

де

я, .

ко-

ли

вам

тре-

ба!

250

Дидоні поклонюся сам".

-/---/-/  K 

Ди-

до-

ні

по-

кло-

ню-

ся

сам".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251

26 Потім з Дидоною обнявшись,

-/-/---/- R 

26 По-

тім

з Ди-

до-

но-

ю

об-

няв-

шись,

252

Поціловались гарно всмак;

---/-/-/  C 

По-

ці-

ло-

ва-

лись

гар-

но

всмак;

 

253

За рученьки біленькі взявшись,

-/---/-/- R 

За

ру-

чень-

ки

бі-

лень-

кі

взяв-

шись,

254

Балакали то сяк, то так.

-/---/-/  C 

Ба-

ла-

ка-

ли

то

сяк,

то

так.

 

255

Пішли к Дидоні до господи

-/-/---/- S 

Піш-

ли

к Ди-

до-

ні

до

гос-

по-

ди

256

Через великі переходи,

-/-/---/- S 

Че-

рез

ве-

ли-

кі

пе-

ре-

хо-

ди,

257

Ввійшли в світлицю та й на піл;

-/-/---/  H 

Ввій-

шли

в світ-

ли-

цю

та

й на

піл;

 

258

Пили на радощах сивуху

-/-/---/- T 

Пи-

ли

на

ра-

до-

щах

си-

ву-

ху

259

І їли сім'яну макуху,

-/---/-/- T 

І

ї-

ли

сім'-

я-

ну

ма-

ку-

ху,

260

Покіль кликнули їх за стіл.

-/-/---/  H 

По-

кіль

клик-

ну-

ли

їх

за

стіл.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261

27 Тут їли розниї потрави,

-/-/---/- U 

27 Тут

ї-

ли

роз-

ни-

ї

по-

тра-

ви,

262

І все з полив'яних мисок,

---/---/  V 

І

все

з по-

лив'-

я-

них

ми-

сок,

 

263

І самі гарниї приправи

-/-/---/- U 

І

са-

мі

гар-

ни-

ї

при-

пра-

ви

264

З нових кленових тарілок:

-/-/---/  V 

З но-

вих

кле-

но-

вих

та-

рі-

лок:

 

265

Свинячу голову до хріну

-/-/---/- W 

Сви-

ня-

чу

го-

ло-

ву

до

хрі-

ну

266

І локшину на переміну,

-/-----/- W 

І

лок-

ши-

ну

на

пе-

ре-

мі-

ну,

267

Потім з підлевою індик;

-/-/---/  X 

По-

тім

з під-

ле-

во-

ю

ін-

дик;

 

268

На закуску куліш і кашу,

-/---/-/- Y 

На

за-

кус-

ку

ку-

ліш

і

ка-

шу,

269

Лемішку, зубці, путрю, квашу

-/-/-/-/- Y 

Ле-

міш-

ку,

зуб-

ці,

пут-

рю,

ква-

шу

270

І з маком медовий шулик.

-/---/-/  X 

І

з ма-

ком

ме-

до-

вий

шу-

лик.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271

28 І кубками пили слив'янку,

-/---/-/- Z 

28 І

куб-

ка-

ми

пи-

ли

слив'-

ян-

ку,

272

Мед, пиво, брагу, сирівець,

-/-/---/  A 

Мед,

пи-

во,

бра-

гу,

си-

рі-

вець,

 

273

Горілку просту і калганку,

-/-/---/- B 

Го-

ріл-

ку

про-

сту

і

кал-

ган-

ку,

274

Куривсь для духу яловець.

-/-/---/  A 

Ку-

ривсь

для

ду-

ху

я-

ло-

вець.

 

275

Бандура горлиці бриньчала,

-/-/---/- C 

Бан-

ду-

ра

гор-

ли-

ці

бринь-

ча-

ла,

276

Сопілка зуба затинала,

-/-/---/- C 

Со-

піл-

ка

зу-

ба

за-

ти-

на-

ла,

277

А дудка грала по балках;

-/-/---/  D 

А

дуд-

ка

гра-

ла

по

бал-

ках;

 

278

Санжарівки на скрипці грали,

-/---/-/- E 

Сан-

жа-

рів-

ки

на

скрип-

ці

гра-

ли,

279

Кругом дівчата танцьовали

-/-/---/- E 

Кру-

гом

дів-

ча-

та

тан-

цьо-

ва-

ли

280

В дробушках, в чоботах, в свитках.

-/-/---/  D 

В дро-

буш-

ках,

в чо-

бо-

тах,

в свит-

ках.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

29 Сестру Дидона мала Ганну,

-/-/-/-/- F 

29 Сес-

тру

Ди-

до-

на

ма-

ла

Ган-

ну,

282

Навсправжки дівку хоть куди,

-/-/---/  G 

На-

всправ-

жки

дів-

ку

хоть

ку-

ди,

 

283

Проворну, чепурну і гарну;

-/---/-/- H 

Про-

вор-

ну,

че-

пур-

ну

і

гар-

ну;

284

Приходила і ся сюди

-/-----/  G 

При-

хо-

ди-

ла

і

ся

сю-

ди

 

285

В червоній юпочці баєвій,

-/-/---/- I 

В чер-

во-

ній

ю-

поч-

ці

ба-

є-

вій,

286

В запасці гарній фаналевій,

-/-/---/- I 

В за-

пас-

ці

гар-

ній

фа-

на-

ле-

вій,

287

В стьонжках, в намисті і ковтках;

-/-/---/  D 

В стьон-

жках,

в на-

мис-

ті

і

ков-

тках;

 

288

Тут танцьовала викрутасом,

---/---/- J 

Тут

тан-

цьо-

ва-

ла

вик-

ру-

та-

сом,

289

І пред Енеєм вихилясом

-/-/---/- J 

І

пред

Е-

не-

єм

ви-

хи-

ля-

сом

290

Під дудку била третяка.

-/-/---/  K 

Під

дуд-

ку

би-

ла

тре-

тя-

ка.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291

30 Еней і сам так розходився,

-/-/---/- L 

30 Е-

ней

і

сам

так

роз-

хо-

див-

ся,

292

Як на аркані жеребець,

---/---/  A 

Як

на

ар-

ка-

ні

же-

ре-

бець,

 

293

Що трохи не увередився,

-/-----/- L 

Що

тро-

хи

не

у-

ве-

ре-

див-

ся,

294

Пішовши з Гандзею в танець.

-/-/---/  A 

Пі-

шов-

ши

з Ган-

дзе-

ю

в та-

нець.

 

295

В обох підківки забряжчали,

-/-/---/- E 

В о-

бох

під-

ків-

ки

за-

бряж-

ча-

ли,

296

Жижки од танців задрижали,

-/-/---/- E 

Жиж-

ки

од

тан-

ців

за-

дри-

жа-

ли,

297

Вистрибовавши гоцака.

-/-----/  K 

Вис-

три-

бо-

вав-

ши

го-

ца-

ка.

 

298

Еней, матню в кулак прибравши

-/-/-/-/- M 

Е-

ней,

мат-

ню

в ку-

лак

при-

брав-

ши

299

І "не до солі" примовлявши,

---/---/- M 

І "

не

до

со-

лі"

при-

мов-

ляв-

ши,

300

Садив крутенько гайдука.

