RitmInMe Описание программы Оператор цифровой трансформации - Dilibrium / Дилибриум
Facebook    Twitter    Google+    LiveJournal    Мой Мир
ВКонтакте     Одноклассники

Font Size 
 

Леся Українка
 

ЛІСОВА ПІСНЯ
 

(заключне)
 
 

Мавка
 

 
ЛІСОВА ПІСНЯ
 

 1

     О, не журися за тіло!

/--/--/-    A дакт

О,

не

жу-

ри-

ся

за

ті-

ло!

 

 

 

 2

Ясним вогнем засвітилось воно,

/--/--/--/  B дакт

Яс-

ним

во-

гнем

за-

сві-

ти-

лось

во-

но,

 

 3

чистим, палючим, як добре вино,

/--/--/--/  B дакт

чис-

тим,

па-

лю-

чим,

як

до-

бре

ви-

но,

 

 4

вільними іскрами вгору злетіло.

/--/--/--/- A дакт

віль-

ни-

ми

іс-

кра-

ми

вго-

ру

зле-

ті-

ло.

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

     Легкий, пухкий попілець

/--/--/     C дакт

Лег-

кий,

пух-

кий

по-

пі-

лець

 

 

 

 

 6

ляже, вернувшися, в рідну землицю,

/--/--/--/- D дакт

ля-

же,

вер-

нув-

ши-

ся,

в рід-

ну

зем-

ли-

цю,

 7

вкупі з водою там зростить вербицю, -

/--/--/--/- D дакт

вку-

пі

з во-

до-

ю

там

зрос-

тить

вер-

би-

цю, -

 8

стане початком тоді мій кінець.

/--/--/--/  C дакт

ста-

не

по-

чат-

ком

то-

ді

мій

кі-

нець.

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

     Будуть приходити люди,

/--/--/-    E дакт

Бу-

дуть

при-

хо-

ди-

ти

лю-

ди,

 

 

 

10

вбогі й багаті, веселі й сумні,

/--/--/--/  F дакт

вбо-

гі

й ба-

га-

ті,

ве-

се-

лі

й сум-

ні,

 

11

радощі й тугу нестимуть мені,

/--/--/--/  F дакт

ра-

до-

щі

й ту-

гу

не-

сти-

муть

ме-

ні,

 

12

їм промовляти душа моя буде.

/--/--/--/- E дакт

їм

про-

мов-

ля-

ти

ду-

ша

мо-

я

бу-

де.

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

     Я обізвуся до них

/--/--/     G дакт

Я

о-

біз-

ву-

ся

до

них

 

 

 

 

14

шелестом тихим вербової гілки,

/--/--/--/- H дакт

ше-

лес-

том

ти-

хим

вер-

бо-

во-

ї

гіл-

ки,

15

голосом ніжним тонкої сопілки,

/--/--/--/- H дакт

го-

ло-

сом

ніж-

ним

тон-

ко-

ї

со-

піл-

ки,

16

смутними росами з вітів моїх.

/--/--/--/  I дакт

смут-

ни-

ми

ро-

са-

ми

з ві-

тів

мо-

їх.

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

     Я їм тоді проспіваю

/--/--/-    J дакт

Я

їм

то-

ді

про-

спі-

ва-

ю

 

 

 

18

все, що колись ти для мене співав,

/--/--/--/  K дакт

все,

що

ко-

лись

ти

для

ме-

не

спі-

вав,

 

19

ще як напровесні тут вигравав,

/--/--/--/  K дакт, 90%

ще

як

на-

про-

вес-

ні

тут

виг-

ра-

вав,

 

20

     мрії збираючи в гаю...

/--/--/-    J дакт

мрі-

ї

зби-

ра-

ю-

чи

в га-

ю...

 

 

 

21

          Грай же, коханий, благаю!

/--/--/-    J дакт

Грай

же,

ко-

ха-

ний,

бла-

га-

ю!