-/-/---/  K 

Са-

див

кру-

тень-

ко

гай-

ду-

ка.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

31 А послі танців варенухи

-/-/---/- N 

31 А

по-

слі

тан-

ців

ва-

ре-

ну-

хи

302

По филижанці піднесли;

---/---/  G 

По

фи-

ли-

жан-

ці

під-

нес-

ли;

 

303

І молодиці-цокотухи

---/---/- N 

І

мо-

ло-

ди-

ці-

цо-

ко-

ту-

хи

304

Тут баляндраси понесли;

---/---/  G 

Тут

ба-

лян-

дра-

си

по-

нес-

ли;

 

305

Дидона кріпко заюрила,

-/-/---/- O 

Ди-

до-

на

кріп-

ко

за-

ю-

ри-

ла,

306

Горщок з вареною розбила,

-/-/---/- O 

Гор-

щок

з ва-

ре-

но-

ю

роз-

би-

ла,

307

До дуру всі тоді пили.

-/---/-/  G 

До

ду-

ру

всі

то-

ді

пи-

ли.

 

308

Ввесь день весело прогуляли

-/-/---/- E 

Ввесь

день

ве-

се-

ло

про-

гу-

ля-

ли

309

І п'яні спати полягали;

-/-/---/- E 

І

п'я-

ні

спа-

ти

по-

ля-

га-

ли;

310

Енея ж ледве повели.

-/-/---/  G 

Е-

не-

я

ж лед-

ве

по-

ве-

ли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

32 Еней на піч забрався спати,

-/-/-/-/- P 

32 Е-

ней

на

піч

за-

брав-

ся

спа-

ти,

312

Зарився в просо, там і ліг;

-/-/-/-/  Q 

За-

рив-

ся

в про-

со,

там

і

ліг;

 

313

А хто схотів, побрів до хати,

-/-/-/-/- P 

А

хто

схо-

тів,

по-

брів

до

ха-

ти,

314

А хто в хлівець, а хто під стіг.

-/-/-/-/  Q 

А

хто

в хлі-

вець,

а

хто

під

стіг.

 

315

А деякі так так хлиснули,

-/---/-/- R 

А

де-

я-

кі

так

так

хлис-

ну-

ли,

316

Що де упали - там заснули,

---/-/-/- R 

Що

де

у-

па-

ли -

там

за-

сну-

ли,

317

Сопли, харчали і хропли;

-/-/---/  G 

Со-

пли,

хар-

ча-

ли

і

хроп-

ли;

 

318

А добрі молодці кружали,

-/---/-/- E 

А

до-

брі

мо-

лод-

ці

кру-

жа-

ли,

319

Поки аж півні заспівали, -

-/-/---/- E 

По-

ки

аж

пів-

ні

за-

спі-

ва-

ли, -

320

Що здужали, то все тягли.

-/-----/  G 

Що

зду-

жа-

ли,

то

все

тяг-

ли.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

33 Дидона рано ісхопилась.

-/-/---/- S 

33 Ди-

до-

на

ра-

но

іс-

хо-

пи-

лась.

322

Пила з похмілля сирівець;

-/-/---/  A 

Пи-

ла

з по-

хміл-

ля

си-

рі-

вець;

 

323

А послі гарно нарядилась,

-/-/---/- S 

А

по-

слі

гар-

но

на-

ря-

ди-

лась,

324

Якби в оренду на танець.

-/-/---/  A 

Як-

би

в о-

рен-

ду

на

та-

нець.

 

325

Взяла кораблик бархатовий,

-/-/-/--- T 

Взя-

ла

ко-

раб-

лик

бар-

ха-

то-

вий,

326

Спідницю і карсет шовковий

-/---/-/- U 

Спід-

ни-

цю

і

кар-

сет

шов-

ко-

вий

327

І начепила ланцюжок;

---/---/  V 

І

на-

че-

пи-

ла

лан-

цю-

жок;

 

328

Червоні чоботи обула,

-/-/---/- W 

Чер-

во-

ні

чо-

бо-

ти

о-

бу-

ла,

329

Та і запаски не забула,

---/---/- W 

Та

і

за-

пас-

ки

не

за-

бу-

ла,

330

А в руки з вибійки платок.

-/-/---/  V 

А

в ру-

ки

з ви-

бій-

ки

пла-

ток.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

34 Еней же, з хмелю як проспався,

-/-/---/- X 

34 Е-

ней

же,

з хме-

лю

як

про-

спав-

ся,

332

Із'їв солоний огірок;

-/-/---/  V 

Із'-

їв

со-

ло-

ний

о-

гі-

рок;

 

333

Потім умився і убрався,

-/-/---/- X 

По-

тім

у-

мив-

ся

і

уб-

рав-

ся,

334

Я к парубійка до дівок.

---/---/  V 

Я

к па-

ру-

бій-

ка

до

ді-

вок.

 

335

Йому Дидона підослала,

-/-/---/- C 

Йо-

му

Ди-

до-

на

пі-

дос-

ла-

ла,

336

Що од покійника украла,

-/-/---/- C 

Що

од

по-

кій-

ни-

ка

ук-

ра-

ла,

337

Штани і пару чобіток;

-/-/---/  V 

Шта-

ни

і

па-

ру

чо-

бі-

ток;

 

338

Сорочку і каптан з китайки,

-/---/-/- Y 

Со-

роч-

ку

і

кап-

тан

з ки-

тай-

ки,

339

І шапку, пояс з каламайки,

-/-/---/- Y 

І

шап-

ку,

по-

яс

з ка-

ла-

май-

ки,

340

І чорний шовковий платок.

-/-/---/  V 

І

чор-

ний

шов-

ко-

вий

пла-

ток.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341

35 Я к одяглись, то ізійшлися,

---/---/- Z 

35 Я

к о-

дяг-

лись,

то

і-

зій-

шли-

ся,

342

З собою стали розмовлять;

-/-/---/  A 

З со-

бо-

ю

ста-

ли

роз-

мов-

лять;

 

343

Наїлися і принялися,

-/-----/- B 

На-

ї-

ли-

ся

і

при-

ня-

ли-

ся,

344

Щоб по-вчорашньому гулять.

---/---/  A 

Щоб

по-

вчо-

раш-

ньо-

му

гу-

лять.

 

345

Дидона ж тяжко сподобала

-/-/---/- C 

Ди-

до-

на

ж тяж-

ко

спо-

до-

ба-

ла

346

Енея так, що і не знала,

-/-/---/- C 

Е-

не-

я

так,

що

і

не

зна-

ла,

347

Де дітися і що робить;

-/-----/  D 

Де

ді-

ти-

ся

і

що

ро-

бить;

 

348

Точила всякії баляси

-/-/---/- E 

То-

чи-

ла

вся-

кі-

ї

ба-

ля-

си

349

І підпускала разні ляси,

---/-/-/- E 

І

під-

пус-

ка-

ла

раз-

ні

ля-

си,

350

Енею тілько б угодить.

-/-/---/  D 

Е-

не-

ю

тіль-

ко

б у-

го-

дить.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

36 Дидона вигадала грище,

-/-/---/- F 

36 Ди-

до-

на

ви-

га-

да-

ла

гри-

ще,

352

Еней щоб веселіший був,

-/---/-/  G 

Е-

ней

щоб

ве-

се-

лі-

ший

був,

 

353

І шоб вертівся з нею ближче,

-/-/-/-/- H 

І

шоб

вер-

тів-

ся

з не-

ю

ближ-

че,

354

І лиха щоб свого забув:

-/---/-/  G 

І

ли-

ха

щоб

сво-

го

за-

був:

 

355

Собі очиці зав'язала

-/-/---/- C 

Со-

бі

о-

чи-

ці

за-

в'я-

за-

ла

356

І у панаса грати стала,

---/-/-/- C 

І

у

па-

на-

са

гра-

ти

ста-

ла,

357

Енея б тільки уловить;

-/-/---/  D 

Е-

не-

я

б тіль-

ки

у-

ло-

вить;

 

358

Еней же зараз догадався,

-/-/---/- I 

Е-

ней

же

за-

раз

до-

га-

дав-

ся,

359

Коло Дидони терся, м'явся,

-/-/-/-/- I 

Ко-

ло

Ди-

до-

ни

тер-

ся,

м'яв-

ся,

360

Її щоб тілько вдовольнить.

-/-/---/  D 

Ї-

ї

щоб

тіль-

ко

вдо-

воль-

нить.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

37 Тут всяку всячину іграли,

-/-/---/- J 

37 Тут

вся-

ку

вся-

чи-

ну

іг-

ра-

ли,

362

Хто як і в віщо захотів,

---/---/  K 

Хто

як

і

в ві-

що

за-

хо-

тів,

 

363

Тут инчі журавля скакали,

-/---/-/- J 

Тут

ин-

чі

жу-

рав-

ля

ска-

ка-

ли,

364

А хто од дудочки потів.

-----/-/  K 

А

хто

од

ду-

доч-

ки

по-

тів.

 

365

І в хрещика і в горю дуба,

-/---/-/- L 

І

в хре-

щи-

ка

і

в го-

рю

ду-

ба,

366

Не раз доходило до чуба,

---/---/- L 

Не

раз

до-

хо-

ди-

ло

до

чу-

ба,

367

Як загулялися в джгута;

---/---/  M 

Як

за-

гу-

ля-

ли-

ся

в джгу-

та;

 

368

В хлюста, в пари, в візка іграли

-/-/-/-/- J 

В хлюс-

та,

в па-

ри,

в віз-

ка

іг-

ра-

ли

369

І дамки по столу совали;

-/---/-/- J 

І

дам-

ки

по

сто-

лу

со-

ва-

ли;

370

Чорт мав порожнього кута.

-/-/---/  M 

Чорт

мав

по-

рож-

ньо-

го

ку-

та.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371

38 Щодень було у них похмілля,

-/-/---/- N 

38 Що-

день

бу-

ло

у

них

по-

хміл-

ля,

372

Пилась горілка, як вода;

-/-/---/  M 

Пи-

лась

го-

ріл-

ка,

як

во-

да;

 

373

Щодень бенькети, мов весілля,

-/-/-/-/- N 

Що-

день

бень-

ке-

ти,

мов

ве-

сіл-

ля,

374

Всі п'яні, хоть посуньсь куда.

-/---/-/  M 

Всі

п'я-

ні,

хоть

по-

суньсь

ку-

да.

 

375

Енеєві так, як болячці

-/-----/- O 

Е-

не-

є-

ві

так,

як

бо-

ляч-

ці

376

Або лихій осінній трясці,

-/-/-/-/- P 

А-

бо

ли-

хій

о-

сін-

ній

тряс-

ці,

377

Годила пані всякий день.

-/-/-/-/  Q 

Го-

ди-

ла

па-

ні

вся-

кий

день.

 

378

Були троянці п'яні, ситі,

-/-/-/-/- R 

Бу-

ли

тро-

ян-

ці

п'я-

ні,

си-

ті,

379

Кругом обуті і обшиті,

-/-/---/- R 

Кру-

гом

о-

бу-

ті

і

об-

ши-

ті,

380

Хоть голі прибрели, як пень.

-/---/-/  Q 

Хоть

го-

лі

при-

бре-

ли,

як

пень.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

381

39 Троянці добре там курили,

-/-/-/-/- S 

39 Тро-

ян-

ці

до-

бре

там

ку-

ри-

ли,

382

Дали приманку всім жінкам,

-/-/---/  T 

Да-

ли

при-

ман-

ку

всім

жін-

кам,

 

383

По вечорницям всі ходили,

---/---/- S 

По

ве-

чор-

ни-

цям

всі

хо-

ди-

ли,

384

Просвітку не було дівкам.

-/---/-/  T 

Про-

світ-

ку

не

бу-

ло

дів-

кам.

 

385

Та й сам Еней, сподар, і паню

---/-/-/- U 

Та

й сам

Е-

ней,

спо-

дар,

і

па-

ню

386

Підмовив паритися в баню...

-/-/---/- U 

Під-

мо-

вив

па-

ри-

ти-

ся

в ба-

ню...

387

Уже ж було не без гріха!

-/-/---/  M 

У-

же

ж бу-

ло

не

без

грі-

ха!

 

388

Бо страх вона його любила,

-/-/-/-/- V 

Бо

страх

во-

на

йо-

го

лю-

би-

ла,

389

Аж розум ввесь свій погубила,

-/-----/- V 

Аж

ро-

зум

ввесь

свій

по-

гу-

би-

ла,

390

А бачся, не була плоха.

-/---/-/  M 

А

бач-

ся,

не

бу-

ла

пло-

ха.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391

40 От так Еней жив у Дидони,

-/-/---/- W 

40 От

так

Е-

ней

жив

у

Ди-

до-

ни,

392

Забув і в Рим щоб мандровать.

-/-/---/  A 

За-

був

і

в Рим

щоб

ман-

дро-

вать.

 

393

Тут не боявся і Юнони,

---/---/- W 

Тут

не

бо-

яв-

ся

і

Ю-

но-

ни,

394

Пустився все бенькетовать;

-/-----/  A 

Пус-

тив-

ся

все

бень-

ке-

то-

вать;

 

395

Дидону мав він мов за жінку,

-/-/-/-/- X 

Ди-

до-

ну

мав

він

мов

за

жін-

ку,

396

Убивши добру в неї грінку,

-/-/-/-/- X 

У-

бив-

ши

до-

бру

в не-

ї

грін-

ку,

397

Мутив, як на селі москаль!

-/---/-/  Y 

Му-

тив,

як

на

се-

лі

мос-

каль!

 

398

Бо - хрін його не взяв - моторний,

-/-/-/-/- Z 

Бо -

хрін

йо-

го

не

взяв -

мо-

тор-

ний,

399

Ласкавий, гарний і проворний,

-/-/---/- Z 

Лас-

ка-

вий,

гар-

ний

і

про-

вор-

ний,

400

І гострий, як на бритві сталь.

-/---/-/  Y 

І

гос-

трий,

як

на

брит-

ві

сталь.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

41 Еней з Дидоною возились,

-/-/---/- A 

41 Е-

ней

з Ди-

до-

но-

ю

во-

зи-

лись,

402

Я к з оселедцем сірий кіт;

---/-/-/  B 

Я

к з о-

се-

лед-

цем

сі-

рий

кіт;

 

403

Ганяли, бігали, казились,

-/-/---/- A 

Га-

ня-

ли,

бі-

га-

ли,

ка-

зи-

лись,

404

Аж лився деколи і піт.

-/-/---/  B 

Аж

лив-

ся

де-

ко-

ли

і

піт.

 

405

Дидона ж мала раз роботу,

-/-/---/- C 

Ди-

до-

на

ж ма-

ла

раз

ро-

бо-

ту,

406

Як з ним побігла на охоту,

---/---/- C 

Я

к з ним

по-

біг-

ла

на

о-

хо-

ту,

407

Та грім загнав їх в темний льох...

-/-/-/-/  D 

Та

грім

за-

гнав

їх

в тем-

ний

льох...

 

408

Лихий їх зна, що там робили,

-/-/-/-/- E 

Ли-

хий

їх

зна,

що

там

ро-

би-

ли,

409

Було не видно з-за могили,

-/-/---/- E 

Бу-

ло

не

вид-

но

з-за

мо-

ги-

ли,

410

В льоху ж сиділи тілько вдвох.

-/-/-/-/  D 

В льо-

ху

ж си-

ді-

ли

тіль-

ко

вдвох.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

42 Не так-то робиться все хутко,

-/-/---/- F 

42 Не

так-

то

ро-

бить-

ся

все

хут-

ко,

412

Я к швидко оком ізмигнеш;

-/-/---/  G 

Я

к швид-

ко

о-

ком

із-

миг-

неш;

 

413

Або як казку кажеш прудко,

-/-/-/-/- H 

А-

бо

як

каз-

ку

ка-

жеш

пруд-

ко,

414

Пером в папері як писнеш.

-/-/---/  G 

Пе-

ром

в па-

пе-

рі

як

пис-

неш.

 

415

Еней в гостях прожив немало, -

-/-/-/-/- I 

Е-

ней

в гос-

тях

про-

жив

не-

ма-

ло, -

416

Що з голови його пропало,

---/-/-/- I 

Що

з го-

ло-

ви

йо-

го

про-

па-

ло,

417

Куди його Зевес послав.

-/-/-/-/  J 

Ку-

ди

йо-

го

Зе-

вес

по-

слав.

 

418

Він годів зо два там просидів,

-/-/-/-/- K 

Він

го-

дів

зо

два

там

про-

си-

дів,

419

А мабуть би, і більш пронидів,

-/-/---/- K 

А

ма-

буть

би,

і

більш

про-

ни-

дів,

420

Якби його враг не спіткав.

-/-/---/  J 

Як-

би

йо-

го

враг

не

спіт-

кав.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421

43 Колись Юпитер ненароком

-/-/---/- L 

43 Ко-

лись

Ю-

пи-

тер

не-

на-

ро-

ком

422

З Олимпа глянув і на нас;

-/-/---/  M 

З О-

лим-

па

гля-

нув

і

на

нас;

 

423

І кинув в Карфагену оком,

-/---/-/- L 

І

ки-

нув

в Кар-

фа-

ге-

ну

о-

ком,

424

Аж там троянський мартопляс...

-/-/---/  M 

Аж

там

тро-

янсь-

кий

мар-

топ-

ляс...

 

425

Розсердився і розкричався,

-/-----/- N 

Роз-

сер-

див-

ся

і

роз-

кри-

чав-

ся,

426

Аж цілий світ поколихався;

-/-/---/- N 

Аж

ці-

лий

світ

по-

ко-

ли-

хав-

ся;

427

Енея лаяв на ввесь рот:

-/-/---/  O 

Е-

не-

я

ла-

яв

на

ввесь

рот:

 

428

"Чи так-то, гадів син, він слуха?

-/-/-/-/- P 

"Чи

так-

то,

га-

дів

син,

він

слу-

ха?

429

Убрався в патоку, мов муха,

-/-/---/- P 

Уб-

рав-

ся

в па-

то-

ку,

мов

му-

ха,

430

Засів, буцім в болоті чорт.

-/-/-/-/  Q 

За-

сів,

бу-

цім

в бо-

ло-

ті

чорт.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

44 Підіть гінця мені кликніте,

-/-/-/-/- R 

44 Пі-

діть

гін-

ця

ме-

ні

клик-

ні-

те,

432

До мене зараз щоб прийшов,

-/-/---/  S 

До

ме-

не

за-

раз

щоб

прий-

шов,

 

433

Глядіть же, цупко прикрутіте,

-/-/---/- R 

Гля-

діть

же,

цуп-

ко

при-

кру-

ті-

те,

434

Щоб він в шиньок та не зайшов!

-/-/---/  S 

Щоб

він

в шинь-

ок

та

не

зай-

шов!

 

435

Бо хочу я кудись послати.

-/---/-/- T 

Бо

хо-

чу

я

ку-

дись

по-

сла-

ти.

436

Ійон, ійон же, вража мати!

-/-/-/-/- T 

Ій-

он,

ій-

он

же,

вра-

жа

ма-

ти!

437

Але Еней наш зледащів

-/-/---/  U 

А-

ле

Е-

ней

наш

зле-

да-

щів

 

438

А то Венера все свашкує,

---/---/- V 

А

то

Ве-

не-

ра

все

сваш-

ку-

є,

439

Енеєчка свого муштрує,

-/---/-/- V 

Е-

не-

єч-

ка

сво-

го

муш-

тру-

є,

440

Щоб він з ума Дидону звів".

-/-/-/-/  U 

Щоб

він

з у-

ма

Ди-

до-

ну

звів".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441

45 Прибіг Меркурій засапавшись,

-/-/---/- W 

45 При-

біг

Мер-

ку-

рій

за-

са-

пав-

шись,

442

В три ряди піт з його котив;

-/-/-/-/  X 

В три

ря-

ди

піт

з йо-

го

ко-

тив;

 

443

Ввесь ремінцями обв'язавшись,

---/---/- W 

Ввесь

ре-

мін-

ця-

ми

об-

в'я-

зав-

шись,

444

На голову бриль наложив;

-/-----/  X 

На

го-

ло-

ву

бриль

на-

ло-

жив;

 

445

На грудях з бляхою ладунка,

-/-/---/- Y 

На

гру-

дях

з бля-

хо-

ю

ла-

дун-

ка,

446

А ззаду з сухарями сумка,

-/---/-/- Z 

А

зза-

ду

з су-

ха-

ря-

ми

сум-

ка,

447

В руках нагайський малахай.

-/-/---/  A 

В ру-

ках

на-

гайсь-

кий

ма-

ла-

хай.

 

448

В такім наряді влізши в хату,

-/-/-/-/- B 

В та-

кім

на-

ря-

ді

вліз-

ши

в ха-

ту,

449

Сказав: "Готов уже я, тату,

-/-/-/-/- B 

Ска-

зав: "

Го-

тов

у-

же

я,

та-

ту,

450

Куда ти хочеш, посилай".

-/-/---/  A 

Ку-

да

ти

хо-

чеш,

по-

си-

лай".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451

46 "Біжи лиш швидче в Карфагену,-

-/-/---/- C 

46 "Бі-

жи

лиш

швид-

че

в Кар-

фа-

ге-

ну,-

452

Зевес гінцеві так сказав, -

-/-/-/-/  D 

Зе-

вес

гін-

це-

ві

так

ска-

зав, -

 

453

І пару розлучи скажену,

-/---/-/- C 

І

па-

ру

роз-

лу-

чи

ска-

же-

ну,

454

Еней Дидону б забував.

-/-/---/  D 

Е-

ней

Ди-

до-

ну

б за-

бу-

вав.

 

455

Нехай лиш відтіль уплітає

-/-/---/- D 

Не-

хай

лиш

від-

тіль

уп-

лі-

та-

є

456

І Рима строїти чухрає, -

-/-/---/- D 

І

Ри-

ма

стро-

ї-

ти

чух-

ра-

є, -

457

А то заліг, мов в грубі пес.

---/-/-/  E 

А

то

за-

ліг,

мов

в гру-

бі

пес.

 

458

Коли .ж він буде йще гуляти,

-///-/-/- F 

Ко-

ли .

ж він

бу-

де

йще

гу-

ля-

ти,

459

То дам йому себе я знати, -

-/-/-/-/- F 

То

дам

йо-

му

се-

бе

я

зна-

ти, -

460

От так сказав, скажи, Зевес".

-/-/-/-/  E 

От

так

ска-

зав,

ска-

жи,

Зе-

вес".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

47 Меркурій низько поклонився,

-/-/---/- G 

47 Мер-

ку-

рій

ни-

зько

по-

кло-

нив-

ся,

462

Перед Зевесом бриль ізняв,

-/-/-/-/  D 

Пе-

ред

Зе-

ве-

сом

бриль

із-

няв,

 

463

Через поріг перевалився,

-/-/---/- G 

Че-

рез

по-

ріг

пе-

ре-

ва-

лив-

ся,

464

До стані швидче тягу дав.

-/-/-/-/  D 

До

ста-

ні

швид-

че

тя-

гу

дав.

 

465

Покинувши із рук нагайку,

-/---/-/- H 

По-

ки-

нув-

ши

із

рук

на-

гай-

ку,

466

Запряг він миттю чортопхайку,

-/-/---/- H 

За-

пряг

він

мит-

тю

чор-

топ-

хай-

ку,

467

Черкнув із неба, аж курить!

-/-/---/  I 

Чер-

кнув

із

не-

ба,

аж

ку-

рить!

 

468

І все кобилок поганяє,

---/---/- D 

І

все

ко-

би-

лок

по-

га-

ня-

є,

469

Що оглобельна аж брикає;

---/---/- D 

Що

ог-

ло-

бель-

на

аж

бри-

ка-

є;

470

Помчали, аж візок скрипить!

-/---/-/  I 

По-

мча-

ли,

аж

ві-

зок

скри-

пить!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471

48 Еней тогді купався в бразі

-/-/-/-/- J 

48 Е-

ней

тог-

ді

ку-

пав-

ся

в бра-

зі

472

І на полу укрившись ліг;

---/-/-/  K 

І

на

по-

лу

ук-

рив-

шись

ліг;

 

473

Йому не снилось о приказі,

-/-/---/- J 

Йо-

му

не

сни-

лось

о

при-

ка-

зі,

474

Як ось Меркурій в хату вбіг!

---/-/-/  K 

Як

ось

Мер-

ку-

рій

в ха-

ту

вбіг!

 

475

Смикнув із полу, мов псяюху.

-/-/-/-/- L 

Смик-

нув

із

по-

лу,

мов

пся-

ю-

ху.

476

"А що ти робиш, п'єш сивуху? -

---/-/-/- L 

що

ти

ро-

биш,

п'єш

си-

ву-

ху? -

477

Зо всього горла закричав, -

-/-/---/  D 

Зо

всьо-

го

гор-

ла

за-

кри-

чав, -

 

478

Ану лиш, швидче убирайся,

-/-/---/- M 

А-

ну

лиш,

швид-

че

у-

би-

рай-

ся,

479

З Дидоною не женихайся,

-/-----/- M 

З Ди-

до-

но-

ю

не

же-

ни-

хай-

ся,

480

Зевес поход тобі сказав!

-/-/-/-/  D 

Зе-

вес

по-

ход

то-

бі

ска-

зав!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

49 Чи се ж таки до діла робиш,

---/-/-/- N 

49 Чи

се

ж та-

ки

до

ді-

ла

ро-

биш,

482

Що й досі тута загулявсь?

-/-/---/  O 

Що

й до-

сі

ту-

та

за-

гу-

лявсь?

 

483

Та швидко і не так задробиш;

-/---/-/- N 

Та

швид-

ко

і

не

так

за-

дро-

биш;

484

Зевес не дурно похвалявсь;

-/-/---/  O 

Зе-

вес

не

дур-

но

по-

хва-

лявсь;

 

485

Получиш добру халазію,

-/-/---/- P 

По-

лу-

чиш

до-

бру

ха-

ла-

зі-

ю,

486

Він видавить з тебе олію,

-/---/-/- P 

Він

ви-

да-

вить

з те-

бе

о-

лі-

ю,

487

От тілько йще тут побарись.

-/-/---/  Q 

От

тіль-

ко

йще

тут

по-

ба-

рись.

 

488

Гляди ж, сьогодня щоб убрався,

-/-/---/- R 

Гля-

ди

ж, сьо-

год-

ня

щоб

уб-

рав-

ся,

489

Щоб нищечком відсіль укрався,

-/---/-/- R 

Щоб

ни-

щеч-

ком

від-

сіль

ук-

рав-

ся,

490

Мене удруге не дождись".

-/-/---/  Q 

Ме-

не

уд-

ру-

ге

не

до-

ждись".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

50 Еней піджав хвіст, мов собака;

-/-/-/-/- S 

50 Е-

ней

під-

жав

хвіст,

мов

со-

ба-

ка;

492

Мов Каїн, затрусивсь увесь;

-/---/-/  E 

Мов

Ка-

їн,

за-

тру-

сивсь

у-

весь;

 

493

Із носа потекла кабака:

-/---/-/- S 

Із

но-

са

по-

тек-

ла

ка-

ба-

ка:

494

Уже він знав, який Зевес.

-/-/-/-/  E 

У-

же

він

знав,

я-

кий

Зе-

вес.

 

495

Шатнувся миттю сам із хати

-/-/---/- F 

Шат-

нув-

ся

мит-

тю

сам

із

ха-

ти

496

Своїх троянців позбирати;

-/-/---/- F 

Сво-

їх

тро-

ян-

ців

по-

зби-

ра-

ти;

497

Зібравши, дав такий приказ:

-/-/-/-/  T 

Зіб-

рав-

ши,

дав

та-

кий

при-

каз:

 

498

"Як можна швидче укладайтесь,

-/-/---/- U 

"Як

мож-

на

швид-

че

ук-

ла-

дай-

тесь,

499

Зо всіми клунками збирайтесь,

-/-/---/- U 

Зо

всі-

ми

клун-

ка-

ми

зби-

рай-

тесь,

500

До моря швендайте якраз!"

-/-/---/  T 

До

мо-

ря

швен-

дай-

те

як-

раз!"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

501

51 А сам, вернувшися в будинки,

---/---/- V 

51 А

сам,

вер-

нув-

ши-

ся

в бу-

дин-

ки,

502

Своє лахміття позбирав;

-/-/---/  D 

Сво-

є

лах-

міт-

тя

по-

зби-

рав;

 

503

Мізерії наклав дві скриньки,

-/---/-/- V 

Мі-

зе-

рі-

ї

на-

клав

дві

скринь-

ки,

504

На човен зараз одіслав

-/-/---/  D 

На

чо-

вен

за-

раз

о-

діс-

лав

 

505

І дожидався тілько ночі,

---/-/-/- W 

І

до-

жи-

дав-

ся

тіль-

ко

но-

чі,

506

Що як Дидона зімкне очі,

---/-/-/- W 

Що

як

Ди-

до-

на

зім-

кне

о-

чі,

507

Щоб не прощавшись тягу дать.

---/-/-/  X 

Щоб

не

про-

щав-

шись

тя-

гу

дать.

 

508

Хоть він за нею і журився

-/-/---/- G 

Хоть

він

за

не-

ю

і

жу-

рив-

ся

509

І світом цілий день нудився;

-/-/-/-/- G 

І

сві-

том

ці-

лий

день

ну-

див-

ся;

510

Та ба! бач, треба покидать.

-/-/---/  X 

Та

ба!

бач,

тре-

ба

по-

ки-

дать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

52 Дидона зараз одгадала,

-/-/---/- Y 

52 Ди-

до-

на

за-

раз

од-

га-

да-

ла,

512

Чого сумує пан Еней,

-/-/-/-/  Z 

Чо-

го

су-

му-

є

пан

Е-

ней,

 

513

І все на ус собі мотала,

---/-/-/- Y 

І

все

на

ус

со-

бі

мо-

та-

ла,

514

Щоб умудритися і їй;

---/---/  A 

Щоб

у-

муд-

ри-

ти-

ся

і

їй;

 

515

З-за печі часто виглядала,

-/-/---/- B 

З-за

пе-

чі

час-

то

виг-

ля-

да-

ла,

516

Прикинувшись, буцім куняла

-/---/-/- B 

При-

ки-

нув-

шись,

бу-

цім

ку-

ня-

ла

517

І мов вона хотіла спать.

-/-/-/-/  C 

І

мов

во-

на

хо-

ті-

ла

спать.

 

518

Еней же думав, що вже спала,

-/-/---/- B 

Е-

ней

же

ду-

мав,

що

вже

спа-

ла,

519

І тілько що хотів дать драла,

-/---/-/- B 

І

тіль-

ко

що

хо-

тів

дать

дра-

ла,

520

Аж ось Дидона за чуб хвать.

---/-/-/  C 

Аж

ось

Ди-

до-

на

за

чуб

хвать.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

53 "Постій, прескурвий, вражий сину!

-/-/-/-/- D 

53 "По-

стій,

пре-

скур-

вий,

вра-

жий

си-

ну!

522

Зо мною перше розплатись;

-/-/---/  E 

Зо

мно-

ю

пер-

ше

роз-

пла-

тись;

 

523

От задушу, як злу личину!

---/-/-/- D 

От

за-

ду-

шу,

як

злу

ли-

чи-

ну!

524

Ось ну лиш тільки завертись!

---/---/  E 

Ось

ну

лиш

тіль-

ки

за-

вер-

тись!

 

525

От так за хліб, за сіль ти платиш?

-/-/-/-/- F 

От

так

за

хліб,

за

сіль

ти

пла-

тиш?

526

Ти всім, привикши насміхатись,

---/---/- G 

Ти

всім,

при-

вик-

ши

на-

смі-

ха-

тись,

527

Розпустиш славу по мені!

-/-/---/  A 

Роз-

пус-

тиш

сла-

ву

по

ме-

ні!

 

528

Нагріла в пазусі гадюку,

-/-/---/- H 

На-

грі-

ла

в па-

зу-

сі

га-

дю-

ку,

529

Що послі ізробила муку;

-/---/-/- H 

Що

по-

слі

із-

ро-

би-

ла

му-

ку;

530

Послала пуховик свині.

-/---/-/  A 

По-

сла-

ла

пу-

хо-

вик

сви-

ні.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531

54 Згадай, який прийшов до мене,

-/-/-/-/- I 

54 Зга-

дай,

я-

кий

прий-

шов

до

ме-

не,

532

Що ні сорочки не було;

---/---/  J 

Що

ні

со-

роч-

ки

не

бу-

ло;

 

533

І постолів чорт мав у тебе,

---/-/-/- K 

І

по-

сто-

лів

чорт

мав

у

те-

бе,

534

В кишені ж пусто, аж гуло;

-/-/---/  J 

В ки-

ше-

ні

ж пус-

то,

аж

гу-

ло;

 

535

Чи знав ти, що такеє гроші?

-/---/-/- L 

Чи

знав

ти,

що

та-

ке-

є

гро-

ші?

536

Мав без матні одні холоші,

---/-/-/- L 

Мав

без

мат-

ні

од-

ні

хо-

ло-

ші,

537

І тілько слава, що в штанах;

-/-/---/  M 

І

тіль-

ко

сла-

ва,

що

в шта-

нах;

 

538

Та й те порвалось і побилось,

---/---/- N 

Та

й те

по-

рва-

лось

і

по-

би-

лось,

539

Аж глянуть сором, так світилось;

-/-/-/-/- N 

Аж

гля-

нуть

со-

ром,

так

сві-

ти-

лось;

540

Свитина вся була в латках.

-/---/-/  M 

Сви-

ти-

на

вся

бу-

ла

в лат-

ках.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541

55 Чи я ж тобі та не годила?

---/---/- O 

55 Чи

я

ж то-

бі

та

не

го-

ди-

ла?

542

Хіба ріжна ти захотів?

-/-/---/  P 

Хі-

ба

ріж-

на

ти

за-

хо-

тів?

 

543

Десь вража мати підкусила,

-/-/---/- O 

Десь

вра-

жа

ма-

ти

під-

ку-

си-

ла,

544

Щоб хирний тут ти не сидів".

-/-----/  P 

Щоб

хир-

ний

тут

ти

не

си-

дів".

 

545

Дидона гірко заридала,

-/-/---/- B 

Ди-

до-

на

гір-

ко

за-

ри-

да-

ла,

546

І з серця аж волосся рвала,

-/---/-/- B 

І

з сер-

ця

аж

во-

лос-

ся

рва-

ла,

547

І закраснілася, мов рак.

---/---/  Q 

І

за-

крас-

ні-

ла-

ся,

мов

рак.

 

548

Запінилась, посатаніла,

-/-----/- R 

За-

пі-

ни-

лась,

по-

са-

та-

ні-

ла,

549

Неначе дурману із'їла,

-/---/-/- R 

Не-

на-

че

дур-

ма-

ну

із'-

ї-

ла,

550

Залаяла Енея так:

-/---/-/  Q 

За-

ла-

я-

ла

Е-

не-

я

так:

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

551

56 "Поганий, мерзький, скверний, бридкий,

-/-/-/-/- S 

56 "По-

га-

ний,

мерзь-

кий,

сквер-

ний,

брид-

кий,

552

Нікчемний, ланець, кателик!

-/-/---/  T 

Нік-

чем-

ний,

ла-

нець,

ка-

те-

лик!

 

553

Гульвіса, пакосний, престидкий,

-/-/---/- S 

Гуль-

ві-

са,

па-

кос-

ний,

пре-

стид-

кий,

554

Негідний, злодій, єретик!

-/-/---/  T 

Не-

гід-

ний,

зло-

дій,

є-

ре-

тик!

 

555

За кучму сю твою велику

-/---/-/- U 

За

куч-

му

сю

тво-

ю

ве-

ли-

ку

556

Як дам ляща тобі я в пику,

-/-/-/-/- U 

Як

дам

ля-

ща

то-

бі

я

в пи-

ку,

557

То тут тебе лизне і чорт!

---/-/-/  V 

То

тут

те-

бе

лиз-

не

і

чорт!

 

558

І очі видеру із лоба

-/-/---/- W 

І

о-

чі

ви-

де-

ру

із

ло-

ба

559

Тобі, диявольська худоба,

-/-/---/- W 

То-

бі,

ди-

я-

воль-

ська

ху-

до-

ба,

560

Трясешся, мов зимою хорт!

-/-/-/-/  V 

Тря-

сеш-

ся,

мов

зи-

мо-

ю

хорт!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561

57 Мандруй до сатани з рогами,

-/---/-/- X 

57 Ман-

друй

до

са-

та-

ни

з ро-

га-

ми,

562

Нехай тобі присниться біс!

-/-/-/-/  Y 

Не-

хай

то-

бі

при-

снить-

ся

біс!

 

563

З твоїми сучими синами,

-/-/---/- X 

З тво-

ї-

ми

су-

чи-

ми

си-

на-

ми,

564

Щоб враг побрав вас всіх гульвіс,

-/-/---/  Y 

Щоб

враг

по-

брав

вас

всіх

гуль-

віс,

 

565

Що ні горіли, ні боліли,

---/---/- Z 

Що

ні

го-

рі-

ли,

ні

бо-

лі-

ли,

566

На чистому щоб поколіли,

-/-----/- Z 

На

чис-

то-

му

щоб

по-

ко-

лі-

ли,

567

Щоб не оставсь ні чоловік;

---/---/  A 

Щоб

не

ос-

тавсь

ні

чо-

ло-

вік;

 

568

Щоб доброї не знали долі,

-/---/-/- B 

Щоб

до-

бро-

ї

не

зна-

ли

до-

лі,

569

Були щоб з вами злиї болі,

-/-/-/-/- B 

Бу-

ли

щоб

з ва-

ми

зли-

ї

бо-

лі,

570

Щоб ви шаталися повік".

---/---/  A 

Щоб

ви

ша-

та-

ли-

ся

по-

вік".

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

571

58 Еней від неї одступався,

-/-/---/- C 

58 Е-

ней

від

не-

ї

од-

сту-

пав-

ся,

572

Поки зайшов через поріг,

-/-/-/-/  D 

По-

ки

зай-

шов

че-

рез

по-

ріг,

 

573

А далі аж не оглядався,

-/-----/- C 

А

да-

лі

аж

не

ог-

ля-

дав-

ся,

574

З двора в собачу ристь побіг.

-/-/-/-/  D 

З дво-

ра

в со-

ба-

чу

ристь

по-

біг.

 

575

Прибіг к троянцям, засапався,

-/-/---/- C 

При-

біг

к тро-

ян-

цям,

за-

са-

пав-

ся,

576

Обмок в поту, якби купався,

-/-/-/-/- C 

Об-

мок

в по-

ту,

як-

би

ку-

пав-

ся,

577

Мов з торгу в школу курохват;

-/-/---/  E 

Мов

з тор-

гу

в шко-

лу

ку-

рох-

ват;

 

578

Потім в човен хутенько сівши

-/-/-/-/- F 

По-

тім

в чо-

вен

ху-

тень-

ко

сів-

ши

579

І їхати своїм велівши,

-/---/-/- F 

І

ї-

ха-

ти

сво-

їм

ве-

лів-

ши,

580

Не оглядався сам назад.

---/---/  G 

Не

ог-

ля-

дав-

ся

сам

на-

зад.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581

59 Дидона тяжко зажурилась,

-/-/---/- H 

59 Ди-

до-

на

тяж-

ко

за-

жу-

ри-

лась,

582

Ввесь день ні їла, ні пила;

-/-/---/  I 

Ввесь

день

ні

ї-

ла,

ні

пи-

ла;

 

583

Все тосковала, все нудилась,

---/---/- H 

Все

тос-

ко-

ва-

ла,

все

ну-

ди-

лась,

584

Кричала, плакала, ревла.

-/-/---/  I 

Кри-

ча-

ла,

пла-

ка-

ла,

рев-

ла.

 

585

То бігала, якби шалена,

-/---/-/- J 

То

бі-

га-

ла,

як-

би

ша-

ле-

на,

586

Стояла довго тороплена,

-/-/---/- J 

Сто-

я-

ла

до-

вго

то-

роп-

ле-

на,

587

Кусала ногті на руках;

-/-/---/  K 

Ку-

са-

ла

ног-

ті

на

ру-

ках;

 

588

А далі сіла на порозі,

-/-/---/- L 

А

да-

лі

сі-

ла

на

по-

ро-

зі,

589

Аж занудило їй, небозі,

---/---/- L 

Аж

за-

ну-

ди-

ло

їй,

не-

бо-

зі,

590

І не встояла на ногах.

---/---/  K 

І

не

всто-

я-

ла

на

но-

гах.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

591

60 Сестру кликнула на пораду,

-/-/---/- M 

60 Сес-

тру

клик-

ну-

ла

на

по-

ра-

ду,

592

Щоб горе злеє розказать,

-/-/---/  E 

Щоб

го-

ре

зле-

є

роз-

ка-

зать,

 

593

Енеєву оплакать зраду

-/---/-/- M 

Е-

не-

є-

ву

оп-

ла-

кать

зра-

ду

594

І льготи серцю трохи дать.

-/-/-/-/  E 

І

льго-

ти

сер-

цю

тро-

хи

дать.

 

595

"Ганнусю, рибко, душко, любко,

-/-/-/-/- N 

"Ган-

ну-

сю,

риб-

ко,

душ-

ко,

люб-

ко,

596

Рятуй мене, моя голубко,

-/-/-/-/- N 

Ря-

туй

ме-

не,

мо-

я

го-

луб-

ко,

597

Тепер пропала я навік!

-/-/---/  A 

Те-

пер

про-

па-

ла

я

на-

вік!

 

598

Енеєм кинута я бідна,

-/-/---/- O 

Е-

не-

єм

ки-

ну-

та

я

бід-

на,

599

Як сама паплюга послідня,

-/---/-/- O 

Як

са-

ма

пап-

лю-

га

по-

слід-

ня,

600

Еней злий змій - не чоловік!

-/-/---/  A 

Е-

ней

злий

змій -

не

чо-

ло-

вік!

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

61 Нема у серця мого сили,

-/-/-/-/- P 

61 Не-

ма

у

сер-

ця

мо-

го

си-

ли,

602

Щоб я могла його забуть.

---/-/-/  Q 

Щоб

я

мог-

ла

йо-

го

за-

буть.

 

603

Куди мні бігти? - до могили!

-/-/---/- P 

Ку-

ди

мні

біг-

ти? -

до

мо-

ги-

ли!

604

Туди один надежний путь!

-/-/-/-/  Q 

Ту-

ди

о-

дин

на-

деж-

ний

путь!

 

605

Я все для його потеряла,

---/---/- R 

Я

все

для

йо-

го

по-

те-

ря-

ла,

606

Людей і славу занедбала;

-/-/---/- R 

Лю-

дей

і

сла-

ву

за-

нед-

ба-

ла;

607

Боги! я з ним забула вас.

-/---/-/  S 

Бо-

ги!

я

з ним

за-

бу-

ла

вас.

 

608

Ох! дайте зілля мні напитись,

-/-/---/- T 

Ох!

дай-

те

зіл-

ля

мні

на-

пи-

тись,

609

Щоб серцю можна розлюбитись,

-/-/---/- T 

Щоб

сер-

цю

мож-

на

роз-

лю-

би-

тись,

610

Утихомиритись на час.

---/---/  S 

У-

ти-

хо-

ми-

ри-

тись

на

час.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

62 Нема на світі мні покою,

-/-/---/- U 

62 Не-

ма

на

сві-

ті

мні

по-

ко-

ю,

612

Не ллються сльози із очей,

-/-/---/  V 

Не

ллють-

ся

сльо-

зи

із

о-

чей,

 

613

Для мене білий світ єсть тьмою,

-/-/-/-/- U 

Для

ме-

не

бі-

лий

світ

єсть

тьмо-

ю,

614

Там ясно тілько, де Еней.

-/-/---/  V 

Там

яс-

но

тіль-

ко,

де

Е-

ней.

 

615

О пуцьверинку Купидоне!

-/-----/- W 

О

пуць-

ве-

рин-

ку

Ку-

пи-

до-

не!

616

Любуйся, як Дидона стогне...

-/---/-/- X 

Лю-

буй-

ся,

як

Ди-

до-

на

стог-

не...

617

Щоб ти маленьким був пропав!

---/-/-/  Y 

Щоб

ти

ма-

лень-

ким

був

про-

пав!

 

618

Познайте, молодиці гожі,

-/---/-/- Z 

По-

знай-

те,

мо-

ло-

ди-

ці

го-

жі,

619

З Енеєм бахурі всі схожі,

-/-/---/- Z 

З Е-

не-

єм

ба-

ху-

рі

всі

схо-

жі,

620

Щоб враг зрадливих всіх побрав!"

-/-/---/  Y 

Щоб

враг

зрад-

ли-

вих

всіх

по-

брав!"

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

63 Так бідна з горя говорила

-/-/---/- A 

63 Так

бід-

на

з го-

ря

го-

во-

ри-

ла

622

Дидона, жизнь свою кляла;

-/-/-/-/  B 

Ди-

до-

на,

жизнь

сво-

ю

кля-

ла;

 

623

І Ганна що їй ні робила,

-/-----/- A 

І

Ган-

на

що

їй

ні

ро-

би-

ла,

624

Ніякой ради не дала.

-/-/---/  B 

Ні-

я-

кой

ра-

ди

не

да-

ла.

 

625

Сама з царицей горювала,

-/-/---/- C 

Са-

ма

з ца-

ри-

цей

го-

рю-

ва-

ла,

626

І сльози рукавом втирала,

-/---/-/- C 

І

сльо-

зи

ру-

ка-

вом

вти-

ра-

ла,

627

І хлипала собі в кулак.

-/---/-/  D 

І

хли-

па-

ла

со-

бі

в ку-

лак.

 

628

Потім Дидона мов унишкла,

-/-/-/-/- E 

По-

тім

Ди-

до-

на

мов

у-

ниш-

кла,

629

Звеліла, щоб і Гандзя вийшла,

-/---/-/- F 

Зве-

лі-

ла,

щоб

і

Ган-

дзя

вий-

шла,

630

Щоб їй насумоватись всмак.

-----/-/  D 

Щоб

їй

на-

су-

мо-

ва-

тись

всмак.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

631

64 Довгенько так посумовавши,

-/-/---/- G 

64 До-

вгень-

ко

так

по-

су-

мо-

вав-

ши,

632

Пішла в будинки на постіль;

-/-/---/  H 

Піш-

ла

в бу-

дин-

ки

на

по-

стіль;

 

633

Подумавши там, погадавши,

-/-----/- G 

По-

ду-

мав-

ши

там,

по-

га-

дав-

ши,

634

Проворно скочила на піл.

-/-/---/  H 

Про-

вор-

но

ско-

чи-

ла

на

піл.

 

635

І взявши з запічка кресало

-/-/---/- I 

І

взяв-

ши

з за-

піч-

ка

кре-

са-

ло

636

І клоччя в пазуху чимало,

-/-/---/- I 

І

клоч-

чя

в па-

зу-

ху

чи-

ма-

ло,

637

Тихенько вийшла на город.

-/-/---/  J 

Ти-

хень-

ко

вий-

шла

на

го-

род.

 

638

Ночною се було добою

-/---/-/- K 

Ноч-

но-

ю

се

бу-

ло

до-

бо-

ю

639

І самой тихою порою,

-/-/---/- K 

І

са-

мой

ти-

хо-

ю

по-

ро-

ю,

640

Як спав хрещений ввесь народ.

-/-/---/  J 

Як

спав

хре-

ще-

ний

ввесь

на-

род.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

641

65 Стояв у неї на городі

-/-/---/- L 

65 Сто-

яв

у

не-

ї

на

го-

ро-

ді

642

В кострі на зиму очерет;

-/-/---/  M 

В кос-

трі

на

зи-

му

о-

че-

рет;

 

643

Хоть се не по царській породі,

-----/-/- L 

Хоть

се

не

по

царсь-

кій

по-

ро-

ді,

644

Та де ж взять дров, коли все степ;

---/-/-/  N 

Та

де

ж взять

дров,

ко-

ли

все

степ;

 

645

В кострі був зложений сухенький,

-/-/---/- O 

В кос-

трі

був

зло-

же-

ний

су-

хень-

кий,

646

Як порох, був уже палкенький,

-/-/-/-/- O 

Як

по-

рох,

був

у-

же

пал-

кень-

кий,

647

Його й держали на підпал.

-/-/---/  P 

Йо-

го

й дер-

жа-

ли

на

під-

пал.

 

648

Під ним вона огонь кресала

---/-/-/- C 

Під

ним

во-

на

о-

гонь

кре-

са-

ла

649

І в клоччі гарно розмахала

-/-/---/- C 

І

в клоч-

чі

гар-

но

роз-

ма-

ха-

ла

650

І розвела пожар чимал.

---/-/-/  P 

І

роз-

ве-

ла

по-

жар

чи-

мал.

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

651

66 Кругом костер той запаливши,

-/-/---/- Q 

66 Кру-

гом

кос-

тер

той

за-

па-

лив-

ши,

652

Зо всей одежі роздяглась,

-/-/---/  R 

Зо

всей

о-

де-

жі

роз-

дяг-

лась,

 

653

В огонь лахміття все зложивши,

-/-/---/- Q 

В о-

гонь

лах-

міт-

тя

все

зло-

жив-

ши,

654

Сама в огні тім простяглась.

-/-/---/  R 

Са-

ма

в ог-

ні

тім

про-

стяг-

лась.

 

655

Вкруг неї полом'я палало,

-/-/---/- I 

Вкруг

не-

ї

по-

лом'-

я

па-

ла-

ло,

656

Покійниці не видно стало,

-/---/-/- I 

По-

кій-

ни-

ці

не

вид-

но

ста-

ло,

657

Пішов од неї дим і чад! -

-/-/-/-/  S 

Пі-

шов

од

не-

ї

дим

і

чад! -

 

658

Енея так вона любила,

-/-/-/-/- A 

Е-

не-

я

так

во-

на

лю-

би-

ла,

659

Що аж сама себе спалила,

---/-/-/- A 

Що

аж

са-

ма

се-

бе

спа-

ли-

ла,

660

Послала душу к чорту в ад.

-/-/-/-/  S 

По-

сла-

ла

ду-

шу

к чор-

ту

в ад.